Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono aktualną sytuację i rozwój nowoczesnych systemów telewizyjnych. Opisano kolejność cyfryzacji toru telewizyjnego. Szczególny nacisk położono na systemy emisyjne pierwszej i drugiej generacji.
EN
The paper presents current situation and progress in modern television systems. Digitalization of TV line was described. First and second generations of transmission systems were taken into consideration above all.
PL
Przedstawiono rozwój telewizji w Polsce zapoczątkowany w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym w latach 30. ub. wieku, zainicjowany przez prof. Janusza Groszkowskiego. Prace w przedwojennym PIT oraz powojennym Instytucie Łączności stworzyły podwaliny pod telewizję polską oraz zadecydowały i decydują o jej rozwoju.
EN
Presented is the development of television in Poland that was initiated by Prof. Janusz Groszkowski and began in Państwowy Instytut Telekomunikacyjny (National Institute of Telecommunications) in the 1930s. The research works in the pre-war PIT and the post-war Instytut Łączności (Institute for Communication Technologies) laid the foundations for the Polish television and decided (as they still do) about its developmen.
4
Content available Instytut Łączności kolebką polskiej telewizji
PL
Opisano początki telewizji w Polsce. Omówiono prowadzone pierwsze prace badawcze, prezentowane na wystawie w Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także nadawanie pierwszych programów z eksperymentalnego studia w Instytucie Łączności przy ul. Ratuszowej. Scharakteryzowano następne kierunki badań oraz opracowywane urządzenia. Podkreślono zaangażowanie pracowników przy wykonywaniu tych zadań.
EN
The beginnings of television in Poland are discussed. The first research works presented during the exhibition At the Union of Polish Teachers building and the first TV transmissions from experimental studio at NIT located at Ratuszowa Street in Warsaw are described. Directions of the next research as well as early equipment are characterized. The enthusiasm and involvement of employees crucial for success are stressed.
PL
Opisano zasady przesyłania sygnałów telewizyjnych z wykorzystaniem protokołu IP. Przedstawiono, opracowane na podstawie zaleceń ITU, wymagania techniczne dotyczące jakości odbieranego obrazu oraz parametrów sieci przesyłowej. Omówiono stosowane obiektywne i subiektywne metody pomiarowe. Podano autorską metodę ciągłej oceny, w domu abonenta, jakości obrazów przesyłanych sieciami IP, która została zgłoszona do ITU jako wkład polskiej administracji.
EN
The paper deals with principles of digital video transmission over IP network. Technical requirements for received picture quality as well as IP network parameters, prepared on the basis of ITU Recommendations, are given. Both objective and subjective measuring methods are described. A continuous single stimulus method developed by the author and used for quality evaluation of picture delivered over IP network at user's home is presented. This method was submitted to ITU-T as a contribution of Polish administration.
PL
Omówiono podstawowe założenia dotyczące wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, które były dyskutowane w gronie specjalistów IŁ. Należą do nich: strategia przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe, liczba stosowanych multipleksów, standardy kodowania wizji i dźwięku, pomoc społeczna dla abonentów, dywidenda cyfrowa. Stwierdzono, że opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury plan wdrażania naziemnej telewizjii cyfrowej oparty na standardzie DVB-T w Polsce, należy pilnie zweryfikować z uwzględnieniem podanych postulatów.
EN
Paper deals with the most important aspecte of the implementation in Poland the digital terrestrial television, which have been discussed by NIT specialists. These aspects are: strategy of passing from analog emission to digital one, number of multiplexers, coding video and audio standards, social assistance for subscribers, digital dividend. It was statement, that prepared by Ministry of Infrastructure, plan of implementation in Poland of the digital terrestrial telecision based on DVB-T standard should be verified as soon as possible considering all given postulates.
8
Content available remote Normalizacja w zakresie EMC
PL
Dyrektywy EMC, zarówno obecna wersja jak i wersja znowelizowana, obowiązująca od 20.07.2007 są aktami prawnymi podającymi ogólne sformułowania wymagań zasadniczych. Natomiast szczegóły techniczne i wymagania techniczne są zawarte w odpowiednich normach. W referacie jest omówiony zakres obowiązywania obu dyrektyw, podane wyłączenia z tego zakresu, rodzaje norm EMC oraz normy zharmonizowane z Dyrektywą EMC.
EN
EMC Directives, both the present one and the new one, valid from20.07.2007 are the legal acts, containing general definitions of essential requirements, but technical details and technical requirements are given in suitable standards. Paper deals with subject and scope of both directives exceptions from this scope, kinds of EMC standards and harmonized standards under EMC Directive.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą standardów kodowania MPEG-2 i H.264/AVC z punktu widzenia liczby programów telewizyjnych w multipleksie. Na podstawie dostępnych dokumentów normalizacyjnych i wyników badań przedstawiono właściwości standardu MPEG-2, MPEG-4 oraz H.264/AVC, a także zakresy ich stosowania i dostępność sprzętu. Stwierdzono, że standard H.264/AVC, umożliwiający przesłanie w multipleksie dwukrotnie większej liczby programów niż standard MPEG-2, jest standardem przyszłościowym i ma coraz szersze zastosowanie. Celowe jest więc wprowadzenie jego próbnych emisji w Polsce.
EN
Comparative analysis of coding standards MPEG-2 and H.264/AVC in terms of multiplexed programs number was made. On the base of standards deliverable and tests results, the performance of standards MPEG-2 and H.264/AVC was presented as well as their application scope and equipment accessibility. It was find that standard H.264/AVC, which gives the possibility of transmission in multiplexer two times more programs number than standard MPEG-2 can, is the future standard and has more and more wide application. Therefore, it is purposeful to start experimental emission of it in Poland.
PL
Omówiono podstawy prawne dotyczące EMC oraz główne elementy praktycznego funkcjonowania dyrektyw RTTE. Opisano normy dotyczące nadań i pomiarów urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych.
EN
Basic information concerning EMC and elements of practical application of RTTE directive are discussed. Norms concerning diagnostics and measurements of radio and telecommunication devices are described.
11
Content available remote Wymagania EMC dla urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych
PL
Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe podlegają Dyrektywie RTTE (99/5/EC), która jest dyrektywą nadrzędną nad dyrektywami EMC (89/336/EEC) i LVD (73/23/EEC) i zawiera wszystkie odnoszące się do tych urządzeń wymagania, w tym również wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. W referacie omówiono podstawowe zapisy Dyrektywy RTTE związane z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz zasadami potwierdzania zgodności i nadawaniu znaku CE. Przedyskutowane są również podstawy normalizacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i podstawowe rodzaje tych norm (w tym norm zharmonizowanych).
EN
Radio and telecommunications terminal equipment are covered by RTTE Directive (99/5/EC), which is the super ordinated directive of EMC (89/336/EEC) and LVD (73/23/EEC) Directives and contains all essential requirements for these equipment, requirements referring to electromagnetic compatibility are also included. Paper deals with general terms of RTTE Directive concerning electromagnetic compatibility and conformity assessment as well as CE marking. Principles of EMC standardization and basic three different types of standards are also discussed (harmonized standards included).
PL
Przedstawiono aktualny stan prac prowadzonych przez IEEE nad standardami ultraszerokopasmowych bezprzewodowych sieci osobistych. Scharakteryzowano podstawowe cechy zaproponowanych metod przetwarzania w warstwie fizycznej systemów oraz własności warstwy MAC. Omówiono wkład poszczególnych firm w rozwój systemów transmisji ultraszerokopasmowej oraz perspektywy wprowadzenia ich na rynek.
EN
The paper deals with 3-D display methods conventional, based on glasses and goggles as well autostereoscopic ones and holography. Principles of the new generation methods were discussed also, in particular merging 3-D imaging and holography.
13
Content available Rozwój radiofonii i telewizji
PL
Opisano historię rozwoju radiofonii od koncepcji pierwszej emisji radiowej, przez radio kryształkowe, emisję sygnałów radiofonicznych i stereofonię do radia cyfrowego i połączenia go z radiokomunikacją ruchomą. Następnie przedstawiono historię rozwoju telewizji, omawiając kolejno: telewizję mechaniczną, mechaniczno-elektronową, urządzenia telekinomatograficzne, problemy emisji telewizji analogowej, telewizję kolorową, telewizję trójwymiarową, telewizję cyfrową, telewizję o dużej rozdzielczości obrazu, telewizję satelitarną, telewizję kablową, cyfrowe systemy emisyjne oraz telewizję interaktywną.
EN
The paper presents history of technology developments in radio broadcasting: from radio signals emission problems, through introduction of stereo sound to digital radio broadcasting and relationships with mobile communications systems. Next chapter presents history of television development, discussing mechanical-scan television, mechamical-electronic technology, telecine equipment, as well as current issues including analogue television broadcasting, colour television, high definition television, satellite and cable networks, digital terrestrial systems and interactive television.
PL
Omówiono historię rozwoju radiofonii od koncepcji pierwszej emisji radiowej po problemy emisji sygnałów radiofonicznych i stereofonię do radia cyfrowego i połączenie go z radiokomunikacją ruchomą. Przedstawiono historię rozwoju telewizji: telewizję mechaniczną, mechaniczno-elektronową, problemy emisji telewizji: analogowej, kolorowej, trójwymiarowej, cyfrowej, o dużej rozdzielczości obrazu, satelitarną i kablową, cyfrowe systemy emisyjne oraz telewizję interaktywną.
EN
Paper presents the history of progress in radio through radio signals emission problems, stereophony to digital radio and connection it with mobile radiocommunications. Next history of progress in television is presented, discussing in turn mechanical television, mechanical - electronic television, telekino equipment problems connected with analog television emission, colour television, high definition television, satellite and cable television, digital terrestrial systems and interactive television.
PL
Przedstawiono trendy rozwojowe współczesnej telewizji cyfrowej. Przedstawiono warunki i różne rozwiązania systemów telewizji interaktywnej oraz wprowadzania usług multimedialnych do sieci telewizyjnych.
EN
Paper deals with trends of digital television development. Conditions anal various solutions of interactive television systems and multimedia services introduction to television networks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.