Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 507

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innowacyjność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of this article is to characterize the activity and establish the potential of business environment institutions (BEIs) in terms of supporting the innovativeness of enterprises in Poland. The business environment institutions are a group of entities offering consultancy, training, information and financial aid to businesses, particularly small and medium-sized enterprises (SMEs). This aid is necessary for the implementation of innovative processes and the development of enterprises. Design/methodology/approach: This paper utilizes subject literature studies, statistical data analysis, results of own research and observation of the economic practice. Findings: Based on the results of primary and secondary research, one can claim that cooperation between enterprises and business environment institutions leads to increased innovativeness of the former. The shrinking number of business environment institutions, reduction of their activity and clustering in more developed regions and cities, all of which have been happening in recent years, pose a great threat to the support small and medium-sized enterprises are able to receive for the implementation of innovative processes. Research limitations/implications: It would be worthwhile to learn the up-to-date opinions of entrepreneurs concerning pro-innovation support provided by business environment institutions. Practical implications: There is a need for wider cooperation between entrepreneurs, local authorities and business environment institutions for sake of building appropriate ecosystems to support the innovativeness of enterprises. The business environment institutions are a key part of such ecosystems, yet their presence in the implementation of innovative processes within small and medium-sized enterprises is insufficient. Originality/value: Study expands the knowledge about activities supporting the innovativeness of enterprises being carried out in Poland by business environment institutions.
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the Industry 5.0 concept and compare it with Industry 4.0. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: Industry 5.0 offers several benefits that make it worth adopting in manufacturing industries, including improved efficiency, greater quality control, sustainability, enhanced worker safety, improved customer experience, cost savings, competitive advantage, increased innovation, and positive social impact. By integrating human creativity and intuition with advanced machinery and technology, Industry 5.0 promises to create a more sustainable, flexible, and socially responsible manufacturing environment that delivers higher quality products and more meaningful jobs. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with the Industry 5.0.
3
Content available Design thinking and its use to boast innovativeness
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the innovations in design thinking. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: It could be pointed out that exist the relationship between design thinking and the organizational innovativeness. Design Thinking began it’s important role especially when start-ups were start to increase in the global market. Nowadays this method plays important role as a part of dynamic, agile action on the world stage and in various sectors of business from teaching to building IT systems. Because of that method can be used as a boast in innovative activities in many sectors. The publication describes main relations between design thinking and innovations and give an overview of the tools used in design thinking to boast innovativeness. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with the innovations and design thinking.
PL
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie definiowania oraz pomiaru innowacji i innowacyjności zgodnie z aktualną metodologią zawartą w Podręczniku Oslo Manual. Ukazano poziom innowacyjności przemysłu spożywczego w Polsce na tle sektora przetwórstwa przemysłowego ogółem w latach 2019-2021. Scharakteryzowano zarówno wyniki, jak i nakłady działalności innowacyjnej. Przyjęto, że nakłady określają zdolność firm do tworzenia innowacji, a wyniki pozwalają ocenić efekty działalności innowacyjnej. Dodatkowo odniesiono się do zagadnienia współpracy firm w zakresie działalności innowacyjnej, nawiązując do modelu otwartych innowacji. Analiza wykazała, że zaangażowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w działalność innowacyjną nie jest zbyt wysokie, co może stanowić istotne zagrożenie dla dalszego rozwoju tego sektora. W tym kontekście podkreślono, że innowacyjność stanowi dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce ważny czynnik rozwoju ekonomicznego i determinantę jego międzynarodowej konkurencyjności.
EN
The article presents changes in the scope of defining and measuring innovation and innovativeness in accordance with the existing methodology included in the Oslo Manual were presented. The level of innovation of the food industry in Poland against the total background of the manufacturing sector in 2019-2021 was presented. Both the results and expenditures of innovative activity were characterized. It was assumed that the expenditures determine the ability of companies to create innovations, and the results allow to assess the effects of innovative activity. In addition, reference was made to the issue of cooperation between companies in innovation activities, referring to the open innovation model. The analysis showed that the involvement of food industry enterprises in innovative activities is not too high, which may pose a significant threat to the further development of the sector. In this context, it was emphasized that innovation is an important factor in economic development of food industry enterprises in Poland and a determinant of its international competitiveness.
PL
System kolejowy w Japonii to symbol wyjątkowej kultury, innowacyjności i doskonałej organizacji.
EN
The article aims to broaden the understanding of factors affecting natural cosmetics purchasing behaviours and specifically, to specify the role social responsibility, consumers' innovativeness and knowledge play in shaping purchasing intentions for these products. The study uses the extended theory of planned behaviour as its theoretical framework and is based on theoretical support and suggested modification indices. The study applies a quantitative methodology which collects survey data from Ukraine and Poland. It was analysed using Structural Equation Modelling. Results reveal that attitude towards purchasing natural cosmetics, social norms, consumers' innovativeness and consumer’s natural cosmetics knowledge all have statistically significant and positive impacts on the purchase intention towards natural cosmetic products. This study contributes to the literature by incorporating other variables into the TPB model. It provides new insights and constitutes a useful step forward in the understanding of consumers’ behaviours towards natural cosmetics.
PL
Celem artykułu jest poszerzenie wiedzy na temat czynników wpływających na zachowania zakupowe dotyczące kosmetyków naturalnych, a w szczególności określenie roli odpowiedzialności społecznej, innowacyjności i wiedzy konsumentów w kształtowaniu intencji zakupu tych produktów. Badanie wykorzystuje rozszerzoną Teorię Planowanego Zachowania jako ramy teoretyczne i opiera się na wsparciu teoretycznym i sugerowanych wskaźnikach modyfikacji. W badaniu zastosowano metodologię ilościową, w ramach której zebrano dane ankietowe z Ukrainy i Polski. Zostało przeanalizowane przy użyciu modelowania równań strukturalnych. Wyniki pokazują, że postawa wobec zakupu kosmetyków naturalnych, normy społeczne, innowacyjność konsumentów i wiedza konsumentów na temat kosmetyków naturalnych mają statystycznie istotny i pozytywny wpływ na zamiar zakupu naturalnych produktów kosmetycznych. Niniejsze badanie wnosi wkład do literatury poprzez włączenie innych zmiennych do modelu TPB. Dostarcza nowych spostrzeżeń i stanowi użyteczny krok naprzód w zrozumieniu zachowań konsumentów wobec kosmetyków naturalnych.
PL
Uczelnie wyższe stale modernizują swoją ofertę kształcenia, dostosowując ją do aktualnych potrzeb rynku pracy. Niestety często proces ten obarczony jest pewną bezwładnością przypisaną dużym instytucjom. Z tego powodu ciekawą możliwością jest wykorzystanie projektów programu Erasmus+ w kategorii „Partnerstwa strategiczne", dzięki którym można zaproponować rozwiązania krótkoterminowe, takie jak szkoły letnie. Ich efektem są np. innowacyjne projekty zielonych dachów czy zielonych przystanków. Wszystko z myślą o przyszłości i przeciwdziałaniu szkodliwym zmianom w miastach.
EN
Purpose: The purpose of the author’s research was the evaluation of activities related to eco-innovations of micro- and small-sized enterprises (MSSEs) in the Małopolskie Province. Design/methodology/approach: The paper presents the results of the author’s own surveys conducted in 2020 and 2021 based on a total sample of 524 micro- and small-sized entrepreneurs who declared their interest in taking part in the survey. The entrepreneurs answered questions regarding their companies’ current operations, sources of financing and also assessed their activities in the context of eco-innovative solutions or partnerships with R&B institutions. Findings: The paper presents the role of innovations in the process of sustainable development accounting for environmental aspects as implemented by entrepreneurs as part of investments. Originality/value: research shows how important innovation is in the SME sector.
EN
The following paper presents the theoretical foundations and selected practical applications of systems engineering. To begin with, the concept and subject of systems engineering is defined and embedded in the family of systems sciences. It also outlines the systems approach methodology applied in the systems engineering and the strong interdependencies that exist between systems theory and the practice of building systems applications. The matter of presenting selected categories of systems engineering, such as requirements engineering, environmental engineering, safety engineering, medical engineering, genetic engineering, management engineering, financial engineering, software engineering and social engineering was pivotal element of the paper. The paper has a form of a synthesis and an overview and contributes to further discussions within the framework of promoting a universal systems approach in the praxeological disciplines of the different categories of technical and non-technical, tangible and intangible, but always innovative and creative engineering.
PL
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne i wybrane aplikacje praktyczne inżynierii systemowej. Na wstępie zdefiniowano pojęcie i przedmiot inżynierii systemowej, którą osadzono w rodzinie nauk systemowych. Nakreślono też metodologię podejścia systemowego, wykorzystywaną w nurcie inżynierii systemowej i silne współzależności, jakie istnieją między teorią systemową a praktyką budowania aplikacji systemowych. Szczególny wysiłek został skupiony na prezentacji wybranych kategorii inżynierii systemowej, takich jak: inżynieria wymagań, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa, medyczna, genetyczna, zarządzania, finansowa, oprogramowania i społeczna. Praca ma charakter syntetyczno-przeglądowy i stanowi przyczynek do dalszych dyskusji w ramach propagowania uniwersalnego podejścia systemowego w nurcie prakseologicznych dyscyplin różnych kategorii inżynierii technicznej i nietechnicznej, materialnej i niematerialnej, ale zawsze innowacyjnej i kreatywnej.
10
Content available Social climate of support for innovativeness
EN
The article describes a research study focused on determining the level of social support for innovative activities. Based on a questionnaire survey and in-depth interviews conducted among engineers working in the United States and in Poland, data was obtained to determine the level of social acceptance and the level of support from third parties and institutions encouraging innovative activities. Conducting a comparative analysis of innovation support in the United States and Poland made it possible to learn about the social climate strengthening and inhibiting innovative behavior in both countries. An important element in the aspect of social acceptance is the perception of innovation from the perspective of corporate social responsibility, responsibility of business leaders and engineers as well as sustainable development.
EN
Despite the growing popularity of research on perceived firm innovativeness increasing, but only a few empirical studies that have been conducted to understand how this concept plays a role in creating trust and customer loyalty, especially in the banking sector. The purpose of this research is to provide empirical evidence about the relationship between perceived firm innovativeness, trust and customer loyalty. This sample is 124 respondents of PT Bank Central Asia, Tbk. Data collected through online surveys, Google form, hypotheses were tested using regression intervention. Findings perceived firm innovativeness has positive effect on trust and loyalty. Trust has a positive influence on loyalty. In addition, trust mediates partially the relationship between perceived firm innovativeness and loyalty. It is hoped that this research can be part of the sustainability of PT. BCA, because with strong loyalty, creating a strong and good sustainability internally and for the surrounding environment will be something that can have a positive impact. The existence of both parties who provide mutual support, will create a more meaningful life.
PL
Pomimo rosnącej popularności badań nad postrzeganą innowacyjnością firm, wciąż niewiele jest przeprowadzonych badań empirycznych w tym zakresie, aby zrozumieć, jaką rolę odgrywa to zjawisko w budowaniu zaufania i lojalności klientów, zwłaszcza w sektorze bankowym. Celem niniejszego badania jest dostarczenie empirycznych dowodów na związek między postrzeganą innowacyjnością firmy, zaufaniem i lojalnością klientów. Próba badawcza a to 124 respondentów z PT Bank Central Asia, Tbk. Materiał badawczy zebrano poprzez ankiety internetowe opracowane w formularzu Google, hipotezy zostały przetestowane za pomocą interwencji regresji. Dowiedziono, że postrzegana innowacyjność firmy ma pozytywny wpływ na zaufanie do niej oraz lojalność jej klientów. Co więcej zaufanie ma pozytywny wpływ na lojalność. Ponadto zaufanie częściowo pośredniczy w związku między postrzeganą innowacyjnością firmy a lojalnością. Autorzy mają nadzieję, że niniejsze badania mogą być częścią zrównoważonego rozwoju PT. BCA, ponieważ wysoka lojalność może mieć pozytywny wpływ na stworzenie silnie i dobrze zrównoważonego rozwoju wewnętrznego i otaczającego środowiska. Współistnienie obu tych obszarów, które zapewniają wzajemne wsparcie, stworzy bardziej sensowne życie.
EN
The literature that empirically investigates the relationship between intellectual capital management and innovativeness in R&D institutions is scarce. In addition, no sources have been found to extend the analysis to include the technological orientation as a strategic approach to developing innovative capabilities. This study builds on the theoretical premises of the intellectual capital-based view of the firm and the dynamic capabilities view. This paper addresses a research gap, by setting out to study the impact of intellectual capital management on innovativeness in an R&D institute, while also considering the relationship with technological orientation. It is proposed that intellectual capital management, through its components human, structural and relational capital positively affect innovativeness in an R&D institute. Moreover, it is hypothesized that human capital and innovativeness positively affect innovativeness in an R&D institute. The research employs PLS-SEM analysis on data collected from a sample of (N = 61) employees of an R&D institute. Data has been acquired by means of a questionnaire measuring intellectual capital management through human, structural and relational capital components, as well as innovativeness and technological orientation. Findings confirm significant direct effects of structural and relational capital on innovativeness, as well as the positive direct effect of human capital and innovativeness on technological orientation. This research represents an original contribution to the academic literature, by bringing new evidence concerning the relationships between intellectual capital management, innovativeness and technological orientation in an R&D institute in Eastern Europe.
PL
Literatura badająca empirycznie związek pomiędzy zarządzaniem kapitałem intelektualnym a innowacyjnością w instytucjach B+R jest nieliczna. Ponadto nie znaleziono żadnych źródeł pozwalających rozszerzyć analizę o orientację technologiczną jako strategiczne podejście do rozwijania zdolności innowacyjnych. Niniejsze badanie opiera się na teoretycznych przesłankach spojrzenia na przedsiębiorstwo, opartych na kapitale intelektualnym oraz na dynamicznym spojrzeniu na możliwości. Artykuł dotyczy luki badawczej, podejmuje próbę zbadania wpływu zarządzania kapitałem intelektualnym na innowacyjność w instytucie B+R, z uwzględnieniem związku z orientacją technologiczną. Proponuje się, aby zarządzanie kapitałem intelektualnym przez jego składowe, takie jak kapitał ludzki, strukturalny i relacyjny, pozytywnie wpływało na innowacyjność instytutu B+R. Ponadto stawia się hipotezę, że kapitał ludzki i innowacyjność pozytywnie wpływają na innowacyjność instytutu B+R. W badaniu wykorzystano analizę PLS-SEM na danych zebranych na próbie (N = 61) pracowników instytutu badawczo-rozwojowego. Dane pozyskano za pomocą kwestionariusza mierzącego zarządzanie kapitałem intelektualnym przez komponenty kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego, oraz innowacyjność, a także orientację technologiczną. Wyniki potwierdzają znaczący bezpośredni wpływ kapitału strukturalnego i relacyjnego na innowacyjność, a także pozytywny bezpośredni wpływ kapitału ludzkiego oraz innowacyjności na orientację technologiczną. Badania te stanowią oryginalny wkład do literatury naukowej, dostarczając nowych dowodów dotyczących związków między zarządzaniem kapitałem intelektualnym, innowacyjnością i orientacją technologiczną w instytucie badawczo-rozwojowym w Europie Wschodniej.
PL
Mając na uwadze fakt, że uczenie się jest podstawową wartością, że przyszłość spółki zależy od zatrudnionych pracowników oraz ze względu na potrzebę motywacji ludzi do zaangażowania się w proces uczenia - w Wodociągach Miasta Krakowa powstała koncepcja Akademii Kadry Rozwojowej.
PL
W ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” kompleksowo zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, zamontowano instalacje OZE, odnowiono łącznie 6,85 km istniejących kolektorów oraz wybudowano 12,72 km nowej kanalizacji sanitarnej. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia wydawała się poza możliwościami finansowymi i kadrowymi tak małego przedsiębiorstwa jak MPWiK w Łasku, ale dzięki determinacji, wytrwałości oraz współpracy wielu ludzi udało się jednak osiągnąć cel.
PL
Każdy menadżer, jeżeli już nim zostanie, może stać się liderem, na swoją miarę. Może nie będzie Stevem Jobsem, ale z pewnością może do tego dążyć.
EN
The purpose of this study was to determine the adoption groups of the fast-fashion consumers, evaluate the consumers’ perceptions of the fast-fashion in different groups, and model the role of “social or status image”, “uniqueness”, and “conformity” on the level of fast-fashion consumer adoption. The consumer adoption groups were determined as “innovators”, “early adopters”, “early majority”, “late majority”, and “laggards” by using a domain-specific innovativeness (DSI) scale. Consumers’ perceptions of fast-fashion were evaluated from cognitive and emotional aspects and the differences across the consumer groups were investigated by using Kruskal-–Wallis test and Mann-–Whitney U test. The roles of “social or status image”, “uniqueness”, and “conformity” on consumer groups were modeled by using ordinal logistic regression analysis. As a result of the research, consumers’ perceptions of fast-fashion were found to vary across different consumer adoption groups in terms of “being in-style products”, “expressing self-image”, “imitating the luxury fashion products”, and “frequent renewal of the collections”. Further, the findings revealed that the probabilistic relationship between different levels of consumer adoption based on innovativeness could be modeled based on the motivations of “social or status image” and “uniqueness”.
EN
Purpose: The reason for writing the article was the desire to learn about the recently popular topic of smart city and the activities undertaken by cities that strive to become a modern city. Design/methodology/approach: The article reviews the theoretical literature on the concept of a smart city. The diagnosis was based on available articles, literature and other sources. The main topic of the article was to present the concept of a smart city and examples of activities implemented in this area. Findings: The concept of a smart city is currently one of the key aspect implemented as part of the city’s strategy. The idea is related to improving the lives of the inhabitants of a given local community by carrying out many innovative activities aimed at the continuous development of the city. Technological development causes, that local governments effectively carry out public utility tasks. The idea of a smart city fits perfectly with the concept of sustainable development, because it aims to maintain a balance between economic, ecological and social aspects, and also helps to improve the quality of life of the inhabitants of local communities. The idea of a smart city brings benefits such as economic and technological development. It also brings risks such as a cyber attack. One of the examples of cities that have been successfully implementing tasks in line with the smart city concept is Gliwice. Originality/value: The idea of a smart city is based on a modern approach to city management. It also allows for the effective use of available technical resources, which contribute to the improvement of the quality of life of the inhabitants.
EN
Purpose: The subject matter of the article results from the growing importance of innovation both in the development of enterprises and the entire economy. Design/methodology/approach: This paper is based on research conducted in 104 small and medium-sized industrial companies operating in the West Pomeranian province. For purposes of the research, the author applied the documentary research method and CATI survey. Findings: The findings clearly indicate that efforts taken to create environments conducive to employee innovation in industrial companies in the West Pomerania are not sufficient. The surveyed business environments did not adequately encourage employees to, in particular, expand knowledge, seek novel solutions and did not provide them with access to innovation generating tools. It is the company’s innovation culture and environment that fuels growth and fosters innovation which allows to compete successfully on national and international markets. The paper also brings to light the low level of innovation of Polish economy resulting from the fact that only ca. 17% of the small enterprises and ca. 37% of the medium-sized enterprises can be considered innovative. Research limitations/implications: As part of the article, research was carried out in the West Pomeranian Voivodeship. It is planned to conduct research throughout Poland. Originality/value: The article highlights the need for a comprehensive approach to the innovation generation system in enterprises.
EN
Purpose: The main goal of the article is to show the role of innovativeness in the context of the development of a peripheral region, with particular emphasis on the analysis of the perception of selected spheres of endogenous development resources by representatives of the regional innovativeness system representing public administration, research and development institutions and enterprises. Design/methodology/approach: The article uses both the method of analyzing the literature on the subject and the analysis of the results of own sociological research carried out in the Podkarpackie Province under the research grant. Findings: The analysis of the results of own empirical research carried out in the article shows that the Podkarpackie Province has a significant endogenous development resource located in the sphere of social awareness and positive attitudes of the surveyed inhabitants towards changes and innovativeness s. Research limitations/implications: Further research on the role of innovativeness in the development of the peripheral region should be focused on in-depth recognition of the innovative personality elements of the inhabitants of the region and their perception of opportunities for using the internal development potential. Practical implications: The practical implications consist in an attempt to indicate that there is a possibility of a region recovering from the peripheral and marginalized state by using the endogenous development potential of the innovative attitudes and awareness of the regional community. Social implications: Increasing the scope and level of acceptance of changes and innovative solutions by the regional community, and thus facilitating and accelerating the development and modernization processes in the region. Originality/value: The value of the article lies in the recognition and analysis of the social dimension of endogenous development resources expressed in the attitudes and innovative awareness of selected categories of inhabitants of the region.
EN
Purpose: The article aims to define the role that creativity plays in implementing frugal innovations. The article also aims to list examples of innovative, frugal solutions as well as to indicate activities that would stimulate the creativity of employees in enterprises. Design/methodology/approach: This is an exploratory study that is based on a systematic review of available literature on frugal innovation and creativity. The research was based on both Polish and foreign literature, articles, and internet sources. Findings: The issue of frugal innovations has recently become "fashionable" in the good sense of the word. Inventive and cheap offers of products and technologies launched on markets are characterised by demonstrable dynamics. The article emphasises, in particular, the role of creativity in creating innovative, frugal solutions. Research limitations/implications: Although the problem of frugal innovations is known and described, it is also true that publications focussing on and discussing this issue are still lacking. The article, therefore, aims to encourage decision-makers to support the creativity of their employees in order to develop frugal innovations. Nevertheless, the discussed topic requires further research. Originality/value: The article is based on existing knowledge in the field of creativity and frugal innovations. The added value of the article is a combination of both issues, emphasising the role of employees' creativity in creating frugal innovations, which is illustrated in the form of the proposed model of the innovative process based on creativity.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.