Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zarządzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Purpose: Contemporary management seeks ways to foster competitiveness and to enhance organizational development. This can often be achieved by carrying out activities that identify and monitor stakeholder expectations and requirements. This article aims to show the importance of stakeholders in the improvement of quality in an organization. Design/methodology/approach: The multi-faced and multi-dimensional nature of the issue (the role of a stakeholder in the quality improvement) and the identification of the covered research areas was accomplished by means of a two surveys conducted in years 2011-2014 in the Central Pomeranian region. The first survey was done in January-April 2011 and the second in November 2013-April 2014. Therein, 600 organizations were interviewed in the first and 1107 in the second survey. Findings: The study shows that stakeholders consciously influence quality in an organization, which directly affects the need to improve quality (e.g. by the implementation of management systems), enhancing trust, the satisfaction of the entities and the competitiveness of the organizations. The use of management systems by organizations (e.g. ISO 9001), allows companies to adapt to the identified market needs. Originality/value: The results confirmed a correlation between the stakeholder and quality, as the relationship between the quality and the internal/external stakeholder determine improvement of an organization (perceived as a process). This results in, inter alia, the need to continuously monitor and improve the processes, as well as to assess the level of parameterization through the implementation of the management system (e.g. ISO 9001). The stakeholders are important determinant of quality.
EN
Purpose: Many factors influence the safety of food, feed, cosmetics or packaging for these products. These include legal requirements, proper people behaviour, management systems and the organisational culture used in enterprises, as well as activities related to the prevention/minimisation/elimination of microbiological, chemical and physical hazards. A very important link in ensuring the safety of manufactured products are, among others, suppliers, including service providers in the area of pest control. Providers of these services must adapt to the requirements of the enterprise to which they provide services. In turn, the requirements of the enterprise are dictated by the requirements of the management standard for compliance with which the enterprise maintains the certificate; therefore, the requirements of individual management standards should be known to pest control companies to avoid the risk of non-compliance. The main purpose of the article was to present the importance of knowing the requirements of the food safety management system by the service provider in the area of pest control. Design/methodology/approach: An analysis of the requirements of selected food safety management standards in the pest control area was carried out. Findings: The analysis showed similarities in requirements in the area of pest control of selected food safety management standards. Practical implications: Based on the analysis, recommendations for good practices in the field of protection against pests were formulated. Good practice guidelines should be used by service providers in the pest control area. Originality/value: The article contains important guidelines on good practices in the field of protection against pests.
EN
Purpose: The purpose of this publication is to investigate the linear correlation relationship between the deployment of five certified management systems (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 27001:2013 and ISO 45001:2018) in organizations operating within the European Union. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of secondary sources - data about number of certifications (ISO 9001; ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001) in EU countries in 2018. Findings: The publication focuses on the analysis of quantitative relations between the industry standards that make up the integrated management system. The focus was on the three most common systems: quality management system (ISO 9001:2015), environmental management system (ISO 14001:2015) and occupational health and safety management system (ISO 45001:2018). In addition, the analysis took into account two systems often occurring as a component of integrated systems: ISO 27001:2013 information security management system and ISO 22000:2018 food safety management system, which are industry standards that make up the integrated management system. Originality/value: Detailed analysis of relations between numbers of main ISO certificates in EU countries.
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze relations between the implementation of industry management systems in European Union countries. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of statistic data about: quality management system (ISO 9001:2015), environmental management system (ISO 14001:2015) and occupational health and safety management system (ISO 45001:2018) in European Union countries. Findings: The publication focuses on the analysis of quantitative relations between the industry standards that make up the integrated management system. The analysis of data concerning the number of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 22000:2018 and ISO 45001:2018 certificates implemented in the European Union countries allows to conclude that there are correlations between the number of implemented particular standards. In particular, the presence of a standard concerning the quality management system ISO 9001 is positively correlated with all other analyzed certified management systems. The results of the analysis support the H1 hypothesis, which says: the presence of other industry management systems is positively correlated with the presence of ISO 9001:2015 quality management system in organizations. Originality/value: In the paper we found that in most European Union countries, implementation of particular standards, especially ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001, is strongly correlated.
PL
Artykuł stanowi kontynuację pracy będącej przedmiotem sympozjonu z roku ubiegłego [6]. Obejmuje szczegółowy opis zrealizowanego systemu do zarządzania procesem obróbki termicznej (w skrócie SZOT). Obszarem działania jest dział kontroli jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym, a czynności podlegające automatyzacji to obróbka termiczna składników poprodukcyjnych (pianki polietylenowej i nici poliestrowych) oraz wykończenie haftu. Automatyzacja będzie odbywać się na podstawie przygotowanych bibliotek widm absorpcyjnych w bliskiej podczerwieni (NIR), budowy komory termicznej oraz zaimplementowaniu algorytmu integrującego bibliotekę widm z komorą termiczną.
EN
This article is a continuation of the work that was subject of the previous Symposia’s edition (58th). It includes a detailed description of the implemented system for the thermal treatment process management (shortly SZOT). The area of activity is the ąuality control department in the production company. Activities of automation are: heat treatment of post-production components (polyethylene foam and polyester threads) and embroidery completion from ąuality perspective. Automation process will be based on the library of near-infrared absorption spectra (NIR) preparation, build of thermal box and algorithm implementation that integrates library with thermal box.
PL
W niniejszym artykule omówiono wyniki badań dotyczące dojrzałości wdrożonych systemów zarządzania jakością w wybranych organizacjach branży budowlanej, pod kątem możliwości wdrożenia koncepcji „lean construction”. Wiele badań wskazuje na potencjalne korzyści, jakie mogą uzyskać organizacje w wyniku zastosowania zasad „lean”, np. obniżenie kosztów, zmniejszenie czasu realizacji budowy, zmniejszenie marnotrawstwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji [głównych zadań] wdrożenia koncepcji „lean”, opartych na znormalizowanych systemach zarządzania jakością, w organizacjach branży budowlanej. W badaniu wykorzystano analizę dokumentacji, wywiady, metodę samooceny zgodnej z ISO 9004. Wyniki badań potwierdzają wcześniejsze ustalenia, że systemy zarządzania jakością mogą stanowić podstawę do wdrożenia „lean construction”. Należy jednak pamiętać o specyfice branży budowlanej, głównie o tym, że prace budowlane są związane ze specyficznymi źródłami marnotrawstwa.
EN
The paper discusses the results of research on the maturity of the quality management system, implemented in selected organizations operating in the construction industry in terms of the possibility of introducing the concept of lean construction. Multiple studies have indicated the potential benefits which organizations may gain by applying lean principles, e.g. decreased costs, reduced construction time, and wastefulness. The aim of this paper is to develop a proposition – main tasks, of implementing the lean construction concept based on normalized quality management systems, in organizations operating in the construction industry. The research was carried out using documentation analysis, interviews, and a self-assessment method, consistent with ISO 9004. Its results confirm earlier findings e.g. (1, 2), according to which quality management systems may serve as the foundation for implementation of lean construction. However, it is vital to take the specific nature of the construction business into account, especially the fact that the construction works are connected with particular sources of wastefulness (3).
7
EN
Occupational health and safety (OHS) management is a cycle of decision-making processes, many of which are in fact multi-criterion processes in nature. Therefore, it is important to look for and develop tools to support decision-makers in their actions aimed at improving work safety levels. The objective of this paper is to propose and verify the fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method applied to compare and assess the ways OHS management systems function in different companies. The fuzzy TOPSIS method has already been used for a number of years in assessments of alternative solutions in many different areas, but the application that uses ordered fuzzy numbers is quite original in nature. It is especially beneficial to use the fuzzy approach in OHS management systems, as it makes it possible for experts to assess different criteria using most frequently used linguistic variables. The adopted approach was verified in the study of OHS management systems in four furniture manufacturing companies. Assessment criteria were requirements of the PN-N 18001:2004 Standard. Thanks to the ordered fuzzy TOPSIS method, the analysed OHS management systems were streamlined from the point of view of 24 assessment criteria, and the best and the worst functioning system was identified. The approach presented here may constitute a significant tool for improving OHS management systems.
EN
The paper discusses options for assessing risks with a view to identifying the nature and scope of the impacts of non-conformities and defining improvement opportunities. Such options are described in terms of hazards and opportunities. The opportunities reflect the measures required to increase the chances of establishing more effective safety management systems. The hazards reflect the circumstances that may prevent organizations achieving the desired benefits and that must therefore be eliminated in the course of system deployment and operation. Once identified, the above will help build the capacity to improve the existing management system in any organization that seeks to systemically modify its occupational safety system. The paper invokes the requirements set forth in ISO 45001, which it cross-references with binding legislation (including Directive 89/391/EEC). The approach helps define the benefits to be derived from assessing risks with a view to identify improvement opportunities and hazards by methods best suited to an organization’s environment.
EN
he article discussed aim to introduce readers to the problem matter in connection with the changestaking place within the area related to the issue of metrology in the Armed Forces of the Polish Republic. The article depicts the current situation along with the changes, which took place over the recent years, in the structures of Military Metrology, and it presents the major directions of its development, with particular emphasis on the automation of the calibration process.
PL
Artykuł jest wprowadzeniem w zagadnienia związane z metrologią w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono w nim aktualną sytuację metrologii wojskowej wraz ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich latach. Zaprezentowano także główne kierunki jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji procesu kalibracji.
EN
The complexity and uncertainty of the modern world encourage companies to use nowadays project management practices. Research of project management maturity allows assessing how well companies are prepared to run projects. The main motivation behind the article was lack of project management maturity assessment on the Polish logistic market. In the article, the authors describe research that gives an overview of the subject which was conducted in logistics companies operating on the Polish market. Methods: Quantitative approach delivered by an online survey was chosen as a method of research. Purposive sampling research strategy was used. Researchers surveyed 60 biggest logistics companies operating on the Polish market (according to revenue) receiving 13 responses from which 12 were used. Results and Conclusion: In the perception of responding managers from the biggest logistics companies operating on the Polish market, they are functioning in a volatile and uncertain environment with a strong need for successful changes and project implementation. Even though one could think that therefore researched companies are mature in the project management or the innovation management area, our research showed otherwise. Project management maturity is still in development phase and innovation management is nearly non-existing, which shows that logistic companies operating on the Polish market are in painful process "learning of project management by experience".
PL
Wstęp: Złożoność i niepewność współczesnego świata zachęca firmy do używania współczesnych praktyk zarządzania projektami. Analiza dojrzałości zarządzania projektami pozwala ocenić jak dobrze firmy są przygotowane do prowadzenia projektów. Główną motywacją dla niniejszego artykułu była niedostępność badań nt. poziomu dojrzałości zarządzania projektami na polskim rynku logistycznym. W artykule autorzy opisują badanie, które dotyczy tego tematu i które zostało przeprowadzone w firmach logistycznych działających w Polsce. Metody: Jako metoda badawcza wybrane zostało podejście ilościowe przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej. Przeprowadzono badanie w 60 największych firmach logistycznych działających w Polsce (według przychodu), otrzymując 13 odpowiedzi, z których 12 zostało wykorzystanych. Wyniki i wnioski: W postrzeganiu ankietowanych menedżerów, firmy logistyczne działające na polskim rynku funkcjonują w zmiennym i niepewnym otoczeniu, z wyraźną potrzebą wdrażania zmian i realizacji projektów. Wydawałoby się, że z tego powodu badane firmy będą dojrzałe w zarządzaniu projektami lub zarządzaniu innowacjami, jednak nasze badania wykazały, że jest inaczej. Dojrzałość zarządzania projektami jest nadal w fazie rozwoju, a zarządzanie innowacjami praktycznie nie istnieje, co pokazuje, że polskie firmy logistyczne są obecnie w bolesnym procesie "uczenia się zarządzania projektami przez doświadczenie".
PL
Właściwie wdrożone doskonalenie pozwala osiągnąć założone cele, zwiększyć skuteczność systemu zarządzania oraz potwierdzić spójne działania laboratorium.
PL
Podano charakterystykę mierników, które mogą być stosowane do oceny warunków pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do kontrolowania bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach pracy. Oprócz opisu najczęściej stosowanych wskaźników wynikowych i wiodących, zwrócono uwagę na wskaźniki do oceny skuteczności systemu zarządzania bhp, zintegrowane wskaźniki bhp oraz wskaźniki ekonomiczne umożliwiające określenie strat ponoszonych w wyniku złych warunków pracy.
EN
The article presents a short characteristics of the indicators that can be applied to the assessment of working conditions in construction enterprises, with particular taking into consideration on their usefulness to the monitoring of the safty of workers in the workplaces. Beyond description of the most commonly used resulling and leading indicators, attention was paid to: indicators to evaluate the effectiveness of the safety management system, integrated health and safety indicators, and economic indicators for determination of losses incurred as a result of bad working conditions.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia zespołu wdrażającego i nadzorującego funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa (ZSZITP) w MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach. Powyższy system został opracowany i wdrożony w ramach Projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” realizowanego w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” w latach 2007-2013. Za wdrożenie i utrzymanie przedsięwzięcia odpowiedzialne jest MPWiK w Puławach. Wdrożony system osiągnął gotowość i jest stale użytkowany od 30.12.2015 r.
EN
The paper presents the experience of the team implementing and supervising the functioning of the Integrated System of Technical Infrastructure Management (ZSZITP) in water company "Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. in Puławy. Presented system was developed and implemented as a part of the project "Preparation of assumptions and implementation of the System of Technical Infrastructure Management” realised in the frame of Operational Program "Innovative Economy” in 2007-2013. The water company in Puławy is responsible for the implementation and maintenance of the undertaking. The implemented system has reached readiness and is constantly used from 30.12.2015.
PL
Artykuł przedstawia pojęcia podstawowe związane z budowaniem strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce z wykorzystaniem systemu zarządzania wiedzą jako metody zarządzania inspirowanej przez kierownictwo, zorientowanej na osiągnięcie celów strategicznych przez działania skierowane przede wszystkim na zadowolenie klienta i zaspokojenie potrzeb pracowników, realizowane w ciągłym procesie poprawy w obszarach działalności przedsiębiorstwa. Pojęcia obejmują takie narzędzia, jak: zrównoważona karta wyników, kontroling, benchmarking, zarządzanie jakością i kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.
EN
The article presents basic concepts of strategy building in small and medium enterprises in Poland, relating to technological and organizational solutions in processing approach. The subject taken up in research work concerns knowledge and Knowledge Management Systems, meaning that to survive in a persistently difficult market one must build customer proximity, cooperation, an open dialogue and effective measures to ensure continuous growth either the company or its employeses. The topic points out flexibility, better accessibility to information, openness for changes, knowledge sharing, quality with concentration on strategy goals execution as very important drivers to improve the company worthiness.
PL
Artykuł przedstawia wybrane narzędzia wykorzystywane do budowania strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, składające się na system zarządzania wiedzą jako metodę zarządzania inspirowaną przez kierownictwo, zorientowaną na osiągnięcie celów strategicznych przez działania skierowane przede wszystkim na zadowolenie klienta i zaspokojenie potrzeb pracowników, realizowane w ciągłym procesie poprawy w obszarach działalności przedsiębiorstwa. Zaprezentowano słownik pojęć oraz takie narzędzia, jak: zrównoważona karta wyników, macierz BCG, SWOT, Kaizen, KCS, kontroling, benchmarking, zarządzanie jakością i kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.
EN
The article regards selected tools used for strategy creation in small and medium enterprises in Poland, comprised on knowledge management system in technological and organizational solutions with processing approach. The subject taken up in research work underlines an importand part of knowledge required to survive in a persistently difficult market to build customer proximity, cooperation, an open dialogue and effective measures to ensure continuous growth either the company or its employees. The paper points out that flexibility, better accessibility to information, openness for changes, knowledge sharing, quality with concentration on strategy goals execution are very important drivers to improve the company worthiness. The tools presented in the article are: Balanced Scorecard, BCG matrix, Key Performance Indicators (KPI), controlling, benchmarking, Kaizen, quality management and organizational culture.
EN
The concept of occupational health and safety is not defined in Polish law. The only place where such a definition can be found is PN-N-1801:2004. Nevertheless, according to the Act on standardisation, the application of Polish Standards is voluntary. Activities in the field of occupational health and safety should be an integral part of business management. Companies from countries which are members of the European Union, in accordance with Directive 89/391/EEC, are obliged to implement standards related to occupational health and safety. The most commonly used and recognised standard for occupational health and safety management systems, in line with the specifics of each company, is the OHSAS 18001 international management system, while in Poland it is the PN-N-18001 standard. The study examined the scope of OHS at work among Research and Innovation Centre Pro-Akademia employees. The employees were subjected to surveys. The results obtained show that employees appreciate the importance of OHS regulations, but they do not always consciously comply with them. One of the tools that enabled author to prepare this article is analytic method called desk research. Desk Research is a research method that boils down to analyzing the records of available data sources, including in particular their compilation, mutual verification and processing. Such analysis is the basis for drawing conclusions about the examined problem. For example - the effect of the Desk Research analysis proceeded as part of the labor market survey is the diagnosis of the state of the labor market in the studied area, the characteristics of all its component groups as well as a description and verification of the actions taken by the institutions operating within it.
EN
Building of new hard coal mining always is a huge project, where we use lot of other companies, institutions, organizations, where cost is millions of zł and realizations is in very unfavorable environment for human. For realization that project we need a help in coordination of technology, bussines-finance environment or administration. That we create a system of managing project consisting of procedures, roles, procedures. A paper present example of that system, with was created for managing of project of building of new hard coal mining by one of the polish companies.
PL
Budowa nowej kopalni zawsze jest dużym przedsięwzięciem angażującym wiele innych firm, organizacji oraz urzędów, kosztująca setki milionów złotych i realizowana w niesprzyjającym człowiekowi środowisku. Realizując takie przedsięwzięcie niezbędne jest koordynowanie działań obejmujących czynniki środowiskowe, technologię, otoczenie businessowo-finansowe czy administrację. W artykule zaprezentowane zostały zasady, jakie zostały przyjęte dla zarzadzania projektem budowy nowej kopalni, realizowanym przez jedną z krajowych firm.
PL
Złożoność organizacji coraz częściej wskazywana jest jako jeden z głównych czynników blokujących rozwój organizacji. Zmieniające się trendy, rozwój technologii implikują zmiany na rynku, do których przedsiębiorstwa muszą się dostosować, aby przetrwać. Złożoność organizacji może blokować jej reakcję na wymagania otoczenia w odpowiednim czasie. Rozwiązaniem może być system zarządzania, który zapewniłby organizacjom niezbędną elastyczność. Aby badać system zarządzania, należy ustalić czym on w zasadzie jest. Analizując rozważania literaturowe można zauważyć, że nie ma jednolitej definicji pojęcia systemu zarządzania. Celem artykułu jest przegląd literaturowy, analiza oraz ponowna konceptualizacja pojęcia pod kątem elastyczności organizacji.
EN
Complexity of organizations is increasingly indicated as one of the 22 main factors blocking the organization's development. Changing trends, technology development imply changes in the market that businesses need to adapt to survive. The complexity of an organization can block its response to the environment demands at the right time. The solution could be a management system that would provide organizations with the necessary flexibility. To analyze the management system, it is necessary to determine what it is. When analyzing the literature one can see that there is no uniform definition of the management system concept. The purpose of this article is to review the literature, analyze and re-conceptualise it in terms of the organizational flexibility.
19
EN
The aim of this study is to study compounds, that quality, as part of standardised management systems, affects safety, which is one of the primary elements for the functioning and development of an organisation. In the presented paper many attempts were made to indicate that quality is closely connected to safety, and as part of standardised management systems, significantly affects the improvement of the effectiveness of actions undertaken, consistent with the adopted strategy and the vision of an organisation. The conclusions from the conducted research state that standardised management systems are aimed at improving and maintaining quality as well as the fact that maintained safety allows to achieve it. The research results are part of a multi-aspect analysis of the Central Pomeranian entrepreneurship used to build models of quality shaping in organisations within the qualitative foresight framework. Obtained results, from more than 1,600 entities, confirm the hypothesis that safety is an important element of quality development under standardised management systems.
PL
Celem opracowania jest badanie związków, że jakość, w ramach znormalizowanych systemów zarządzania, oddziałuje na bezpieczeństwo, które stanowi jeden z głównych elementów funkcjonowania i rozwoju. W opracowaniu starano się wykazać, korelację jakości i bezpieczeństwa, która bezpośrednio wpływa na poprawę efektywności podejmowanych działań, zgodnych z przyjętą strategią oraz wizją organizacji. W ramach przeprowadzonych badań stwierdza się, że znormalizowane systemy zarządzania mają na celu doskonalenie i utrzymanie jakości, a zachowane bezpieczeństwo pozwala je osiągnąć. Szczególnie uwidacznia się zjawisko to w procesie planistycznym oraz realizacji. Uzyskane dane w ramach przeprowadzonej ankietyzacji z ponad 1600 podmiotów potwierdzają hipotezę, że bezpieczeństwo stanowi ważny kształtowania jakości, w ramach znormalizowanych systemów zarządzania.
PL
Wdrażane od 2008 r. w transporcie kolejowym, obowiązkowe systemy zarządzania wynikające z wymagań prawnych, bardzo często (szczególnie w pierwszych latach wdrażania wymagań) funkcjonowały niezależnie od stosowanego fakultatywnie podejścia procesowego – normy ISO. Obecnie powszechną praktyką stała się integracja wymagań zarówno w obszarze obowiązkowym, jak i dobrowolnym. Wymagania i zalecenia prawne nie definiują i nie zalecają konkretnej formy poszerzania istniejących już systemów zarządzania. Rozporządzenie KE 402/2013 w artykule 3 pkt 7 definiuje jedynie obowiązek interakcji pomiędzy systemami (interfejsy oznaczają wszystkie punkty interakcji podczas cyklu życia systemu lub podsystemu). W publikacji opisano zależności pomiędzy wymaganiami w zakresie stosowanych obecnie w kolejnictwie systemów zarządzania wynikających z wymagań prawnych (System Zarządzania Bezpieczeństwem – SMS) i dobrowolnych wdrożeń (System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego).
EN
The mandatory management systems implemented since 2008 in rail transport resulting from legal requirements, very often (especially in the first years of implementing the requirements) functioned independently of the optional procedural approach – ISO standard. Currently, integration of requirements in both the mandatory and voluntary areas has become common practice. Legal requirements and recommendations do not define or recommend any specific form of extending the existing management systems. Regulation EC 402/2013 in Article 3 point 7 defines only the obligation of interaction between systems (interfaces mean all interaction points during the system or subsystem life cycle). The publication describes the relationship between the requirements in the field of management systems currently used in the railway system resulting from legal requirements (Safety Management System – SMS) and voluntary implementations (Quality Management and Environmental Management System).
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.