Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport integration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Mobility-as-a-Service (MaaS) jest innowacyjną koncepcją, której zastosowanie wnosi znaczny wkład w integrację transportu. Koncepcja ta ukształtowała się w następstwie pojawienia się nowych rodzajów usług transportowych oraz postępu technologicznego, zwłaszcza technologii ICT i mobilnych. MaaS ma potencjał, aby poprawić wykorzystanie zasobów i przyczynić się do zmniejszenia liczby samochodów osobowych w zatłoczonych miastach. Celem artykułu jest synteza obecnego stanu wiedzy na temat koncepcji Mobility-as-a-Service, ocena stopnia zaawansowania wdrożenia systemów MaaS w Europie, dyskusja wyników badań dotyczących korzyści z zastosowania tych rozwiązań, jak również wykazanie, iż wdrożenie MaaS pogłębia integrację transportu. Metody badawcze obejmują przegląd literatury oraz dedukcyjną metodę badawczą. Badanie wykazało, że nie osiągnięto konsensusu co do zakresu systemu MaaS, chociaż sugestia jest taka, aby zaliczać do nich rozwiązania, które mają co najmniej zintegrowany moduł zamawiania usług i dokonywania płatności, oczywiście poza możliwością zaplanowania podróży różnymi środkami transportu. Nie ma obecnie jeszcze wystarczających danych na temat kosztów i korzyści systemów MaaS, ani kompleksowych analiz, jak wpływają one na wzorce podróżowania i zachowania użytkowników. Natomiast pierwsze fragmentaryczne badania pilotażowych wdrożeń MaaS potwierdzają występowanie korzyści dla różnych grup interesariuszy. Analiza poziomów i zakresu integracji w systemach MaaS wykazała, iż przyczyniają się one do pogłębienia integracji usług transportowych. Wyniki badań zaprezentowanych w tym artykule mogą stanowić przyczynek do pogłębionych badań nad istotą i efektami zastosowania Mobility-as-a-Service.
EN
Mobility-as-a-Service (MaaS) is an innovative concept that makes a significant contribution to transport integration. This concept has developed following the emergence of new types of transport services and technological advances, in particular ICT and mobile technology. MaaS has the potential to improve the use of assets and contributes to a reduction in the number of passenger cars in congested cities. The aim of the article is to synthesise the current state of knowledge on the Mobility-as-a-Service concept, to assess the degree of the implementation of MaaS systems in Europe, to discuss the results of research on the benefits of using these solutions, as well as to show the role of MaaS in transport integration. The research methodology includes a literature review and a deductive research method. The research has shown that any consensus has been reached on the scope of the MaaS system, although the suggestion is that they should include solutions that have at least an integrated module for booking services and payments, in addition to the possibility of planning a journey by different transport means. Currently there are neither sufficient data on the costs and benefits of MaaS systems, nor comprehensive analyses how they affect travel patterns and user behaviour. However, the first fragmented studies of MaaS pilot implementations confirm the existence of benefits for different stakeholder groups. The analysis of levels and the scope of the integration in MaaS systems confirmed that they contribute to the deepening of the integration of transport services. The results of the research presented in this article can be a reason for in-depth research into the essence and effects of Mobility-as-a-Service applications.
PL
W artykule omówiono tematykę możliwości wdrażania rozwiązań integracyjnych transportu miejskiego z transportem kolejowym na obszarze zurbanizowanym miasta Lębork w oparciu o wyniki badań pierwotnych, które potwierdziły słuszność tej koncepcji. Zaproponowane kierunki rozwiązań integracyjnych znajdują odzwierciedlenie w realizowanym projekcie „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”, który stanowi realną szansę na usprawnienie funkcjonowania transportu zbiorowego w tym regionie. Zgromadzone opinie respondentów na temat propozycji przebudowy układu linii autobusowych w Lęborku, wraz ze zgłaszanymi postulatami dotyczącymi poprawy stopnia obsługi komunikacyjnej dworca kolejowego w Lęborku, przystanku kolejowego Lębork Mosty oraz dzielnicy Nowy Świat, mogą stanowić podstawę do wdrożenia działań integrujących system transportu miejskiego i kolejowego. W ten sposób możliwe byłoby skonstruowanie spójnej, jednolitej oferty przewozowej, umożliwiającej sprawne realizowanie podróży w tej części województwa pomorskiego.
EN
The subject of implementing integration solutions in public transport is an important issue for improving the functioning of transport systems in the regions. In connection with the progressive development of individual motorisation and deepening infrastructural and organizational problems in collective transport, the importance of implementing improvements and coordinating the functioning of transport is gradually increasing. The article discusses the subject of the possibilities of implementing integration solutions for urban transport with rail transport on the Lębork urbanized area based on the results of primary research. That results confirmed the validity of this concept. The proposed directions of integration solutions are reflected in the implemented project „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”, which is a real opportunity to improve the functioning of public trans-port in this region. The respondents’ opinions on the proposals for the reconstruction of the bus lines layout in Lębork along with the postulates regarding the improvement of the communication service of the railway station in Lębork and the Lębork Mosty stop and also in the Nowy Świat district could be the basis for implementing measures integrating the urban and railway transport system. On this way, it would be possible to construct a coherent, uniform transport offer, enabling efficient travel implementation in this part of the Pomeranian Voivodship.
PL
W artykule zaprezentowano znaczenie procesów integracji w funkcjonowaniu rynku transportu wodnego śródlądowego. Scharakteryzowano strukturę usług portowych oraz wyodrębniono ich poszczególne segmenty. Przedstawiono znaczenie i różnice integracji wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej transportu wodnego śródlądowego. Ponadto przybliżono dwa przykłady rozwiązań, które są stosowane w organizacji i zarządzaniu procesami transportowymi i mają istotny wpływ na integrację wszystkich uczestników rynku transportu wodnego śródlądowego. Przykładami tymi są System Informacji Rzecznej RIS oraz Single Window. Celem artykułu jest analiza wpływu procesów integracji na rozwój i zmiany w funkcjonowaniu transportu wodnego śródlądowego jako elementu zintegrowanych systemów transportowych. Wskazano cechy i korzyści dla systemu transportowego wynikające z integracji wewnątrz samego systemu transportu wodnego śródlądowego, ale także z innymi systemami i otoczeniem.
EN
The article presents the importance of integration processes in the functioning of the inland waterway transport market. The structure of port services was characterized and their individual segments were distinguished. The meaning and differences of intra-and inter-branch integration of inland waterway transport are presented. In addition, two examples of solutions are discussed that are used in the organization and management of transport processes and having a significant impact on the integration of all participants of the inland waterway transport market. These examples are the River Information Services RIS and Single Window. The aim of the article is to analysis the impact of integration processes on the development and changes in the inland waterway transport functioning as an element of integrated transport systems. The features and benefits for the transport system resulting from integration within the inland waterway transport system, but also with other systems and the environment, have been indicated.
4
Content available Modelling tools to integrate public transportation
EN
One of the main problems within cities is the lack of convenient public transport connections, which offer passengers a comprehensive and efficient means of transportation from one place to another. Urban transport integration is intended to improve the functioning of public transport and, thus, is an activity that significantly contributes to the quality of transport services within cities. Transport integration may include solutions provided by urban public transport, as well as solutions based on the integration of public transport with individual transport modes. This article presents a comprehensive approach to the integration of urban transport. Exemplary tools integrating urban transport, along with examples of modelling in software for traffic microsimulation, are shown.
PL
Artykuł dotyczy integracji transportu publicznego w regionie Koszyc na Słowacji. Autorzy skoncentrowali się na umiejscowieniu integracji taryfowej w procesie kalkulacji cen biletów. Jest to niezwykle trudna, a jednocześnie charakteryzująca się wieloma problemami, część procesu integracji. Obejmuje bowiem integrację odmiennych taryf i współdziałanie różnych środków transportu. Ponadto występuje problem tworzenia planów stref, dla których ustalane są ceny biletów umożliwiających przejazd przez określoną liczbę stref. Plany takie powinny być dogodne dla wszystkich pasażerów oraz zapewniać osiąganie celów polityki transportowej.
PL
Zakres integracji transportu miejskiego. Rozliczenia realizowane w ramach integracji taryfowo-biletowej. Algorytm podziału przychodów ze wspólnych biletów w Metropolii Zatoki Gdańskiej.
EN
Range of integration of municipal transport. Settlements within the framework of ticket and fare integration. Algorithm of distribution of income on combined tickets in Metropolia Zatoki Gdańskiej.
PL
Współcześnie jest powszechnie wiadomo, że ułatwianie integracji międzygałęziowej w transporcie ma zasadnicze znaczenie dla lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej, zmniejszania kongestii w transporcie czy poprawy relacji środowiskowych i ogólnej jakości transportu, zwiększając tym samym możliwości w zakresie mobilności społeczeństwa oraz oddziaływania na wybory pasażerów. Możliwość optymalnego i zrównoważonego połączenia różnych rodzajów transportu jest podstawą stosunkowo niedawno wprowadzonego pojęcie współmodalności. Z tego też względu powiązania międzygałęziowe, jak również pojęcie interoperacyjności, są głównym tematem w rozwoju polityki transportowej UE. Integracja transportu miejskiego wymieniana jest jako jeden z najważniejszych instrumentów strategii zrównoważonego rozwoju na terenach miejskich. Podejmowane działania w zakresie integracji transportu miejskiego wymagają spójności, wykorzystania szerokiego wachlarza narzędzi i konsekwencji w realizacji. Jednym z takich narzędzi jest zintegrowany bilet, który zostanie szczegółowo przedstawiony w referacie, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i poprzez zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk występujących w krajach europejskich.
EN
It is widely well known that facilitating the multimodal integration of transport is essential for better use of existing transport infrastructure, reducing congestion or improvement in the transport and environmental relations and the overall quality of transport, thereby increasing the opportunities for the mobility of society and the impact on passengers' choices. The possibility of optimal and balanced combination of different modes of transport is the basis of the relatively recently introduced the concept of comodality. Therefore multimodal links, as well as the concept of interoperability is a major theme in the development of EU transport policy. Integration of public transport is mentioned as one of the most important instruments for sustainable development strategies in urban areas. Actions taken in the integration of urban transport requires consistency, use of a wide range of tools and consistency in implementation. One of these tools is integrated ticket which will be detailed in the paper, both in theory and by presenting examples of good practices occurring in European countries.
PL
Silne powiązania obszarów miast i gmin podmiejskich w aglomeracjach spowodowały zmianę roli transportu miejskiego. W obszarach zurbanizowanych niezwykle istotne jest wypracowanie zakresu i formy współpracy podmiotów wykonujących przewozy aglomeracyjne. Zintegrowany system transportu zbiorowego ma służyć pasażerom i ich oczekiwania powinny być uwzględniane jako najważniejsze w procesie projektowania oferty przewozowej. Współpraca gmin tworzących organicznie powiązane obszary zurbanizowane może następować poprzez zawieranie porozumień międzygminnych lub utworzenie związku międzygminnego. Obserwowane ostatnio zainteresowanie utworzeniem związku międzygminnego w aglomeracjach monocentrycznych, w celu zastąpienia dotychczas obowiązujących porozumień komunalnych, może determinować rozwój tej formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w najbliższym okresie.
EN
Strong connections between urban areas and suburban municipalities in conurbations resulted in a changed role of urban transport. In urbanized areas, it is extremely important to develop the scope and form of cooperation between the entities providing transport services in the conurbation. Integrated system of public transport is to serve passengers, and their expectations should the taken into account as the most important ones in the process of designing the transport offer. Cooperation of the municipalities forming interconnected urban areas may take place in the form of concluding agreements between municipalities or establishing a union of municipalities for that specific purpose. The recently noted increased interest in establishing unions of municipalities in mono-centric conurbations (agglomerations), to replace the municipal agreements existing so far, may determine the development of such a form of cooperation between local self governments in the nearest future.
9
Content available remote Strategie integracji poziomej transportu
PL
Podstawowe korzyści integracji transportu (rozumianej jako zróżnicowana co do formy i obszaru koordynacja działań podmiotów funkcjonujących na rynkach transportowych) to skrócenie czasu przewozu oraz obniżenie kosztów transportu. Nie można jednak zakładać, że zawsze i w każdych warunkach korzyści te wystąpią, gdyż jak każdy proces w gospodarce także integracja ma swoją cenę, a ściślej – efektywność ekonomiczną. Zależy ona nie tylko od skutków integracji, ale też od jej wpływu na konkurencję na danym rynku, bowiem kooperacja będąca efektem integracji jest substytutem konkurencji. Zależnie od przyjętej metodologii obliczeń efektywność integracji może przyjmować różne wartości, zawsze jednak jest wymierna i zależy od uwarunkowań rynkowych oraz przyjętej strategii integracji. Rynek, jego struktura i specyfika procesu transportowego mają kluczowy wpływ na strategię integracji. Choć strategie integracji determinują uwarunkowania rynkowe, to jednak pewne czynniki mogą zmieniać zastany stan rzeczy – w szczególności rozwój telematyki można uznać za czynnik zwiększający możliwości wyboru strategii integracji transportu.
EN
Transport integration can limit the competition it transport markets. It’s serious problem of the transport policy. Depending the market, it’s possible to apply different strategy of the integration. However, it’s possible it detail: integration of the transport process and integration of transport systems. The first strategy is being applied in the combined transport, second: in the public transport. The second strategy is curbing the competition shoe it’s possible it reduce this negative influences replacing the competition “on the market” with the competition “for the market” or the competition regulated in order to the transport authority.
10
PL
Rozwiązania modelowe i przykłady integracji stacji kolejowej z siecią komunikacji miejskiej w wybranych miastach. Koncepcja realizacji węzła integracyjnego wkomponowanego w inwestycje planowane w otoczeniu dworca kolejowego we Wrocławiu. Plany rozwoju systemu komunikacji szynowej w aglomeracji wrocławskiej.
EN
Model solutions and examples of railway station integration with public transport network in selected cities. Conception of integrated transportation node put into planned railway station surroundings in Wroclaw. Planes for rail transport system development within Wroclaw agglomeration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.