Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 411

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  effectiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na powstawanie skażenia mikrobiologicznego elewacji oraz działanie rożnych śródków biobójczych w tynku silikonowym. Wykazano również wady dotychczas stosowanej znormalizowanej metody badań skuteczności biocydów.
EN
This article presents factors influencing microbiological contamination of the facade and effectiveness of various biocides in silicone plaster. The disadvantages of the previously used standardized methodology of biocide efficacy testing were also demonstrated.
EN
Purpose: To diagnose causes of unsatisfactory (failure factors) of restructuring operations undertaken in public hospitals located in the Silesian Province (Śląskie Voivodeship). A level of achievement of an individual objective set for restructuring operation was a measure of their effectiveness. Design/methodology/approach: The present research study was conducted in three stages and preceded by pilotage. In the first stage, the process of restructuration as perceived from public hospitals was analysed, in the second stage - from the point of view of their establishing entities. Two survey questionnaires were used to accomplish these stages. The research studies were conducted among the management staff of 17 public hospitals and among 14 establishing entity representatives. The third step was aimed at assessing and sorting all the identified failure factors. The group expert assessment method was applied for its implementation by 20 people. Findings: The most common objective of public hospital restructuration was to improve the quality of provided services and then to reduce debts. The average degree of achievement of the first objective amounted to 75.2%, while the second - 67.7%. The research studies led to the identification of 30 factors which have a significant negative influence on restructuration; among them 'adoption of improper assumptions on the restructuring plan in relation to financial forecasting' was considered the most important. Research limitations/implications: The research studies were conducted in public hospitals located in the Silesian Province (Śląskie Voivodeship) and which operated as independent public health-care units. Practical implications: In order to conduct restructuring operations, public hospitals and their establishing entities should apply project management methodologies, under which they will plan and implement their restructuring operations. Originality/value: Studies have shown the effectiveness of restructuring hospitals located in Silesia and identified the factors that have a negative impact on hospital restructuring.
EN
Purpose: In order to maintain the highest possible quality of services, more and more often the enterprises make use of proven optimization methods that allow them to maintain competitiveness on the market. One of these methods is spatial placement of workstations that influences the functioning of enterprises. There are many techniques of placing workstations, depending on the business activity run by the company. Design/methodology/approach: This article presents the use of Bloch-Schmigalla triangular method to improve the placement of office workstations in a commercial industry enterprise. The method used allowed to improve the functioning of the company by shortening the time for forwarding of all documents and information. Findings: The use of Bloch-Schmigalla triangular method allowed for quick placement of workstations, new placement of workstations. As a result, the workstations will not be as loaded and specific tasks will be performed faster. The time saved can be used to complete other tasks. Thanks to Bloch-Schmigalla triangular method, the distances between the workstations are equal. Before, the distances between several of the workstations were greater than in the case of other ones. Research limitations/implications: The major limitation of the paper is that it is based on one case of an. In the future, it will be necessary to conduct studies in more organizations so as to find out if the same result can be achieved. Originality/ value: The article concerned the use of the Bloch-Schmigalli method to improve the positioning of office spaces in a commercial industry company. Until now, this method has not been used to improve the quality of work in office positions.
PL
Samorząd terytorialny w ramach przyznanej prawem samodzielności realizuje zadania publiczne także w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, które wynikają ze źródeł obowiązującego powszechnie w Polsce prawa. Konieczne jest, aby ochrona dziedzictwa kulturowego była efektywna. Dziedzictwo kultury musi być sprawnie zarządzane przez organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego. Na płaszczyźnie normatywnej sprawność działania administracji samorządowej powinna być poddana ocenie poprzez analizę treści przepisów, z których dekodowane są normy prawne wyznaczające cele i zadania poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dziedzictwa kultury. Celem artykułu jest analiza norm prawnych wynikających ze źródeł prawa pod kątem sprawnego zarządzania dziedzictwem kultury przez jednostki samorządu terytorialnego, a także sformułowanie uwag de lege lata oraz de lege ferenda w tym zakresie.
EN
The local government, in the domain of its inde-pendence as given by law, performs public tasks, including in the scope of the cultural heritage, which comes from the legal source materials which are commonly in force in Poland. It is necessary for cultural heritage protection to be effective. Cul-tural heritage should be efficiently managed by the public government, especially by local government. From a prescriptive point of view, the efficiency of the local government should be verified by analysis of the content of regulations, which are sources of legal norms that define the aims and tasks of local government bodies in the area of cultural heritage. The aim of the paper is to analyze the regulations coming from sources of law which are commonly in force in Poland in terms of efficient cultural heritage management. It also includes remarks de lege lata and de lege ferenda for the field in question.
PL
Gospodarką Cyfrową czy też Przemysłem 4.0 nazywamy teraz czwartą rewolucję przemysłową. Ona też podobnie, jak poprzednie, charakteryzuje się zdolnością do przekształcania gospodarek, miejsc pracy i społeczeństw. Dokonuje się to przez wprowadzenie nowych technologii i procesów, w tym technologii kognitywnych. Takie mega-procesy jak digitalizacja, automatyzacja, robotyzacja i wspierająca je sztuczna inteligencja, IoT, uczenie maszynowe coraz bardziej przenikają do świata i biznesu i do subsektora elektroenergetycznego. Podstawowe mierniki efektywności używane w danym sektorze, wynikają często ze specyfiki sektora oraz jego stopnia rozwoju w skali makroekonomicznej. Warto zatem umieścić przedsiębiorstwo energetyczne w tym otoczeniu i przedstawić jego rolę aby lepiej dopasować stosowane instrumenty. Powyższe wiąże się również ze zwiększoną sprawozdawczością i koniecznością stosowania dodatkowych mierników oceny, np.: efektywności poszczególnych przedsięwzięć on-line, cyfryzacji czy robotyzacji procesów. Warto zatem przeanalizować dostępną literaturę w tym zakresie oraz dostępne i stosowane w niej mierniki efektywności, które pomogą w ocenie skuteczności zarządzania, mimo zawirowań politycznych i regulacyjnych, i pomogą nam wykorzystać możliwości jakie niesie czwarta rewolucja przemysłowa.
EN
We now call Industry 4.0 the fourth industrial revolution. Like the previous ones, it also has the ability to transform economies, jobs and societies. Our expectations are changing to the speed of obtaining answers to the questions asked. This is done by introducing new technologies and processes. This is an opportunity for Polish participants of local heat markets, or participants of the power or energy market. who are currently facing profound changes and investments forced, among others, by BAT conclusions. Such mega-processes as digitization, automation, artificial intelligence, IoT, machine learning are increasingly penetrating the world and business. More than 200 years have passed since the first industrial revolution, which was the use of the steam engine, and the requirements for testing the efficiency of enterprises have changed, which themselves are changing very quickly. The basic efficiency measures used in a given sector often result from the specifics of the sector and its degree of development on a macroeconomic scale. Therefore, it is worth placing the energy company in this environment and presenting its role to better match the instruments used. The above is also associated with increased reporting and the need to use additional evaluation measures, e.g. effectiveness of individual projects. It is therefore worth analyzing the available literature in this area, and the performance measures available and used in it, which will help in assessing the effectiveness of management, despite political and regulatory turmoil, and help us use the opportunities brought by the fourth industrial revolution.
EN
The task of mastering and improving practical skills is one of the most difficult tasks in the process of education and training of specialists in any brunch of industry. Thanks to the rapid development of computer and information technologies, this problem could be solved through the use of multimedia simulators realised using software simulators or by application of hybrid simulators using the equipment of a real train. The paper describes the possibilities of training drivers and students to effective driving modes of train using the developments of universities.
PL
Zadanie opanowania i doskonalenia umiejętności praktycznych jest jednym z najtrudniejszych zadań w procesie edukacji i szkolenia specjalistów w dowolnej branży. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii komputerowych i informatycznych, problem ten można rozwiązać poprzez zastosowanie symulatorów multimedialnych realizowanych za pomocą symulatorów programowych lub przez zastosowanie symulatorów hybrydowych z wykorzystaniem wyposażenia prawdziwego pociągu. W pracy opisano możliwości szkolenia maszynistów i studentów w zakresie efektywnych trybów jazdy pociągów z wykorzystaniem opracowań uniwersytetów.
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie realizacyjnego aspektu działalności organizacji pod kątem doskonalenia jakości zamierzonego przedsięwzięcia. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością – to jedno. Skuteczna i efektywna realizacja zleconych zadań – to drugie. Teoretycznie nie ma tutaj konfliktu, wszak w sprawnej firmie łatwiej wykonać dobry produkt. Ale utrzymanie systemu to obowiązek najwyższego kierownictwa, a realizacja zlecenia to obowiązek służb wykonawczych. Tu nie zawsze występuje idealna harmonia. Aby wesprzeć służby wykonawcze, z pomocą przyszli specjaliści od realizacji zleceń, jakimi są duże przedsięwzięcia, pojedyncze zamówienia czy innowacje procesowe lub produktowe. Dlatego autorzy zaproponowali kilka wybranych modeli realizacji przedsięwzięć oraz ich cechy decydujące o przydatności do konkretnego zastosowania.
EN
The purpose of the article is to analyze the implementation aspect of the organization’s activities in terms of improving the quality of the intended enterprise. The implementation and maintenance of a quality management system is one thing. Effective and efficient implementation of the tasks assigned is the second. Theoretically, there is no conflict here, after all, it is easier to make a good product in an efficient company. But maintaining the system is the responsibility of top management, and the execution of the order is the responsibility of the executive services. There is not always perfect harmony here. Therefore, specialists in the implementation of orders, such as large projects, individual orders or process or product innovations, came to the assistance of executive services. Therefore, the authors proposed several selected models of project implementation and their features determining the suitability for a particular application.
EN
Adequately designed natural ventilation is the cheapest and easiest way to effectively remove indoor pollutants and keep the air inside a building fresh. A prediction of the performance and effectiveness of ventilation in order to determine the design of a ventilation system can provide real and long-term cost savings. The worst time in terms of the efficiency of natural ventilation is the spring-autumn transition period [7]. In order to improve the efficiency of natural ventilation, chimney caps are used, among others. They are designed to improve the chimney effect described in colloquial language as a chimney draft. The chimney effect is a physical phenomenon of the formation of a spontaneous flow of a warmer gas, e.g. air, from the bottom up in stem channels [12]. The article analyses the influence of the chimney cowl on the improvement of the chimney effect in an apartment of a multi-family building with natural ventilation. Long-term tests of the chimney draft were carried out for the case without and with a chimney cap. The paper presents the results of the performance (air change rate, ACH) of natural ventilation for a building with an inlet gap measured for the transitional season (between the heating and the summer season). The measurements were performed during a windy period.
9
Content available remote Naprawa izolacji poziomej murów metodami iniekcyjnymi
EN
This paper reports an experimental comparative thermal analysis of a flat plate heat exchanger and corrugated plate heat exchanger (CPHE) of different corrugation angles using ethylene glycol as test fluid. The experiments were carried out in counter current mode using water as hot fluid at 75°C. Design of each plate provided with eleven thermocouple sensors to determine the temperatures, in which seven were used to measure the surface temperature of plate and four were used to measure the inlet and outlet bulk temperature of cold and hot fluids. The mass flow rate of test fluid, varied between 0.5 to 4 liters per minute and corresponding steady state temperatures is measured. Using experimental readings, temperature difference between the inlet and outlet streams (∆T), logarithmic mean temperature difference (LMTD) and overall heat transfer coefficient (U) are determined. The obtained ∆T and U values of corrugation angles (30°, 50°) of CPHE were compared with those of flat plate heat exchangers. For corrugation angle of 30° and 50°, the ∆T and U values increases with increase of mass flow rate of the fluid. The turbulence in the flow increases due to increase in the corrugation angle, which results in the enhancement of heat transfer. Moreover, thermal effectiveness (ε) is estimated using NTU method and compared for all the plates. As the NRe values gradually increases, ε decreases for flat plate and CPHE (θ = 30° and θ= 50°). At low NRe value of 114, observed a maximum ε (≅0.998) value for corrugated angle of 50°. There is adequate contact time between the cold and hot fluids at low Reynolds number, so maximum rate of heat transfer is possible, as a result ε values are high.
EN
Hospitals are the most important and costly component of the healthcare system. Therefore, hospital performance evaluation (HPE) is an important issue for the managers of these centres. This paper presents a new approach for HPE that can be used to calculate the efficiency, effectiveness, and productivity of hospitals simultaneously. Efficiency refers to the ratio of inputs and outputs, effectiveness refers to the extent to which outputs align with predetermined goals, and productivity refers to the sum of both efficiency and effectiveness. To this end, a Data Envelopment Analysis (DEA) model is developed to simultaneously measure the efficiency, effectiveness, and productivity (DEA-EEP) of hospitals. DEA is a linear programming technique that in its traditional form, calculates the performance of similar decisionmaking units (DMUs) that have both inputs and outputs. In this study, the inputs are the number of health workers, the number of other staff, and the number of patient beds; while the outputs are the bed occupancy rate and the bed turnover rate. A target value is set for each output to measure the effectiveness of hospitals. The advantage of the developed model is the ability to provide a solution for non-productive units so that they can improve their performance by changing their inputs and outputs. In the case study, data of 11 hospitals in Tehran were evaluated for a 3-year period. Based on the results, some hospitals experienced an upward trend in the period, but the efficiency, effectiveness, and productivity scores of most hospitals fluctuated and did not have a growing trend. This indicates that although most hospitals sought to improve the quality of their services, they needed to take more serious steps.
EN
The effect of shell side and coil side volume flow rate on overall heat transfer coefficient, effectiveness, pressure drop and exergy loss of shell and helical coil heat exchanger were studied experimentally under steady state conditions. The working fluid, i.e., water was allowed to flow at three different flow rates of 1, 2, and 3 l/min on shell side (cold water) and at 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 l/min on coil side (hot water) for each shell side flow rate at the temperatures of 298±0.4 K and 323±0.4 K, respectively. The results found that the overall heat transfer coefficient increased with increasing both shell side and coil side volume flow rates. The inner Nusselt number significantly increased with the coil side Dean number.
EN
The selection of the most proper strengthening method/system with an assessment of its effectiveness is quite complicated in the case of masonry structures, mainly due to their huge diversity in materials. The most popular strengthening materials based on the composite fibres and are laid on the masonry wall using epoxy adhesives (FRP system) or mineral mortars (FRCM system). This article presents a comparison of external strengthening made using different glass-fibre-based materials on the behaviour of specific masonry walls. The walls are made of AAC blocks (Autoclaved Aerated Concrete), commonly used in rather low urban buildings or skeleton construction. As a strengthening material the GFRP sheets and two types of glass meshes are used. The walls are subjected to diagonal compression, which reflects the shearing of the walls. The scope of research describes cracking stage, shear capacity and analysis of the mode of failure of tested walls.
PL
Artykuł przedstawia porównanie efektywności powierzchniowego wzmocnienia materiałami kompozytowymi ścian wykonanych z bloczków z betonu komórkowego (ABK), które poddano ścinaniu w płaszczyźnie. Przeprowadzono badania 14 modeli o wymiarach 805×900×240 mm, z czego 4 były niewzmocnione, a 10 wzmocniono przy użyciu materiałów na bazie włókien szklanych. Zastosowano dwa sposoby wzmocnienia: system FRP, w którym maty szklane (w dwóch ułożeniach) przyklejono do modeli przy użyciu żywicy epoksydowej i system FRCM, gdzie siatki szklane układano na zaprawach mineralnych. W drugim systemie przebadano dwa rozwiązania: nietypowe, wykorzystujące materiały do prac tynkarskich i systemowe dedykowane do wzmacniania murów. Elementy przebadano w układzie ukośnego ściskania, który odzwierciedlał rzeczywisty schemat ścinania ścian. Zaobserwowano, że w przypadku konstrukcji niewzmocnionej pojawienie się ukośnego zarysowania było równoznaczne ze zniszczeniem muru, który rozpadał się na niezależne części. Zniszczenie to miało gwałtowny i nagły charakter, co uznano za niebezpieczny sposób zniszczenia konstrukcji.
EN
The public transport service is highly essential to meet the demand due to a rapidly growing population and mobility. Thus providing public service and improve its service becomes an urgent need in recent years. In Iraq, the Bus system represents the backbone in public transportation, which is based mainly on highway infrastructure. To meet the growing mobility needs, enhancing public service provided only by bus routes is essential. Measuring bus route performance represents one of the crucial transit research topics in the last recent years. The current study tries to investigate the urban public route's efficiency utilizing the "data envelopment analysis (DEA)" technique. To analyze route performance, DEA is using, and performance measures include route design, cost, service, operation, and comfort efficiency are selected and calculated for different routes. Efficiency and effectiveness are the output of this process. Bus company owners can also use the results of this study to improve their services, attract new customers, and better manage their resources.
15
EN
Aim: To present relationships resulting from legal regulations impacting the effectiveness of critical infrastructure protection, which is a part of the national security system. An auxiliary objective was a historical analysis illustrating the process of creating critical infrastructure in a modern form in the world and in Poland. Project and methods: Article is based on the principles of functionalism theory and using literature analysis, expert interviews, participating observation in the organised Critical Infrastructure Forums, inference and deduction. This made it possible to identify the directions for improving the functioning of critical infrastructure protection in terms of institutional cooperation and the impact of infrastructure on the national security system. Results: Removal of critical infrastructure protection vulnerabilities as a contribution to the elimination of a weak link in the national security system in the context of assessing the effectiveness and efficiency of the national security system. Conclusions: There is a need to create clear legislation and to integrate security entities in terms of institutional cooperation in the protection of critical infrastructure. This is related to the fact that in an organisation, which is a particular form of team activities, we often encounter chaos intensified by solutions which are the more inaccurate, the less the formation mechanism of disturbing factors is known. Then we experience only the consequences of their impact, responding according to the circumstances.
PL
Cel: Przedstawienie powiązań wynikających z uregulowań prawnych wpływających na efektywność ochrony infrastruktury krytycznej będącej elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. Za cel pomocniczy przyjęto analizę historyczną obrazującą proces tworzenia infrastruktury krytycznej we współczesnej formie na świecie oraz w Polsce. Projekt i metody:Artkuł został opracowany na podstawie zasad teorii funkcjonalizmu i przy wykorzystaniu analizy literatury, przeprowadzonych rozmów eksperckich i obserwacji uczestniczącej w organizowanych Forach Infrastruktury Krytycznej. Zastosowano także wnioskowanie i dedukcję, co pozwoliło na wskazanie kierunków poprawy funkcjonowania ochrony infrastruktury krytycznej w aspekcie współdziałania instytucjonalnego oraz wpływu infrastruktury na system bezpieczeństwa narodowego. Wyniki: Eliminacja słabych stron ochrony infrastruktury krytycznej przyczynkiem do likwidacji słabego ogniwa systemu bezpieczeństwa narodowego w kontekście oceny efektywności i sprawności systemu bezpieczeństwa narodowego. Wnioski: Zachodzi potrzeba tworzenia czytelnego prawa oraz konieczność integracji podmiotów bezpieczeństwa w aspekcie współdziałania instytucjonalnego w ramach ochrony infrastruktury krytycznej. Jest to związane z tym, że w organizacji, będącej szczególną formą działań zespołowych, często spotykamy się z chaosem potęgowanym rozwiązaniami tym bardziej nietrafionymi, im mniej znany jest mechanizm powstawania zakłócających czynników. Doświadczamy wtedy jedynie konsekwencji ich oddziaływania, reagując stosownie do zaistniałych okoliczności. Słowa kluczowe: infrastruktura krytyczna, bezpieczeństwo narodowe, ochrona infrastruktury, informacje niejawne, zarządzanie bezpieczeństwem, sprawność i efektywność działania.
PL
Podstawowy cel artykułu to zwrócenie uwagi na zagadnienie ryzyka w działalności podmiotów sektora finansów publicznych z podkreśleniem jego specyfiki. Na bazie tak sformułowanego problemu w dalszej części artykułu przedstawiono koncepcje zintegrowanego systemu kontroli w tych podmiotach jako nowoczesnego narzędzia zarządzania publicznego, co wynika z przyjętych regulacji prawnych i dostosowania do dynamiki zmian wynikających z otoczenia.
EN
The basic objective of the article is to draw attention to the issue of risk in the activities of public finance sector entities, underlining its specificity. On the basis of the problem formulated in this article, the concepts of an integrated control system in these entities are presented as a modern public management tool, which results from the adopted legal regulations and adaptation to the dynamics of changes resulting from the environment.
EN
The objectives of this research were the studying of factors which effecting to the achievement of community enterprise management. The improvement of platforms in administrative management, the standard of product, packaging, distribution channel for community enterprise’s product. The creation of community enterprise product’s identity according to the cluster administrative management and the increasing of profits and sustainable revenues for community enterprise in Ranong province. The research was the combination of qualitative and quantitative research methodologies. The sampling derived from community enterprises in Ranong province from 5 districts which are Muang district, La-Aoon district, Ka-per district, Kra-buri district and Sooksumran district. The respondents had totally 400 persons. The instrument used for collecting data was questionnaires, and for statistical analysis was structural equation modelling: SEM. The findings of this research have explored that the effectiveness of community enterprise management has been related to empirical data. There were two effecting aspects which were 1) the market factors of community enterprise and 2) the administrative management model of community enterprise.
PL
Celem tych badań było zbadanie czynników wpływających na osiągnięcie zarządzania przedsiębiorstwem społeczności. Ulepszenie platform w zarządzaniu administracyjnym, standard produktu, opakowania, kanał dystrybucji produktu społecznościowego. Stworzenie tożsamości produktu przedsiębiorstwa społecznościowego zgodnie z zarządzaniem administracyjnym klastra oraz zwiększenie zysków i trwałych dochodów dla przedsiębiorstwa społeczności w prowincji Ranong. Badanie było połączeniem metodologii badań jakościowych i ilościowych. Kontrola wyrywkowa pobrana z przedsiębiorstw społecznych w prowincji Ranong z 5 okręgów, którymi są okręg Muang, okręg La-Aoon, okręg Ka-per, okręg Kra-buri i okręg Sooksumran. Respondenci mieli ogółem 400 osób. Instrumentem stosowanym do zbierania danych były kwestionariusze, a do analizy statystycznej posłużyło modelowanie równań strukturalnych: SEM. Wyniki tych badań wykazały, że skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem społecznościowym związana jest z danymi empirycznymi. Istniały dwa aspekty, które były: 1) czynniki rynkowe przedsiębiorstwa komunalnego i 2) model zarządzania administracyjnego przedsiębiorstwem komunalnym.
EN
The research goal was to analyse an employee’s position from the top management’s point of view, defined in two dimensions: employees’ potential and their effectiveness. The article uses a brief literature review and qualitative research based on interviews with management. The interviews were conducted in two time intervals – the first part in 2018 and the second part in 2019. In the research, top management consisted of a Chief Executive Officer, an Agile Coach and a Human Resources Business Partner. The people in the above positions were responsible for retaining employees, creating possible development paths, and the utilization of human potential. Additional research purposes were to find out how the employee’s position has changed over the years, and how much the leader’s position in the team has influenced the changes. The study covered the situation of 34 programmers and IT analysts who worked in 8 technology teams. The assessment of the situation before and after twelve months showed real consequences of the management’s decision-making process and provided recommendations for future research.
19
Content available remote Skuteczność iniektów i prac iniekcyjnych
EN
Background: Humanitarian organizations (HOs) have funding constraints, and pressure from donors and other stakeholders, on matters of accountability, transparency and efficient utilization of resources. Humanitarian organizations need to learn from the business sector and adopt strategies to address and resolve issues of inefficiency in resource consumption. In the HO sector, logistics and supply chain management is a critical area which consumes more than 80% of total relief budgets and therefore needs to be handled both effectively and efficiently. An integrated Lean and Agile management model, which has been successfully implemented in the business sector to achieve effective and efficient utilization of resources, is one strategy proposed for implementation by humanitarian organizations. To that end, this study carries out the important initial work of defining the boundaries between Lean and Agile operations in Humanitarian Organization Supply Chains in order to build a model that increases both effectiveness and efficiency. Methods: The Lean & Agile Decoupling Point (LADP) model has been developed after researching the scope and thematic areas of 88 international humanitarian organizations. Seven humanitarian logistics and supply chain management (HL-SCM) professionals were interviewed at length to accurately identify key processes and establish optimal decoupling points in accordance with the priority and scope of each thematic area. Results: Of the 88 HOs researched, 79 were doing both developmental and emergency work, so the LADP model is designed for such dual-purpose organizations. The LADP model is built on a flowchart for handling key processes, divided between developmental and emergency operations. Optimal decoupling points are identified starting from an organization's broad scope and extending to the details of HL-SCM. The model accurately reflects the experience and recommendations of the seven HL-SCM professionals consulted and is applicable to a wide variety of HOs. Conclusions: The LADP model provides the critical groundwork that can renew and strengthen HO operations, leading to reliability in which donors, beneficiaries and other stakeholders will have confidence. This study is another step forward toward sustainable resource consumption that will save lives and serve disaster-affected people more effectively and efficiently.
PL
Wstęp: Organizacje humanitarne charakteryzują się pewnymi ograniczeniami w zakresie transparentności i efektywności wykorzystywania zasobów, wynikającymi z przyczyn ich istnienia, oczekiwań darczyńców lub innych udziałowców. Organizacje te powinny przyswajać wiedzę z sektora działalności komercyjnej w celu poprawy efektywności wykorzystywania dostępnych zasobów. W działalności charytatywnej, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz logistyka są obszarami krytycznymi, które pochłaniają ponad 80% całego budżetu i dlatego też powinny cechować się efektywności i sprawnością. Zintegrowany model zarządzania Lean and Agile, które był z powodzeniem wdrożony w sektorze komercyjnym w celu poprawy efektywności zarządzania, jest strategią proponowaną dla wdrożenia również w organizacjach humanitarnych. Prezentowana praca jest początkowym etapem zdefiniowania granic pomiędzy operacjami Lean oraz Agile w łańcuchach organizacji hm unitarnych w celu zbudowania modelu zwiększającego efektywności i wydajność ich operacji. Metody: Model Lean & Agile Decoupling Point (LADP) został opracowany po dokonaniu analizy obszarów wydzielonych tematycznie w 88 organizacjach humanitarnych. Przeprowadzono wywiady z siedmioma specjalistami z zarządzania łańcuchem dostaw z obszaru HL-SCM w celu precyzyjnego zdefiniowania kluczowych procesów oraz wyznaczenia optymalnych punktów rozdziału w zależności od priorytetów i zakresu każdego z obszarów tematycznych. Wyniki: W obrębie 88 poddanych badaniom organizacji humanitarnych, 79 z nich prowadzą działalność zarówno kryzysową jak i zapobiegawczą, tak więc model LADP został opracowany dla organizacji o podwójnych celach działalności. Model LADP jest zbudowany w oparciu o schemat przepływu dla kluczowych procesów, podzielonych pomiędzy operacjami o charakterze zapobiegawczym jak i kryzysowym. Optymalne punktu rozdziału zostały określone począwszy od zakresu ogólnego i następnie do coraz bardziej szczegółowego. Model odzwierciedla dokładnie doświadczenia i rekomendacje siedmiu specjalistów, z którymi przeprowadzono wywiady. Jest on możliwy do zastosowania w wielu typach istniejących organizacji humanitarnych. Wnioski: Model LADP dostarcza gruntownej bazy, która w istotny sposób może przyczynić się do przemodelowania i wzmocnienia działalności operacyjnej organizacji humanitarnych, zwiększając ich wiarygodność w oczach darczyńców oraz innych udziałowców. Praca ta jest kolejnym etapem wspomagającym wzmocnienie całego łańcucha zasobów przeznaczonych niesieniu pomocy poszkodowanych i potrzebującym w sposób jeszcze bardziej efektywny i skuteczny.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.