Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stanowisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Współczesna socjologia i filozofia podjęły badania fenomenu nazywanego muzealizacją przestrzeni publicznej, które to zjawisko charakteryzuje się nie tylko zwiększonym zapotrzebowaniem społecznym na instytucje muzealne, quasi-muzealne, hybrydy kulturowe czy szerokie archiwizowanie osobliwości i artefaktów z przeszłości, ale także na coraz szybszą absorbcję nowości, które ze względu na ich liczbę jeszcze szybciej tracą swój innowacyjny charakter i przynależność do współczesności. Ale muzealizacja stanowisk archeologicznych jest nie tylko rezultatem zmiany świadomości społecznej i jej postrzegania przeszłości, skłonnej w coraz szerszym zakresie także takie przestarzałe nowości kolekcjonować i chronić; istotnym źródłem muzealizacji jest także rozwój gospodarczy generujący nowe inwestycje, które „ubocznie” produkują nowe obszary badania przeszłości.
EN
Contemporary sociology and philosophy have engaged in the study of a phenomenon called the musealisation of the public space, a phenomenon which is characterised not only by an increased public need for museum or quasi-museum institutions, cultural hybrids, the broad archivisation of curiosities and artefacts of the past, but also by an increasingly rapid absorption of novelties, which, due to their number, lose their innovative character and place in contemporaneity ever quicker. However, the musealisation of the public space is not solely the result of changes in the public conscious and its perception of the past, which is inclined to collect and protect such expired novelties in a broader and broader scope; economic development that is also a signifi cant source of musealisation, generating new development projects, which, as a “side effect”, produce new sites for the studying of the past.
2
Content available Geopark Bakony : Balaton na Węgrzech
EN
Two UNESCO Global Geoparks were established in Hungary. This paper presents the Bakony - Balaton Geopark, located in the western part of the country, predominantly within the Transdanubian Range. It includes uplands and low-elevation mountains of North Bakony, South Bakony, Balaton Uplands and Keszthely Mountains, with basins situated in between, as well as Lake Balaton itself. Geologically, the dominant part of the territory is underlain by Mesozoic sedimentary rocks, mainly limestones and dolomites. Other significant rock formations are Eocene limestones, Mio-Pliocene sediments of the Pannonian Sea and end-Neogene basalts. Karst phenomena, residual volcanic hills, fossil sinter cones and river gorges are the most characteristic geomorphological features of the Geopark. Forty-five geosites have been recognized in the Geopark, although access facilities and interpretative content the Geopark is also rich in cultural heritage and its southern part counts as the major tourist
PL
W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania stanowiska laboratoryjnego, które umożliwia weryfikację eksperymentalną nowej metody pomiaru rezystancji pętli zwarciowej. Metoda ta charakteryzuje się tym, że nie następuje wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych, mimo wykorzystania stosunkowo dużej wartości prądu pomiarowego. Weryfikacja metody na stanowisku laboratoryjnym jest podstawą do skonstruowania prototypowego miernika rezystancji pętli zwarciowej przeznaczonego do obwodów z wyłącznikami różnicowoprądowymi.
EN
Every low voltage installation should be periodically tested for the evaluation of the effectiveness of protection against electric shock. In a TN type network a fault loop impedance or resistance test is performed. If a residual current device is installed in the tested circuit this test is problematic. The residual current device trips out during the test, because the measurement current is the residual current for the device. In the paper authors present the construction and principle of operation of a laboratory stand for verification of a new method of fault loop resistance measurement. This method enables measuring of fault loop resistance without nuisance tripping of residual current devices, in spite of the use of relatively high value of measuring current. The verification of the new method with the use of this laboratory stand is a base for construction of a prototype meter dedicated for circuits with residual current devices.
PL
Informacje podstawowe. Hałas w zależności od natężenia i czasu ekspozycji może powodować skutki szkodliwe (czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia) lub uciążliwe (stany nadmiernego zmęczenia, dyskomfortu, senności). W przypadku stanowiska pracy kierowcy może mieć wpływ na obniżenie sprawności psychofizycznej kierowców i może zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Wskazanie metod. W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu na stanowiskach pracy kierowcy w różnych rodzajach pojazdów drogowych. Badania te przeprowadzono za pomocą metody dozymetrycznej, wg czynności oraz ankietowej. Wyniki i wnioski. Na podstawie badań hałasu na stanowiskach pracy kierowców przeprowadzonych w autobusach miejskich różnymi metodami: dozymetryczną i wg czynności uzyskano porównywalne wartości równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego. Jak wynika z pomiarów hałasu w zakresie częstotliwości infradźwiękowych stwierdzono znaczny udział składowych o poziomach określających uciążliwość hałasu w tym zakresie częstotliwości. Wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono na grupie ok. 250 osób, potwierdziły uciążliwość hałasu na stanowiskach pracy kierowców autobusów miejskich. W ocenie hałasu na stanowiskach pracy kierowców transportu drogowego konieczne jest uwzględnienie hałasu infradźwiękowego oraz oceny warunków akustycznych nie tylko pod względem zachowania zdrowia kierujących pojazdami ale również komfortu wykonywania zadań.
EN
Basic information. The noise depending on the intensity and exposure time may cause harmful effects (temporary or permanent hearing threshold shift) or bothersome (excessive fatigue, discomfort, lethargy). In the case of the driver's work the noise can have an impact on reducing the psychophysical efficiency and may increase the risk of an accident at work. An indication of the methods. The article presents results of a study of noise in the workplace in different types of drivers of road vehicles. These studies were carried out using the dosimetric method, task-based measurement and the questionnaire survey. Results and conclusions. Comparable values of equivalent sound pressure levels at the urban bus drivers’ workplaces were obtained by using different methods: dosimetric and task based measurements. Results of noise measurements in the infrasonic frequency range showed a significant share of the components determining the levels of noise nuisance in this frequency range. Results of the questionnaire surveys, which were carried out on the group. up to 250 people, confirmed the nuisance of noise in the workplace bus drivers. In the assessment of the noise in the workplaces of the road transport drivers it is necessary to take into account both the infrasonic noise and the evaluation of acoustic conditions not only in terms of maintaining healthy but also the comfort of job execution.
5
Content available remote Badania nad wytwarzaniem mikroemulsji woskowych w reaktorze ciśnieniowym
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wytwarzaniem emulsji woskowych na bazie wosków syntetycznych – nisko- i wysokotopliwych – metodą ciśnieniową. Opisano również stanowisko badawcze, którego istotnym elementem jest reaktor ciśnieniowy, skonstruowany w INiG. W wyniku przeprowadzonych prób uzyskano stabilne mikroemulsje, zawierające 15% (m/m) wosków polietylenowych polarnych i niepolarnych, o temperaturach kroplenia od 102°C do 116ºC. Dla wytworzonych mikroemulsji przeprowadzono badania właściwości fizykochemicznych i użytkowych.
EN
The article describes the research results of producing wax emulsion based on synthetic, low-melting and high-melting waxes. It also describes the research station, of which an important element is a high pressure reactor, constructed in INiG. As a result of the tests carried ou stable emulsions which contained 15% masses of polar and non-polar polyethylene waxes, with melting temperature ranging from 102 to 116ºC were obtained. Research on the physico-chemicay and performance properties for produced microemulsions were also conducted.
PL
W styczniu 2009r. Politechnika Radomska podpisała umowę o współpracy z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Katowice, a w maju tego samego roku z Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. Radom. Współpraca dotyczy Wydziału Transportu i Elektrotechniki i w szczególności obejmuje systemy sterowania ruchem kolejowym. BT (ZWUS) objął patronatem Laboratorium Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym i wyposażył je w najnowsze systemy srk swojej produkcji, w tym m.in.: system nastawczy Ebilock 950 ze sterownikami obiektowymi STC, stanowisko dyżurnego ruchu z komputerowym systemem EbiScreen 2, samoczynną blokadę liniową SHL-12, samoczynną sygnalizację przejazdową typu SPA-5, system licznika osi typu SOL-21. KOMBUD podjął współpracę w tworzeniu i modernizacji laboratoriów WTiE, m.in. stanowisko SKZR.
EN
From January 2009 Technical University of Radom signed the agreement about cooperation with Bombardier Transportation (ZWUS) Poland, Katowice and from May the same year with the Department of Automation KOMBUD S.A. Radom. The cooperation concerns the Department of Transport and Electrical Engineering. In particular it includes rail traffic control systems of the BT (ZWUS) equipped in innovative and unique way the Laboratory of Systems for Railway Traffic Control and equipped them with modern systems of signaling like Ebilock 950, EbiScreen 2, SHL-12, SPA-5, SOL-21. The Department of Automation KOMBUD S.A. cooperates in creation and modernization of these laboratories and equipped them in the position system of the counting for axles the railway vehicles SKZR type and other.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję oraz opis realizacji praktycznej bezkontaktowego czujnika przemieszczenia, pracującego synchronicznie jako element złożonego systemu pomiarowego, służącego do wyznaczania charakterystyk elektro-termo-mechanicznych aktuatorów ze stopów z pamięcią kształtu. Odkształcenie cięgna jest mierzone za pomocą dwukierunkowego, scalonego, optycznego licznika impulsów. Pomiar odkształcenia jest realizowany synchronicznie z pomiarem innych wielkości - elektrycznych (prąd, napięcie) oraz nieelektrycznych (temperatura). Wartość odkształcenia aktuatora zamieniana jest na sygnał PWMo wypełnieniu proporcjonalnym do liczby zliczonych impulsów. Woltomierz, pracujący w synchronicznym układzie pomiarowym, zarządzanym za pomocą komputera PC poprzez siec GPIB, służy do pomiaru napięcia, którego wartość średnia jest proporcjonalna do wypełnienia sygnału PWM. Cały układ pomiarowy jest sterowany z poziomu programu, napisanego w środowisku LabVIEW.
EN
The paper presents idea and description of practical realisation of non-contact displacement sensor. The sensor is working synchronically in complex measurement system for determining electro-thermo-mechanical characteristics of SMA actuators. Displacement of actuator is measured using bidirectional, integrated optical impulse counter. Measurement process is realised synchronically with measurements of other values: electrical (current, voltage) and non-electrical (temperature). Displacement value of actuator is transferred to PWM signal with width proportional to number of counted pulses. Voltmeter measuring PWM voltage is controlled by PC computer using GPIB network. The whole measurement system is controlled with program in LabVIEW environment.
PL
Zamierzeniem pracy jest przedstawienie oprogramowania i integracji stanowiska do badania sygnałów akustycznych stanów przedawaryjnych w maszynach elektrycznych. Proponowane podejście umożliwia sprecyzowanie zadań systemu, a następnie budowę stanowiska. Stanowisko pozwala badać różne algorytmy w zależności od rozważanej maszyny elektrycznej.
EN
The purpose of the work is to present software and integration of work station for investigation of acoustic signals of imminent failure conditions in electrical machines. The proposed approach allows you to specify the tasks of the system, followed by the construction of work station. The work station allows you to investigate different algorithms depending on considered electrical machine.
PL
Badano wpływ ilości wysiewu nasion mieszanki na plonowanie runi pastwiskowej w różnych stanowiskach. Mieszankę o składzie: koniczyna biała (Trifolium repens L.) odmiany Aura (40%) + życica trwała (Lolium perenne L.) Solen (25%) + kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.) Motycka (20%) + tymotka łąkowa (Phleum pratense L.) Skald (15%) wysiano w trzech stanowiskach: po ziemniaku uprawianym na oborniku, na użytku przemiennym po trawach pastewnych uprawianych po jęczmieniu jarym (10 lat bez obornika), na łące, odnowionej metodą pełnej uprawy. Zastosowano zróżnicowaną ilość wysiewu nasion: 10, 20 i 30 szt. · ha-¹. Mieszankę w każdym stanowisku wysiano bez rośliny ochronnej. W roku siewu ruń koszono, określając plon suchej masy z dwóch odrostów, a w latach pełnego użytkowania wypasano krowami mlecznymi 4-5-krotnie w okresie wegetacji. W badaniach określano plon suchej masy z każdego odrostu, udział koniczyny w plonie suchej masy i wykorzystanie runi przez zwierzęta. Stwierdzono, że na plon suchej masy istotnie dodatnio wpływało stanowisko po ziemniaku na oborniku i ilość wysiewu nasion zwiększona z 10 do 20 mln szt. · ha-¹. Na użytku przemiennym i łące uzyskano plony o 50% mniejsze niż na polu uprawnym po ziemniaku. Duża zmienność warunków pogodowych spowodowała nierównomierne plonowanie mieszanki w poszczególnych latach i odrostach. Największy udział koniczyny w suchej masie wystąpił na polu uprawnym, a najmniejszy na łące. Ilość wysiewu nasion mieszanki miała dodatni wpływ na udział koniczyny tylko w pierwszym roku wegetacji. Krowy chętnie wyjadały mieszankęze wszystkich stanowisk, wykorzystując ruńpastwiskową w ponad 80%.
EN
The aim of the study was to analyse the influence of seeding rates of mixture on the yielding of pasture sward in different habitats. The mixture containing: 40% of the white clover variety Aura + 25% of the perennial ryegrass v. Solen + 20% of the meadow fescue v. Motycka + 15% of timothy v. Skald was sown in three different habitats: in the arable field after potatoes fertilized with manure, in alternate grassland after fodder grasses cultivated after spring barley (10 years without manure) and after ploughed meadow. Mixture was sown without cover crop in every habitat. The seeding rates of the mixture were 10, 20 and 30 million seeds per ha. In seeding year the sward was cut two times. In the years of utilization sward was grazed by dairy cattle 4-5 times in the growing season. Yields of dry matter, percentage of white clover in dry matter yield and utilization of sward by cows were assessed in the study The study showed that the seeding rate increased from 10 to 20 million seeds per ha and the stand after potatoes positively affected dry matter yields. Yields of dry matter were lower by about 50% on alternate grassland or on meadow than in the stand after potatoes. Irregular yields of mixture in subsequent years and regrowths were caused by variable weather conditions. The largest percentage of white clover was observed in the arable field and the smallest - in the meadow. The seeding rates of mixture had beneficial effect on the percentage of white clover only in the year of seeding. Utilisation of the swards by dairy cattle was very good in all stands (over 80%).
PL
W pracy przedstawiono koncepcję budowy teoretycznych modeli opisujących procesy zużywania tarciowego w złożonych warunkach wymuszeń mechaniczno-ścierno-korozyjnych. Dla celów weryfikacji doświadczalnej opracowano uniwersalną metodę oceny zużywania się węzłów tarcia w warunkach modelowych. Przedstawiono warianty metodyczne badań pierwiastkowych pozwalających na ilościowe oszacowanie składowych zużycia całkowitego z uwzględnieniem skutków oddziaływań o charakterze interakcyjnym.
EN
The paper presents two methodologies assessment of theoretical and empirical wear constituents. The way of individual constituents interpretation was indicated in the first part of this article and scheme of test setup, on which will be realized tribological investigation was presented afterwards. Friction machine, sample dimensions, testing chamber, material supply system and shape and size of abrasive material were showed. Values of input parameters, used options of heat and thermochemical treatment and methodological options of elementary tests were also presented.
11
EN
The paper presents selected results of the research on the wear of the metal elements of a diesel engine fuel supply system operating on green bio-mass fuels. The tests were conducted on a dedicated facility following a new, original methodology. Several bio-fuels were tested, including the rapeseed oil and various mixtures of the rapeseed oil and the standard diesel oil. The test results show significant differences in lubricating properties of bio-fuels. A stand used in described research for determining of the lubricating characteristics and resistance of materials on wear, example surfaces of samples after test cycles and a way of the qualification area surface of the trace interaction, characteristics of tested vegetable oils and dependence of parameters of friction and wear of samples are introduced among other things in the paper. Performed tests showed that refined oils vegetable did not cause inclinations for enlarging wear oiled with them elements in conditions of performed tests, pure rapeseed oil in the temperature of the test (60°C) shows nearing abrasive proprieties in comparison to tested diesel oil, at the visibly lower coefficient of friction. Tested mixtures of the rapeseed oil with diesel oil showed slightly elevated inclination for wear oiled with them samples.
PL
W referacie przedstawiono wybrane wyniki badań odporności na zużycie ścierne materiałów metalowych, stosowanych w budowie aparatury paliwowej silników wysokoprężnych, w warunkach smarowania paliwami pochodzenia roślinnego. Badania wykonano na zbudowanym w ramach projektu badawczego stanowisku, przy użyciu oryginalnej metodyki. Badania prowadzono przy użyciu różnych rodzajów olejów pochodzenia roślinnego. Szczególną uwagę poświęcono olejowi rzepakowemu i jego mieszankom z olejem napędowym. Uzyskano ciekawe wyniki, stwierdzając wyraźne różnice we własnościach smarnych badanych czynników W artykule przedstawiono między innymi stosowane w opisywanych badaniach stanowisko do określania właściwości smarnych i odporności materiałów na zużycie, przykładowe powierzchnie próbek po cyklu badawczym i sposób określenia pola powierzchni śladu współpracy, charakterystyki badanych olejów roślinnych oraz zależność parametrów tarcia i zużycia próbek. Przeprowadzonych badania wykazały, że rafinowane oleje roślinne nie powodują skłonności do zwiększonego mycia smarowanych nimi elementów w warunkach prowadzonych prób, czysty olej rzepakowy w temperaturze testu (60"C) wykazuje zbliżone właściwości ścierne w porównaniu z badanym olejem napędowym, przy wyraźnie niższym współczynniku tarcia. Badane mieszanki oleju rzepakowego z napędowym wykazywały nieznacznie podwyższoną skłonność do zużywania smarowanych nimi próbek.
PL
Przedstawiono moduł projektowania wyposażenia technicznego w budynkach dla bydła, uwzględniający zależności pomiędzy rozwiązaniami technologicznymi a rozmieszczeniem stanowisk w hali zwierząt. Prezentowana w pracy struktura bazy danych, umożliwia wprowadzenie do systemu, danych inwentaryzacyjnych dowolnego badanego obiektu, ułatwia modyfikację poszczególnych wartości w zależności od aktualnej produkcji maszyn i urządzeń czy też materiałów budowlanych. Stworzono podstawy kompleksowego projektowania wyposażenia technicznego w budynkach dla bydła.
EN
A module for designing technical equipment in buildings for cattle was presented, taking into consideration the relations between technological solutions and the distribution of stands in the animal house. The database structure presented in the work, makes it possible to introduce inventory data of any examined object to the system, facilitates the modification of the specific values, depending on the current production of machines and equipment or construction material. The foundations for comprehensive design of technical equipment in buildings for cattle have been created laid.
13
Content available Energetyczne charakterystyki degradacji przyczepy
PL
Przedstawiono ideę energetycznej metody analizy procesu degradacji węzłów zawieszenia przyczepy, poddawanej wymuszeniom kinematycznym na stanowisku badań przyśpieszonych.
EN
There is presented an idea of energetistic method of suspension node degradation process of trailer subjected to kinematic forcing on the station for accelerated tests.
PL
Artykuł zawiera opis konstrukcji i oprzyrządowania stanowiska do badania warunków tarcia stykających się, chropowatych powierzchni. Zaproponowano, aby podstawę oceny warunków tarcia stanowiły zmierzony procentowy czas styku metalicznego oraz odpowiadająca mu, pośrednio obliczona na podstawie zmierzonego spadku napięcia w styku, oporność styku. Przedstawiono także przykładowe wyniki pomiarów proponowanych wielkości.
EN
Design and instrumentation of test rig for investigation of friction conditions of contacting rough surface has been presented. The basis of the friction conditions identification by means of electrical short circuits has been utilized. The identified electrical parameters, which characterize the friction conditions, were determined by the number of the short circuits and their relative time. The results of these have been given.
PL
Ze względu na dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie wyeliminowania ołowiu z przemysłu elektronicznego zachodzi potrzeba poszukiwań alternatywnych lutowi do standardowego dziś lutowia SnPb. Nowe lutowia muszą być poddane wielu badaniom, m.in. zmęczeniowym badaniom wytrzymałościowym. Za pomocą zaprezentowanego mechanizmu opartego konstrukcyjnie na dwóch sprzężonych ze sobą czworobokach przegubowych można poddawać płytkę obwodu drukowanego z przylutowanymi do jej pól lutowniczych elementami elektronicznymi cyklicznym odkształceniom. Powstające na skutek odkształceń naprężenia na powierzchni płytki są przyczyną powstających sił tnących działających na lutowie i prowadzą do zniszczenia połączenia. Przedstawione rozwiązanie stanowi alternatywę dla stosowanej obecnie próby opartej na poddawaniu elementu cyklicznym szokom termicznym.
EN
Due to the EU directive concerning lead elimination from the electronic industry, there is a demand for new solders, alternative to the standard SnPb solder paste. New solders must be subjected to various tests, including fatigue resistance tests, before they can be put to use. The paper presents a mechanism whose construction is based on two coupled four-bar linkages, which allows to test a printed-circuit board with soldered electronic elements for cyclical strains. The stresses observed on the board surface as a result of strains lead to the formation of shearing forces acting on the solder and causing joint damage. The solution proposed constitutes an alternative to the currently applied tests in which elements are subjected to cyclical thermal shocks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.