Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zespoły prądotwórcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono unikalny system zasilania awaryjnego opartego na sześciu zespołach prądotwórczych dużej mocy stanowiących element zasilania gwarantowanego dla potrzeb procesu technologicznego w jednej z największych polskich firm produkcyjnych przemysłu ciężkiego. Zaprezentowany układ automatyki i sterowania pracą zespołów jest uznawany za jedno z najbardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań w Europie. Stopień trudności związany z realizacją tego zadania i koordynacją kilkudziesięciu firm pracujących przy tym projekcie należał do najwyższych w Polsce.
EN
The article presents a unique Emergency Power System based on six high-power generators which is dedicated for the needs of the technological process in one of the largest Polish heavy industry manufacturing companies. The presented automation and control system of six genset is regarded as one of the most technically advanced solutions in Europe. The degree of difficulty associated with the implementation of this task and coordination of dozens of companies working on this project belonged to the highest in Poland.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z pracą autonomiczną trójfazowych prądnic synchronicznych użytkowanych, w zespołach spalinowoelektrycznych przeznaczonych do awaryjnego zasilania różnego rodzaju odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach stacjonarnych, komunalnych bądź przemysłowych, podczas braku zasilania podstawowego z sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono zbiór równań przystosowanych do analizowania warunków pracy autonomicznej trójfazowych prądnic synchronicznych. Równania przedstawiono w formie umożliwiającej analizę warunków pracy prądnic napędzanych silnikami spalinowymi. Równania zapisano w taki sposób, że nadają się do analizowania pracy prądnic w różnych sytuacjach eksploatacyjnych, zwłaszcza wymuszonych przez niesymetryczne impedancje odbiorników. Równania pozwalają obliczanie mocy czynnej i biernej oddawanej przez prądnice przy różnych wartościach częstotliwości i w stanach niesymetrycznych. Opracowane równania wykorzystano do obliczenia charakterystycznych parametrów prądnic w różnych stanach ich pracy.
EN
The paper presents selected problems related to autonomous operation of three-phase synchronous generators used in diesel-electric sets appropriated to emergency supply of various receivers of electric power located in stationary, communal, or industrial objects in case of failure of the basic electric power supply. A set of equations adapted to analyzing the conditions of autonomous operation of three-phase synchronous generators is presented. The equations are presented in the form enabling analysis of the operation conditions of the generators driven by combustion engines. The equations are so formulated as to allow for analyzing operation of the generators under various operation conditions, particularly forced by asymmetric impedances of the receivers. The equations enable calculating the active and reactive power delivered by the generators under various frequency values and asymmetric conditions. The formulated equations were used for calculating characteristic parameters of generators under various operation conditions.
PL
W 1930 roku, w Stanisławowie uruchomiono nowoczesny zakład elektryczny z trzema zespołami prądotwórczymi o łączne] mocy 1,2 MW. W artykule opisano powstanie Elektrowni Miejskiej w Stanisławowie. Przedstawiono dokonania inicjatora przedsięwzięcia, burmistrza Wacława Chowańca oraz kierownika budowy elektrowni - Leszka Czajkowskiego.
EN
In 1930, a modern power plant with three generating units with a total power of 1,2 MW was set up in Stanisławów. The paper describes the construction of the Municipal Power Plant in Stanisławów. Achievements of the initiator of the undertaking, the mayor Wacław Chowaniec and the supervisor of the construction of the power plant Leszek Czajkowski were presented
EN
This article presents some of the problems which occur in the course of transforming signals of work process parameters in the testing of internal combustion engines, when power is supplied to a measuring appliance from a shipboard system under certain conditions and on the same measuring path. It characterizes the interference which has an influence on the results of measurements of pressure course in a diagnostics test conducted under marine conditions. In order to identify and to eliminate interference the wavelet analysis of signals of pressure in cylinders of internal combustion engines was carried out. As a result of the analyses it was found that the sources of interference are: electricity grid, electrical power equipment, indicator channels and valves, as well as sensors and measuring sets.
PL
W artykule przedstawiono problemy występujące w czasie przetwarzania sygnałów parametrów procesów roboczych w trakcie badań silników spalinowych, przy zasilaniu aparatury pomiarowej z sieci okrętowej, w określonych warunkach i tym samym torze pomiarowym. Scharakteryzowano zakłócenia mające wpływ na wyniki pomiarów przebiegu ciśnienia w badaniach diagnostycznych prowadzonych w warunkach eksploatacji statków morskich. W celu identyfikacji, a następnie eliminacji zakłóceń zastosowano analizę falkową sygnałów ciśnienia w cylindrach silników spalinowych. W wyniku wykonanych analiz przebiegów czasowych i widmowych oraz ich dekompozycji falkowych ustalono, że źródłem zakłóceń są: sieć zasilająca i urządzenia energetyczne, kanały i zawory indykatorowe oraz czujniki i układy pomiarowe.
PL
Z uwagi na kłopoty z pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną, jak również oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w konsekwencji częste przerwy w zasilaniu elektrycznym odbiorników, coraz częściej pojawia się potrzeba zapewnienia długotrwałego zasilania rezerwowego (gwarantowanego), przy jednocześnie wysokich wymaganiach w zakresie jakości dostarczanej energii. Rozwiązaniem takich problemów mogą być systemy zasilania gwarantowanego, składające się z tandemowo pracujących zasilaczy UPS oraz zespołów prądotwórczych.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu powiększonej impedancji przewodu neutralnego na zjawisko pojawiania się w przewodach roboczych składowej stałej prądu, generowanej przez beztransformatorowe zasilacze UPS. Wykazano, że wzrost impedancji przewodu neutralnego powoduje nasilanie się negatywnych zjawisk wnikania składowej stałej prądu do instalacji odbiorczej obiektu, zasilanej z zespołów prądotwórczych. Przedstawiono skutki tych zjawisk i wykazano błędy projektowe i montażowe.
EN
Analysis of neutral line increased impedance impact on phenomenon of transformerless UPS DC current leakage into AC installation is presented. It has been pointed out that the bigger is the value of installation neutral impedance the stronger is negative phenomenon of UPS DC current leakage into AC installation, supplied from generating sets. The effects of the impact has been presented. Design and installation mistakes have been pointed out.
PL
Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe.
PL
W publikacji przedstawiono analizę wpływu powiększonej impedancji przewodu neutralnego na zjawisko pojawiania się w przewodach roboczych składowej stałej prądu, generowanej przez beztransformatorowe zasilacze UPS. Wykazano, że wzrost impedancji przewodu neutralnego powoduje nasilanie się negatywnych zjawisk wnikania składowej stałej prądu do instalacji odbiorczej obiektu, zasilanej z zespołów prądotwórczych. Przedstawiono skutki tych zjawisk i wykazano błędy projektowe i montażowe.
EN
Analysis of neutral line increased impedance impact on phenomenon of transformerless UPS DC current leakage into AC installation is presented. It has been pointed out that the bigger is the value of installation neutral impedance the stronger is negative phenomenon of UPS DC current leakage into AC installation, supplied from generating sets. The effects of the impact has been presented. Design and installation mistakes have been pointed out.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z eksploatacją generatora indukcyjnego wzbudzanego kondensatorami, współpracującego z siecią wydzieloną zasilaną energią biogazu. Zagadnienia dotyczą stabilności napięcia przy zmianie obciążenia rezystancyjnego i indukcyjno-rezystancyjnego. Przedstawione obliczenia pozwalają na dobór wielkości kondensatorów zapewniający stałość siły elektromotorycznej generatora. Częstotliwość wytwarzanego napięcia jest stabilizowana poprzez odpowiednią regulację prędkości obrotowej zespołu napędowego generatora.
EN
The problems pertaining to the operation of capacitor-triggered induction machine, working as generator powered by biogas energy, are described. The main aim was to specify the working conditions so as to increase the voltage stability once the resistive as well as induction-resistive loads change. As a result of calculations presented in the papier, the proper capacitor values as well as rotation velocieties were proposed that should result in a more effective generator performance.
PL
W artykule przedstawiono ocenę mocy elektrycznej współczesnych statków kontenerowych dla całego zakresu stosowanych pojemności kontenerowych. Moc ta została określona w oparciu o model regresji wielokrotnej na podstawie analizy parametrów zgromadzonych w formie bazy informacji o kontenerowcach. Przy wyznaczaniu zależności na moc elektryczną dokonano podziału na statki, w których do wytworzenia energii elektrycznej wykorzystywane są prądnice wałowe i zespoły prądotwórcze oraz jednostki, w których moc elektryczna wytwarzana jest tylko przez spalinowe zespoły prądotwórcze.
EN
Electric power estimation of contemporary container vessels for whole container capacity range is presented in the paper. The multiple regression model has been used to determine electric power, based on the container ships database created for that reason. During electric power calculations the division into ships with electric power created by shaft and diesel generators and vessels with diesel generators only was done.
PL
Energia odnawialna elektryczna i cieplna wytwarzana jest w specjalnych zespołach prądotwórczych, napędzanych silnikami gazowymi Otto lub Diesel. Są one dostosowane do zmiennego składu gazu (CH4/CO2 = 1,2-1,5) oraz do wielkości ciśnienia i regulowanego natężenia pompowanego gazu ujmowanego ze złoża odpadów komunalnych, o właściwościach biomasy energetycznej. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania zespołów prądotwórczych napędzane gazem z biomasy wysypisk komunalnych oraz parametry techniczno-eksploatacyjne takich zespołów w eksploatowanych instalacjach gazowych wysypisk, a także podstawowe wymagania dotyczące składu, jakości i właściwości energetycznych danych gazów wysypiskowych.
PL
W instalacjach zasilających zasilacze UPS należy ograniczać przepięcia do poziomu wytrzymywanego przez te urządzenia oraz urządzenia elektroniczne i elektryczne, które są przez nie zasilane. Podstawą doboru ograniczników przepięć jest odporność udarowa zasilaczy UPS oraz urządzeń przez nie zasilanych. Dobierając ograniczniki przepięć (SPD) należy uwzględnić konieczność pozostawienia marginesu bezpieczeństwa pomiędzy poziomem odporności udarowej zasilacza UPS a poziomem ochronnym układu ograniczników.
PL
Duża część odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub zakłócenie sieci elektroenergetycznej może spowodować nieobliczalne straty związane z przestojami urządzeń, ich wadliwą pracą lub uszkodzeniem. W przypadku systemów informatycznych może to skutkować zawieszeniem się systemu, a w ostateczności – utratą danych.
PL
W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.