Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Drwęca rzeka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wyniki kwerendy źródeł archiwalnych i materiałów kartograficznych, które pozwoliły na odtworzenie lokalizacji młynów łodnych na dolnym odcinku Wisły i Drwęcy. Zidentyfikowano w sumie położenie 11 obiektów na Wiśle oraz 4 na Drwęcy. Z opracowań dla wcześniejszych okresów wiadomo o kolejnych 5 lokalizacjach na Wiśle, które w większości nie były już wykorzystywane w XIX w. Stwierdzono ponadto występowanie w korycie rzecznym specjalnych budowli hydrotechnicznych towarzyszących młynom pływającym oraz dość częste relokacje pływaków.
EN
This article presents the results of an inquiry into written sources and cartographic materials which allowed the recreation of the locations of boat mills on the lower Vistula and Drwęca rivers. In total, there were 9 locations on the Vistula River and 3 on the Drwęca. From the research works referring to the earlier periods, we know that there were 6 locations on the Vistula, the majority of which had already gone out of use in the 19th century. It was also stated that, in the river channel, there were special hydraulic structures accompanying boat mills and their frequent relocations.
PL
Starorzecza stanowią integralny element w dolinach rzek meandrujących. Kluczową rolą w funkcjonowaniu wszystkich ekosystemów wodnych w dolinach rzek jest reżim hydrologiczny. Badania nad rozkładem termiczno-tlenowym starorzeczy przeprowadzono w latach 2007-2009 na podstawie sezonowego rytmu profilowania hydrochemicznego w 6 starorzeczach doliny Drwęcy w północnej Polsce. W wyniku przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że fluktuacje zwierciadła wody rzecznej znacznie wpływają na skład fizykochemiczny wód starorzeczy. Wyjaśniają one zwiększone korelacje między stanami wód a natlenieniem. Szczególnym okresem w tym względzie jest wiosenne przesycenie wód tym gazem, gdy po długim okresie utrzymywania się pokrywy lodowej starorzecza odświeżają swe wody, biorąc „głęboki oddech” przed tlenowym deficytem letnim.
EN
Oxbow lakes are an integral element in meandering rivers valleys. A key role in the functioning of all floodplain water bodies is hydrological regime. The study on temperature and oxygen distribution in oxbow lakes was carried out in the years 2007-2009 based on seasonal sampling and vertical profiling of 6 oxbow lakes located along the Drweca River in northern Poland. Based on the investigations, it was found that river water-table fluctuations as well as alluvial groundwater movements modify chemical budget of floodplain lakes. The impact of hydrological connectivity in relation to the site specific hydrological conditions on the vertical profiles showed also differences between measurement sites within each water body.
EN
The research covered the determination: of the numbers of heterotrophic bacteria: psychrophilic, psychrotolerant, mesophilic and percentage participation of hemolytic bacteria and .-Aeromonas hydrophila (with aerolysine and hemolysine genes) in the waters of the Drwęca River depending on environmental factors and fishery management. The mean quantities of heterotrophic bacteria (HPC) at 4, 14 and 28C ranged: 0.78-7.57-10^3, 1.40-6.65-10^3 and 1.93-16.23-10^3 cfu-cm^-3, respectively. The percentage participation of hemolytic heterotrophic bacteria (HemPC) and A. hydrophila among psychrophilic, psychrotolerant, mesophilic microorganisms determined at 4, 14, 28°C, ranged: 7.9-10.4, 6.8-12.2, 8.6 22.0 ami 1.1 -6.4%, respectively. Statistically significant correlation between examined bacteria and temperature values.flows and O_2, saturations confirm that the occurrence of those microorganisms depends on the degree of microbiological contamination of that ecosystem, resulting from the fishery management and environmental factors.
PL
Badania obejmowały oznaczenia liczebności bakterii heterotrolicznych: psychrofilnych, psy chrololerancyjnych i mezofilnych oraz procentowego udziału bakterii hemolizujących i Aeromonas hydrophila (posiadających geny acrolizyuy i hemolizyny) w wodach rzeki Drwęcy w zależności od czynników środowiskowych i gospodarki rybackiej. Średnie liczebności bakterii heterotroficznych (HPC) oznaczanych w 4, 14 i 28C b\yły odpowiednio w zakresach: 0,78 -7,57-1()^3 1,40 -6,65 10^3 1,93- 16,23-10^3 jtkcm^-3. Procentowy udział bakterii hemolizujących (HemPC) i A. hydrophila wśród drobnoustrojów heterotroficznych: psychrofilnych, psychrotolerancyjnych i mezofilnych oznaczanych w 4, 14, 28C wynosił odpowiednio: 7,9-10,4, 6,8 12,2. 8.6 22,0 i 1,1 6,4%. Statystycznie istotne zależności pomiędzy liczebnością badanych grup bakterii a wartościami temperatury, przepływu i stężeniami rozpuszczonego w wodzie tlenu wskazują, ze występowanie tych drobnoustrojów jest związane ze stopniem mikrobiologicznego zanieczyszczenia tego ekosystemu, wynikającym z gospodarki rybackiej i czynników środowiskowych.
PL
Dorzecza Drwęcy i Brdy należą do najważniejszych systemów rzecznych basenu dolnej Wisły ze względu na ich wykorzystanie gospodarcze jak i walory turystyczne. W artykule tym scharakteryzowano jakość wód w obu dorzeczach. Oszacowano wielkość emisji azotu i fosforu. Za pomocą modelu GIS określono też główne źródła emisji tych pierwiastków. Przedstawiono również możliwości redukcji ich emisji poprzez zastosowanie różnych scenariuszy socjoekonomicznych oraz porównano także ich efektywność w obu przypadkach.
EN
Drwęca and Brda catchments belong to most important river systems of Lower Vistula basin in view of their economical utilization as well as tourist advantages. Quality of water in both catchments with respect to nitrogen and phosphorus has been characterized in this paper. Major sources of those biogens has been indicated using GIS model. Possibility of the reduction of nitrogen and phosphorus emission has been also evaluated using different socio-economic scenarios. Effectiveness of these scenarios were also been compared.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.