Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prostowniki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Problematyka emisji wodoru jest związana z typem zastosowanego układu do magazynowania energii wielokrotnego ładowania. Zagadnienie to nabiera istotnego znaczenia w obliczu ewolucji na skalę przemysłową pojazdów z napędem spalinowym na elektryczny i ich bezpieczną eksploatację w zróżnicowanym środowisku. W pracy dokonano analizy stanu wymogów prawnych dla pojazdów elektrycznych, a w szczególności dla kategorii L7e, na podstawie aktualnych rozporządzeń delegowanych Komisji UE, jak również Regulaminu 100 EKG ONZ. Artykuł prezentuje wyniki oceny emisji wodoru metodą analityczną, jak również alternatywną metodą badań. Zaproponowana alternatywna metoda badań pomiaru wartości emisji wodoru z układów magazynowania energii w oparciu o ważenie stanowi próbę odniesienia się do metody opisanej w regulaminie, jak również do metody analitycznej. Alternatywna metoda badań emisji wodoru z układów magazynowania energii stanowi istotę w przypadku braku dostępu na rynku krajowym do specjalistycznej komory z dedykowaną aparaturą badawczą. Praca opisuje również problemy i rozwiązania symulacji stanów awarii urządzenia ładowania układu magazynowania energii opartego o baterię małej trakcji typu otwartego. W podsumowaniu zawarto dalsze kierunki rozwoju metodologii pomiaru emisji wodoru.
EN
The subject of hydrogen emission is associated with the type of system used for rechargeable energy storage. This issue is gaining importance in the face of the evolution, on an industrial scale, of the vehicles with combustion engines into the electric ones and their safe operation in a diverse environment. The study analyzes the state of the legal requirements for electric vehicles and in particular for the L7e category based on the current regulations of the delegated EU committees as well as the UN-ECE Regulation No. 100. The article presents the results of the evaluating hydrogen emission, by analytical method as well as an alternative test method. The proposed alternative test method of measuring the emissions of hydrogen from energy storage systems, based on the weighting, is an attempt to refer to the method described in the regulations as well as the analytical method. An alternative method of testing hydrogen emission from the energy storage systems is an essence in the absence of access, on the domestic market, to the specialized chamber with dedicated testing equipment. The paper also describes the problems and solutions of the fault simulation of the charging device of the energy storage system based on the open type semi-traction battery. The summary provides further directions of the development of methodology for measuring hydrogen emission.
2
Content available remote Vacon nxp System Drive – modułowy napęd systemowy
PL
Użytkownicy w przemyśle ciężkim, takim jak: hutniczy, górniczy, papierniczy, morski, chemiczny, wymagają solidnych, dopasowanych do szczególnych potrzeb, niezawodnych napędów AC. Dla takich zastosowań powstał modułowy napęd AC Vacon NXP System Drive.
EN
Maximum values of possible earth fault currents in low voltage unearthed AC networks supplying DC circuits through diode rectifiers are critical for evaluation of possible electric shock and fire hazards caused by insulation condition deterioration. A method for analytical determination of time functions of earth fault parameters, i.e. wire-to-earth voltages and currents is presented in the paper. Application of two characteristic parameters i.e. the phase voltage mean value and the phase voltages zero sequence component to insulation condition evaluation is discussed. A new method exploiting the phase voltages mean value for insulation resistance monitoring is presented.
PL
Maksymalne wartości prądów zwarć z ziemią w sieciach izolowanych AC zasilających obwody DC przez prostowniki diodowe decydują o ewentualnych ryzykach porażenia osób, pożaru i wybuchu. W artykule przedstawiono metodę analitycznego wyznaczania przebiegów czasowych parametrów ziemnozwarciowych tj. napięć i prądów doziemnych; zagadnienie to było dotychczas pomijane w dostępnej literaturze. Wyznaczono zależności dla charakterystycznego parametru układów AC/DC IT, którym jest wartość średnia napięć fazowych strony AC. Omówiono przydatność tej wielkości dla kontroli izolacji tych sieci oraz lokalizacji doziemień. W oparciu o najczęstsze w praktyce przypadki pokazano, że składowa zerowa napięć fazowych spełnia funkcję sygnalizacji pogorszenia stanu izolacji praktycznie jedynie dla strony AC (rys. 4). Przy uszkodzeniach izolacji po stronie DC napięcie tej składowej w nieznacznym stopniu zależy od rezystancji zwarcia doziemnego. Z użyciem wartości zastępczej rezystancji izolacji całego układu AC/DC IT oszacowano maksymalny poziom prądu upływu decydujący o bezpieczeństwie porażeniowym i pożarowym sieci. W artykule zaproponowano nową metodę wyznaczania wartości zastępczej rezystancji izolacji całego układu. Procedura z użyciem dodatkowego rezystora testowego obejmuje pomiary wartości średniej napięć fazowych, na bazie których oblicza się wartość szukanego parametru. Oprócz prostoty i braku wrażliwości na pojemności doziemne metoda wyróżnia się uniwersalnością, gdyż uwzględnia upływności izolacji całej sieci AC/DC IT.
4
Content available remote Wielofazowe transformatory prostownikowe podstacji trakcyjnych
PL
Istnieją różne rozwiązania transformatorów prostownikowych podstacji trakcyjnych, np. 6-fazowe (12-pulsowe) czy 12-fazowe (24-pulsowe), gdzie liczba pulsów odnosi się do kształtu napięcia wyprostowanego. Wpływ asymetrycznego napięcia zasilania na pracę takich układów jest tematem niniejszego artykułu. Asymetrię zdefiniowano tutaj jako zawartość procentową składowej symetrycznej przeciwnej w napięciu zasilającym. Skonstruowano modele symulacyjne układów 12- i 24-pulsowych oraz przeprowadzono badania symulacyjne, otrzymując przebiegi prądów i napięć transformatorów, a także napięcia i prądu trakcyjnego (obciążenie rezystancyjne). Przeprowadzono również analizę harmonicznych. Otrzymane wyniki wskazują, że wartość średnia napięcia wyprostowanego nie jest zależna od asymetrii napięcia zasilającego. Wartości i kształt prądów są jednak różne dla różnych faz transformatora, podobnie jak czasy przewodzenia diod w mostkach prostownikowych. Prowadzi to do obniżenia dopuszczalnej wartości prądu uzwojeń transformatora oraz dopuszczalnej mocy obciążenia transformatora.
EN
Traction substations rectifier transformers may be designed in different ways. e.g. as 6-phase 12-pulse or 12-phase 24-pulse devices, where number of pulses relates to d.c. output voltage waveforms. The impact of asymmetrical supply voltage, and asymmetry here is defined as percentage of negative phase sequence component has been investigated in the paper. Simulation models of 12- and 24-pulse transformers have been constructed on the basis of standard transformer equivalent scheme. Appropriate simulations have been run, giving waveforms of currents and voltages for the d.c. output loaded with resistive load. The harmonic analysis has been accordingly done. The results show that the average value of rectified voltage is not influenced by asymmetrical supply. However, current values and waveforms differ greatly from phase to phase and conducting times for different diodes in bridge rectifier are also different. This in turn leads to lowering allowable current value in transformer windings and drop in transformer's capacity.
PL
Istotność problemu jakości mocy elektrycznej wynika z przyczyn natury ekonomicznej. Jakość mocy elektrycznej wyrażana jest poprzez zespół współczyników, takich jak:wspłczynnik THD, współczynnik mocy, współczynnik mocy przesunięcia. Znormalizowane wartości tych współczynników są bardzo wymagające. Analizy przeprowadzone w wielu jednostkach naukowych na świecie wykazały, że jedynie systemy energoelektroniczne pozwalają spełnić te wymagania. Omawiany problem jest szczególnie związany z układami prostowniczymi. Klasyczne prostowniki diodowe i tyrystorowe, szeroko stosowane w Polsce, posiadają współczynnik THD wynoszący około 30%, podczas gdy planowanenormy wymagają, aby wartość tego współczynnika była mniejsa od 5%. Powoduje to, że problem jakości mocy elektrycznej pobieranej przez prostownika jest ważny i aktualny.
EN
The importance of the problem of electrical power quality arises from the economical reasons. The electrical power quality is expressed by set of coefficients like the total harmonic distortion, the total power factor, the power displacement factor. The normalised values of these factors are very demanding. From the analyses carried out by many scientific centres it is concluded that only the active power electronics systems can meet these demands. The presented problem is especially concerned with rectification systems. The classical diode and thyristor rectifier systems, widely applied in Poland, have the current's total harmonics distortion ratio about 30% while the planned normalised values is about 55. It makes the problem of improving of the electrical power quality of the rectifier's systems be common and important.
PL
Omówiono zagadnienia wpływu pulsacji prądu na stan akumulatora. Przedstawiono kryteria oceny generowanych przez prostownik pulsacji prądu ładowania w kontekście zachowania żywotności baterii. Podano przykładowe wartości tętnień dla różnych typów prostowników.
EN
Presents determination of active and passive power of individual harmonics by the analog and digital method in power systems, in the case of distorted waveforms of voltages and currents. An analytical method of determining harmonics using a multichannel analyser and by the computer method are shown.
7
Content available remote Experimental investigations of modified diode rectifier with improved power factor
EN
The importance of the problem of electrical power quality arises from the economical reasons. The electrical power quality is expressed by the set of coefficients like the total harmonic distortion, the total power factor, the power displacement factor. The normalised values of these factors are very demanding. From the analyses carried out by many scientific centres it is concluded that only the active power electronics systems can meet these demands. The presented problem is especially concerned with rectification systems. The classical diode and thyristor rectifier systems, widely applied in Poland, have the current total harmonics distortion ratio about 30% while the planned normalised value is about 5 %. It makes the problem of improłing of the electrical power quality of the rectifier's systems be common and important
PL
Istotność problemu jakości mocy elektrycznej wynika z przyczyn natury ekonomicznej. Jakość mocy elektrycznej wyrażana jest poprzez zespól współczynników takich jak współczynnik THD, współczynnik mocy, współczynnik mocy przesunięcia. Znormalizowane wartości tych współczynników są bardzo wymagające. Analizy przeprowadzone w wielu jednostkach naukowych na świecie wykazały, że jedynie systemy energoelektroniczne pozwalaj ą spełnić te wymagania. Omawiany problem jest szczególnie związany z układami prostowniczymi. Klasyczne prostowniki diodowe i tyrystorowe, szeroko stosowane w Polsce, posiadaj ą współczynnik THD wynoszący około 30% podczas gdy planowane normy wymagają aby wartość tego współczynnika była mniejsza od 5%. Powoduje to, że problem jakości mocy elektrycznej pobieranej przez prostowniki jest ważny i aktualny.
8
Content available remote Analysis of modified diode bridge rectifier with improved power factor
EN
The subject of this paper is theoretical and simulation investigation of modified diode rectifier with improved power factor assembled according to proposition presented in [l], The modified diode rectifier with additional power electronic valves used for modelling of multilevel voltage at the input of the diode rectifier is analysed. The mathematical model of the analysed rectifier system is presented. The control characteristics of the rectifier system are derived, constrains involved by the multilevel voltage generation scheme are pointed. The main conclusion derived from the perfomed analysis is that the modified rectifier system allow to obtain significant reduction of the THD(i) factor but only in the case of the nominal load.
PL
Tematem prezentowanej pracy są badania teoretyczne i symulacyjne prostownika o poprawionym współczynniku mocy, zrealizowanego według pomysłu przedstawionego w pracy |1]. W pracy przedstawiono szczegółową analizę zmodyfikowanego układu trójfazowego mostka diodowego, w którym zastosowano dodatkowe łączniki do kształtowania przebiegu czasowego napięcia na zaciskach wejściowych mostka diodowego. Zaprezentowany został model matematyczny układu oraz wyniki badań symulacyjnych. Wyprowadzono charakterystyki sterowania układu i wynikające z metody kształtowania wejściowego napięcia schodkowego na zaciskach mostka diodowego ograniczenia zakresu sterowania. Wykazano, że układ umożliwia uzyskanie istotnego zmniejszenia THD(i), jednakże tylko w warunkach obciążenia znamionowego.
PL
W artykule przedstawiono badania czasu wyłączania prądu doziemienia wyjścia trójfazowego mostkowego prostownika sterowanego przez wyłączniki instalacyjne oraz wyłącznik różnicowoprądowy typu A. Badania wykonano przy różnych kątach wysterowania prostownika oraz różnych rezystancjach w obwodzie zwarcia.
EN
Time of the schwitching off the overcurrent device protection and residual device current protection type A during fault current between the output of rectifier and protective conductor are presented in the article. Test are performed during different angle of delay of phase control of rectifier and different resistance of protective conductor.
PL
Omówiono wymagania stawiane nowoczesnym prostownikom. Przedstawiono badania eksploatacyjne baterii akumulatorów oraz wyniki tych badań.
EN
Requirements imposed on modern rectifiers.Performance tests of storage batteries and their results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.