Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 172

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitoring system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The idea of Industry 4.0 indicates Condition Based Maintenance (CBM) and Predictive Maintenance (PdM) as fundamental maintenance strategies in modern factories. CBM and PdM could be implemented with use of on-line continuous monitoring and diagnostic systems and also as a program of systematic examinations of asset condition done by maintenance personnel. Using data collected from hand held instruments and from on-line systems it is possible to build full image of current asset condition and predict probable faults in the future. This paper presents system of condition monitoring and diagnosing of main drive of industrial press line. The system uses diagnostic data coming from different sources like vibration, electrical and thermal measurements. Application of different types of data makes the system hybrid and allows improve diagnostic inference process. The article describes how the system is designed and implemented.
PL
Idea Przemysłu 4.0 wskazuje Condition Based Maintenance (CBM) oraz Predictive Maintenance (PdM) jako podstawowe strategie służb utrzymania ruchu w nowoczesnych fabrykach. CBM i PdM mogą zostać wdrożone z wykorzystaniem ciągłego monitoringu w trybie online oraz systemów diagnostycznych, a także systematycznej kontroli stanu urządzenia przeprowadzanej przez personel utrzymania ruchu. Używając danych zgromadzonych za pomocą przyrządów ręcznych, a także systemów pracujących w trybie online możliwym jest zbudowanie kompletnego obrazu aktualnego stanu urządzenia i przewidywanie potencjalnych awarii w przyszłości. Poniższa publikacja opisuje system diagnostyczny przemysłowej linii pras. System wykorzystuje dane pochodzące z różnych źródeł: drgania, natężenie prądu elektrycznego i pomiarów temperatury. Różnorodność danych sprawia, że system staje się hybrydowy, co pozwala usprawnić wnioskowanie diagnostyczne. Artykuł opisuje proces projektownia takiego systemu oraz jego implementację.
PL
W artykule opisano koncepcję, realizację programową oraz stanowisko testowe systemu monitoringu rozdzielnic kampusu Politechniki Gdańskiej. Zaproponowano realizację sprzętową oraz opracowano realizację programową systemu monitoringu rozdzielnic dla dwóch budynków: Gmachu Głównego i Centrum Obsługi Technicznej. Ważną cechą opracowanego rozwiązania jest jego skalowalność, gdyż docelowo system monitoringu będzie obejmował wszystkie rozdzielnice kampusu Politechniki Gdańskiej. Do akwizycji sygnałów z aparatów elektrycznych przewidziano sterowniki programowalne easyE4, które będą zainstalowane w rozdzielnicach poszczególnych budynków. Funkcję nadrzędną w systemie monitoringu będzie pełnił sterownik programowalny XC-303. Jego zadaniem będzie zbieranie sygnałów ze wszystkich sterowników easyE4. Sterownik XC-303 będzie znajdował się w budynku Centrum Obsługi Technicznej, oraz docelowo na serwerze w tym budynku zostanie zainstalowana opracowana wizualizacja. Wszystkie przewidziane w systemie monitoringu funkcje zostały uruchomione i przetestowane na zbudowanym w tym celu stanowisku testowym. Do programowania sterowników easyE4 wykorzystano środowisko programistyczne easySoft 7, a program na sterownik XC-303 opracowano w środowisku programistycznym CODESYS 3. Wizualizacja została opracowana w środowisku programistycznym Galileo 10. Do komunikacji pomiędzy urządzeniami systemu monitoringu wykorzystano protokół Modbus TCP. System monitoringu będzie wykorzystywał uczelnianą sieć komputerową Politechniki Gdańskiej.
EN
In the paper the concept, software realization and the test stand of a monitoring system of the Gdansk University of Technology campus switchgears are presented. For two buildings – the Main Building and the Technical Service Center - hardware realization has been proposed and software realization of the monitoring system has been developed. Important feature of the developed realization is its scalability, because finally the monitoring system will monitor all switchgears in the Gdansk University of Technology campus. EasyE4 programmable controllers are used for acquisition of signals from electrical devices and will be installed in switchgears in individual buildings. The XC-303 programmable controller is the master in the programmable controllers’ network in the monitoring system. Its task is to collect signals from all easyE4 programmable controllers. The XC-303 controller will be installed in the Technical Service Center building, and also the visualization that has been created will be installed on a server in this building. All functions that have been assumed to be performed in the monitoring system have been started-up and tested on the test stand that has been built for this purposes. The easySoft 7 programming software was used to program the easyE4 programmable controllers. The XC-303 controller programs were developed in the CODESYS 3 programming software. The visualization was developed in the Galileo 10 programming software. The Modbus TCP protocol has been used for communication in the monitoring system. The monitoring system uses the Gdansk University of Technology computer network.
PL
Rosnące koszty energii elektrycznej oraz szeroka dostępność odnawialnych źródeł energii, wzmacniają trend decentralizacji wytwarzania energii i powstawania małych, autonomicznych systemów elektroenergetycznych, czyli mikrosieci. Pojawienie się technologii magazynowania energii elektrycznej zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy takich układów. Niezawodność pracy mikrosieci pozwala na realizację różnych strategii biznesowych. Dla obliczeń efektu ekonomicznego w konfiguracji mikrosieci niezbędne jest uwzględnienie dwutowarowej istoty rynku sektora elektroenergetycznego składającego się z rynku energii elektrycznej i rynku mocy. Oba rynki posiadają odmienne uwarunkowania strumieni przychodów i kosztów, co ma również swoje odniesienie do kluczowych parametrów zasobów energetycznych mikrosieci. Dodatkowe korzyści z wykorzystania mikrosieci będzie można uzyskać po utworzeniu rynku usług systemowych oferowanych przez OSD dla użytkowników końcowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne związane z realizacją instalacji mikrosieci.
EN
Rising electricity costs, wide availability of renewable energy sources and digital technologies strengthen the trend of decentralization of energy generation and creation of small, autonomous power systems - microgrids. The commercialization of electricity storage technology certainly increases the safety and stability of microgrid systems. The reliability of microgrid operations allows for the implementation of various business strategies. For the calculation of economic effect in the microgrid configuration, it is necessary to take into account the two-tier nature of the electricity sector market consisting of the electricity market and the power capacity market. Both markets have different determinants of revenue streams and costs, which also relates to the key parameters of energy assets contained in microgrid system. Additional benefits from the use of microgrid will be obtained after creating the market of system services offered by DSO companies to end users. The article presents selected technical and economic aspects related to the implementation of micro-network installations.
4
Content available Utrzymanie ruchu a Przemysł 4.0
PL
Utrzymanie ruchu (UR) to codzienna, systematyczna praca, związana z wykonywaniem zadań w celu zapobiegania degradacji stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz występowaniu awarii, a gdy już do nich dojdzie – usuwanie degradacji w celu przywrócenia środkom produkcji ich możliwie najlepszej funkcjonalności.
PL
Budowa systemu pomiarowego opartego o sieci komórkowe jest stosunkowo łatwa i tania w budowie i eksploatacji. System zdalnego monitoringu musi zostać odpowiednio dostosowany do specyficznych wymagań sieci, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, umożliwiające rejestrowanie i przesyłanie danych w sieci GSM lub Internet. Działanie urządzenia zostało przedstawione w artykule na podstawie ciekawego przypadku uszkodzeń trakcyjnych silników elektrycznych. Silniki były wykorzystywane do napędu pojazdów szynowych, a pomiary zostały wykonane w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu. Przedstawiono również przykładowe wyniki pomiarów. Pomiary i rejestracje wykonywane były zdalnie za pomocą urządzeń telemetrycznych, których koncepcja została opracowana przez autorów niniejszego artykułu. Budowa autonomicznego, telemetrycznego, wielokanałowego systemu oraz możliwe zastosowania również zostały przedstawione. Autorzy planują poszerzenie możliwości urządzenia o pomiar innych wielkości nieelektrycznych.
EN
The structure of the measurement system based on the cellular networks is relatively easy and cheap in building and operation. Remote monitoring system must be appropriately adapted to the specific requirements of network, it is necessary the appropriate equipment allowing to record and transmit the data on the GSM network or the Internet. Operation of the device is presented in this article on the basis of an interesting case of damage of the traction electric motors. The motors were used for driving of vehicles, and the measurements were made during the normal vehicle operation. The examples of measurement results are also presented. Measurements and recordings were carried out remotely using the telemetric devices, whose concept was developed by the authors of this article. Structure of the autonomous, telemetric, multi-channel system and the possible applications are also presented. The authors plan to expand the capabilities of the device by the measurement of other non-electrical quantities.
PL
W artykule w skróconej formie omówiono obecny stan techniki monitoringu maszyn wirujących. Pokazano rozwiązania stosowane w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych. Wykazano potrzebę opracowywania nowych rozwiązań systemowych. Przedstawiono założenia nowej koncepcji systemu monitoringu maszyn wirujących.
EN
Discussed is – in a shortened form – the present condition of rotating machines monitoring technology. Shown are solutions applied in the Instytut Automatyki Systemów Energetycznych. Proved is the need of constant elaboration of new systems' solutions. Presented are assumptions for a new concept of the rotating machines monitoring system.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy zastosowania układów sterowania i nadzoru sieci ciepłowniczych. Scharakteryzowano najczęściej spotykane układy sterowania i nadzoru. Przedstawiono techniczne i ekonomiczne uwarunkowania wdrożenia układów sterowania i nadzoru w ciepłownictwie.
EN
General problems of steering and control systems in district heating network are presented. Technical and economical conditions of these systems applications in district heating are given. The steering and control systems which they use very often in district heating are presented.
PL
W artykule opisano rolę i możliwości diagnostyki technicznej OPA Zabrze z wykorzystaniem systemu diagnostycznego monitoringu komutatorów i pierścieni ślizgowych (MKPS), opracowanego przez OPA Zabrze i Politechnikę Śląską. Omówiono przeznaczenie i metodę pomiaru oraz przykładowe wyniki wykonanych w 2019 r. pomiarów geometrii komutatorów i wynikającą z nich ocenę stanu technicznego komutatorów. Opisane wyniki badań potwierdzają efektywność pomiaru geometrii powierzchni ślizgowej komutatorów systemem MKPS oraz – uogólniając – ważną rolę diagnostyki w kształtowaniu i podtrzymaniu gotowości technicznej maszyn.
EN
This article describes the role and possibilities of technical diagnostics using the diagnostic Monitoring of Commutator and Slip Ring System (MKPS), developed by OPA Zabrze and the Silesian University of Technology. MKPS is designed for measuring deviations in cylindrical surface shapes using a non-reference method. Non-contact measurement of the studied object is performed by laser detectors supported by computer technology. MKPS system is used for acquiring, gathering, processing and visualising information about the rotating surface. Based on the information gathered, the rate of wear of sliding surfaces, a degree of insulation "milling" can be determined and a profile of misplacement of electric machine commutator sectors can be established. Simple operation of the MKPS and recording results during normal machine operation make it possible to decrease the costs of operation and shorten inspection time. The described results of the research conducted in 2019 confirm the efficiency of measuring the sliding surface of commutators with the use of the MKPS system and – generally speaking – the important role of diagnostics in shaping and maintaining the technical availability of machines.
EN
The paper presents a process of development and design for the Polish Air Navigation Services Agency system of monitoring, visualisation and alerting the safety of CNS (Communication, Navigation and Surveillance) equipment located in Radio-Communication Centres (RCC) in Poland. General concept of the transmission network, architecture of the system and key tasks performed by the system are presented. The headquarters is based in the Air Traffic Management Centre in Warsaw, while the other branches are placed in RCC of PANSA in Działoszyce, Konin, Krotoszyn, Przedbórz and Tarnobrzeg. IT System, discussed in the document, is implemented as a distributed system covering above locations. The entire system is designed to operate as a Client - Server - Database. The system has open and scalable architecture that allows to easily adapt to the new and variable requirements in a very short time. The basic purpose of the system is to monitor and control the parameters of technical security devices, power supply, ventilation and air conditioning as well as elements of the digital tele transmission network [1].
EN
Officially, at the end of 2019, a correction of the Baltic Sea Location was published in the Sailing News, which at the same time informed about the change of the operator of the Polish GMDSS Responsibility Zone, excluding Witowo Radio so far and transferring the Polish Rescue Radio (SPL) service. Starting from 2020. PSL began operational service of GMDSS in Poland. This article is the first presentation of the experience from the implementation of this project “Construction of maritime communication system in danger, GMDSS-PL”. mainly focusing on the OpenEye_ GMDSS operating system. In addition to the technological layer of the project, the procedural and organizational part of the GMDSS service has been equally important. The maritime emergency response system can be compared to the operation of 112 on land. The operation and efficiency of this system directly translates into human health and life as well as the quality of the marine environment around us. The technical means provide a high quality and certainty of business continuity. Communication in danger is one of the basic and most important tasks of the Polish maritime service. At this point, all operators and GMDSS services in the Maritime Office in Gdynia and Szczecin deserve praise.
EN
The paper presents a method of structural monitoring with the use of angular displacement measurements performed with inclinometer devices. Inclinometer method is a solution free from the basic disadvantages of optical methods used commonly in structural monitoring, such as sensitivity to any type of visibility restrictions, pollution or influence of weather conditions. At the same time, with appropriate sensor parameters, a much better measurement accuracy is obtained than for typical optical methods and very low energy demand and moderate costs are achieved. Taking into account the above-mentioned issues, in the first stage an appropriate MEMS-type inclinometer sensor was selected, its laboratory tests were carried out and a method of the offset temperature drift correction, individual for each sensor, was developed.
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiaru przemieszczeń kątowych, realizowanych przy pomocy inklinometrów, jako alternatywę do stosowanych w monitoringu konstrukcji optycznych metod pomiarowych. Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym ogólnie zagadnień monitoringu konstrukcji, przeprowadzono analizę metod pomiarowych stosowanych w systemach monitoringu, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów przemieszczeń oraz zalet i wad tych metod. Z analiz tych wynika, że rozwiązaniem wolnym od głównych wad typowych metod optycznych są pomiary inklinometryczne. Są one niewrażliwe na wszelkiego typu ograniczenia widoczności, zanieczyszczenia czy oddziaływania atmosferycznie, a bazą dla pomiarów jest wektor grawitacji, dostępny zawsze i wszędzie. Przeprowadzono analizę dostępnych rozwiązań czujników inklinometrycznych, mającą na celu wytypowanie sensora pozwalającego na uzyskanie odpowiedniej dokładności pomiarów przy umiarkowanych kosztach urządzenia i małym zapotrzebowaniu na energię, co jest szczególnie ważne w przypadku planowanego zastosowania czujnika w systemach bezprzewodowych i wpisuje się w powszechną tendencję do oszczędzania energii. Mając na względzie powyższe kwestie dobrano odpowiedni sensor inklinometryczny typu MEMS i przeprowadzono testy laboratoryjne jego właściwości metrologicznych przyjmując, że musi on zapewniać dokładność porównywalną do typowych czujników laserowych - przyjęto, że błąd pomiaru nie może być większy niż 5%. W tego typu czujnikach błędy pomiaru wynikają w głównej mierze z temperaturowego dryftu czułości i dryftu offsetu. Analizy i testy wykazały, że przy zastosowaniu tylko zewnętrznej kompensacji programowej czujnika, można uzyskać temperaturowy dryft czułości sensora na poziomie 50ppm/°C, co oznacza że błąd pomiaru będzie nie większy niż ±0.00025°/°C nawet przy nachyleniu początkowym inklinometru rzędu 5°. Zakładając, że połowa z założonego maksymalnego błędu, równego 5%, będzie "przeznaczona" na dryft czułości, czujnik może być stosowany nawet w zakresie temperatur ±40°C, a więc całkowicie wystarczającym z punktu widzenia systemu monitoringu. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku błędu wynikającego z temperaturowego dryftu offsetu - standardowa wartość dryftu offsetu wynosi ±0.002°/°C, a więc jest prawie dziesięciokrotnie większa od wymaganej (±0.00025°/°C). Jest tu więc konieczna indywidualna kompensacja programowa dla każdego sensora. W celu opracowania metody tej kompensacji, każdy sensor był badany w odpowiednio przygotowanej i przetestowanej przy pomocy inklinometru wzorcowego, komorze termicznej. W celu wyeliminowania wpływu dryftu czułości sensora na wyniki, badania prowadzono przy kątach nachylenia inklinometru bliskich zeru. Zmierzone zależności kąta nachylenia od temperatury były aproksymowane indywidualnie dla każdego czujnika, wielomianami 4-go stopnia, które następnie były wykorzystywane do kompensacji wskazań inklinometrów. Po takiej korekcji uzyskiwano stabilność zera na poziomie lepszym niż 0.0005° w pełnym zakresie temperatury, co spełnia z nadmiarem zakładane wymagania i potrzeby zastosowania inklinometrów w systemach monitoringu konstrukcji. Następny etap badań to testowanie skalibrowanych czujników w badaniach "In-situ", w monitoringu konstrukcji funkcjonującego obiektu - zostaną one przedstawione w innym artykule.
PL
Wydobywany w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. urobek o średniej zawartości metalu użytecznego równej 1,50% poddany jest w Oddziale Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. (O/ZWR) procesowi przeróbki, którego główną operację stanowi wzbogacanie flotacyjne. Jego efektem jest produkcja koncentratu miedzi oraz powstawanie odpadu flotacyjnego, transportowanego do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most (OUOW Żelazny Most) zarządzanego przez Oddział Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A. (O/ZH). Prowadzenie procesów produkcji koncentratów miedzi oraz składowania odpadów odbywa się w środowisku wodnym, które cechuje się wysoką agresywnością korozyjną, głównie za sprawą obecności substancji rozpuszczonych, w szczególności chlorku sodu (NaCl), jak i erozyjnym charakterem. Realizacja tych zadań wymaga prowadzenia procesów wzbogacania w sposób bezpieczny dla pracowników, możliwie bezawaryjny oraz efektywny. Dlatego nie bez znaczenia pozostaje utrzymanie maszyn, urządzeń i instalacji technicznych w dobrym stanie technicznym. Należy przez to rozumieć prowadzenie planowanych konserwacji i remontów oraz stosowanie nowoczesnych i skutecznych metod ich zabezpieczania przed korozją. Podjęte przez pracowników O/ZWR i O/ZH działania w ramach Programu Doktoratów Wdrożeniowych realizowanych na Politechnice Gdańskiej mają na celu ograniczenie wpływu środowiska korozyjnego w poszczególnych operacjach procesu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. Wśród prowadzonych w O/ZWR badań należy wymienić: opracowanie technologii ochrony przeciwkorozyjnej klasyfikatorów dwuzwojowych, określenie odporności korozyjnej stali nierdzewnych oraz selekcję systemów powłokowych do ochrony przed korozją urządzeń w warunkach występowania zagrożeń mechanicznych i wibracji. Z kolei w obszarze O/ZH prowadzone będą badania pod kątem monitorowania procesu korozji oraz budowy systemu monitorowania korozji w wodnych instalacjach technologicznych.
EN
The spoil with an average useful metal content of 1.50% extracted in KGHM Polska Miedź S.A. mining plants is subjected to a processing in the Department of KGHM Polska Miedź S.A. Ore Enrichment Plants (O/ZWR) whose main operation is flotation enrichment. Its effect is the production of copper concentrate and the formation of flotation waste, which is transported to the Mining Waste Treatment Facility (OUOW Żelazny Most) managed by the Department of KGHM Polska Miedź S.A. Hydrotechnical Plant (O/ZH). The processes of copper concentrate production and waste storage take place in an aqueous environment, which is characterized by high corrosive aggressiveness, mainly due to the presence of solutes, in particular sodium chloride (NaCl), as well as an erosive character. The implementation of the above tasks requires conducting enrichment processes in a manner that is safe for employees and as trouble-free and effective as possible. That is why, maintaining machinery, equipment and technical installations in good technical condition is not without significance. This should be understood as conducting planned maintenance and renovations as well as using modern and effective methods of their protection against corrosion. The activities undertaken by the employees of O/ZWR and O/ZH as part of the Program of Implementation Doctorates carried out at Gdańsk University of Technology are aimed at limiting the impact of the corrosive environment in individual operations of the technological process of KGHM Polska Miedź S.A. The research conducted at O/ZWR includes the development of corrosion protection technology for double spiral classifiers, determination of corrosion resistance of stainless steels and selection of coating systems for equipment protection against corrosion in conditions of mechanical hazards and vibrations. On the other hand, in the area of O/ZH, research will be conducted in terms of monitoring the corrosion process and constructing a corrosion monitoring system in water technological installations.
13
Content available Safety of complex aircraft ergatic systems
EN
In this paper, aircraft safety of complex critical systems in terms of the automation and safety has been investigated. We think, due to the automation, the role of operators has shifted from active control to passive monitoring. Performing this last task even might be more difficult because of the monotony and needs of realization of the active control in emergency situation. The management of complex ergatic systems is relevant at the present stage of the development of science and technology. It is a particular concern to evaluate the activity of an operator as the element of the ergatic system. New technologies presented by automation should complement and not displace human functions in aircraft control. The paper focuses on new technologies applied in aircraft systems to ensure higher safety and system reliability. The main problem of aircraft safety is addressed to aircraft critical systems as helicopter transmission system monitoring, aircraft system integration, and system redundancy. The research is based on experimental methods and case studies. The subject of the research is to evaluate the importance of complex ergatical systems, e.g., interaction between the subject and the object in its operational process. As the example of helicopter main gearbox diagnostics, as an object of complex engineering system, is stated hypothesis that there is possibility to determine changes in the characteristics of critical flight parameters and to determine the current level of flight hazard. The work is based on experimental and measurementbased testing, systematic and scientific procedure of data collection, analysis and interpretation. The practical implication can be utilized for safety benefits, risk mitigation and avoidance.
EN
The growing number of large high powered vessels operated in shallow water ports is the reason that port authorities and terminal operators are interested in online monitoring of loads generated by vessels during manoeuvers close to hydrotechnical constructions. The test version of the loads measurement system based on the mobile laboratory and commercial version of monitoring system based on the cloud technology are presented in the paper.
EN
Since 2000 when the My Thuan Bridge, the first cable-stayed bridge in Vietnam, was put into operation, and now Vietnam has more than 20 types of cable-stayed bridges constructed throughout the country in the last two decades, which is a significant accomplishment for a developing country like Vietnam. Therefore, the SHM system is gradually being designed and installed for cable stayed bridges to ensure economic exploitation and safety. Due to the limited of financing sources, these systems are very limited, and their quality have a lot to be desired. Also, due to the lack of appropriate classification personnel with experience in the SHM system, these systems encountered a lot of problems. In this article author will deeply analyze the mistakes and problems of these SHM systems, which already exist in Vietnam, to find solutions for the future. Therefore, this will open up new prospects, new challenges and possibilities for the development of these systems in Vietnam in the near future.
PL
W 2000 roku oddano do użytku most My Thuan, pierwszy most wantowy w Wietnamie. Na chwilę obecną Wietnam ma ponad 20 rodzajów mostów wantowych zbudowanych w całym kraju w ciągu ostatnich dwóch dekad, co jest znaczącym osiągnięciem dla kraju rozwijającego się. W związku z tym system SHM jest stopniowo projektowany i instalowany dla mostów kablowych, aby zapewnić ekonomiczną eksploatację i bezpieczeństwo. Ze względu na ograniczone źródła finansowania systemy te są bardzo ograniczone, a ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Ponadto z powodu braku odpowiednio wykwalifikowanego personelu z doświadczeniem w systemie SHM systemy te napotkały wiele problemów. W tym artykule autor dogłębnie przeanalizuje błędy i problemy systemów SHM, które już istnieją w Wietnamie, aby znaleźć rozwiązania na przyszłość. Otworzy to nowe perspektywy, nowe wyzwania i możliwości rozwoju tych systemów w Wietnamie.
EN
The paper describes a system for monitoring and diagnosing a gantry. The main goal of the system is to acquire, visualize and monitor vibration levels of the gantry crucial elements. The system is also equipped with a computing and analytical part which enables predictive maintenance related to the vibration level assessment. The system architecture can be used in other applications too, i.e. those which require a wireless network of vibration sensors to carry out diagnostic tasks.
PL
W artykule przedstawiono system monitorowania i diagnostyki suwnicy bramowej. Głównym zadaniem systemu jest akwizycja, wizualizacja i monitorowanie poziomu drgań newralgicznych elementów suwnicy. System wyposażony jest również w część obliczeniowoanalityczną, umożliwiającą realizację zadań predykcyjnego utrzymania ruchu (ang. predictive maintenance) związanych z oceną poziomu drgań. Architektura systemu umożliwia wykorzystanie go również do innych zastosowań, w których dla realizacji zadania diagnostyki wymagana jest bezprzewodowa sieć czujników drgań.
EN
The paper presents the concept of a node of an acoustic-based system for leak detection and location. The system monitors hydraulic parameters and condition of a water distribution network (WDN) using a wireless sensor network (WSN). The WSN’s nodes communicate with each other using acoustic waves propagating through water in the pipeline. Alternatively, a WSN uses a combination of acoustic-based and radiowavebased communication. The preliminary research positively verified communication capabilities of the WSN in laboratory conditions. The paper discusses the improvements of an idea presented in [12, 14] and its possible application to leak detection and location. The paper continues the long-term research on diagnostics of water distribution networks conducted by the Institute of Fundamentals of Machinery Design.
PL
Niniejsza praca przedstawia koncepcję węzła akustycznego systemu detekcji i lokalizacji wycieków. System monitoruje parametry hydrauliczne i stan sieci wodociągowej wykorzystując bezprzewodową sieć sensoryczną. Węzły sieci komunikują się ze sobą za pomocą fal akustycznych rozchodzących się wewnątrz wypełnionego wodą rurociągu. Rozwiązaniem alternatywnym jest wykorzystanie zarówno fal akustycznych, jak i radiowych. Wstępne badania pozytywnie zweryfikowały możliwości komunikacyjne sieci w warunkach laboratoryjnych. Praca omawia szereg ulepszeń pomysłu przedstawionego w [12, 14] oraz potencjalne zastosowanie do detekcji i lokalizacji wycieków. Praca kontynuuje wieloletnie badania nad diagnozowaniem sieci wodociągowych prowadzone przez Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn.
EN
This paper presents mathematical models enabling the calculation of the distribution and patterns of methane inflow to the air stream in a longwall seam being exploited and spoil on a longwall conveyor, taking into account the variability of shearer and conveyor operation and simulation results of the min-ing team using the Ventgraph-Plus software. In the research, an experiment was employed to observe changes in air parameters, in particular air velocity and methane concentration in the Cw-4 longwall area in seam 364/2 at KWK Budryk, during different phases of shearer operation in the area of the mining wall in methane hazard conditions. Presented is the method of data recording during the experiment which included records from the mine’s system for automatic gasometry, records from a wireless system of eight methane sensors installed in the end part of the longwall and additionally from nine methane anemometers located across the longwall on a grid. Synchronous data records obtained from these three independent sources were compared against the recording the operating condition of the shearer and haulage machines at the longwall in various phases of their operation (cleaning, cutting). The results of the multipoint system measurements made it possible to determine the volume of air and methane flow across the longwall working, and, consequently, to calculate the correction coefficients for determining the volume of air and methane from measurements of local air velocity and methane concentration. An attempt was made to determine the methane inflow from a unit of the longwall body area and the unit of spoil length on conveyors depending on the mining rate. The Cw-4 longwall ventilation was simulated using the data measured and calculated from measurements and the simulation results were discussed.
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczne pozwalające obliczyć rozkład i przebieg dopływu metanu do strumienia powietrza w ścianie z urabianego pokładu i urobku na przenośniku ścianowym z uwzględnieniem zmienności pracy kombajnu i przenośnika oraz wyniki symulacji pracy zespołu wydobywczego z zastosowaniem programu Ventgraph-Plus. W badaniach wykorzystano eksperyment obserwacji zmian parametrów powietrza, a w szczególności prędkości powietrza i stężenia metanu w rejonie ściany Cw-4 w pokładzie 364/2 KWK Budryk w czasie różnych faz pracy kombajnu w rejonie ściany wydobywczej w warunkach zagrożenia metanowego. Przedstawiono sposób rejestracji danych w czasie eksperymentu, który obejmował zapisy z kopalnianego systemu gazometrii automatycznej, rejestracje w systemie bezprzewodowych w liczbie 8 sztuk czujników metanu zabudowanych w końcowej części ściany oraz dodatkowo 9 sztuk meta-anemometrów zabudowanych w przekroju poprzecznym ściany na kratownicy. Synchroniczne zapisy danych pozyskane z tych trzech niezależnych źródeł porównano na tle zapisu stanu pracy kombajnu oraz maszyn odstawy w ścianie w różnych fazach ich pracy (czyszczenie, cięcie). Wyniki pomiarów systemem wielopunktowym pozwoliły wyznaczyć strumień objętości powie-trza i metanu w przekroju wyrobiska ścianowego i w następstwie obliczyć współczynniki korekcyjne dla wyznaczania strumienia objętości powietrza i metanu z pomiarów miejscowych prędkości powietrza i stężenia metanu. Podjęto próbę wyznaczenia wielkości dopływu metanu z jednostki powierzchni calizny ściany oraz z jednostki długości urobku na przenośnikach w zależności od prędkości urabiania. Wykonano symulację przewietrzania ściany Cw-4 z wykorzystaniem zmierzonych i obliczonych z pomiarów danych oraz omówiono wyniki symulacji.
PL
Obecnie istnieje wiele rozwiązań systemów monitorujących różnorodne obiekty techniczne. Część rozwiązań jest projektowana specjalnie z myślą o sieciach wodociągowych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zastosowania modułów do komunikacji akustycznej wewnątrz rurociągu, w którym medium komunikacyjnym jest woda. Przedstawione rozwiązanie stanowi alternatywę dla obecnie wykorzystywanych metod komunikacji w bezprzewodowych sieciach sensorycznych (WSN). We wstępie krótko scharakteryzowano problem badawczy oraz opisano tematykę bezprzewodowych sieci sensorycznych. Kolejne sekcje opisują koncepcję węzła sieci sensorycznej oraz metody modulacji i kodowania sygnałów wykorzystane podczas badań, jak również przedstawiają prototyp węzła sieci. Końcowe akapity poświęcone zostały wynikom wstępnych badań, najważniejszym wnioskom i planowi dalszych badań.
EN
A plethora of monitoring systems of different technical objects exists nowadays. Some of the solutions are specifically designed for water supply networks. The main objective of the paper is to describe the use of acoustic signal modules for communication in pipeline systems, where water is used as the transmission medium. This idea is proposed as an alternative to methods used in Wireless Sensor Networks (WSNs) nowadays. The paper begins with short introduction to the research problem and WSNs in general. Further sections describe the concept of a node, methods of signal modulation and coding used during the research and a brief description of acoustic node prototype. Results of the preliminary tests together with the major conclusions and future research plans are discussed at the end of the paper.
EN
The escalating globalization of the market, increased competitiveness and the necessity to intensify actions directed at an appropriate level of logistics customer service, as well as the growth in provided services, are the most important strategic decisions made by transport enterprises. The tendency of transport enterprises to ensure fluidity of supplies and reduce the costs of transport processes requires the use of innovative technologies, which allow companies to improve the control of transport services. Enterprises plan transport services to minimize the costs. Therefore, looking for and implementing new solutions, which have an impact on increasing the efficiency of transport processes, are driving forces for every transport company. In this article, the authors conducted an analysis of the process of providing transport services in a specific enterprise. The authors also show that transport processes may be improved through the implementation of innovative monitoring system.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.