Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewóz pasażerów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dla międzynarodowej drogi wodnej E70 (MDW E70) strategicznym odcinkiem jest dolna Wisła. Celem artykułu jest wykazanie, że dolna Wisła, dzięki swojemu potencjałowi i wyjątkowemu położeniu, jest odcinkiem, który determinuje znaczną część popytu na przewozy całą drogą wodną, a jednocześnie stwarza możliwości osiągania częściowych efektów już w trakcie modernizacji MDW E70, wpływając tym samym na efektywność całego przedsięwzięcia.
EN
Lower Vistula is a strategic section of the E70 International Waterway (E70 IW). The aim of the article is to prove that the Lower Vistula, due to its potential and unique location, is a section that determines a huge part of the demand in transport along the entire waterway, while offering the possibility to achieve partial results already during the modernization of the E70 IE, thus influencing the effectiveness of the entire undertaking.
PL
W artykule przeprowadzono analizę procesów ruchu autobusów lotniskowych w odróżnieniu od ruchu autobusów miejskich, które często są wykorzystywane do przewozu pasażerów w obrębie lotnisk po uprzednich modyfikacjach ich wyposażenia. Zidentyfikowane zostały zasadnicze odmienności w stylu jazdy i konieczność zachowania płynności ruchu zarówno przy rozpędzaniu autobusu jak i przy zwalnianiu i hamowaniu. Zaproponowano metodykę syntezy algorytmów przełączania biegów stopniowych automatycznych skrzyń biegów autobusów lotniskowych. Kryteriami optymalizacji są bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów definiowane jako płynna zmiana przyśpieszenia autobusów lotniskowych.
EN
The article contains an analysis of airport bus movement processes, differentiated from the movement of city buses. Airport buses are frequently used for transporting passengers within airports after modifications to their equipment. We identified the principal differences in the style of driving and the necessity of maintaining the smooth movement, both at bringing the bus up to speed and at slowing down or braking. We suggested the methodology of gradual gear switching algorithm synthesis in airport bus gradual automatic transmissions. The optimization criteria are passenger travel safety and comfort, defined as fluent acceleration change in airport buses.
PL
Przewozy międzyaglomeracyjne w Polsce realizowane są transportem autobusowym, kolejowym i lotniczym oraz przy wykorzystaniu samochodów osobowych. Wybór jednego z tych środków zaspokajania potrzeb transportowych determinowany jest przede wszystkim dostępnością geograficzną oraz czasem i kosztem podróży. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące tych czynników w połączeniach Warszawy z głównymi aglomeracjami Polski.
EN
The article answers to a question how long time will take to ride and what its cost will be on chosen routes, if we decide to travel: by train, bus, passenger cars or plane. In the article a current communication situation in Poland regarding connections by means of public transport from Warsaw to major Polish cities was discussed. At present in rail services Tanie Linie Kolejowe (TLK), Inter City (IC) and Inter Regio (IR) compete against each other. In bus transports : PKS, Polski Bus, Polbus, Polonus, Neobuscompete against each other. In rail services the competition was slightly strengthen in the middle of December of last year by implementing ninePrendolino trains which run between Warsaw and Cracow, Katowice, Tricity and Wrocław. Also air carriers – PLL the Flight and Ryanair compete with them.
PL
Referat dotyczy wykorzystania autobusów dla potrzeb obsługi lotniskowej pasażerów linii lotniczych. Uzasadniono zastosowanie autobusów w logistyce przywozów pasażerskich na lotniskach cywilnych. Analizie podlegają specyfika konstrukcji i wyposażenia autobusów lotniskowych, a także wymagania dotyczące jakości ruchu. Zaproponowane zostały metody osiągnięcia wysokich wymagań w tym zakresie. Kryteriami jakości ruchu są bezpieczeństwo przewozów i komfort jazdy pasażerów.
EN
The paper concerns the use of buses for the airport passenger handling. The use of buses in passenger transportation at civilian airports logistics is justified. Analysis in article cover: the specifications of the construction, equipment of airport shuttle buses and requirements for quality traffic. Methods of achieving high standards in this regard have been proposed. Transport safety and comfort of passengers are important traffic quality criteria.
5
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące efektów wdrożenia ekologicznych autobusów w ramach realizacji projektu CiViTAS Renaissance w Szczecinku. Analizie poddano zagadnienie kosztów oraz liczby przewożonych pasażerów. Wyniki te zostały przedstawione na tle danych literaturowych dla okresu 2007÷2014. W podsumowaniu sformułowano wnioski wynikające z lokalnych uwarunkowań przewoźnika komunikacji miejskiej.
EN
Paper discussed the implementation of ecofriendly minibuses during the realization of the measure’s related to the CiViTAS Renaissance project. The analysis were connected with cost and number of passengers. The results of were checked and presented against to literature information concerned to the 2007-2014. On the basis of presented results the final conclusions were formulated.
PL
Niniejsze opracowanie dotyczy badania i analizy jakości przewozów pasażerskich realizowanych przez system komunikacji tramwajowej, w wybranej aglomeracji miejskiej. Podstawowym zadaniem takiego systemu jest dostarczenie pasażerom usługi o pożądanej jakości, czyli przede wszystkim bezpiecznych, terminowych, niezawodnych i komfortowych przewozów, realizowanych na wybranych trasach, eksploatowanymi w systemie środkami transportowymi. Na jakość działania takiego systemu mają wpływ motorniczy - operatorzy wozów tramwajowych, rodzaj i stan techniczny eksploatowanych środków transportowych oraz oddziaływanie czynników pochodzących z otoczenia. Cel pracy zrealizowano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, na reprezentatywnej grupie respondentów – użytkowników rozpatrywanego systemu, natomiast analiza otrzymanych wyników badań odzwierciedla jakość działania systemu, z zastosowaniem wybranego zbioru najistotniejszych kryteriów, wyznaczonych do jego oceny.
EN
This study deals with the problems connected with the quality of passenger transport services provided by a tramway transport system in a given urban agglomeration. The major task of such a system is to provide passengers with services that would meet the demanded quality, that is, primarily safe, punctual, reliable and comfortable transports over fixed routes and by means of transport means used in this system. The operation quality is affected by tram drivers, type and technical condition of the vehicles and the environment. The research involved a questionnaire survey carried out on a representative group of respondents – users of the considered system with the use of a selected set of the most significant criteria, determined for its assessment.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów zużycia nośników energetycznych w procesie eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej. Analizy przeprowadzono dla autobusów wyposażonych w konwencjonalne i hybrydowe układy napędowe. Zamontowane w autobusach silniki umożliwiały spalanie: ON, E95, CNG, LNG, a w przypadku napędu hybrydowego dodatkowo silnik spalinowy wspomagany był momentem obrotowym generowanym przez silnik elektryczny. Przeprowadzono także analizę kosztów związanych z zakupem nośników energetycznych dla potrzeb procesu przewozu pasażerów w warunkach miejskich.
EN
This paper analyses the consumption of energy in urban transport buses. The analysis was performed for buses equipped with conventional and hybrid drive systems. The engines mounted in the buses allowed the combustion of: DF, E95, CNG, LNG and for hybrid drive the combustion engine was additionally supported with the torque generated by the electric engine. The tests were complemented by an analysis of the costs of energy inputs for passenger transport under urban conditions.
8
Content available Dylematy rozwoju transportu publicznego
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z rozwojem transportu publicznego. Były one omawiane w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, który się odbył 20 czerwca 2012 r. w Strykowie.
PL
[...] Problematyka jakości jest niezwykle istotna dla przewoźników turystycznych. Możliwość świadczenia rzetelnych usług nie wystarcza już w konkurencyjnym otoczeniu do utrzymania i zwiększenia swojego udziału w rynku, tym bardziej, że przewoźnicy turystyczni spotykają się z silną konkurencją wewnątrzgałęziową oraz ze strony innych gałęzi transportu. Szczególnej wagi nabiera zatem możliwość przedstawienia konkurencyjnej oferty, której wyznacznikiem byłyby najwyższe standardy jakościowe. Umiejętność ciągłego dostosowywania się do potrzeb i wymagań konsumentów warunkuje więc osiąganie przez przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozowe osiąganie zakładanych celów.
EN
In the article issues concerning the quality of tourist transport are presented. Interdependence between transport and tourism is indicated. Theoretical basis of quality passenger transport services are being discussed. There have made description of various modes of tourism transport, with an indication on the quality characteristics of traffic. Through analysis of qualitative characteristics is justified that the passenger modes of transport have a crucial role in the implementation of tasks in tourism traffic.
PL
W artykule omówiono podstawowe typy obsług pasażerów w transporcie zbiorowym. W tradycyjnych systemach środek transportowy przypisany jest do jednej linii komunikacyjnej. Obsługa w obiegach mieszanych dotyczy głównie linii skojarzonych. Są to zazwyczaj linie pojedyńcze w kilku wariantach, bądź dwie linie o zbliżonym przebiegu. Inna koncepcja charakteryzuje obsługę w ramach pakietu linii z dynamicznie tworzonym obiegiem wozów. Zakłada się, że po wykonaniu każdego kursu, następuje decyzja co do dalszego przydziału. Jej celem jest podniesienie niezawodności komunikacji miejskiej.
11
Content available remote O projektach regulacji rynku przewozów pasazerskich raz jeszcze
PL
W artykule podjęto próbę oceny aktów prawnych dotyczących transportu publicznego oraz skutków ich przyjęcia dla funkcjonowania rynku przewozów pasażerskich.
12
Content available remote Najdłuższa linia trolejbusowa na świecie czyli trolejbusem nad Morze Czarne
PL
Przez wiele dziesięcioleci Półwysep Krymski był ulubionym miejscem wypoczynku całego Związku Radzieckiego. Pod koniec XIX wieku dotarła tam pierwsza linia kolejowa łacząca kontynent z nadmorskim Sewastopolem. Doprowadzenie kolei do najznamienitszych kurortów tzw. Południowego Brzegu nigdy nie zostało zrealizowane z uwagi na ich położenie w trudnym górskim terenie. Decyzją Rady Ministrów Ukrainskiej SSR w 1958 r. rozpoczęto budowę pierwszej w Europie górskiej trasy trolejbusowej Symferopol - Jałta. Pierwszy miejski trolejbus uruchomiono 7 października 1959 r.
EN
Ride comfort is investigated by analysing lateral and vertical accelerations which a passenger of railway vehicle is exposed to. The study is based on numerical simulations of motion of a 4-axle railway vehicle represented with the model of 27 degrees of freedom. Random track irregularities, whose presence disturbs the vehicle motion, are included and their influence on the ride comfort is studied. The effect of the vehicle speed and modification of parameters, defining the primary and secondary suspension, is also investigated in detail. Finally, the acceleration is calculated at various positions of passenger within the vehicle body and the ride comfort is analysed.
PL
Badano komfort jazdy pasażera pojazdu szynowego poprzez analizę poprzecznych i pionowych przyspieszeń. Badania przeprowadzono przy pomocy numerycznych symulacji ruchu 4-osiowego pojazdu szynowego, który jest reprezentowany przez model matematyczny o 27 stopniach swobody. Uwzględniono losowe nierówności geometryczne toru, zaburzające ruch pojazdu szynowego i badano ich wpływ na komfort jazdy. Szczegółowo analizowano, jak na komfort jazdy wpływają: prędkość jazdy oraz modyfikacja parametrów określających zawieszenie pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, wyznaczono przyspieszenie i analizowano komfort jazdy dla różnych położeń pasażera wewnątrz nadwozia pojazdu.
14
Content available remote Strumienie pieniężne zasilające transport
PL
Specyfika polskiego transportu. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła pieniężne zasilające transport w podziale na poszczególne rodzaje transportu. Brak wystarczających wpływów z prowadzonej działalności transportowej i łrodków z innych źródeł na pokrywanie kosztów działalności transportu oraz finansowanie utrzymania i rozwoju infrastruktury.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.