Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
JMAK (Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov) equation was adapted to simulation of phase transformations during cooling of bainitic steel tubes. The model was identified on the basis of the results obtained from the JMatPro software. Numerical tests for various cooling schedules showed model’s capability to predict a volume fraction of microstructure constituents of the tubes. The model was implemented into FE code for the simulation of tubes cooling. For the sake of the model capabilities, three cooling methods were considered: (i) free cooling in the air, (ii) cooling with the pressurised air, (iii) cooling with the water mist. Both symmetrical and asymmetrical cooling conditions were considered. The volume fractions of the tube’s microstructure constituents were calculated for each cooling conditions.
PL
W artykule adaptowano model JMAK (Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov) do symulacji numerycznej przemian fazowych w procesie chłodzenia rur ze stali bainitycznych. Identyfikację modelu przemian fazowych przeprowadzono na podstawie wyników obliczeń wykonanych za pomocą programu komputerowego JMatPro. Badania numeryczne, przeprowadzone dla różnych metod chłodzenia rur, pokazały możliwości obliczeniowe opracowanego modelu, które obejmują przewidywania udziałów objętościowych składników mikrostruktury stali podczas chłodzenia po austenityzacji. Opracowany model numeryczny przemian fazowych implementowano w kodzie opartym na metodzie elementów skończonych (MES), symulującym proces chłodzenia rur. Obliczenia przeprowadzono dla następujących warunków chłodzenia: (i) chłodzenie w spokojnym powietrzu, (ii) chłodzenie sprężonym powietrzem, (iii) chłodzenie mgłą wodno-powietrzną. Dla każdego sposobu chłodzenia, obliczono udziały objętościowe składników mikrostruktury rur.
EN
The results presented in the article concern the effect of structure and cold deformation on the behaviour of a highalloy duplex stainless steel (α + γ), grade X2CrNiMoN22-5-3, in tensile tests at 850°C at a rate vr = 15·10-3mm/s. Tests were carried out for a sheet after supersaturation from 1250 and 1350°C and subsequent cold rolling with the values of εh deformation within the range of 0.5÷0.9. It was shown that the material undergoes superplastic flow, which is associated with the α → γ + σ transformation occurring at the tensile testing temperature. It was shown that the superplasticity effect depends on the initial structure and is greater for the material supersaturated from 1350°C as compared to 1250°C. This effect also increases with the increase of the cold deformation value of the sheet. It was proven that increasing cold deformation causes, after tensile testing at 850°C, an increase in the area fraction of the σ phase inhibiting the austenite grain growth in the steel structure.
PL
Wyniki przedstawione w artykule dotyczą wpływu struktury i odkształcenia na zimno na zachowanie się wysokostopowej stali typu duplex (a + c), gatunek X2CrNiMoN22-5-3, w próbach rozciągania w temperaturze 850°C z prędkością vr = 15·10-3 mm/s. Badaniom poddano blachę po przesycaniu z temperatury 1250 i 1350°C i następnym walcowaniu na zimno z wartościami odkształcenia εh w zakresie 0,5÷0,9. Wykazano, że materiał ulega nadplastycznemu płynięciu, co jest związane z przemianą α → γ + σ zachodzącą w temperaturze rozciągania. Wykazano, że efekt nadplastyczności zależy od struktury wyjściowej i jest większy w przypadku materiału przesyconego z 1350°C w porównaniu do 1250°C. Efekt ten zwiększa się również ze wzrostem wartości odkształcenia na zimno blachy. Udowodniono, że zwiększanie odkształcenia na zimno powoduje, po rozciąganiu w temperaturze 850°C, wzrost udziału fazy σ hamującej rozrost ziarn austenitu w strukturze stali.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ rekalescencji (wydzielania ciepła utajonego przemian fazowych) na strukturę i właściwości mechaniczne stali bainitycznej z efektem TRIP. Bezpośrednim rezultatem występowania tego efektu, obserwowanym na krzywych chłodzenia stali, jest zmniejszenie szybkości chłodzenia. Efekt rekalescencji jest bezpośrednio związany z kinetyką przemiany bainitycznej i dlatego analizowano go pod kątem zależności od wielkości ziarna austenitu i szybkości chłodzenia. Stwierdzono, że kinetyka przemiany bainitycznej w badanej stali kontrolowana jest przez proces wzrostu pakietów listew ferrytu bainitycznego. Zatem rozrost ziarna austenitu poprzedzający przemianę, przyspiesza postęp tej przemiany i silnie wpływa na kształt rzeczywistych krzywych chłodzenia po jej zainicjowaniu. Wpływ szybkości chłodzenia na oddziaływanie efektu rekalescencji na strukturę i właściwości mechaniczne badano w trakcie chłodzenia prętów ze stali bainitycznej o zróżnicowanych średnicach. Ze wzrostem szybkości chłodzenia zakres temperatur, w którym zachodzi przemiana bainityczna przybliża się do temperatury Ms. Stwierdzono, że występowanie efektu rekalescencji ogranicza udział martenzytu tworzącego się w stali, jednak nie wykazano silnego wpływ tego efektu na właściwości mechaniczne.
EN
The paper is aimed at the characterisation of the influence of recalescence effect on the structure and mechanical properties of TRIP assisted bainitic steels. A direct result of this effect occurrence is a significant decrease of cooling rate once it is started as a result of bainitic transformation. The influence of recalescence effect on structure and properties was analysed in terms of austenite grain size and cooling rate. It was found out that the kinetics of bainitic transformation is controlled by the growth of bainitic ferrite packets. As a result, the kinetics are faster as austenite grain size is larger. This also has an impact on the recalescence effect. The influence of the cooling rate on the recalescence effect was investigated by cooling rods of different diameters from different austenitizing temperatures. It was found out that increasing cooling rate the temperature range of bainitic transformation shifts towards Ms temperature. The recalescence effect was found to lower the volume fraction of martensite in the steel’s structure. However, its influence on the mechanical properties was not significant.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych blachy wykonanej ze stopu magnezu AZ31, próbek pobranych z blachy i odkształcanych w warunkach laboratoryjnych oraz pobranych ze wspornika kształtowanego w warunkach przemysłowych. W warunkach laboratoryjnych próbki pobrane z blachy poddano statycznej próbie rozciągania, próbie zginania i próbie kanalikowej w temperaturze otoczenia i w temperaturach podwyższonych. Próbki odkształcane w temperaturze otoczenia wykazywały niską plastyczność; podstawowymi mechanizmami odkształcenia plastycznego tych próbek był poślizg i bliźniakowanie. Plastyczność próbek rosła w miarę podwyższania temperatury, co przypisano inicjowaniu poślizgu we wtórnych systemach oraz zachodzeniu rekrystalizacji dynamicznej powyżej 200°C.
EN
The results of the investigation of the AZ31 magnesium alloy strip and the samples subject to deformation tests at laboratory conditions and taken from industrially formed automotive bracket were presented in the paper. The laboratory tests comprise tension, bending, channel tests performed at ambient and at elevated temperatures. The investigation has shown that the samples subject to deformation at ambient temperature exhibited poor plasticity. This was due to the operation of only basal slip system and twinning. The plasticity increased substantially while deforming the samples at elevated temperatures. This was associated with the initiation of additional secondary slip systems and dynamic recrystallization which occurred at deformation temperatures above 200°C.
EN
The effect of second phase particles on grain refinement in CuFe2 alloy has been investigated by using rolling with the cyclic movement of rolls (RCMR) method. Two different population of second phase particles of Fe: coherent, about 10 nm in diameter and about 100 nm in size were obtained by applying aging treatment followed at 500°C for 2 h and at 700°C for 24 h respectively. In addition, solution treated samples were deformed by RCMR method at the same parameters. The microstructures of the CuFe2 alloy were analyzed using light microscope (LM), electron backscattered diffraction (EBSD) microscope technique and scanning transmission electron microscope (STEM). The presence of high-density of coherent Fe particles in the matrix inhibits recovery process and in the result obtained grain/subgrain boundaries have diffused character and are weakly visible. The largest particles which are not coherent with the matrix act as an effective barrier against the boundary motion.
EN
The paper presents new approach to characterizing low-carbon multiphase steels structure by means of concurrent application of optical and scanning electron microscopy with the emphasis on the latter one. Limitations of optical microscopy in material structure analysis, and the possibilities of information interchange between both methods have been discussed. The microstructure characterization is mostly based on the results obtained by means of scanning electron microscopy with wide application of EBSD method. As part of the work, fundamental constituents of multiphase steels structure with particular focus on consideration of the possibility of influencing their morphological features during thermal treatment have been systematized and described. Referring to the sheets of TRIP 700 and DP 600 steel, a capability of combining the FEG SEM analysis with EBSD method to characterize their structure was presented. EBSD method enables not only distinction of phases of various crystalline structure. Owing to analysis of parameters such as IQ, FIT, CI, KAM and misorientation angle, it is possible to differentiate constituents having different crystal structure. The method of IQ distribution curve deconvolution allows estimation of the fraction of structure constituents representing the same crystal structure. Existence of characteristic ranges of misorientation angles for selected structure constituents was proven.
PL
Celem pracy było wykorzystanie metod FEG SEM i EBSD w celu określenia wpływu parametrów procesu ciągłego wyżarzania na zmiany struktury taśm w stanie po walcowaniu na zimno. Obróbkę cieplną wykonano w zakresie temperatur 600÷820°C. W tym celu przeprowadzono również symulacje fizyczne cykli cieplnych ciągłego wyżarzania na próbkach taśm, które poddano następnie badaniom właściwości mechanicznych w statycznej próbie rozciągania. Badania struktury wykonano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego FEG SEM z szerokim zastosowaniem metody EBSD. Scharakteryzowano możliwości badawcze metody EBSD oraz zastosowano je w badaniach procesów zdrowienia i rekrystalizacji statycznej oraz struktur powstałych po przemianach fazowych w oparciu o analizę parametrów takich jak: Kernel Average Misorientation (KAM), Grain Average Misorientation (GAM), Image Quality (IQ) i kąty dezorientacji. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w zakresie temperatur 600÷720°C zachodzą procesy zdrowienia i rekrystalizacji statycznej taśm, które ulegają przyspieszeniu ze wzrostem temperatury. Procesy te zachodzą odmiennie w obszarach, w których po walcowaniu na zimno występował ferryt i perlit. W przypadku perlitu procesowi powstawania nowych ziarn towarzyszy dyfuzja węgla i koagulacja cząstek cementytu na granicach ziarn. Począwszy od temperatury 730°C w strukturze obserwuje się martenzyt oraz bainit, których udział powierzchniowy rośnie wraz ze zwiększaniem temperatury wyżarzania. Po przeprowadzonych cyklach obróbki cieplnej taśmy charakteryzują się następującymi właściwościami mechanicznymi: Rp0.2 = 300÷450 MPa, Rm = 630÷720 MPa, A50 = 11÷17%.
EN
The study was aimed at use of FEG SEM and EBSD methods in order to determine the impact of continuous annealing process parameters on changes in strips structure following cold rolling. Heat treatment was conducted in the temperature range 600÷820°C. Moreover, for this purpose, physical simulations were conducted of continuous annealing thermal cycles on samples of strips which, subsequently were subject to static tensile test. Examinations of the structure were conducted by means of scanning electron microscope FEG SEM with broad application of EBSD method. Research capacities of EBSD method were characterized and applied in examinations of recovery and static recrystallization as well as structures formed as a result of phase transitions based on analysis of parameters such as: Kernel Average Misorientation (KAM), Grain Average Misorientation (GAM), Image Quality (IQ) and misorientation angles. As a result of the conducted examinations, it was found that in the temperature range 600÷720°C recovery and static recrystallization of strips occur, which are accelerated along with increase in temperature. These processes differ in the areas with presence of ferrite and pearlite following cold rolling. In case of pearlite, the process of new grain formation is accompanied by carbon diffusion and coagulation of cementite particles on grain boundaries. Starting from the temperature of 730°C, martensite and bainite are observed in the structure, the surface share of which increases along with increase in the temperature of annealing. Following the conducted cycles of heat treatment, the strips are characterized with the following mechanical properties: Rp0.2 = 300÷450 MPa, Rm = 630÷720 MPa, A50 = 11÷17%.
EN
The paper deals with the analysis of the precipitation processes of carbo-nitrides in bainitic steels aimed at their effect on austenite microstructure evolution during thermomechanical processing and precipitation strengthening in bainitic ferrite. The commercial ThermoCalc and Prisma computer programs were used for this purpose. The investigated steels contained 0.1%C, 2%Mn, and varying content of Ti and Nb additions, including: 0.12%Ti, 0.18%Ti, 0.13%Ti + 0.035%Nb. The best effect in terms of austenite grain growth prevention and precipitation strengthening was found for the steel microalloyed with Ti alone in the amount of 0.18%.
PL
Artykuł dotyczy analizy procesów wydzielenia węglikoazotków w stalach bainitycznych wpływających na ewolucję mikrostruktury austenitu podczas obróbki cieplno-mechanicznej i umacniania wydzieleniowego ferrytu bainitycznego. Do realizacji tego celu wykorzystane zostały komercyjne programy komputerowe ThermoCalc i Prisma. Badane stale zawierały 0.1% C, 2% Mn i zmienną zawartość dodatków Ti i Nb, w tym: 0.12% Ti, 0.18% Ti, 0.13% Ti + 0.035% Nb. Najlepszy efekt w zakresie zapobiegania rozrostu ziarna austenitu i umacniania wydzieleniowego zaobserwowano dla stali mikrostopowej z dodatkiem tylko Ti w wysokości 0.18%.
PL
Celem pracy było opracowanie narzędzi wspomagających budowę modelu reologicznego, zmian mikrostruktury oraz przemian fazowych. Przeprowadzono badania dylatometryczne, plastometryczne oraz metalograficzne wybranych stali bainitycznych przeznaczonych na wyroby długie i płaskie. Zbudowano oprogramowanie wspomagające opracowywanie matematycznych modeli reologicznego, rozwoju mikrostruktury i przemian fazowych. Na podstawie zebranych danych doświadczalnych opracowano model reologiczny i rozwoju mikrostruktury, a także zweryfikowano działanie programu służącego do opracowania modelu przemian fazowych dla wybranych stali bainitycznych.
EN
The aim of the work was to build computer aided tools for development of rheological, microstructure evolution and phase transformation mathematical models. Experimental studies of some bainitic steels for fl at and long products comprised: dilatometry, plastometric tests, as well as metallography. Software was built for development of mathematical models: rheological, microstructure evolution, and phase transformation. Experimental verification of the software was carried out. For selected bainitic steels rheological and microstructure evolution models were developed.
PL
W artykule opisano komputerowy system wspierający projektowanie technologii walcowania blach ze stali wielofazowych. Do modelowania złożonych procesów metalurgicznych występujących w procesie walcowania zastosowano heterogeniczne architektury komputerowe. Zasadniczym celem pracy było uzyskanie integracji dziedzinowo zorientowanego systemu VirtRoll z platformą Scalarm działającą na bazie architektury usług sieciowych SOA (ang. Service Oriented Architecture) i umożliwiającą masowe zrównoleglenie oraz analizę parametryczną. Szczególny nacisk położono na aspekty bezpieczeństwa integracji oraz udostępniania zasobów. W artykule opisano następującą funkcjonalność systemu: przepływ informacji przy modelowaniu walcowania, dziedzinowo zorientowany system do interpretacji badań doświadczalnych, integracja tego systemu z platformą do analizy parametrów procesu. Ponadto, omówione zostały możliwości zastosowania opracowanego rozwiązania w praktyce jak i potencjalne korzyści ekonomiczne wynikające z tego zastosowania.
EN
The paper describes the computer system for the design of rolling technology for multiphase steel strips. Heterogeneous computational infrastructures were applied to study complex metallurgical processes occurring during rolling. The goal of the work was achieved by integration of a domain-oriented system (VirtRoll) with a platform for massive parameter studies (Scalarm) on the basis of Service Oriented Architecture (SOA). In particular, technological and security aspects of the integration and permissions delegation are discussed in the paper. The following aspects of the system are describe: a workflow of studying rolling processes with the parameter study approach, the domain-oriented system for conducting metallurgical experiments, its integration with the platform for parameter studies along with its enhancements, a sample use of the developed solution and its potential business benefits.
EN
This paper presents the results of the investigation aimed at identification of the optimum conditions for obtaining the maximum volume fraction and stability of retained austenite against mechanical loading in commercial bainitic steel produced by Swiss Steel AG. The volume fraction and stability of this phase is crucial for achieving the advantageous effect of transformation induced plasticity caused by its transformation to martensite during deformation (TRIP effect). The investigation has shown that in order to achieve the optimal TRIP effect in the investigated steel, the decomposition of austenite into bainite should occur in the temperature range 430÷370°C. The range of temperatures of the bainitic transformation in case of continuous cooling of bars depends on their radius. For the smallest diameters, below 6 mm, the bainitic transformation start temperature is close to Ms temperature. However, the occurrence of recalescence effect slows down the rate of cooling which prevents against the martensite formation.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem było określenie optymalnych warunków dla uzyskania maksymalnej zawartości austenitu resztkowego oraz jego odpowiedniej stabilności na obciążenia mechaniczne w komercyjnej stali bainitycznej produkowanej przez firmę Swiss Steel AG. Udział oraz stabilność decyduje o korzystnym wpływie przemiany tej fazy indukowanej odkształceniem (z ang. efekt TRIP) na właściwości mechaniczne i użytkowe wyrobów stalowych. Badania pokazały, że dla optymalizacji efektu TRIP w badanej stali, przemiana fazowa austenitu w bainit powinna zachodzić przy temperaturach z przedziału 430÷370°C. Zakres temperatur, w których zachodzi przemiana bainityczna w warunkach ciągłego chłodzenia prętów zależy od średnicy pręta. Dla najmniejszych średnic, poniżej 6 mm, przemiana zachodzi z austenitu silnie przechłodzonego, zaś temperatura początku przemiany przybliża się do temperatury Ms. Jednak efekt rekalescencji zmniejsza szybkość spadku temperatury, co przeciwdziała tworzeniu się martenzytu w strukturze stali.
EN
The paper presents the results of the investigation aimed at detailed characterisation of the changes occurring in the microstructure of cold rolled DP steel in the continuous annealing/galvanizing process. These changes include static recrystallization of ferrite and transformation of initial ferritic – pearlitic microstructure into ferrite and austenite during heating stage and reverse transformation of austenite into ferrite and next into martensite + bainte during cooling stage of the continuous annealing/galvanizing process. It was found that the static recrystallization of ferrite during heating starts at around 600°C whilst the transformation of ferrite + pearlite to austenite + ferrite starts at around 750°C. The kinetics of phase transformation during cooling depends on the peak temperature of the thermal profile. If this temperature is within two – phase range, no nucleation process is involved in ferrite nucleation and the transformation of austenite into ferrite begins almost instantaneously after start of cooling. On the contrary, nucleation process occurs when the cooling is applied from the temperature of austenite stability. This results in the undercooling of austenite with respect to the Ae3 temperature which depends on the cooling rate. Further transformation of remaining austenite into low temperature transformation products (bainite and martensite) is dependent on the hardenability of particular DP steel and cooling rates applied. However, in real industrial process, cooling conditions should be carefully controlled due to the limitations of galvanizing operation. This imposes limits on the cooling rates, and generally leads to the decomposition of austenite into martensite and bainite mixture instead of martensite alone. The physical simulation of continuous annealing using Gleeble 3800 simulator showed a strong dependence of the microstructure and mechanical properties of DP strips on peak temperature and soaking time as well as on tempering temperature and time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ukierunkowanych na scharakteryzowanie zmian zachodzących w strukturze stali DP w procesie ciągłego wyżarzania. Do zmian tych zalicza się statyczna rekrystalizacja ferrytu, przemiana wyjściowej ferrytyczno - perlitycznej struktury do struktury ferrytyczno -austenitycznej podczas nagrzewania i wygrzewania oraz przemianę austenitu w ferryt, a następnie w bainit i martenzyt podczas chłodzenia i galwanizowania. Stwierdzono, że rekrystalizacja statyczna ferrytu podczas nagrzewania rozpoczyna się w temperaturze około 600°C, podczas gdy przemiana ferryt +perlit w ferryt + austenit rozpoczyna się w temperaturze około 750°C. Kinetyka przemian fazowych podczas chłodzenia silnie zależy od maksymalnej temperatury cyklu wyżarzania. W przypadku, gdy temperatura ta mieści się w zakresie dwufazowym, obserwuje się epitaksjalny wzrost ferrytu, bez zarodkowania, na "starym" ferrycie. Przemiana ferrytyczna rozpoczyna się wtedy niemal natychmiast po rozpoczęciu chłodzenia. Z kolei, podczas chłodzenia z zakresu stabilności austenitu, przemiana ferrytyczna zachodzi mechanizmem zarodkowania i wzrostu. Obserwuje się wtedy znaczne obniżenie temperatury początku przemiany ferrytycznej poniżej temperatury Ae3, którego wielkość zależy od hartowności stali i od szybkości chłodzenia. W warunkach przemysłowych, możliwości regulowania struktury stali DP poprzez sterowanie szybkością chłodzenia są ograniczone z uwagi na proces galwanizowania. Przede wszystkim niemożliwe jest stosowanie dużych szybkości chłodzenia, co powoduje, że oprócz martenzytu, struktura stali DP zawiera również bainit. Symulacje fizyczne procesu ciągłego wyżarzania przeprowadzone z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800 pokazały, że właściwości mechaniczne stali DP silnie zależą od maksymalnej temperatury profilu temperaturowego oraz od temperatury i czasu starzenia.
EN
Analysis of static recrystallization inhomogeneities along the thickness of the cold rolled ferritic-pearlitic steel during continuous annealing process is the main goal of the present paper. The multiscale concurrent Cellular Automata Final Element (CAFE) model is used during the numerical investigation. The general concept of the CA algorithm of static recrystallization phenomenon is evaluated. The multiscale model of cold rolling based on the digital material representation (DMR) concept is used to accurately predict deformation energy distribution along the microstructure features and provide input data for the CA model. The final material morphology and recrystallization volume fractions after recrystallization in different plate locations: near the surface, in the middle of a plate, respectively, are evaluated. Finally, examples of obtained results of recrystallized microstructures are compared with the experimental data, to validate the approach.
PL
Celem niniejszej pracy jest analiza numeryczna niejednorodności rozwoju mikrostruktury na grubości pasma stali ferrytyczno-perlitycznej podczas ciągłego wyżarzania. W pracy wykorzystano bieżny model wieloskalowy na bazie metody elementów skończonych połączonej z metodą automatów komórkowych ( Cellular Automata Finał Element - CAFE). Model wieloskalowy walcowania na zimno oparto na idei cyfrowej reprezentacji materiału do dokładnego określenia energii zmagazynowanej w materiale w wyniku odkształcenia plastycznego, która zostanie wykorzystana jako jeden z parametrów początkowych modelu automatów komórkowych.Następnie przedstawiono wyniki w postaci morfologii materiału wraz z odpowiadającymi ułamkami części zrekrystalizowanej po procesie nagrzewania odpowiednio: przy powierzchni oraz w środku płyty. Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych zostały porównane z danami eksperymentalnymi w celu walidacji modelu.
PL
Celem pracy było określenie zmian właściwości mechanicznych i mikrostruktury taśm ze stali w gatunku DC05 w procesie wytwarzania wysokowytrzymałych kształtowników otwartych z odpadów poprodukcyjnych walcowni blach cienkich. Taśma wyjściowa pobrana z kręgu odpadowego o grubości 1,80 mm została poddana walcowaniu na zimno w 4 przepustach na grubość 0,60 mm, następnie rozcięta wzdłużnie na pasy, które poddano procesom gięcia na kątowniki i ceowniki. W wyniku zastosowanej technologii wytworzono kształtowniki otwarte o wysokich właściwościach wytrzymałościowych (Rp0,2: 760÷772 MPa, Rm: 761÷774 MPa, A80: 0,9÷1,25 %) uzyskanych w drodze walcowania taśm na zimno. Mikrostruktura kształtowników jest złożona z silnie odkształconych pasm ferrytu wydłużonych w kierunku walcowania. W obszarze naroży nie stwierdzono istotnych różnic w mikrostrukturze pomiędzy strefą ściskaną a rozciąganą.
EN
The study was aimed at defining changes in mechanical properties and microstructure of DC05 steel strips in manufacturing process of high-strength open sections of production waste of thin plates rolling mill. Initial strip, cut from waste coil of thickness 1,80 mm was subject to cold rolling in 4 roll passes, to thickness of 0,60 mm, then slit into strips, which were subject to bending into angles and channel sections. As a result of the applied technology, open sections have been manufactured characterized by high strength (Rp0,2: 760÷772 MPa, Rm: 761÷774 MPa, A80: 0.9÷1.25 %), obtained by means of cold rolling of strips. Microstructure of sections is composed of strongly deformed ferrite bands elongated towards direction of rolling. No significant variations in microstructure were found in the area of corners between the zones subject to compression and tension.
PL
W artykule przedstawiono wpływ międzyoperacyjnej i końcowej obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne, powierzchnię, strukturę i właściwości użytkowe taśm ze stali C75 pod kątem zastosowania ich na piły taśmowe. Przeprowadzone badania wykazały, że w wyniku zastosowania opracowanych parametrów końcowej obróbki cieplnej uzyskano właściwości mechaniczne spełniające wymagania stawiane piłom taśmowym. Końcowa mikrostruktura w zależności od temperatury odpuszczania złożona jest z odpuszczonego martenzytu lub sorbitu. Taśmy spełniają również wymagania związane ze stanem powierzchni oraz płaskością bez efektu korytkowatości.
EN
The paper presents the effect of in process and final heat treatment on mechanical properties, structure, and functional properties of C75 steel strip with regard to their use for band saws. The carried out tests revealed that application of the developed heat treatment parameters, the mechanical propertiesof steel strips meet the requirements for band saws. Depending on the tempering temperature, the final microstructure consists of tempered martensite or sorbite. The strips also meet the requirements related to surface condition and flatness with no crossbow effect.
EN
Physical simulations were performed to identify and validate material models, which are used in optimization of manufacturing chains of fasteners. The focus was on hot rolling and controlled cooling. Physical simulations of thermomechanical processes were performed to validate microstructure evolution model for hot forming. Multi-stage deformations in the plane strain compression test were performed on the Gleeble 3800 simulator. Dilatometric tests were performed to identify and validate phase transformation model. Microstructure was investigated after each test using optical and electron microscopy. Good predictive capability of the models was confirmed.
PL
Celem pracy było przeprowadzenie weryfikacji modeli reologicznych i modeli rozwoju mikrostruktury stosowanych w optymalizacji wytwarzania elementów złącznych ze stali bainitycznych. Wykonano symulacje fizyczne poszczególnych doświadczeń i przeprowadzono identyfikację współczynników w modelach. Szczególny nacisk położono na walcowanie na gorąco prętów i kontrolowane chłodzenie. Fizyczną symulację procesów termomechanicznych wykonano na symulatorze Gleeble 3800 i na tej podstawie wykonano identyfikację modelu rozwoju mikrostruktury. Próby dylatometryczne wykorzystano do weryfikacji modelu przemian fazowych. Do analizy mikrostruktur wykorzystano mikroskopię optyczną i elektronową. Wyniki analizy potwierdziły dobrą dokładność modeli.
EN
The work addresses relationships between the microstructure evolution and mechanical properties of two thermomechanically processed bainitic steels containing 3 and 5% Mn. The steels contain blocky-type and interlath metastable retained austenite embeded between laths of bainitic ferrite. To monitor the transformation behaviour of retained austenite into strain-induced martensite tensile tests were interrupted at 5%, 10%, and rupture strain. The identification of retained austenite and strain-induced martensite was carried out using light microscopy (LM), scanning electron microscopy (SEM) equipped with EBSD (Electron Backscatter Diffraction) and transmission electron microscopy (TEM). The amount of retained austenite was determined by XRD. It was found that the increase of Mn addition from 3 to 5% detrimentally decreases a volume fraction of retained austenite, its carbon content, and ductility.
PL
W pracy przedstawiono zależności pomiędzy rozwojem mikrostruktury i własnościami mechanicznymi dwóch obrobionych cieplno-plastycznie stali bainitycznych zawierających 3 i 5% Mn. Stale zawierają blokowe ziarna i warstwy austenitu szczątkowego umieszczone pomiędzy listwami ferrytu bainitycznego. W celu monitorowania postępu przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt odkształceniowy, próby rozciągania prowadzono do zerwania oraz przerywano przy odkształceniu 5 i 10%. Identyfikacji austenitu szczątkowego oraz martenzytu odkształceniowego dokonano przy użyciu mikroskopii swietlnej (LM), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z wykorzystaniem techniki EBSD (Electron Backscatter Diffraction), a także transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Udział austenitu szczątkowego wyznaczono metodą rentgenowską. Stwierdzono, że wzrost zawartości Mn z 3 do 5% obniża udział austenitu szczątkowego, stężenie węgla w tej fazie, a także ciągliwość stali.
PL
Celem pracy było określenie wpływu parametrów odkształcenia oraz międzyoperacyjnej i końcowej obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne, strukturę i właściwości użytkowe taśm ze stali C75 pod kątem zastosowania ich na piły taśmowe. Taśmę wyjściową walcowaną na gorąco o grubości 2,00 mm poddano walcowaniu na zimno na grubość 0,65 mm w kolejnych 8 przepustach przedzielonych międzyoperacyjną obróbką cieplną. Następnie wykonano próby hartowania i odpuszczania taśm w celu nadania im końcowych właściwości użytkowych, spełniających wymagania na piły taśmowe w zakresie twardości, płaskości i jakości powierzchni. Przeprowadzone badania wykazały, że w oparciu o zastosowane parametry procesów opracowano technologię wytwarzania taśm spełniających wymagania stawiane piłom taśmowym. Uzyskano zadaną kategorię twardości taśm w drodze hartowania i odpuszczania. Końcowa mikrostruktura w zależności od temperatury odpuszczania złożona jest z odpuszczonego martenzytu lub sorbitu. Taśmy spełniają również wymagania związane ze stanem powierzchni oraz płaskością bez efektu korytkowatości.
EN
The purpose of the work was to determine the effect of deformation as well as in-process and final heat treatment parameters on mechanical properties, structure and functional properties of C75 steel strips with regard to their use for band saws. The 2.00 mm thick initial hot rolled strip was subject to cold rolling to a thickness of 0.65 mm in 8 consecutive passes separated by in-process heat treatment. Then the strip quench hardening and tempering tests were performed to give them their final functional properties meeting the requirements for band saws with regard to hardness, flatness and surface quality. The tests revealed that based on the process parameters used, the technology for manufacturing steel strips meeting the requirements for band saws had been developed. The preset strip hardness category was obtained by quench hardening and tempering. Depending on the tempering temperature, the final microstructure consists of tempered martensite or sorbite. The strips also meet the requirements related to surface condition and flatness with no crossbow effect.
PL
W pracy przeprowadzono ilościową i jakościową ocenę zmian struktury stali o wyjściowej strukturze wielofazowej po symulacjach ciągłego wyżarzania. Przeanalizowano szczegółowo możliwości zastosowania parametrów wyznaczanych w analizie EBSD do analizy stanu mikrostruktury stali wielofazowych, odkształconych na zimno o zróżnicowanym udziale fazy zrekrystalizowanej. Symulacje fizyczne cykli cieplnych wykonano przy użyciu dylatometru różnicując parametry wyżarzania. Badania struktury po tych próbach wykonano za pomocą wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowego z wykorzystaniem detektorów SE i EBSD. Realizacja pracy pozwoliła na rozwój metodyki badawczej EBSD oraz określenie wpływu cykli cieplnych na strukturę odkształconej stali wielofazowej. Wyniki badań zostaną wykorzystane w opracowaniu technologii ciągłego wyżarzania stali.
EN
In this paper, the quantitative and qualitative evaluation of structural changes in steel with initial multi-phase structure after continuous annealing simulations was made. The possibilities of using parameters determined in the EBSD analysis for the analysis of microstructure of cold deformed multi-phase steels with diverse content of recrystallised phase were analysed in detail. The physical simulations of thermal cycles were made using a dilatometer by differentiating the annealing parameters. The structure investigations following these tests were made using high-resolution scanning microscope with SE and EBSD detectors. This paper allowed the EBSD research methodology to be developed and the impact of thermal cycles on structure of deformed multi-phase steel to be determined. The results of the investigations will be used for development of technology for continuous steel annealing.
PL
Celem pracy było przeprowadzenie badań strukturalnych różnego rodzaju warstw ochronnych ze stali nakładanych metodami odlewniczymi na żeliwo szare z grafitem płytkowym w osnowie perlitycznej. Przeprowadzone badania obejmowały charakterystykę struktury i morfologii materiału rodzimego jak również warstwy ochronnej i strefy przejściowej. W wyniku przeprowadzonych badań zgromadzono wiedza na temat mikrostruktury warstw ochronnych ze stali nakładanych metodami odlewniczymi na żeliwa szare z grafitem płytkowym w osnowie perlitycznej.
EN
The purpose of the paper was to carry out the structural investigations of various types of protective steel coatings applied to grey cast iron with lamellar graphite in pearlite matrix by casting methods. The tests included the characteristics of structure and morphology of parent material as well as protective layer and transition zone. As a result of the tests, the knowledge on microstructure of protective steel coatings applied to grey cast iron with lamellar graphite in pearlite matrix by casting methods was acquired.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.