Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Two species, Antiphyllum sp. nov. 1 and Zaphrufimia sp. nov. 1, the first corals found in Štur horizon of the upper Malinowickie Beds, Upper Pendleian (E1), are here described. Additional study of the subspecies of Zaprufimia disjuncta show them to be more similar than previously thought. Although they occur mainly in the Enna and Barbara horizons, one specimen of Z. d. serotina comes from the Gabriela horizon. Biozone Zaphrufimia disujncta disjuncta/Z .d. praematura is proposed for the Enna and Barbara horizons. The subzone of Zaphrufimia/Triadufimia of that Biozone, defined by the presence of Triadufimia gen. nov., is restricted to the Enna horizon. As confirmed by the occurrence of Cravenoceratoides edalensis, the new subzone roughly corresponds to the E2b1 ammonite Zone. An Antiphyllum/Ostravaia/Variaxon assemblage Zone is proposed for the coral assemblage of the Gaebler horizon. Cravenoceratoides nitidus present in the Roemer band (Ib) shows it to correlate with the E2b2 ammonite Zone. Comparison with other European regions suggests possible faunal exchange between those areas and the Upper Silesian Coal Basin in Serpukhovian time.
EN
Leopold Jan Szersznik (1747–1814) – a Silesian priest, teacher, researcher and collector, was a leading figure in the Age of Enlightenment. He is known mainly as a founder of a great and commonly available library of manuscripts, ancient books and maps, and one of the first Polish public museums. The Szersznik’s Museum was founded in 1802 in Cieszyn to collect art, antique weapons, instruments and nature specimens, forming so-called Naturalienkabinet. Naturalienkabinet contained more than four thousand minerals, rocks and fossils. The collection was designed to illustrate the natural history and was characterised by excellent systematization and description of type, place of origin and number of specimens. Szersznik planned to create a full catalogue of natural history collections, but unfortunately he could not finish his project. The only remaining part of the mineralogical collection is stored at the Museum of Geology of Deposits in Gliwice (Poland), being one of the oldest geological collections in Poland. Unfortunately, the state of preservation and arrangement of collections at the time of their transfer to the Museum was far different from its original state. The collection has been inventoried and described scienti- fically in recent years. Among the studied geological specimens are both well-known rocks and minerals from classic locations and unusual mineralogical specimens.
PL
Zbiór metryczek okazów paleontologicznych, zgromadzonych w Muzeum Geologii Złóż, dostarczył cennych informacji na temat historii jego zbiorów. Zawarte na metryczkach dane o gatunku i jego autorze, dacie i miejscu znalezienia okazu oraz o właścicielu i jego kolekcji pozwalają odtworzyć drogę okazu od znalazcy do gabloty muzealnej. Jednym z etapów tej drogi były firmy kolekcjonersko-handlowe, działające w XIX wieku w Europie.
EN
Paleontological labels have provided a lot of valuable information about history of fossil collections setting in the Museum of Mineral Deposit Geology. Data contained on labels give us knowledge about the species, their authors, time and place of getting specimens, as well the owner and his collection. This information allows discovering the way of fossil from its source to the finish place at the museum showcase. One of the stages of this peregrination was XIX-century European geological dealers companies.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań materiałów archiwalnych dotyczących fauny mioceńskiej ze stanowiska w Starych Gliwicach, zlokalizowanego na terenie nieistniejących już cegielni Kluge, Fortuna, Rigollsche i Rosberger. Od 1912 roku przedstawiono w literaturze ok. 140 gatunków, głównie mięczaków pochodzących z różnych profili tego stanowiska. Istnieje również (licząca ok. 1000 okazów) nieopisana dotąd kolekcja Maxa Grundeya, znajdująca sie w Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach.
EN
The paper presents the results of the investigation archival materials concerning the Miocene fauna from Stare Gliwice localities, placed at non-existent Kluge, Fortuna, Rigollsche and Rosberger brickyards. Since 1912 about 140 species mainly molluscs coming from different profiles were presented in the literature. The unknown Max Grundey's collection (counting ok 1000 specimens) exists in the In Museum of Mineral Deposit Geology in Gliwice.
PL
Artykuł prezentuje historię powstania i stan aktualny niedawno odkrytej w Muzeum Geologii Złóż Politecłiniki Śląskiej kolekcji paleontologicznej Maxa Grundeya, kolekcjonera i dyrektora przedwojennego Górnośląskiego Muzeum Geologii i Mineralogii. Zbiór tworzą okazy, reprezentujące przede wszystkim małże, ślimaki, głowonogi, ramienionogi, szkarłupnie oraz ryby. Pochodzą one ze stanowisk na terenie Dolnego i Górnego Śląska oraz Niemiec, Austrii i Czech. Kolekcja posiada dużą wartość historyczną i naukową.
EN
The paper presents history and actual state of Max Grundey's collection, recently revealed in Museum of Mineral Deposit Geology at the Silesian Technical University in Gliwice. Max Grundey was enthusiastic collector and director of pre-war Oberschlesischer Museum fur Geologie und Mineralogie. The collection mainly consists of lamellibranchs, gastropods, cephalopods, brachiopods, echinoderms and fishes. The specimens come from Lower and Upper Silesian localities and from Germany. The collection has priceless historical and scientific value.
7
Content available remote Nowe stanowiska z fauną morską namuru na poziomie 950 m w kopalni Sośnica
PL
Analiza taksonomiczno-ilościowa szczątków makrofauny ze stanowisk, stwierdzonych na poziomie 950 m w kopalni Sośnica, pozwoliła na identyfikację tych stanowisk jako reprezentujących morskie poziomy faunistyczne serii paralicznej. W przekopach zidentyfikowano poziomy Barbara, Gabriela, Henryk, Konrad, poziom dodatkowy wiązki Roemer oraz, po raz pierwszy w kopalni, poziom Jarosz. Stwierdzono, że wykształcenie poziomów w badanych stanowiskach nie odbiega od charakterystyki stanowisk, zbadanych na pozostałych poziomach eksploatacyjnych, co świadczy o niewielkiej zmienności warunków środowiskowych podczas utworzenia się poziomów morskich, w obrębie dzisiejszego obszaru górniczego kopalni.
EN
Quantitative and qualitative analyses based on fossils from new localities at 950 m level in Sośnica coal-mine ware made. Which enabled their identification as marine faunal horizons in namurian paralic series. Levels: Barbara, Gabriela, Henryk, Konrad, additional level of the Roemer bunch were identificated in three mine - galleries. For the first time marine horizon Jarosz was recognized in Sośnica coal - mine. The examined marine horizons have a similar formation to those from the localities described earlier in Sośnica coal - mine. This indicates that the environment circumstances during sedimentaton of marine horizons were not very differentiated.
PL
Scharakteryzowano wykształcenie paleontologiczne morskiego poziomu faunistycznego Ib (Roemer Górny) w NW części GZW. W poziomie stwierdzono liczną i urozmaiconą taksonomicznie faunę, reprezentującą cztery główne grupy bezkręgowców morskich (małże, ślimaki, ramienionogi i głowonogi). Określono cechy przewodnie poziomu Ib, pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację w profilu warstw porębskich: położenie powyżej pokładu 602, bogaty skład faunistyczny, obecność przewodnich gatunków Cravenoceras roemeri i Dunbarella speciosa oraz liczny udział małżów pektenowych, zaś nieliczny nukulowych. Określono środowisko paleoekologiczne poziomu i jego związki z brzeżną częścią równi deltowej.
EN
Palaeontological composition of marine Ib horizon from the north-western part of Upper Silesian coal Basin was characterized. Taxonomically rich and numerous ossicles were corroborated. They represent four main groups of marine invertebrates (pelecypods, gastropods, brachiopods and cephalopods). There were described index features of Ib horizon, which allow for his identification in Poruba Beds profile: it is situated above 602 coal seam, it has rich faunal constitution with index fossils Cravenoceras roemeri and Dunbarella speciosa, pectinids are numerous, but nuculids are in small numbers. Palaeoecological environment of Ib level was defined as a edge part of delta platform.
PL
Analiza ilościowa i jakościowa szczątków fauny ze stanowisk, reprezentujących poziom morski Barbara (V) w przekopach dołowych kopalń Sośnica, Gliwice, Knurów i Pstrowski pozwoliła na dokładną charakterystykę tego poziomu w północno-zachodniej części GZW. Stwierdzono dominujący udział małżów z rodzaju Polidevcia sp. i Anthraconeilo sp. , ślimaków z gatunku Glabrocingulum ostraviensis oraz raminonogów zawiasowych z ewolucją zbiornika morskiego: biofazę nukulową oraz biofazę produktusowo-gonitytową.
EN
Quantitative and qualitative analysy based on fossils in Barbara (V) horizon from mine-galleris in Sośnica, Gliwice, Knurów and Pstrowski coal mines was made. It allowed for detailed characteristics of this level in north-western part of Upper Silesian Coal Basin. Pelecypods, especially Polidevcia sp. and Anthraconeilo sp., gastropods - Glabrocingulum ostraviensis and articulata brachopods are predominating by the number of individuals. Faunal assemblages in Barbara (V) horizon indicate two biophases, connected with basin evolution: biophase of Nucula and biophase of Productids and goniatids.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.