Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Association of Polish Electrical Engineers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje działania podjęte przez Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich (od 1928 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich) wobec wojny z bolszewikami, zwłaszcza w trakcie letniej ofensywy Michaiła Tuchaczewskiego na Warszawę w 1920 r. Omówiono treść rezolucji wydanej przez Zarząd SEP w lipcu 1920 r. i utworzenie Komisji Zaciągowej, która oceniała kwalifikacje elektryków zgłaszających się do Sekcji Wojsk Łączności i Sekcji Maszynowo-Elektrotechnicznej Wojska Polskiego. Przedstawiono też wkład pojedynczych członków SEP w polskie zwycięstwo.
EN
The article presents the actions taken by the Association of Polish Electrotechnical Engineers (since 1928 the Association of Polish Electrical Engineers) against the war with the Bolsheviks, especially during the summer offensive of Mikhail Tuchaczewski to Warsaw in 1920. The content of the resolution issued by the Board of the SEP in July 1920 was discussed, as well as the creation of the Draft Committee, which assessed the qualifications of the electricians applying to the Communication Section and Machine-Electrotechnical Section of the Polish Army. The contribution of individual SEP members to the Polish victory was also presented.
PL
Tematem referatu jest życie i działalność zawodowa patrona Wrocławskiego Oddziału SEP, prof. Kazimierza Idaszewskiego. Postać prof. Kazimierza Idaszewskiego jest ściśle związana ze stolicą Dolnego Śląska – Wrocławiem. Tak jak miasto zostało odgruzowane po II wojnie światowej, tak prof. Kazimierz Idaszewski odbudował tradycje naukowe Politechniki Lwowskiej tworząc oraz organizując życie akademickie we Wrocławiu. My, tzn. członkowie SEP jesteśmy mu za to wdzięczni, a wdzięczność tę okazujemy czcząc Jego pamięć, przechowując wspomnienia i pamiątki. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie sylwetki profesora jako wzoru do naśladowania dla wielu młodych ludzi, Polaków i Europejczyków.
EN
The subject of this paper is a presentation of the life and professional career of Professor Kazimierz Idaszewski, the Patron of the Association of Polish Electrical Engineers in Wrocław. Professor Kazimierz Idaszewski had very close ties with the capital of the Lower Silesia – Wrocław. As the city was rebuilt after the Second World War, also Professor K. Idaszewski rebuilt the scientific traditions of the Lvov University of Technology by creating and organizing the academic life in Wrocław. We, the members of the Association of Polish Electrical Engineers in Wrocław, are eternally grateful to him for doing so and would like to show our gratitude by commemorating him and by preserving his mementoes and memories of him. The purpose of this paper is presenting Professor K. Idaszewski as a role model for the future generations of young Polish and European people.
PL
Politechnika Krakowska, która w roku 2020 obchodzi 75-lecie swego istnienia, w początkowym swym okresie nie prowadziła kształcenia studentów na kierunku – elektrotechnika, ale już wówczas od roku 1945 była tam Katedra Elektrotechniki Ogólnej. W wyniku zmian organizacyjnych w roku akademickim 1975/76 na Politechnice Krakowskiej został utworzony Wydział Transportu, na którym rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku – elektrotechnika (specjalność: trakcja elektryczna). W wyniku dalszych przekształceń w roku 1991 powstał Wydział Inżynierii Elektrycznej, który od roku 1997 nosi nazwę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Aktualnie Wydział ten kształci studentów na trzech kierunkach: elektrotechnika, energetyka oraz informatyka.
EN
Cracow University of Technology, which in 2020 celebrates 75 years of its existence, in the beginning it did not carry out the education of students majoring - electrical engineering, but then from 1945 there was a Department of Electrical Engineering General. As a result of organizational changes in the academic year 1975-1976 at the Cracow University of Technology was created Faculty of Transportation, which began training students in the field - electrical engineering (specializing in electric traction). As a result of further transformations in 1991 was created Faculty of Electrical Engineering, which since 1997 is known as the Faculty of Electrical and Computer Engineering. The Faculty currently educates students in 3 areas: electrical engineering, power engineering and computer science. In 1998, the Faculty obtained the right to confer doctoral technical sciences in the field of electrical engineering, and from 2017 a post-doctoral degree. Since 1975, at the Cracow University of Technology is also active Wheels of the Association of Polish Electrical Engineers.
PL
W referacie przedstawiono genezę powstania i zasadnicze kamienie milowe istnienia Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a także sylwetki osób kierujących działaniem Komitetu.
EN
In the paper is described history of Polish Committee of Electrical Terminology of Society of Polish Electrical Engineers with short description of the leaders of the committee. The activity of the commitee and its achievements are described year after year. At the end actual activity and plan for future are given.
PL
W referacie przedstawiona została w sposób skrótowy historia Koła SEP utworzonego w drugiej połowie lat pięćdziesiątych na ówczesnym Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Opisano najważniejsze rodzaje aktywności Koła, zaangażowanie członków Koła wyróżniających się szczególnie swoją aktywnością na szczeblu Koła SEP, Wydziału, Oddziału Krakowskiego SEP i NOT oraz na szczeblu centralnym Stowarzyszenia. W podsumowaniu przedstawiono ocenę poziomu aktywności Koła i jego członków na przestrzeni ponad 60 lat funkcjonowania.
EN
The lecture briefly presents history of the Association of Polish Electrical Engineers (SEP) Circle established at the then Faculty of Mining and Metallurgical Electrical Engineering at AGH University of Science and Technology in the second half of the 1950s. The most important types of activity of the Circle were described, as well as the involvement of the AGH SEP Circle members, distinguished especially by their activity at the level of the SEP Circle, Faculty, Krakow’s Branch of SEP, NOT and at central level of the Association. The summary presents an assessment of the achievements level of the Circle and its members during more than 60 years of their activity.
6
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę budżetu Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 1938 roku. Był to ostatni rok normalnej działalności tej organizacji w dwudziestoleciu międzywojennym, odznaczający się też wyjątkowym wydarzeniem – X Walnym Zgromadzeniem w Szwecji i na pokładzie statku „Piłsudski”. Przeanalizowano główne wpływy i wydatki SEP w 1938 roku. Porównano budżet SEP z roku 1938 z budżetem w 2018 roku, w którym z kolei odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP. Porównano składki członkowskie w 1938 i 2018 roku. Z analizy wyłonił się obraz ówczesnego SEP jako organizacji elitarnej, dysponującej stosunkowo dużymi środkami, przy niewielkiej liczbie dobrze sytuowanych członków.
EN
The article presents the characteristics of the budget of the Association of Polish Electrical Engineers (SEP) in 1938. It was the last year of the normal activity of this organization in the interwar period, also marked by an exceptional event – the 10th General Assembly in Sweden and on board the ship "Piłsudski". The main inflows and expenses of SEP in 1938 were analysed. The 1938 SEP budget was compared with the 2018 budget, which in turn held the XXXVIII SEP Delegates General Assembly. The membership fees in 1938 and 2018 are compared. From the analysis, a picture emerged of the pre-war SEP as an elite organisation with relatively large resources and a small number of well-off members.
PL
Artykuł prezentuje historię udziału polskich elektrotechników w zjazdach techników przed odzyskaniem niepodległości, a także okoliczności zwołania, przebieg i sformułowane wnioski na I Zjeździe Elektrotechników Polskich, odbytym w dniach 7-9 czerwca 1919 roku w Warszawie. Przedstawiono próby utworzenia organizacji łączącej wszystkich polskich elektrotechników i proces powołania Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich na I Zjeździe Elektrotechników Polskich.
EN
The article presents the participation history of Polish electrical engineers in the technician’s meetings before Poland regained independence, as well as the circumstances of convening, proceeding and conclusions formulated at the First Congress of Polish Electrical Engineers, held on June 7-9, 1919 in Warsaw, Poland. The paper describes attempts to create an organization combining all Polish electrical engineers and the process of establishing the Association of Polish Electrical Engineers at the First Congress of Polish Electrical Engineers.
PL
Artykuł prezentuje historię udziału polskich elektrotechników w zjazdach techników przed odzyskaniem niepodległości, a także okoliczności zwołania, przebieg i sformułowane wnioski na I Zjeździe Elektrotechników Polskich, odbytym w dniach 7–9 czerwca 1919 r. w Warszawie. Przedstawiono próby utworzenia organizacji łączącej wszystkich polskich elektrotechników i proces powołania Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich na I Zjeździe Elektrotechników Polskich.
EN
The article presents the participation history of Polish electrical engineers in the technician's meetings before Poland regained independence, as well as the circumstances of convening, proceeding and conclusions formulated at the First Congress of Polish Electrical Engineers, held on June 7–9, 1919 in Warsaw, Poland. The paper describes attempts to create an organization combining all Polish electrical engineers and the process of establishing the Association of Polish Electrical Engineers at the 1st Congress of Polish Electrical Engineers.
PL
Artykuł opisuje działalność elektryków polskich przed wybuchem oraz w trakcie trwania I wojny światowej. Działalność ta po odzyskaniu niepodległości mogła zostać zespolona w organizację ogólnonarodową zrzeszającą wszystkich polskich elektryków. Doszło do tego w trakcie Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku. Powstało wtedy Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
EN
The article describes the activity of Polish electrotechnicians before and during the First World War. This activity after regaining independence could be united in a nationwide organization associating all Polish electricians. It came to this during the Polish National Assembly of Electrotechnicsians, which took place in Warsaw on 7-9 June 1919. At that time, the Polish Electrotechnicians Association was established.
10
Content available remote Zanim powstało Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich
PL
Stowarzyszenie Elektryków Polskich można nazwać dzieckiem polskiej niepodległości odzyskanej w 1918 roku. W okresie zaborów działało wiele zrzeszeń polskich elektrotechników. Ich zespolenie w organizację ogólnonarodową uniemożliwiała jednak sytuacja polityczna, tj. rozbicie ziem zamieszkiwanych przez Polaków między trzy zaborcze cesarstwa. Dopiero kiedy ta przeszkoda znikła, można było pomyśleć o utworzeniu organizacji grupującej wszystkich polskich elektryków. Ziściło się to w trakcie Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku. Powstało wtedy Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich.
PL
W środowisku elektryków, skupionych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, wyrażana jest opinia, że stan normalizacji w Polsce pozostawia sporo do życzenia. [...] Twórcy norm polskich sami decydowali o wzorowaniu się na normach niemieckich, francuskich czy w latach 40–50 XX w. na normach radzieckich [...] Polem dla nowej aktywności może być przykładowo standaryzacja wymagań polskich grup energetycznych wobec dostawców z przemysłu [...].
PL
Artykuł przedstawia młodzieżową działalność Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Stanowi on zaprzeczenie stereotypom związanym z brakiem zainteresowania SEPem przez ludzi młodych, takich jak studenci, doktoranci czy młodzi pracownicy z branży elektroenergetycznej.
EN
The paper deals with youth activity in Association of Polish Electrical Engineers.
PL
Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich podjął uchwałę, że patronem SEP w 2018 roku będzie ks. Józef Herman Osiński (1738-1802). Do organizacji głównych uroczystości obchodów 280. rocznicy urodzin tego wybitnego naukowca upoważniony został Oddział i Rzeszowski SEP. Jego życiorys oraz dokonania w pełni potwierdzają słuszność tej decyzji. Poniżej opisana została sylwetka ks. Józefa Hermana| Osińskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności w Rzeszowie, w trakcie której wydany został pierwszy w Polsce podręcznik z elektrotechniki poświęcony ochronie odgromowej (1784).
EN
The Main Board of the Association of Polish Electrical Engineers (SEP) passed a resolution that the patron of SEP in 2018 will be Fr. Józef Herman Osiński (1738-1802). The Rzeszów Branch of SEP was authorized to organize the main celebrations of the 280th anniversary of the birth of | this outstanding scientist. His biography and achievements fully confirm the rightness of this decision. Below is the silhouette of priest. Józef Herman Osiński, with particular emphasis on his activity in Rzeszów. The following describes silhouette Fr. Herman Joseph Osiński with particular emphasis on its activities in Rzeszów, during which was published the first handbook of electrical engineering in Poland dedicated to lightning protection (1784).
PL
W czerwcu 2009 r. przypadała 90. rocznica utworzenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, do czego wydatnie przyczynili się elektrycy lwowscy, stanowiący drugie co do wielkości po warszawskim lub w latach 30-tych trzecie - dodatkowo po Zagłębiu Węglowym - zgrupowanie elektryków polskich w pierwszym czterdziestoleciu dwudziestego wieku. Niniejszy artykuł - część II - omawia działalność Oddziału Lwowskiego SEP w latach 1929-1939, opisuje zaangażowanie elektryków lwowskich w działalność na szczeblu centralnym oraz rolę kadry profesorskiej Politechniki Lwowskiej.
EN
In June 2009 the 90th anniversary of the creation of the Association of Polish Electrical Engineers, which was greatly contributed by Lviv electricians, constituted the second largest after Warsaw or in the 1930s - after the Coal Basin section -the grouping of Polish electricians in the first forty years of the 20th century. This paper - Part II - discusses the activity of the Lviv Division of the Association of Polish Electrical Engineers in the years 1929-1939, describes the involvement of Lviv electricians in activities at the central level and the role of the professors at the Lviv Polytechnic.
PL
Zasygnalizowano wiele kluczowych wyzwań, jakie stają przed społeczeństwami wobec pojawienia się aplikacji, wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji (AI), rozwoju prac nad autonomicznymi platformami (robotami) bojowymi oraz podejmowania prac nad sztuczną inteligencją ogólną. Problematykę tę przedstawiono jako kolejny, ważny etap powstawania społeczeństwa informacyjnego, powodujący akcelerację możliwości, ale i zwiększający poziom ryzyka. Zwrócono uwagę, że środowisko osób, skupionych wokół Konferencji Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego od prawie dwudziestu lat, zajmuje się tą tematyką i ma w tym zakresie znaczący dorobek. Przypomniano proponowane wcześniej kierunki działań, zmierzające do poprawy jakości życia i przeciwdziałania niszczącym skutkom spodziewanego bezrobocia. Zasygnalizowano konieczność podejmowania problematyki społeczeństwa informacyjnego i wykorzystania AI z uwzględnieniem jej multidyscyplinarnej złożoności. Sformułowano propozycję modyfikacji celów społecznych oraz zaproponowano postulowany kierunek budowy społeczeństwa informacyjnego, wykorzystującego sztuczną inteligencję, w duchu dobra, prawdy i piękna. Podkreślono gotowość udziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dalszych, związanych z tą tematyką, odpowiedzialnych pracach.
EN
The publication indicates a number of key challenges that societies face in the face of applications, using elements of artificial intelligence (AI), development of work on autonomous combat platforms (robots) and undertaking work on artificial general intelligence (AGI). This problem was presented as the next, important stage in the emergence of the information society, resulting in the acceleration of opportunities but also increasing the level of risk. It was pointed out that the environment of persons gathered around the Round Table Conference "Poland on the way to the Information Society" for almost twenty years, deal with this subject and has significant achievements in this area. The previously proposed directions of actions aimed at improving the quality of life and counteracting the devastating effects of the expected unemployment are reminded. The necessity to take up information society issues and the use of AI with regard to its multidisciplinary complexity was indicated. A proposal to modify social goals was formulated and the postulated direction of building an information society using artificial intelligence was proposed in the spirit of good, truth and beauty. It was emphasized that the Association of Polish Electrical Engineers is ready to participate in further responsible matters related to this subject.
16
Content available remote Dolnośląskie Domy Technika, Siedziby NOT
PL
W artykule opisane zostały Domy Technika na Dolnym Śląsku, czyli lokalne siedziby Naczelnej Organizacji Technicznej NOT we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy, Świdnicy i Wałbrzychu. Dom Technika we Wrocławiu jest unikalny ze względu na swoją kubaturę i wystrój architektoniczny, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w skali całego kraju. Porównywalnym budynkiem dysponuje tylko stołeczna Warszawa na ul. Czackiego 3/5. Spośród Domów Technika w innych miastach dolnośląskich wyróżnia się siedziba NOT w Świdnicy. Wykorzystano tu zabytkowy kościół i basteję, które po remoncie i przebudowie zaadoptowano do nowych celów.
EN
In this paper the Houses of Technics in Lower Silesia, local seats of Main Technical Organization in Wroclaw, Jelenia Gora, Legnica, Swidnica and Walbrzych were shown. The House of Technics in Wroclaw is unique due to its cubic capacity and architecture. There is only a comparable building in the capital city Warsaw at 3/5 Czacki street. The House of Technics in Swidnica differs from the houses in other cities on Lower Silesia. The relic church and dungeon were restored and rebuilt for a new purpose.
PL
Kolejne lata działalności Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP obfitowały w szereg wydarzeń krajowych i międzynarodowych. Komitet rozwijał współpracę z krajowymi producentami urządzeń elektrotermicznych. Zorganizowano kolejne konferencje i seminaria. Utrzymywał intensywne kontakty z Międzynarodową Unia Elektrotermii. Rozpoczął intensywne przygotowania do zaplanowanego na wrzesień 1972 roku w Warszawie VII Międzynarodowego Kongresu Elektrotermii.
EN
Next years of the Polish Committee for Electroheat activities was full of many in-country and international events. The Committee has developed a collaboration with Polish producers of electrothermal devices. Several conferences and seminars were organized. Tee Committee has kept the close contact with the International Union for Electroheat. It has begun intensive preparations to the seventh International Congress for Electroheat in Warsaw scheduled for September 1972.
PL
Najważniejszym wydarzeniem drugiego dziesięciolecia funkcjonowania Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP był fakt organizacji przez Polskę VII Międzynarodowego Kongresu Elektrotermii. Obrady odbywały się w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki. W Kongresie wzięło udział łącznie 794 osób z 25 krajów, z których 223 osoby reprezentowały polskie uczelnie techniczne i środowisko przemysłowe. Sesja plenarna otwierająca imprezę odbyła się w Sali Kongresowej. W trakcie trwania Kongresu odbyło się posiedzenie Komitetu Dyrekcyjnego UIE, podczas którego na zaszczytną funkcję prezydenta UIE został wybrany przewodniczący Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP prof. Bronisław Sochor z Politechniki Łódzkiej.
EN
The most important event of the second decade of the Polish Committee for Electroheat activities was the VI International Congress on Electroheat successfully organized by Poland. All congress sessions were conducted in the Palace of Culture in Warszawa with the opening session in the Congress Hall. 794 participants from 25 countries including 223 representing Polish technical universities and industrial companies were taking part in the event. During the meeting of the UIE Managerial Committee the chairman of the Polish Committee for Electroheat professor Bronisław Sochor from the Łódź Technical University was elected for the prestigious position of the UIE president.
PL
W czerwcu 2009 r. przypadała 90. rocznica utworzenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, do czego wydatnie przyczynili się elektrycy lwowscy, stanowiący drugie co do wielkości po warszawskim lub w latach 30-tych trzecie - dodatkowo po Zagłębiu Węglowym - zgrupowanie elektryków polskich w pierwszym czterdziestoleciu dwudziestego wieku. Niniejszy artykuł - część I - jest próbą przedstawienia osiągnięć elektryków lwowskich skupionych w kolejnych latach w Sekcji Elektrotechnicznej Polskiego Towarzystwa Politechnicznego oraz w Kole Lwowskim Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich.
EN
In June2009 the 90th anniversary of the creation of the Association of Polish Electrical Engineers, which was greatly contributed by Lviv electricians, constituted the second largest after Warsaw or in the 1930s - after the Coal Basin section - the grouping of Polish electricians in the first forty years of the 20th century. This paper - Part I - is an attempt to present the achievements of Lviv electricians gathered in subsequent year in the Electrotechnical Section of the Polish Polytechnic Society and in the Lviv Club of the Polish Electrical Engineering Association.
PL
Artykuł przedstawia krótką historię piśmiennictwa z dziedziny elektrotechniki. Po 1918 r. obserwuje się wzrost liczby publikacji, a wraz z rozwojem nauki zwiększa się obszar tematyczny literatury fachowej. Ogromną zasługę w tym rozwoju miało Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W artykule pokazano sposoby wyszukiwania wydawnictw przedwojennych SEP, ich dostępność w bibliotekach, także cyfrowych. Przedstawia w jaki sposób zwiększyć powszechny otwarty dostęp do spuścizny naukowej i wydawniczej SEP.
EN
The article presents a brief history of electric engineering. After 1918, there is an increase in the number of publication, and with the development of science the subject area of professional literature increases. Great achievement in this development was the Association of Polish Electrical Engineers (SEP). The article shows how to search for pre-war SEP publication, their availability in libraries, also digital libraries. Presents a way to increase the universal open access to scientific and publishing heritage of SEP.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.