Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 299

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stanowisko badawcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Płynące z nowych przepisów budowlanych zalecenia [1] wymagają technicznej odpowiedzi sfery naukowej. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla obudowy budynków będzie sukcesywnie maleć do roku 2021. W publikacji poruszono temat badań dotyczących pomiaru współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych, pozwalających na ocenę ciepłochronności przegród w budynkach już istniejących. Autor po przetłumaczeniu na język polski normy [6] dokonał całosezonowych badań (w okresie chłodnym i zimowym), zaś raport z tych pomiarów zostanie przedstawiony w czteroczęściowej publikacji. W części pierwszej omówione zostaną aspekty budowy stanowiska pomiarowego – laboratoryjno-terenowego.
EN
Recommendations arising from new building regulations [1] require a technical response from the scientific environment. The value of heat transfer coefficient for building enclosures will gradually decrease until 2021. The publication presents the issue of research on the measurement of heat transfer coefficient in field conditions, which makes it possible to assess heat insulation of wall barriers in existing buildings. The author, after translating the standard [6] into Polish, has performed all-season tests (in the cold and winter period), and a report of these measurements will be presented in a four-part publication. The first part will discuss construction aspects of a laboratory and field test stand.
PL
Płynące z nowych przepisów budowlanych zalecenia [1] wymagają technicznej odpowiedzi sfery naukowej. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla obudowy budynków będzie sukcesywnie maleć do roku 2021. W publikacji poruszono temat badań dotyczących pomiaru współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych, pozwalających na ocenę ciepłochronności przegród w budynkach już istniejących. Autor po przetłumaczeniu na język polski normy [6] dokonał całosezonowych badań (w okresie chłodnym i zimowym), zaś raport z tych pomiarów zostanie przedstawiony w czteroczęściowej publikacji. W części drugiej omówione zostaną aspekty transportu energii.
EN
Recommendations arising from new building regulations [1] require a technical response from the scientific environment. The value of heat transfer coefficient for building enclosures will gradually decrease until 2021. The publication presents the issue of research on the measurement of heat transfer coefficient in field conditions, which makes it possible to assess heat insulation of wall barriers in existing buildings. The author, after translating the standard [6] into Polish, has performed all-season tests (in the cold and winter period), and a report of these measurements will be presented in a four-part publication. The second part will discuss aspects of energy transport.
PL
W artykule przedstawiono zaprojektowane i wykonane stanowiska badawcze i hamownie umożliwiające badanie maszyn elektrycznych. Wyposażenie pomiarowe stanowisk tworzą gotowe przyrządy pomiarowe, takie jak analizatory mocy, induktory lub cyfrowe mierniki rezystancji, przekładni transformatorów lub skonstruowane na potrzeby laboratorium badawczego, składające się z przetworników pomiarowych i kart akwizycji danych. Rzeczywiste przyrządy pomiarowe komunikują się z systemem pomiarowym za pomocą interfejsu komunikacyjnego (GPIB, RS232, RS485, USB itp.). System oparty na kartach pomiarowych ma zapewnioną komunikację poprzez odpowiednie umieszczenie karty pomiarowej w złączu PCI, PCIe, USB itp. i zainstalowanie sterowników. Stanowisko takie może pracować pod nadzorem oprogramowania pomiarowego dopasowanego do wymogów i nadzorującego proces pomiarowy, edycyjny i archiwizacyjny. Zastosowanie takiego oprogramowania umożliwia również zapis w chmurze czy publikowanie wyników w internecie lub sieci wewnętrznej.
EN
Designed and made teststands and dynamometers, which are used for testing of electrical machines are described. The measurement equipment of the teststands are traditional measuring instruments, such as power analyzers, inductors or digital resistance meters transformer turns ratio, or constructed for the needs of a research laboratory, consisting of measuring transducers and data acquisition device. The traditional measuring instruments communicate with the measurement system via a communication interface (GPIB, RS232, RS485, USB, etc.). The communication of system based on data acquisition cards is realized through the appropriate placement of a measurement card in a PCI or PCIe slot or through USB connector, etc. and installing corresponding drivers. Such a teststand can be operated under the supervision of measurement software tailored to the requirements and supervising the measurement, editing and archiving process. The use of such software also enables writing to the cloud or publishing results on the internet or internal network.
PL
W artykule przedstawiono metodologię prowadzenia badań mechanicznej skrzyni biegów. Sposób prowadzenia pomiarów zaprezentowano na przykładzie badań wybranej przekładni. Przedstawiono i opisano różne konfiguracje stanowiska badawczego wykorzystującego układ hydrauliczny, który pełnił funkcję hamowni. Zawarto opis konstrukcji prototypowej przekładni będącej obiektem badań. Ponadto omówiono przykładowe charakterystyki uzyskane w ramach przeprowadzonych testów.
EN
Methodology of experimental tests on mechanical gearbox is presented in the article. The algorithm of conducting tests is outlined. Performed tests of a selected gearbox are presented as an example of an application of the algorithm. Various combinations of test stand used to conduct experiments are presented and described. Design of a prototype gearbox, which is an object of the tests is described. Also examples of characteristics obtained from the experimental tests are presented.
7
Content available remote O możliwości kreowania skrzyżowań przyjaznych dla kierowców
PL
Artykuł dotyczy nowatorskiej metody poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach o złożonym układzie geometrycznym. Polega ona na zastosowaniu systemu SPIK-er, który jest instalowany wraz z wielofazową sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach i stanowi jej uzupełnienie. System SPIK-er umożliwia wyświetlanie dwóch rodzajów znaków poziomych, tj. wyznaczających kształt i kierunek pasów ruchu przy świetle zielonym oraz linii poprzecznych przy świetle czerwonym. Idea systemu SPIK-er sprowadza się do wsparcia kierowców w warunkach złej widoczności tradycyjnego oznakowania poziomego na jezdni lub jej braku.
EN
The paper is focused on an innovative method designed to improve safety at intersections with complex geometry. The method consists in applying the SPIK-er system, which is to be installed as an integrated element of multiphase traffic lights. The system displays two types of horizontal traffic signs. The first of them indicates the shape and direction of lanes at the green light, the second perpendicular bars at the red light. The intention of the SPIK-er system consists in providing support for motorists in poor or lack of visibility of the traditional horizontal marking painted on the road surface.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki porównawczych badań eksperymentalnych zbrojonych i niezbrojonych ścian murowanych w skali naturalnej, wykonanych z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zbrojenie w postaci siatek: stalowych; z włókien szklanych i bazaltowych umieszczano w każdej spoinie wspornej muru. Ściany poddawano jednoczesnemu obciążeniu pionowemu przykładanemu do górnej powierzchni ściany i zwiększającemu się ugięciu konstrukcji, na której były one liniowo oparte. Nośność ścian zbrojonych była ok. 1,5 razy większa niż ścian bez zbrojenia. Wyniki badań wykazały również mniejszą wartość kątów odkształcenia ścian zbrojonych w porównaniu ze ścianami niezbrojonymi przy danym obciążeniu i ugięciu. W przypadku ścian zbrojonych powstałe zarysowania miały znacznie mniejszą szerokość. W artykule opisano również mechanizm zarysowania i zniszczenia badanych ścian.
EN
The paper presents selected results of wider comparative experimental tests on masonry walls in full-scale made of AAC masonry units. The walls were unreinforced and reinforced. The reinforcement in form of steel wire, glass and basalt fiber meshes was applied in each masonry bed joint. The walls were subjected to simultaneous incrementing vertical loads and deflection of the structure which they are supported on. The carrying capacity of reinforced walls was up to 1,5 times higher than unreinforced walls. Test results of reinforced walls showed also lower values of deformation angles in relation to the walls without reinforcement for given load and deflection of support. In case of reinforced walls, much smaller widths of the cracks were obtained. The paper describes cracking and damaging mechanism of the walls as well.
PL
Praca przedstawia wykonaną analizę dotyczącą wymagań związanych z budową w Narodowym Centrum Badań Jądrowych stanowiska przygotowanego do prowadzenia pełnych badań produkowanych w NCBJ struktur akceleracyjnych do liniowych akceleratorów elektronów. Stanowisko jest realizowane w ramach programu pt. „Utworzenie Centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX”. W publikacji przedstawiono sposoby rozwiązania problemów, którym musi sprostać takie stanowisko. Opisano również propozycje dalszej rozbudowy tego stanowiska, mając na względzie stały rozwój w zakresie badań, opracowywania i budowy akceleratorów elektronów generujących promieniowanie jonizujące oraz układów współpracujących.
EN
The work presents the analysis carried out regarding the requirements related to the construction at the National Centre for Nuclear Research of a test stand prepared for conducting full tests of acceleration structures produced at NCBJ for linear electron accelerators. The stand is implemented as part of the CentriX research and implementation centre program. The publication presents ways to solve the problems facing this stand. Proposals for further development of this stand were also described, with a view to constant development in the field of research and construction of electron accelerators generating ionizing radiation and cooperating systems.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesny układ probierczy do sprawdzania wytrzymałości zwarciowej ograniczników przepięć typu B.
EN
The article presents a modern test stand for checking the short-circuit strength of B type surge arresters.
EN
The aim of the work was the experimental and theoretical evaluation of the influence of the most important parameters determining the holding torque of a thin-walled bearing shell inside a housing bore of a connecting rod. The main investigated parameters were defined by authors experience in this field. In the first stage of research, a special test stand was designed in order to allow measuring the real values of the friction torque for different variants of bearing shell geometries and assembly conditions, additionally analysing the influence of the locking lip. Subsequently, theoretical computer-assisted FEM simulations were performed.
PL
Celem pracy było doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie wpływu najważniejszych parametrów wpływających na wartość momentu utwierdzenia cienkościennej panewki w gnieździe korbowodowym. W pierwszym etapie pracy zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze, na którym pomierzono rzeczywiste wartości momentów utwierdzenia dla różnych wariantów wykonania i montażu panewek w gnieździe, analizując również wpływ zaczepu. Następnie przeprowadzono badania teoretyczne z wykorzystaniem symulacji komputerowej MES.
12
Content available remote Electrical power steering – modelling and bench testing
EN
The article presents a dynamic model of an electric device supporting the steering system of a passenger car; the model was verified through a series of bench tests. The research object was an integrated electric power steering system (EPS) mounted on a steering column and cooperating with a steering gear. The results of the theoretical analysis were compared with the results of tests performed on a specially built research bench fully reflecting the work of assistance in the car. A satisfactory level of agreement between the results of the model tests and the bench tests was obtained.
PL
W artykule przedstawiono zweryfikowany testami laboratoryjnymi dynamiczny model elektrycznego urządzenia wspomagającego kierownicę. Przedmiotem badań było zintegrowane elektryczne urządzenie wspomagające kierownicę (EPS) zamontowane na kolumnie kierownicy. Wyniki analizy teoretycznej porównano z wynikami testów przeprowadzonych na specjalnie zbudowanym stanowisku badawczym w pełni odzwierciedlającym pracę urządzenia w samochodzie. Uzyskano zadawalającą zgodność między wynikami badań stanowiskowych a wynikami analiz teoretycznych.
13
Content available remote Nowoczesna technologia pomiaru współczynnika strat na tarcie cieczy wiertniczych
PL
Przeprowadzono dyskusję nad reologią cieczy stosowanych w wiertnictwie. Analiza dotyczyła wpływu parametrów technologicznych cieczy wiertniczych na dokładność wyznaczania oporów przepływu na udoskonalonym stanowisku badawczym wykonanym na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Porównano wyniki badań i przeprowadzono dyskusję dotyczącą celowości i efektów wynikających z modernizacji urządzenia umożliwiającego określenie zależności hydrodynamicznych rejestrowanych podczas przepływu cieczy wiertniczych.
EN
A test stand for measuring shearing stress in drilling fluid flow under industrial conditions was modernized and used for checking the correctness of Blasius coeffs. in water flow. The discrepancy between exp. results and theor. assumptions was decreased by more than 5%.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania odpadowych włókien wełny oraz włókien uzyskanych z recyklingu butelek PET do stałego oraz tymczasowego zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp i zboczy w charakterze zbrojenia rozproszonego wierzchniej warstwy gruntu. Zastosowanie takiego materiału sprzyja rozwojowi roślinności, która stanowi naturalne powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne. Ponadto zaprezentowano możliwości wykorzystania technologii Kemafil® do produkcji grubych, krzyżowo ułożonych sznurów. Sznury Kemafil®, ułożone krzyżowo, ograniczają prędkość wody opadowej spływającej z powierzchni skarp i magazynują jej nadmiar. Stanowią równocześnie zabezpieczenie przeciwerozyjne powierzchni skarp i zboczy.
PL
W niniejszej publikacji zamieszczono raport z autorskich badań/eksperymentów/ekspertyz dotyczących pomiarów wartości współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych. Opracowanie porusza problematykę ram czasowych ograniczających efektywny pomiar badanego parametru – podstawowego w aspekcie ciepłochronności budynków.
EN
The publication contains a report on the author’s research/experiments/expertises on measurements of the heat transfer coefficient value in field conditions. The study addresses the problem of time frames limiting the effective measurement of the tested parameter, which constitutes a basic element in the aspect of heat insulation of buildings.
PL
W artykule przedstawiono prace dotyczące modernizacji tzw. płyty wielkich sił stanowiska badawczego znajdującego się w hali laboratoryjnej wykonanej w systemie P-70. Rozszerzenie możliwości prowadzenia badań elementów żelbetowych i sprężonych wymagało powiększenia wymiarów istniejącego fundamentu o nową część. Opisano prace prowadzące do ustalenia podstawowych danych technicznych istniejącego fundamentu, a także podano podstawowe dane nowej części płyty wielkich sił oraz opisano zagadnienia związane z wykonaniem robót.
EN
The paper describes the retrofit upgrade of the force plate system located in the laboratory constructed as a P-70 structural assembly hall. The existing foundation was enlarged in order to enhance the capability of testing reinforced and pre-stressed members. The works performed to determine the basic parameters of the existing foundation are discussed along with the specification and work done on the new section of the force plate system.
PL
W artykule przedstawiono zaprojektowane i wykonane stanowiska badawcze i hamownie umożliwiające badanie maszyn elektrycznych. Wyposażenie pomiarowe stanowisk stanowią gotowe przyrządy pomiarowe, takie jak analizatory mocy, induktory lub cyfrowe mierniki rezystancji, przekładni transformatorów lub skonstruowane na potrzeby laboratorium badawczego, składające się z przetworników pomiarowych i kart akwizycji danych. Rzeczywiste przyrządy pomiarowe komunikują się z systemem pomiarowym za pomocą interfejsu komunikacyjnego (GPIB, RS232, RS485, USB itp.). System oparty na kartach pomiarowych ma zapewnioną komunikację poprzez odpowiednie umieszczenie karty pomiarowej w złączu PCI, PCIe, USB itp. i zainstalowanie sterowników. Stanowisko takie może pracować pod nadzorem oprogramowania pomiarowego dopasowanego do wymogów i nadzorującego proces pomiarowy, edycyjny i archiwizacyjny. Zastosowanie takiego oprogramowania umożliwia również zapis w chmurze czy publikowanie wyników w internecie lub sieci wewnętrznej.
EN
Designed and made teststands and dynamometers, which are used for testing of electrical machines are described. The measurement equipment of the teststands are traditional measuring instruments, such as power analyzers, inductors or digital resistance meters transformer turns ratio, or constructed for the needs of a research laboratory, consisting of measuring transducers and data acquisition device. The traditional measuring instruments communicate with the measurement system via a communication interface (GPIB, RS232, RS485, USB, etc.). The communication of system based on data acquisition cards is realized through the appropriate placement of a measurement card in a PCI or PCIe slot or through USB connector, etc. and installing corresponding drivers. Such a teststand can be operated under the supervision of measurement software tailored to the requirements and supervising the measurement, editing and archiving process. The use of such software also enables writing to the cloud or publishing results on the internet or internal network.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5–3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z falownikiem stworzą indywidualny system pomiarowy. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych zarówno dla modułów fotowoltaicznych, jak i maszyn elektrycznych. Prowadzone badania będą miały na celu dobór optymalnie współpracujących ze sobą elementów systemu. Przewiduje się realizację następujących etapów prac: zestawienie kilku różnych technologicznie modułów PV w jeden system pomiarowy; podłączenie każdego modułu do optymizera mocy i kolejno do falownika; skonstruowanie systemu pomiarowego umożliwiającego agregację danych i wgląd w pracę indywidualnych modułów poprzez stworzony tym celu specjalny system online, umożliwiający ciągły dostęp i analizę pracy; pomiar parametrów i charakterystyki pracy maszyny elektrycznej zasilanej z proponowanego układu; porównanie uzysków energetycznych z poszczególnych modułów; zestawienie danych pomiarowych pracy maszyny elektrycznej i odniesienie ich do pracy tej samej maszyny zasilanej ze standardowej sieci elektroenergetycznej; analiza uzyskanych danych.
EN
The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2,5–3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with the inverter will create an individual measurement system. There are many construction solutions available on the market for both photovoltaic modules and electric machines. The conducted research will aim to select optimally cooperating elements of the system. The following stages of works are planned: combining several technologically different PV modules into one measuring system; connection of each module to the power optimizer and successively to the inverter; constructing a measurement system enabling aggregation of data with insight into the operation of individual modules with access to online system created for this purpose; measurement of parameters and characteristics of the operation of the electric machine fed from the proposed system; comparison of energy output from the individual modules; compilation of measurement data of the operation of the electric machine with comparison to the operation of the same machine supplied from the standard power grid; analysis of the obtained data.
PL
W artykule zaprezentowano badanie doświadczalne z dziedziny wentylacji, przeprowadzone w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego z wykorzystaniem metody Stereo Particle Image Velocimetry (Stereo PIV). Opisano wyposażenie laboratorium badawczego obejmujące system PIV, a także metodę. Zaprezentowano wstępne wyniki doświadczeń ze strumieniami powietrza wypływającego z nawiewnej kratki wentylacyjnej, stosowanej w typowym budownictwie mieszkaniowym.
EN
The article presents an experimental study in the field of ventilation, carried out in the Malopolska Laboratory of Energy Efficient Buildings. Stereo Particle Image Velocimetry (Stereo PIV) method was used in the experiment. The specification of the equipment of the research laboratory including the PIV system was included, as well as a brief description of the method. Preliminary results of the tests of the air stream flowing out of the ventilation grille used in typical housing construction have been presented.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 – 3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z falownikiem stworzą indywidualny system pomiarowy. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych zarówno dla modułów fotowoltaicznych jak i maszyn elektrycznych. Prowadzone badania będą miały na celu dobór optymalnie współpracujących ze sobą elementów systemu. Przewiduje się realizację następujących etapów prac: zestawienie kilku różnych technologicznie modułów PV w jeden system pomiarowy; podłączenie każdego modułu do optymizera mocy i kolejno do falownika; skonstruowanie systemu pomiarowego umożliwiającego agregację danych i wgląd w pracę indywidualnych modułów poprzez stworzony w tym celu specjalny system online umożliwiający ciągły dostęp i analizę pracy; pomiar parametrów i charakterystyki pracy maszyny elektrycznej zasilanej z proponowanego układu; porównanie uzysków energetycznych z poszczególnych modułów; zestawienie danych pomiarowych pracy maszyny elektrycznej i odniesienie ich do pracy tej samej maszyny zasilanej ze standardowej sieci elektroenergetycznej; analiza uzyskanych danych.
EN
The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2.5 - 3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with the inverter will create an individual measurement system. There are many construction solutions available on the market for both photovoltaic modules and electric machines. The conducted research will aim to select optimally cooperating elements of the system. The following stages of works are planned: combining several technologically different PV modules into one measuring system; connection of each module to the power optimizer and successively to the inverter; constructing a measurement system enabling aggregation of data with insight into the operation of individual modules with access to online system created for this purpose; measurement of parameters and characteristics of the operation of the electric machine fed from the proposed system; comparison of energy output from the individual modules; compilation of measurement data of the operation of the electric machine with comparison to the operation of the same machine supplied from the standard power grid; analysis of the obtained data.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.