Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plant production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia badań agrochemicznych w oparciu o praktyczne doświadczenia prowadzone na terenie istniejących w Polsce stacji chemiczno-rolniczych. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań gleb użytkowanych rolniczo w latach 1955-2017. Badania gleby prowadzi się na potrzeby doradztwa w zakresie stosowania nawozów w gospodarstwach rolnych w celu intensyfikacji produkcji roślinnej. Wyniki tych badań służą także do opracowania map odczynu i zasobności gleby w przyswajalne formy P, K i Mg, które systematyczne publikowane są w rocznikach statystycznych GUS. Efektem prac jest określenie stanu zanieczyszczenia gleb użytków rolnych metalami ciężkimi i wyznaczenie klas zagrożeń tymi pierwiastkami w uprawie roślin. Stwierdzono ponadto podwyższone zawartości siarki w glebach Polski oraz wyznaczono strefy zagrożeń tym składnikiem. Oznaczono także stężenia fosforu, żelaza i glinu co pozwoliło na wyznaczenie wskaźnika stanu fosforowego gleby, który charakteryzuje stopień wysycenia gleby albo jej zdolności sorpcyjnych. Przedstawione prace przynoszą efekty zmniejszenia wpływu działalności rolniczej na środowisko, w połączniu z poprawą jakości produkowanej żywności.
EN
The article presents the problems of agrochemical research based on practical experience conducted in the existing chemical and agricultural stations in Poland. The results of research on soils used for agriculture in the years 1955-2017 are presented. Soil testing is carried out for the needs of advising on the use of fertilizers on farms in order to intensify plant production. The results of this research are also used to develop maps of pH and abundance of soil in absorbable forms P, K and Mg, which are systematically published in the statistical yearbooks of the Central Statistical Office. The result is to determine the state of contamination of agricultural soils with heavy metals and to determine the hazard classes for these elements in the cultivation of plants. In addition, increased sulfur content in Poland’s soils was found and hazard zones were identified for this constituent. The concentrations of phosphorus, iron and aluminum were also determined, which allowed to limit the soil phosphorus indicator, which is characterized by soil saturation or sorption capacity. The presented works takes of reducing the impact of agricultural activity on the environment, in connection with the improvement of the quality of produced food.
PL
Celem pracy jest ocena stanu technologii uprawy roli i roślin w województwie podlaskim w okresie przemian w rolnictwie oraz ich wpływu na zmiany w środowisku na obszarach rolniczych. Przykładowe zmiany w uprawach polowych przedstawiono i oceniono na obszarze powiatu hajnowskiego.
EN
Currently agriculture operates in three farming systems: conventional, sustainable and biodynamic farming. The most efficient is the conventional system and most environmentally friendly – biodynamic farming. In Podlaskie due to the inclusion of agriculture into the EU Common Agricultural Policy there have been major structural and technological changes. The work presents changes in technologies of plant and soil cultivation in conventional agriculture and the effects of these changes in the natural environment. In years 2005-2014 increased corn cultivation area for grain and silage, wheat and oilseed rape. Changes in modern cultivation technologies led to discontinue the usage of crop rotation in field crops, weed growth in monocultures, and the emergence of new crop pests. In Podlaskie agriculture it is needed to increase the area planted for crops adapted to light soils and existing agroclimate, in order to stop the soils degradation processes.
PL
Zasady kształtowania pomieszczeń do laboratoryjnej hodowli roślin do badań GMO zostały zunifikowane dla całego obszaru Unii Europejskiej. Podstawowe wytyczne umieszczono w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego, Normach Europejskich, a także w rozwiązaniach legislacyjnych państw członkowskich. Innym kluczowym elementem właściwego kształtowania tych pomieszczeń jest ich dostosowanie do stopnia ryzyka prowadzonych badań.
EN
Principles of planning facilities for laboratory plant production for GMO research are unified across European Union. Basic guidelines have been incorporated into the Directives of the European Parliament and also into the European Standards. Member States adopted these into their own legislation. The other key element in successful planning of these facilities is incorporating the risk assessment findings into the planning process.
PL
Celem badań była ocena wielkości produkcji roślinnej w aspekcie ponoszonych nakładów pracy na tę produkcję w gospodarstwach ekologicznych. Badania przeprowadzono w 50 gospodarstwach ekologicznych z certyfikatem, położonych na terenie Polski Południowej. Wysokość plonów w badanych gospodarstwach była zdecydowanie niższa w porównaniu z plonami roślin uzyskiwanymi w gospodarstwach konwencjonalnych. Średnie plony dla zbóż to 3,0 t*ha-1, dla roślin okopowych to tylko 15,7 t*ha-1, a dla warzyw 17,6 t*ha-1. W badanych gospodarstwach wielkość produkcji roślinnej była średnio na poziomie 30,8 JZ*ha-1. Natomiast poziom nakładów pracy ponoszonych na tę produkcję to odpowiednio: 30,8 rbh*ha-1 zbóż, 206,1 rbha*ha-1 roślin okopowych (ziemniaki) i 495,7 rbha*ha-1 warzyw.
EN
The objective of the paper was to carry out an assessment of the plant production size in the aspect of the incurred work inputs on this production in ecological farms. The scope of the paper covered research carried out in 50 ecological farms with certificate, located in the Southern Poland. The yield in the researched farms was considerably lower than plant yield obtained in conventional farms. Average yield for grains was 3.0 t*ha-1, for root crops it was only 15.7 t*ha-1 and for vegetables 17.6 t*ha-1.In the investigated farms the plant production size was at the average level of 30.8 GU*ha-1. Whereas, the level of work inputs incurred on this production is respectively 30.8 man-hour*ha-1 of grains, 206.1 man-hour*ha-1of root crops (potatoes) and 49.7 man-hour*ha-1of vegetables.
PL
Celem opracowania była ocena wydajności pracy w rolnictwie na tle uzyskiwanej produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych. Na wstępie dokonano oceny nakładów pracy i nakładów surowcowo-materiałowych, określono także wielkość globalnej produkcji rolniczej w badanych gospodarstwach. Była ona niezbędna do obliczenia produkcji czystej netto, a następnie wydajności pracy. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzane w 30 gospodarstwach rolnych, położonych na terenie gminy Miechów, w województwie małopolskim. Dobór gospodarstw do badań był celowy – obiekty, w których występowała tylko produkcja roślinna. Najwyższy poziom produkcji rolniczej (roślinnej) ogółem był charakterystyczny dla produkcji warzyw. Jednostkowa globalna produkcja w tym przypadku wynosiła 8244,3 PLN·ha-1. Dla porównania produkcja zbóż to 2295,2 PLN·ha-1 zbóż, a produkcja roślin okopowych to 6140,3 PLN·ha-1. Oceniana wydajność pracy ogółem wynosiła blisko 11PLN·rbh-1. Największą osiągały gospodarstwa z III grupy obszarowej (gdzie dominowała uprawa warzyw). W tym przypadku na jedną roboczogodzinę przypadało 46,8 PLN. Druga grupa obiektów (od 5 do 10 ha) uzyskiwała dodatni wskaźnik wydajności, jednak jego wartość to tylko 4,7 PLN·rbh-1. Bardzo niekorzystne zjawisko odnotowano wśród gospodarstw najmniejszych, o powierzchni poniżej 5 ha – oceniany wskaźnik miał wartość poniżej zera i wynosił -26,5 PLN·rbh-1. W tych gospodarstwach zauważalne jest przeinwestowanie w park maszynowy, który mało wykorzystywany wpływa na wysokie koszty pośrednie związane m.in. z amortyzacją środków trwałych.
EN
The purpose of this paper was to assess the labour efficiency in agriculture against the background of the obtained plant production in agricultural farms. First, labour inputs and raw materials and materials inputs were assessed; size of the global agricultural production in the investigated farms was also determined. It was indispensable for calculation of the net production and then of labour efficiency. The scope of work covered research in 30 farms located on the territory of Miechów commune, Małopolskie Voivodeship. Selection of farms was intentional- objects were only plant production occurred. The highest level of total agricultural production (plant) was characteristic for vegetable production. Unitary global production in this case was 8244.3 PLN·ha-1. For comparison grains production was 2295.2 PLN·ha-1 of grains and production of root crops was 6140.3 PLN·ha-1. The assessed total labour efficiency was 11 PLN·man hour-1. The highest was for farms from the 3rd area group (where vegetables cultivation prevails). In this case PLN 46.8 was for one man hour. The second group of objects (from 5 to 10 ha) obtained a positive efficiency index, however its value was only 4.7 PLN·man hour-1. A very disadvantageous phenomena was reported in case of the smallest farms of 5 ha area – the evaluated index was valued under zero and was -26.5 PLN·man hour-1. In these farms, overinvesting in the machinery park is noticeable, which utilized to a low extent influences high indirect costs related to inter alia amortization of the fixed means.
PL
Do podejmowania decyzji ważna jest wiedza rozumiana jako umiejętność użytecznego wykorzystania informacji. Dotyczy to także zagadnień z dziedziny rolnictwa w szczególności szeroko pojętej produkcji roślinnej. Obecnie wiele potrzebnych informacji można odnaleźć w Internecie, także globalna sieć wykorzystywana jest do publikacji rezultatów. Aby można było efektywnie wykorzystać informacje w systemie zarządzania wiedzą, muszą być one precyzyjnie opisane. Sieć semantyczna a w szczególności idea Linked Data stwarza taką możliwość. Realizując projekt "Narzędzia zarządzania wiedzą w produkcji roślinnej" podjęto próbę wykorzystania systemu zarządzania treścią Drupal 7 do stworzenia prototypowego portalu będącego częścią systemu wspierającego zarządzanie wiedzą w produkcji roślinnej. Omówiono funkcjonalność modułu RDF Drupala, oceniono praktyczną ich przydatność do realizacji zadania oraz możliwości rozszerzenia.
EN
Knowledge understood as the ability to apply the information in useful way, is significant to make proper decisions. This also applies to agricultural issues, in particular, wider plant production. Currently, a lot of information can be found on the Internet. The global network is used to publish the results. The information must be precisely described to be used effectively in the knowledge management system. The Semantic Web and in particular the idea of Linked Data offers such a possibility. During implementation of the project "Knowledge management tools in plant production" the content management system Drupal 7 has been used to create a prototype portal which is a part of the supporting knowledge management system in plant production. The functionality of Drupal RDF module is presented and its practical usefulness for the task is rated as well as the possibility of its extension is discussed.
PL
Uzyskanie nowej informacji w Krajowym Systemie Wspomagania Decyzji w Produkcji Roślinnej wiąże się z automatyzacją pozyskiwania danych pogodowych. W systemie dane pogodowe są wykorzystywane do prezentacji aktualnego stanu pogody oraz do generowania nowych informacji w modelach. Przedstawiono zasadę agregacji danych i analizę modelu "Prognoza negatywna" pod względem przetwarzania danych. Model generuje nowe informacje przez porównanie informacji zawartych w uporządkowanych łańcuchach danych pogodowych z informacjami w łańcuchu danych wzorcowych.
EN
The obtaining of new information in the National System of Decision Support in Plant Production is connected with the automation of obtaining of weather data. Weather data in the system are used for presentation of the current weather and for generation of new information in models. The data aggregation rule and the analysis of the "Negative forecast" model were presented in terms of data processing. The model generates new information by comparing information contained in ordered weather data chains with information in the standard data chain.
PL
Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na informacje w nowoczesnej produkcji roślinnej IUNG-PIB podjął w 2005 roku temat badawczy mający na celu budowę "Systemu wspomagania decyzji w zakresie produkcji roślinnej" (SWDPR), którego użytkownikami będą producenci, służby rolne i urzędy. System koncentruje się na prognozowaniu terminów zabiegów agrotechnicznych i zaleceniach odnośnie prac polowych w wybranych uprawach w oparciu o bieżące i historyczne dane meteorologiczne. Koncepcja systemu SWDPR zakłada integrację "Internetowego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie roślin" z modelami zrealizowanymi w projekcie na podstawie istniejących algorytmów, opracowanych wcześniej w Zakładzie Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG-PIB oraz nowo opracowanych modeli wykorzystujących dane meteorologiczne do sygnalizowania faz fenologicznych roślin uprawnych oraz precyzowania dawek nawożenia azotowego.
EN
In order to fulfil the demand for information in modern plant production, IUNG-PIB undertook a research project in 2005 with the aim of building the Decision Support System in Plant Production (PPDSS). The target users of the system will be farmers, advisors and the administration. The system concentrates on forecasting of the agricultural measures and recommendations on the field works in selected crops using the current and historic weather data. The concept of the PPDSS is to integrate the "Internet Decision Support System in Integrated Pest Management" with the models constructed within the project on the basis of the existing algorithms that had been worked out at the Department of Agrometeorology and Applied Informatics previously. Newly-elaborated models using weather data to signal plant development stages and specify precise nitrogen-fertiliser doses will be also incorporated into the system.
PL
W polskim rolnictwie dominują niewielkie gospodarstwa, a w przemyśle MŚP i mikroprzedsiębiorstwa. Taka struktura wymusza ukierunkowanie produkcji roślinnej na uprawę roślin ogrodniczych i niszowych dających wyższe przychody z jednostki powierzchni niż tradycyjna produkcja roślinna. Producenci maszyn rolniczych powinni specjalizować się rozwoju technologii dla takiej produkcji i maszyn specjalistycznych wytwarzanych w krótkich seriach. Z kolei przetwórstwo spożywcze oczekuje na innowacyjne bardziej efektywne rozwiązania techniczne umożliwiające spełnienie rosnących wymagań konsumentów, którzy oczekują na nowe, zdrowe i smaczne produkty. Żywność tradycyjna powinna być wytwarzana w małych gospodarstwach, dla których przetwórstwo przydomowe może być źródłem dodatkowych przychodów. W związku z tym wsparcie ze strony placówek badawczych zajmujących się agroinżynierią jest niezbędne w rozwoju nowych maszyn i technologii dla sektora rolno-spożywczego.
EN
The polish agriculture is dominated by small farms, and industry - by small and mediumsize companies and micro-companies. This structure extorts the plant production orientation to growing horticultural and niche plants giving higher incomes from area unit than any conventional plant production. Farm machinery manufacturers should specialise in the development of technology for this production and specialist machines produced in short series. On the other hand, food processing expects innovative and more efficient technological solutions allowing to meet the increasing requirements of consumers, who wait for new, healthy and tasty products. Conventional food should be produced in small farms, for which home-garden processing may constitute the source of extra income. Therefore it is necessary to support research units operating in the agroengineering sector in the development of new machines and technologies for agricultural and food industry.
PL
Zważywszy na stosunkowo niska średnią powierzchnię użytków rolnych gospodarstw w naszym kraju występuje konieczność dążenia do intensyfikacji produkcji rolniczej przy racjonalnie dobranym parku maszynowym. W pracy poddano analizie poziom intensywności prowadzonej produkcji przy danym wyposażeniu w park maszynowy gospodarstw rolnych. Uzyskane wyniki odniesiono do posiadanych zasobów użytków rolnych. W wyniku przeprowadzonej analizy zauważono, iż zasoby użytków rolnych okazały się determinantą zarówno poziomu intensywności organizacji prowadzonej produkcji rolniczej jak również ilościowego wyposażenia gospodarstw w park maszynowy.
EN
Considering relatively low average arable land area possessed by farms in our country, there is a need to strive for intensification of agricultural production at rationally selected machine stock. The paper analyses production level intensity for certain machine stock possessed by farms. Obtained results were referred to their respective arable land resources. Completed analysis allowed to observe that arable land resources were the determinant of both intensity level of agricultural production organisation and quantity of machine stock possessed by farms.
11
Content available Narzędzia informatyczne w produkcji roślinnej
PL
W IUNG-PIB od wielu lat konstruowane są narzędzia informatyczne dostarczające informacji pomocnych producentom rolnym przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych. Do modelowania technologii produkcji roślinnej i kalkulacji kosztów służy m.in. program Agroefekt. Wykonane analizy technologiczno-ekonomiczne mogą być wykorzystane do planowania przyszłych działań i zarządzania produkcją roślinną. Niewłaściwie prowadzone nawożenie, szczególnie niewłaściwa gospodarka azotem może powodować niekorzystne zmiany w środowisku. Prawo polskie zaleca bilans azotu "na powierzchni pola" jako metodę monitorowania wpływu nawożenia azotem na jakość wód gruntowych. Do wykonania bilansu przydatny jest program MacroBil. Zalecenia dla wielu roślin uprawnych dotyczące nawożenia można uzyskać stosując program doradczy NawSald. Dobór odmian kukurydzy dla różnych rejonów Polski z uwzględnieniem wymagań termicznych można przeprowadzić posługując się aplikacją internetową "Fenologia kukurydzy". System wspomagania decyzji ZeaSoft ułatwia wybór odmiany na podstawie lokalnych warunków klimatycznych, charakterystyki odmian i rachunku ekonomicznego.
EN
At the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institute IT tools that provide the information essential for decision-making to farmers have been built for a number of years. Technology modelling and cost calculation can be conducted with the aid of the Agroefekt program. The technological and economic analyses obtained may be used in planning of future activities and farm production management. Fertilization and nitrogen management have a strong effect on the environment and it is important to conduct them in a proper way. The Polish law recommends nitrogen balance at the scale of the field as a method of monitoring the impact of nitrogen fertilization on the quality of ground water. The balance can be calculated with the MacroBil program. The information on fertilization for a number of crops can be obtained with the aid of the NawSald program. The selection of varieties based on the thermal requirements of maize and climatic conditions in various regions in Poland can be carried out with the Maize Phenology Internet application. The ZeaSoft system supports decision making in the selection of maize variety based on local climatic conditions, variety characteristics and economic analysis.
12
Content available Środowiskowe skutki nawożenia roślin w Polsce
PL
Wielkość nakładów na produkcję roślinną wpływa zarówno na żyzność gleb jak i na zanieczyszczenia obszarowe, które na użytkach rolnych mogą niekorzystnie wpływać na jakość wód gruntowych. Intensywność produkcji roślinnej oceniono za pomocą wskaźnika intensywności organizacji produkcji roślinnej, globalnej produkcji roślinnej oraz wielkości zużycia nawozów mineralnych, żyzność gleby na podstawie odczynu, zawartości azotu mineralnego i zasobności gleb w przyswajalny fosfor, potas i magnez, a jakość płytkich wód gruntowych na podstawie zawartości składników. Z analizy wynika, że wyodrębnione regiony charakteryzowały się zróżnicowaniem wskaźników intensywności oraz żyzności gleby i jakości wody. Negatywny wpływ produkcji roślinnej w Polsce na jakość wody nie jest znaczący. Zagrożenia dla żyzności gleby w Polsce są spowodowane niedoborem składników, a nie ich nadmiarem.
EN
There has been evaluated crop production intensity impact on selected soil fertility parameters and on quality of superficial ground water in regional arrangement as well. Quantity of inputs for crop production significantly affects both soil fertility and spatial pollution which may unfavorably impact ground water quality. Investigations have been based on GUS (Central Statistical Office) data, soil monitoring data supplied by National Agrochemical Station and Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy. Crop production intensity was assessed by the aid of the following indicators: intensity of crop production organization; global plant production and mineral fertilizer use. Soil fertility was evaluated on the base of soil reaction, mineral nitrogen content and phosphorus, potassium and magnesium availability. Quality of superficial ground water was assessed on the base of biogenic elements content. The analysis results showed that selected regions are characterized by different intensity factors as well as different soil fertility and water quality parameters. It was also proved that in Poland negative impact of plant production on water quality is not very important. In Poland soil fertility is menaced by nutrients shortage and not by their excess.
PL
Prowadzenie upraw jednogatunkowych i jednoodmianowych, co jest cechą charakterystyczną produkcji roślinnej w skali świata od wielu lat, zwiększa zagrożenia i presję agrofagów na polach uprawnych. To z kolei rodzi potrzebę stosowania intensywnej ochrony roślin dla zapewnienia korzystnych wyników produkcyjnych. Intensywna ochrona plantacji praktykowana dotychczas sprowadzała się do stosowania kolejnych generacji środków chemicznych. Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, pomimo że są one coraz precyzyjniej adresowane przeciwko realnym zagrożeniom i opierają się na mniej toksycznych substancjach może powodować zanieczyszczanie środowiska. Dlatego też, w warunkach pokrywającej potrzeby produkcji roślinnej, zwrócono się w kierunku preparatów mniej toksycznych, a szczególnie substancji naturalnych. Mają one stymulować odporność roślin na wszelkiego rodzaju stresy środowiskowe w tym również porażenie przez patogeny. Wstępnej oceny możliwości wykorzystania w uprawie roślin zróżnicowanych substancji mających spełniać rolę stymulatorów dziedziczonej odporności dokonano na podstawie wyników badań szklarniowych i polowych wykonanych na niektórych roślinach rolniczych. W doświadczeniach tych analizowano efekty stosowania stymulatora syntetycznego Bion 50 WG, wyciągu z roślin Lichnis viscaria (ComCat) oraz preparatu białkowego Messenger. Prace te potwierdzają potencjalne możliwości indukowania odporności roślin na stres i zastąpienia w produkcji roślinnej syntetycznych środków ochrony roślin substancjami pochodzenia naturalnego.
EN
In years 2001-2003 the influence of resistance stimulators and N fertilization on the occurrence of spring barley diseases was investigated, The experiment was carried out at Złotniki Experimental Station on a sandy loam soil classified as Albic Luvisols Treatment included resistance stimulators (Bion 50 WG, ComCat, control-untreated), and four levels of nitrogen fertilization (0, 30, 60, 90 kg N/ha). The occurrenced diseases of spring barley was depended on weather conditions and one of them on nitrogen fertilization. Resistance stimulators decreased infection of spring barley by Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis, Blumeria graminis and Puccinia hordei. There was no difference between Bion 50 WG and ComCat effectiveness in diseases reduction. In laboratories and greenhouse experiments effectiveness of harpin (Messenger) application to seeds and plants of corn, cotton and soybean was investigated. Results of these experiments showed positive influence of the protein on germination and growth of the plants. Appearance of the stress seams to be an important agent for stimulator activeness estimation.
PL
W opracowaniu przedstawiono analizą bilansu azotu w ekologicznym i konwencjonalnym systemie produkcji roślinnej, wykorzystując do tego celu trzy metody: symulację modelem NDICEA, program MACROBIL oraz zmodyfikowaną metodę OECD. Saldo bilansu azotu w latach 2003-2005 wyliczone metodą OECD dla systemu ekologicznego kształtowało się na poziomie od 2 do 16 kgN/ha, a dla konwencjonalnego od 20 do 71 kgN/ha. Wyniki uzyskane przy pomocy programu MACROBIL dla systemu ekologicznego istotnie różnią się od uzyskanych zmodyfikowaną metodą OECD i NDICEA. Porównywane metody oceny bilansu N zastosowane w systemie konwencjonalnym nie wykazały istotnych różnic. Szczegółowa analiza elementów bilansu N uzyskanych z programu MACROBIL wskazuje na niedoszacowanie mikrobiologicznego wiązania N przez rośliny motylkowate. Stwierdzone różnice wynikają z innego określenia ilości azotu pozostającego w resztkach pożniwnych w stanowisku po uprawie roślin motylkowatych.
EN
The analysis of nitrogen balance in organic and conventional systems was presented in the paper. In this analysis 3 different methods were used: NDICEA model, MACROBIL program and modified OECD method. Nitrogen balance in the organic system in 2003-2005 calculated by OECD method amounted from 2 to 16 kgN/ha, whereas in the conventional system from 20 to 71 kgN/ha. The results for the organic system obtained from MACROBIL program significantly differed from those obtained by NDICEA model and OECD method, whereas for the conventional system no differences between methods were noted. A detailed analysis o nitrogen balance obtained from MACROBIL program revealed high underestimation of the amount of symbiotically fixed nitrogen, especially coming from the crop residues of a clover-grass mixture.
PL
Artykuł opracowano na podstawie danych zebranych w latach 1996-1998 z 24 gospodarstw zlokalizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim oraz danych zebranych w latach 1999-2001 z 25 gospodarstw położonych w województwie kujawsko-pomorskim. Spośród analizowanych gospodarstw 55% charakteryzowało się wyjątkowo wysoką, 21% - bardzo wysoką, a 8% - wysoką intensywnością organizacji produkcji roślinnej. W tej grupie gospodarstw deszczowanie było zabiegiem efektywnym. Średni wskaźnik opłacalności deszczowania wynosił odpowiednio: 178-245, 133-188 oraz 109-134%. W pozostałych 16% gospodarstw o średniej intensywności organizacji produkcji roślinnej, ze wskaźnikiem opłacalności deszczowania wynoszącym 61%, nawadnianie było zabiegiem nieefektywnym. Efektywność deszczowania wyrażona wartością przyrostu produkcji roślinnej, wskaźnikiem dochodowości i wskaźnikiem opłacalności była dodatnio skorelowana z intensywnością organizacji produkcji roślinnej gospodarstw. W gospodarstwach indywidualnych, z reguły nieprowadzących rachunkowości rolnej, intensywność organizacji produkcji roślinnej można traktować jako orientacyjny wskaźnik spodziewanej opłacalności deszczowania.
EN
The article was based on data collected in the years 1996-1998 from 24 farms, located in the provinces: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie and wielkopolskie and on data collected in the years 1999-2001 from 25 farms situated in the kujawsko-pomorskie province. Of the analysed farms 55 % were characterised by exceptionally high, 21 % - very high and 8 % - high intensity of plant production organization. In this group of farms sprinkling was an efficient measure. The average sprinkling profitability index was: 178-245, 133-188 and 109-134 respectively. In the remaining 16 % of farms with an average intensity of plant production organization, with the sprinkling profitability index being 61 % - irrigation was an inefficient measure. Sprinkling efficiency expressed by the increase of plant production, by the efficiency index and profitability index was positively correlated with the intensity of plant production organization of the farms. In private farms which as a rule do not keep farm accountancy the intensity of plant production organization may be treated as an approximate index of expected sprinkling profitability.
16
Content available remote Emisja amoniaku do atmosfery za źródeł rolniczych
PL
Produkcja rolna a w szczególności produkcja zwierzęca jest dominującym źródłem emisji amoniaku do atmosfery. Emisja ta stwarza poważne zagrożenia dla środowiska oraz jest powodem znacznych strat ekonomicznych ponoszonych przez rolników. W pracy podjęto problem oceny emisji amoniaku z czterech gospodarstw rolnych położonych w woj. podlaskim, z których trzy specjalizuje się w produkcji mleka a jedno prowadzi produkcję mieszaną. Ocenę oparto na wskaźnikach charakteryzujących wielkość emisji amoniaku w przeliczeniu na poszczególne zwierzęta gospodarskie oraz na jednostkę zastosowanych mineralnych nawozów azotowych. Dla oszacowania emisji amoniaku z produkcji zwierzęcej opracowano wskaźniki własne, bardziej dostosowanej do krajowej specyfiki chowu zwierząt gospodarskich (występujące w literaturze wskaźniki dotyczą rolnictwa zachodnioeuropejskiego). Oszacowano, że emisja amoniaku w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w produkcji mleka wynosiła od 25,0 do 28,9 kg N-NH3/ha/rok i znacznie przewyższała poziom emisji amoniaku z gospodarstwa o mieszanym kierunku produkcji - 9,4 kg N-NH3/ha/ rok. Wyniki te wskazują, że istnieje potrzeba wprowadzenia w gospodarstwach rolnych odpowiednich działań służących ograniczeniu strat amoniaku. Zwłaszcza poprawie winny ulec dotychczasowe praktyki usuwania odchodów zwierzęcych z pomieszczeń inwentarskich, sposoby składowania nawozów naturalnych oraz techniki i terminy ich stosowania
EN
The agriculture production, especially animal husbandry is a dominated source of ammonia emissions in to atmosphere. These emissions produce a real environmental risk and is a reason economical losses for fanners. In the paper an appreciation ammonia emissions from four farms. In the paper an appreciation ammonia emissions from four farms in Podlaskie voivodship is presented. Three of these farms specialise in milk production, one keep mixing dairy and plant production. The estimation made on the base of coefficients ammonia emissions. For the estimate of ammonia emissions from animal husbandry our own were elaborated coefficients, that is more adjusted for specific Polish agriculture. The results of estimations show that from the farms specialised in milk production from 25,0 to 28,9 kg N-NH3. were volatilized to the atmosphere per year and from mixed farm 9,4 kg N-NH3 per year. There is a need to reduction ammonia losses in the farms, especially trough improvement of manure management.
EN
A general characteristic of chemical risk on plant production farms in Poland is presented. The paper describes risk associated with the natural occurrence of chemical substances (such as ammonium and hydrogen sulfide) in the process of animal breeding and risk connected with the use of artificial fertilizers and pesticides. Pesticides are briefly described taking into consideration toxicity classes and the toxic effect of individual compounds. Exposure to pesticides is presented for individual methods and related activities. Finally, the author discusses pesticide risk on fruit-growing farms and in greenhouses.
PL
Analiza możliwości wykorzystania odpadowej energii cieplnej wskazuje, że najbardziej uzasadnione jest zastosowanie jej do produkcji żywności, głównie przez zastosowanie do: podgrzewania gruntów uprawnych (w celu wydłużenia sezonu wegetacyjnego), ogrzewania powietrza w szklarniach i cieplarniach, prowadzenia upraw hydroponicznych, hodowli drobiu, trzody chlewnej, ryb, itp. Przedstawiona praca jest kontynuacją cyklu publikacji na temat możliwości odzysku energii cieplnej wód zrzutowych z energetyki dla potrzeb produkcji roślinnej. Celem przeprowadzonych badań było określenie dynamiki pobierania podstawowych składników pokarmowych przez rośliny uprawiane w warunkach podgrzewanego podłoża. Do badania wybrano 30 roslin Lycopersicon esculentum Mill., odm. Nortona i Cucumis sativus L., odm. Wilanowski. Próby liści analizowano w 3 fazach rozwojowych, a mianowicie: na początku kwitnienia, na początku zawiązywania pierwszych i ostatnich owoców. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zawartość azotu, potasu i fosforu była istotnie wyższa w roślinach z obiektów podgrzewanych we wszystkich analizowanych fazach rozwojowych w porównaniu do roślin kontrolnych z obiektu nie podgrzewanego. W czasie rozwoju roślin zawartości azotu, fosforu i potasu zachowują podobną tendencję zmian, tak u roślin z obiektów podgrzewanych jak i nie podgrzewanych.
EN
The analysis of different ways of waste energy use has proved that utilisation of energy in food production is the most profitable option. This energy can be used for heating croplands to extend vegetation period, and for heating the air in greenhouses, conducting hydroponics cultivation, poultry, stock, and fish farming, etc. The present paper is a part of the publication series on the possibility of use of waste water heat energy originated from power industry for plant production. The research was to determine the dynamics of basic nutrients uptake by plants cultivated under subsoil heated condition. The 30 Cucumis sativus L., Wilanowski var, and Lycopersicon Mill., Norton's var, plants were investigated. The samples of leaves were analysed at 3 development stages, viz, at the beginning of flowering, at the beginning of the first and last fruits settings. The contents of nitrogen, potassium, and phosphorous at all development stages were higher in the plants cultivated on the heated objects than in the reference plants cultivated on unheated subsoil. During the plant development similar change in nitrogen, potassium, and phosphorous contents in booth types of plants was observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.