Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty społeczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono porównanie społecznych kosztów funkcjonowania składowisk oraz spalarni odpadów komunalnych. We wstępie omówiono teoretyczne podstawy klasyfikacji kosztów wewnętrznych, zewnętrznych oraz społecznych. Następnie opisano sposób realizacji analizy porównawczej, w szczególności scharakteryzowano porównywane technologie. Kolejne dwie części artykułu (tj. punkty trzeci i czwarty) przedstawiają opisy kosztów i przychodów składowisk oraz spalarni odpadów. W ostatniej części zestawiono wymienione koszty wewnętrzne i zewnętrzne obu opisywanych rodzajów instalacji utylizacji odpadów i wykazano, że koszty składowania przewyższają koszty spalania.
EN
This elaboration is to present a comparison of the social costs of waste disposal and waste to energy plants. First part of this article introduces theoretical basics of internal, external and social costs classification. Second part describes the details of technologies that have been compared. Next two parts (i.e. the third and the fourth one) contain detail descriptions of costs and incomes of waste disposals and waste to energy plants. The last part brings forward the comparison itself showing that the social costs of waste disposal are higher than the social costs of waste to Energy plants.
PL
Przepisy górnicze wymagają zatrudnienia w ruchu zakładu górniczego pracowników o szczególnych kwalifikacjach, co powinno mieć zasadniczy wpływ na prowadzony proces restrukturyzacji personelu. Czasami nawet determinuje utrzymanie dalszego zatrudnienia pracowników z już nabytymi uprawnieniami emerytalnymi, aby uzupełnić powstające na bieżąco w tym zakresie niedobory. Poszukując oszczędności i tnąc koszty produkcji – o czym mowa w artykule – nie trzeba koncentrować się tylko na zwolnieniach, przynoszących szybką poprawę wskaźników finansowych, ale generujących wtórnie znaczące koszty społeczne i socjalne.
EN
Mining regulations require the employment of special skilled employees in the mines, which should have a basic impact on the conducted process of employment restructuring. It sometimes even determines the continuation of farther engagement of employees with already acquired pension rights to supplement the current shortages in this respect. Looking for cost savings and cutting production costs - as referred to in the article - one does not need to focus only on redundancies, bringing about rapid improvements in financial indices, but generating significant related social and community costs as a secondary outcome.
PL
Dynamiczny rozwój transportu notowany w ostatnich dekadach jest z jednej strony istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, z drugiej natomiast jest znaczącym źródłem uciążliwości i problemów środowiskowych. Rozpatrując współczesne zagrożenia ze strony transportu istotne jest zapobieganie ich występowaniu, a gdy nie jest to możliwe – ograniczanie ich wpływu na środowisko oraz redukcja skali i zasięgu negatywnych skutków. W artykule przeprowadzono analizę uciążliwości środowiskowej oraz uciążliwości wobec społeczeństwa przewozu towarów naczepami samochodowymi, ale z wykorzystaniem transportu kolejowego. Uwzględniono transport naczep przy wykorzystaniu intermodalnych wagonów kolejowych ciągniętych przez lokomotywę spalinową zgodnie z założeniami przyjętymi w kolejnictwie o maksymalnej długości składu pociągu.
EN
The dynamic development of transport recorded in recent decades is an important factor in the economic development of the world on the one hand, and on the other hand, it is a significant source of nuisance and environmental problems. Considering contemporary transport hazards, it is important to prevent them from occurring, and when that is not possible – limiting their impact on the environment and reducing the scale and extent of negative impacts. In the paper the environmental and social nuisance of transport of goods loaded in semitrailers was analyzed. The transport of semitrailers using intermodal wagons pulled by the diesel locomotive in accordance with the assumptions adopted in the railway with the maximum length of train composition was taken into account.
PL
Transport odgrywa ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym, przy czym generuje znaczne koszty zewnętrzne, które nie są pokrywane przez bezpośrednich uczestników transportu, ale przez całe społeczeństwo. Według Komisji Europejskiej jedynym sposobem na zrównoważony rozwój transportu jest pełna internalizacja kosztów zewnętrznych transportu. Za najbardziej szkodliwą społecznie gąłąź transportu uważany jest transport drogowy, który jednocześnie ponosi największe, w porównaniu z innymi gałęziami transportu, obciążenia podatkowe. W artykule przedstawiono problematykę wyceny kosztów zewnętrznych transportu drogowego i podjęto próbę oceny poziomu zinternalizowania kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce.
EN
Transportation plays an important role in the socio-economic life, but also creates external costs that are not covered by the transport participants, but by the whole society. According to the European Commission, the only way to sustainable development of transport is full internalisation of external costs. The road tranport is considered as the most socially harmfull mode of transport. However, it bears the greatest, comparing to other modes of transport, taxes. This paper presents the problem of the valuation of external costs of road transport and it attempts to assess the level of internalization of the external costs in road transport in Poland.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pilotażowego wdrożenia metody obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy Badaniami objęto 150 wypadków przy pracy w 23 przedsiębiorstwach Oszacowano koszty księgowe i alternatywne wypadków przy pracy ponoszone przez przedsiębiorstwa według rodzajów ciężkości wypadków. Ponadto na podstawie badań kwestionariuszowych oszacowano koszty przy pracy obciążające poszkodowanych i ich rodziny, a także dokonano analizy korzystania przez nich; opieki medycznej.
EN
This article presents the output of a pilot project lo test a method of calculating social costs of accidents at work. The project covered l50 accidents at working companies, where the bookkeeping and alterative costs of accidents were estimated according to the severity of accidents. Moreover, survey questionnaires were used to estimate the costs of accidents borne by the injured persons and their families. Their use of medical services was analysed as well.
PL
Poniższy artykuł, podejmuje próbę przedstawienia i analizy problematyki dotyczącej wypadków drogowych od strony kosztów, jakie ponoszone są przez społeczeństwo. Analiza ta uwzględnia koszty wypadków, które wydarzyły się w miesiącach letnich poza obszarem zabudowanym. W materiale przedstawiono dane za poszczególne miesiące letnie na przestrzeni ostatnich 10 lat wraz z określeniem trendu (tendencji) na najbliższe lata. Analizy dokonano w oparciu o dane statystyczne z wypadków drogowych zawartych w rocznikach statystycznych GUS, a także danych Komendy Głównej Policji (KGP). Analiza uwzględnia koszty wypadków poza terenem zabudowanym w rozbiciu na: wypadki śmiertelne, wypadki z udziałem rannych oraz koszty wypadków i strat materialnych.
EN
The following article attempts to present and analyze issues relating to road accidents from the costs that are borne by society. This analysis takes into account the costs of accidents that occurred in the summer months outside such areas. The material presented data for the various summer months for the past 10 years along with the determination of the trend (trend) for the next few years. The analysis was based on statistical data of traffic accidents included in the statistical yearbooks CSO data and the Police Headquarters (KGP). The analysis takes into account the cost of accidents outside built-up areas broken down into: fatal accidents, accidents involving injuries and the costs of accidents and damage.
7
Content available remote Sektor górnictwa węgla kamiennego a dochody i wydatki budżetu państwa
PL
Artykuł jest próbą wykorzystania metody bilansu dochodów publicznych. W opracowaniu zobrazowano cyrkulację pieniądza między podmiotami działającymi w sektorze górnictwa węglowego a budżetem i funduszami państwowymi. Oszacowano wysokość wydatków, jakie poniesione zostały z budżetu państwa na rzecz górnictwa węgla kamiennego i wpływów, jakie sektor ten przekazał do kasy publicznej w 2001 r. Wskazano na potrzebę oceny społecznych efektów działań podejmowanych w ramach nowych programów restrukturyzacyjnych.
EN
The paper is an attempt of utilisation of the public revenues balance method. The paper illustrates money circulation between economic units operating in hard coal sector and the Sate Budget and Sate Funds. It assesses the magnitude of expenditures incurred by the State Budget for the benefit of hard coal industry and revenues that this sector contributed to the State Budget in 2001. It indicates the need for assessment of social effects of the activities undertaken within the new restructuring programmes.
PL
Wśród czynników charakteryzujących zarządzanie przez jakość na pierwszy plan wydaje się wysuwać sprawa właściwej motywacji wszystkich zainteresowanych stron, warunkująca zaszczepienia filozofii nastawienia na klienta (wewn. i zewn.), nastawienia na procesy, prewencji i ciągłego doskonalenia. Istotnym czynnikiem właściwej motywacji jest zadowolenie z pracy obrazujące się m.in. komfortem psycho-społecznym w pracy. Niewłaściwie prowadzony proces zmian i brak zadowolenia z pracy powoduje szereg nieprawidłowości, które nazwano dysfunkcjami społecznymi. Dysfunkcje społeczne są źródłem istotnych perturbacji obrazujących się tzw. kosztami społecznymi. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę prezentacji klasyfikacji kosztów jakości z podkreśleniem miejsca i znaczenia kosztów społecznych. Zaprezentowana klasyfikacja nie pretenduje do roli wyczerpującej i ostatecznej, gdyż poszczególne kategorie kosztów przenikają się nawzajem i niektóre z nich trudno zakwalifikować jednoznacznie np. jako koszty wewnętrznego czy zewnętrznego zapewnienia jakości. Klasyfikacja ta jest jednak pretekstem do zwrócenia uwagi na konieczność uwzględnienia kosztów społecznych w prawidłowym rachunku kosztów jakości. Tymczasem koszty społeczne, jako koszty w dużej mierze jakościowe i niewymierne finansowo, są często pomijane. Na ten fakt należałoby zwrócić uwag(c) prowadząc rachunek kosztów nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale i społecznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.