Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaczyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł omawia zagadnienia związane z uszczelnianiem kolumn rur okładzinowych na obszarze Niżu Polskiego. W części wstępnej publikacji omówiono uwarunkowania geologiczno-techniczne panujące podczas wykonywania prac wiertniczych w głębokich otworach Niżu Polskiego oraz trudności jakie mogą wystąpić podczas realizowania wierceń. W części badawczej zaprezentowano wyniki testów receptur zaczynów cementowych prowadzonych w warunkach HPHT. Badania laboratoryjne wykonywano w Zakładzie Technologii Wiercenia w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Ramowe składy receptur zaczynów cementowych opracowane zostały w INiG – PIB przy współpracy z Serwisem Cementacyjnym działającym przy firmie Exalo należącej do grupy PGNiG. Testy zaczynów cementowych wykonywane były zgodnie z normami: Przemysł naftowy i gazowniczy – Cementy i materiały do cementowania otworów – Część 1: Specyfikacja (PN-EN ISO 10426-1:2009) oraz Przemysł naftowy i gazowniczy – Cementy i materiały do cementowania otworów wiertniczych – Część 2: Badania cementów wiertniczych (PN-EN ISO 10426-2:2003). Zaczyny cementowe sporządzano na bazie 10% lub 20% solanki NaCl. W testowanych recepturach jako spoiwo wiążące zastosowano cement wiertniczy G HSR o wysokiej odporności na siarczany. Do uszczelniania kolumn rur o średnicy 9⅝” zaproponowano dwa rodzaje zaczynów: „lekkie” oraz o „normalnej” gęstości, które badano w temperaturze 80°C. Dla kolumny rur o średnicy 7” zamieszczono propozycję ciężkich zaczynów cementowych (o regulowanej gęstości) testowanych w 95°C i 120°C. Z kolei dla kolumn rur o średnicy 5” opracowano receptury o „normalnej” gęstości dla temperatur 130°C i 160°C. Wprowadzenie do zaczynu dodatków obniżających gęstość (w przypadku zaczynu górnego dla rur o średnicy 9⅝”) pozwoliło na uzyskanie receptur o regulowanej gęstości od około 1500–1650 kg/m3 . Z kolei dodatek obciążający (dodawany do receptur proponowanych do uszczelniania rur 7”) pozwolił na opracowanie zaczynów o gęstości w granicach od około 2060 do około 2350 kg/m3 . Zastosowanie odpowiednio dobranych opóźniaczy wiązania nowej generacji, umożliwiło sporządzanie receptur dla bardzo wysokich temperatur (do 160°C). Opracowane receptury zaczynów mogą znaleźć zastosowanie w procesie cementowania kolumn rur okładzinowych podczas prac prowadzonych na Niżu Polskim w trudnych warunkach geologiczno-technicznych.
EN
The article discusses issues related to casing pipe columns sealing in the Polish Lowlands. The introductory part of the publication presents geological and technical conditions prevailing during drilling the deep boreholes in the Polish Lowlands and difficulties that may occur during drilling. The authors present the results of cement slurries recipies tests conducted under HPHT conditions. Laboratory tests were carried out at the Drilling Technology Department in Oil and Gas Institute – National Research Institute. Slurry recipes had been developed in the Oil and Gas Institute – NRI in collaboration with the Cementing Service operating at the Exalo company belonging to the PGNiG group. Cement slurry tests were carried out in accordance with the following standards: Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 1: Specification (PN-EN ISO 10426-1:2009) and Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 2: Testing of well cements (PN-EN ISO 10426-2:2003). Cement slurries were prepared with 10% or 20% NaCl brine as a base. The G HRS cement with high sulfate resistance was used as a binder. Two types of slurry were proposed for sealing 9⅝” casing: “lightweight” and “normal” density, which were tested at 80°C. High-density cement slurries (with adjustable density) tested at 95°C and 120°C were proposed for 7” casing column. In turn, for 5” casing column recipes with “normal” density were developed for temperatures of 130°C and 160°C. The application of density-reducing additives to the slurry (in the case of lead cement slurry of 9⅝” casing) allowed us to obtain formulations with adjustable density from 1500 to 1650 kg/m3 . In turn, the weighting material added to the slurries for sealing 7” casings allowed us to develop slurries with a density ranging from 2060 to 2350 kg/m3 . The use of appropriately selected new generation setting retarders made it possible to prepare formulations for very high temperatures (up to 160°C). The developed cement slurry formulations can be used in the process of cementing casing columns in boreholes in the Polish Lowlands in difficult geological and technical conditions.
2
Content available remote Analiza właściwości ochronnych gruntobetonów wobec stali zbrojeniowej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań składu oraz odczynu pH fazy ciekłej wypełniającej pory gruntobetonów, pozyskanej metodą ługowania oraz ekstrakcji ciśnieniowej. Badania dotyczyły dwóch gruntobetonów wykonanych z różnego rodzaju gruntu rodzimego: sypkiego i spoistego, o różnych stosunkach w/c wprowadzanego do gruntu zaczynu cementowego, odpowiednio 0,8 i 2,0. Otrzymane wyniki badań składu fazy ciekłej, oznaczone metodą chromatografii jonowej, jak i pH, posłużyły do oceny właściwości ochronnych gruntobetonów wobec stali zbrojeniowej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na pełną zdolność badanych gruntobetonów do ochrony stali przed korozją, a także na potencjalnie dużą trwałość ich samych. Ponadto, ze względu na podjętą próbę oznaczenia składu fazy ciekłej gruntobetonów dwiema metodami, w artykule poddano dyskusji poziom ich zróżnicowania pod kątem składu chemicznego.
EN
The paper presents the results of tests concerning the chemical composition and pH of the pore solution of soil-cements, obtained by leaching and pressure extraction. The study concerned two soil-cements of different composition: types of loose and cohesive native soil, and the w/c ratio of the cement paste introduced into the soil: 0.8 and 2.0 respectively. The test results concerning pore solution composition and pH values, obtained using ion chromatography, were used to assess the protective properties of soil-cements towards reinforcing steel. The results of the tests conducted indicate the full ability of investigated soil-cements to protect steel against corrosion as well as the potentially high durability of the soil-cements themselves. Moreover, an attempt was made to determine the composition of the pore liquid phase by two methods, and the scale of differences in the chemical compositions obtained using these methods, is discussed in the paper.
EN
This article presents test results of cement paste and binders with admixture of hydrophilic or hydrophobic nanosilica. The aim of the study was to determine the influence of nanosilica type and mixing method on compressive strength, porosity, and bulk density of cement paste, also on hydration heat of cement binders. The binder compounds were mixed in high speed mixer in order to provide the highest possible dispersion of nanoparticles in the binder before adding it to mixing water. Two mixing methods were studied. The admixtures increased the reactivity of cement binders. Both nanosilica types increased early compressive strength by 25% in comparison with control series. The increase in 28-day compressive strength was observed with the admixture of hydrophilic nanosilica. The differences in dynamics of binders rate of hydration and development of cement pastes compressive strength denote different reaction mechanisms of both types of nanosilica. Application of higher rotation speeds does not guarantee satisfactory mixing of the binder components. For compressive strength enhancement of cement paste prolonged mixing time occurred to be more important.
PL
Osiągnięcia nanotechnologii znalazły zastosowanie w szeregu gałęzi przemysłu. Wraz z rozwojem instrumentów naukowych stają się one również możliwe do wdrożenia w branży budowalnej, a zastosowanie nanodrobin w formie domieszek do betonu jest przykładem tego typu prób. W tym kontekście duże zainteresowanie wzbudza nanokrzemionka. Jest to materiał składający się z nanodrobin amorficznej krzemionki o dużej powierzchni właściwej i dużej czystości chemicznej. Dzięki intensywnej reakcji pucolanowej oraz zarodkowaniu reakcji hydratacji cementu sprzyja wytworzeniu zwartej struktury matrycy cementowej, co może przełożyć się na bardzo dobre parametry mechaniczne i wydłużoną trwałość kompozytu cementowego. Problemem przy stosowaniu nanodomieszek jest zapewnienie ich jednorodnego rozprowadzenia w mieszance i stwardniałym kompozycie. W celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania tego problemu badane są różne rodzaje nanokrzemionki oraz różne procedury jej mieszania ze składnikami mieszanki. W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów i spoiw cementowych z domieszką nanokrzemionek hydrofilowej i hydrofobowej. Celem badań była ocena wpływu rodzaju nanokrzemionki oraz sposobu mieszania składników na rozwój wytrzymałości na ściskanie, porowatość kapilarną i gęstość zaczynów oraz rozwój ciepła hydratacji spoiw cementowych. Zawartość domieszek w spoiwach wynosiła 0%, 1% lub 2% masy spoiwa. Składniki spoiw cementowych zostały wymieszane w mieszarce wysokoobrotowej w celu zapewnienia możliwie jednorodnego rozprowadzenia nanodomieszek w spoiwie przed dodaniem spoiwa do wody zarobowej. Wykonano 10 serii spoiw: 5 spoiw wymieszanych I metodą mieszania (wykorzystującą dwie prędkości obrotowe mieszarki) oraz identycznych składów 5 spoiw wymieszanych II metodą mieszania (wykorzystującą jedną niższą prędkość urządzenia, ale z dłuższym etapem mieszania).
PL
Podjęto próbę przedstawienia zarysu mechaniki pękania. Omówiono zagadnienia struktury betonu, jego porowatości, strefy przejściowej, kruszywa oraz toku badawczego stosowanego w mechanice pękania.
EN
The article attempts to present the outline of fracture mechanics. Issues of the structure of concrete, its porosity, transition zone, aggregate and the research process used in fracture mechanics are discussed.
5
PL
Wykazano doświadczalnie jakie są główne czynniki decydujące o wpływie dwóch tlenków metali ciężkich: ołowiu oraz wanadu na wiązanie cementu portlandzkiego. Głównymi czynnikami decydującymi o wpływie tych metali są: a) stężenie jonów siarczanowych w fazie ciekłej zaczynu cementowego, b) szybkość rozpuszczania się metali ciężkich w fazie ciekłej zaczynu, c) postać w jakiej dodawane są metale ciężkie w przypadku występowania różnicy w szybkości rozpuszczania metalu i jego tlenku. Gdy stężenie jonów siarczanowych jest małe w pierwszych 20 minutach od dodania wody, szybko rozpuszczający się ołów hamuje tworzenie się warstewki ettringitu na ziarnach C3A, co powoduje szybkie wiązanie „ettringitowe”. W przypadku małej szybkości rozpuszczania metali i ich niewielkiego stężenia w roztworze, warstewka ettringitu tworzy się na kryształach C3A i metale te nie mają praktycznie żadnego wpływu na początek wiązania. Tak jest w przypadku wanadu, natomiast ma on opóźniający wpływ na koniec wiązania.
EN
It was proved experimentally in the work what are the main factors governing the influence of two heavy metals: lead and vanadium on the setting of Portland cement. The main factors governing the behaviour of these metals are as follows: a) concentration of sulphate ions in the cement paste liquid phase, b) the rate of dissolution of heavy metals in this liquid phase, c) the form of heavy metals addition, in the case when there is a high difference in the rate of dissolution between metal and its oxide. When the concentration of sulphate is low in the first 20 minutes after addition of mixing water the quick dissolution lead is preventing the formation of ettringite layer on C3A and the quick “ettringite” setting takes place. When the metals have low dissolution rate and low concentration in solution the ettringite layer is formed on C3A crystals and these metals have practically no influence on the initial setting time. There is the case of vanadium, but it has retarding effect on the final setting time of cement.
6
Content available remote Wpływ pyłu bazaltowego na hydratację cementu
PL
Celem doświadczeń przedstawionych w artykule było zbadanie wpływu pyłu bazaltowego na hydratację cementu. Pył bazaltowy był odpadem powstającym w procesie produkcji kruszywa bazaltowego, stosowanego do wytwarzania mas mineralno-asfaltowych; wytrącający się w filtrze tkaninowym. W składzie mineralnym przeważał diopsyd, na drugim miejscu był albit, a znacznie mniej było analcymu i nefelinu. Powierzchnia właściwa pyłu, oznaczona metodą BET, wynosiła 5 m2/g, a ciężar właściwy 2,99 g/cm3. W związku z tym pył tworzył z wodą trwałą zawiesinę i miał niewielki wpływ na hydratację cementu. Nawet wydłużał nieznacznie okres indukcji, a także początek czasu wiązania przy dodatkach 30% i 40%. Jak można było oczekiwać zwiększał wodożądność cementu już przy dodatku 20%. Dodatek pyłu nie powoduje większych zmian mikrostruktury zaczynu cementowego; zewnętrzna faza C-S-H powstaje na powierzchniach cząstek pyłu. Natomiast jest wyraźnie mniejsza zawartość portlandytu, co wskazuje na właściwości pucolanowe pyłu bazaltowego.
EN
In the paper the influence of basalt powder on Portland cement hydration was examined. This basalt powder was the by-product of the production process of basalt aggregate for mineral asphalt mass. In the mineral composition of basalt powder the main component was diopside, on the second place albite and in much lower content analcime and nepheline. The specific surface area measured by BET was 5 m2/g and the specific gravity 2.99 g/cm3. This powder the stable suspension in water was formed and has a very low effect on cement hydration. It increased a little the induction period and the initial setting time in the content of 30% and 40% by mass of cement. As it should be expected it increased also the cement water demand already at 20%. The powder addition had no visible changes on the cement paste microstructure; the outer C-S-H phase is also formed on the surfaces of powder particles. However, the portlandite content is lower which means that the basalt powder has some pozzolanic properties.
PL
Dostępna literatura badawcza na temat materiałów geopolimerowych przygotowanych z krzemionkowego popiołu lotnego poświęcona jest głównie zagadnieniom wiązania i kształtowania właściwości mechanicznych tychże materiałów w temperaturze wyższej niż 45°C. Stosowanie podwyższonej temperatury z praktycznego punktu widzenia, to jest zastosowania spoiw geopolimerowych in situ w warunkach budowlanych, jest pewną niedogodnością. Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu wiązania zaczynów geopolimerowych w temperaturze 5°C oraz 25°C. Jako dodatek modyfikujący proces wiązania oraz właściwości wytrzymałościowe zaczynu geopolimerowego wykorzystano zmielony granulowany żużel wielkopiecowy (Granulated Blast Furnace Slog – GBFS) w ilości od 0 do 50% (w/w, względem popiołu lotnego). Dodanie żużla wielkopiecowego w ilości 15% (w/w) pozwala na otrzymanie zaczynu geopolimerowego, którego początek wiązania w temperaturze 5°C jest zbliżony do tego zmierzonego w temperaturze 25°C dla próbki niezawierającej GBFS. Analogiczny efekt obserwowany jest w przypadku wytrzymałości na ściskanie stwardniałych zaczynów geopolimerowych zmierzonej po 56 dniach. W temperaturze wyższej niż 5°C zaobserwowano spadek wytrzymałości materiału w dłuższych okresach przechowywania, jedynie w przypadku, w którym połowę spoiwa stanowił granulowany żużel wielkopiecowy. Wyniki badań zaczynów wiążących w temperaturze 5°C i 25°C porównano z tymi otrzymanymi dla zaczynów poddanych procesowi wygrzewania.
EN
Most of the available literature on fly-ash class F based geopolymers was on properties of slurries hardened by heat curing, which is considered as a limitation for cast in situ application at low ambient temperatures. Thus, this work was dedicated to the setting and gaining the mechanical properties of geopolymers slurries in the temperature 5°C and 25°C. In this work, the ground blast furnace slag (GBFS) has been used to alter the geopolymerisation behavior of fly ash based geopolymer slurry. We have shown that the addition of GBFS at weight concentration of 15% cause the geopolymer slurry to set in the same time manner as in the ambient temperature. Also, the mechanical properties measured after 56 days of incubation were at a similar level. We have observed that during the curing of geopolymer slurries with concentration of GBFS around 50%, long term durability was decreased. The results obtained for samples cured at the temperature of 5°C and 25°C were compared to these obtained at temperatures higher than 25°C.
PL
Oddziaływanie środowiska kwaśnego na zaczyny z cementu portlandzkiego było przedmiotem szeroko zakrojonych badań, w których wykazano zmiany mikrostruktury rzutujące na spadek wytrzymałości. Jednakże wpływ roztworów agresywnych na aktywowany alkalicznie zaczyn popiołowy nadal nie jest dostatecznie wyjaśniony. Prezentowana praca obejmuje wyniki ługowalności po krótkim czasie dojrzewania (3-21 dni) zaczynów popiołowych aktywowanych alkaliami, poddawanych działaniu 6M roztworu NH4NO3, a następnie ocenie właściwości mechanicznych, w zależności od składu i struktury materiałów wyjściowych. Badano dwa różne zaczyny popiołowe aktywowane alkaliami oraz zaczyn kontrolny sporządzony z cementu portlandzkiego. Stwierdzono, że agresywny 6M roztwór NH4NO3 wywierał o wiele słabszy wpływ na wytrzymałość zaczynu popiołowego aniżeli na wytrzymałość zaczynu kontrolnego. Co więcej, rodzaj i skład popiołu lotnego były czynnikami determinującymi reaktywność tego materiału, jak również jego właściwości mechaniczne i trwałość. Stężenie kationów w ekstrakcie było niewielkie i nie stwierdzono w nim glinu, który występował w głównym produkcie hydratacji – żelu N-A-S-H. Badania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego i spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni wykazały, że w żel ten, pod wpływem NH4NO3, wzbogaca się w krzem. Równocześnie stwierdzono powstawanie wodorotlenku glinu.
EN
Chemical attack on Portland cement paste in acid media has been widely studied and shown to induce changes in their microstructure that is causing decrease of mechanical strength. The impact of this aggressive solution on alkali-activated fly ash (AAFA) is insufficiently understood, however. This study explored leaching in early age (3-21 day) AAFA pastes in a 6M NH4N03 solution to determine the impact on mechanical behaviour and on the composition and microstructure of the starting material on the process. Two AAFA pastes of different nature and compositions were prepared, along with control OPC pastes. The studies have shown that the aggressive 6M NH4N03 solution had a much more moderate effect on AAFA than on OPC paste strength. Furthermore, the nature and chemical composition of the starting fly-ash was governing their reactivity and hence their mechanical behaviour and durability. Whilst low amounts of cations leached out of the former material, the leachate contained no aluminium, a component found in its main reaction product, N-A-S-H gel. NMR and FTIR studies showed that the post-exposure gels had higher silicon content than the pre-exposure materials. Simultaneously these methods had revealed the formation of aluminium hydroxide.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu objętości zaczynu cementowego i stosunku w/c na konsystencję mieszanek betonowych stosowanych do wykonywania wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych i masywnych. Badaniom poddano sześć mieszanek zawierających zaczyn cementowy w ilości od 220 do 420 dm3/m3, z których trzy projektowane były jako betony wysokowartościowe oraz dla porównania trzy betony zwykłe. Badania konsystencji mieszanek betonowych przeprowadzono metodą stolika rozpływowego oraz opadu stożka, a także przeprowadzono dodatkowe testy samozagęszczalności. Wykonano także badania wytrzymałości na ściskanie, aby wykazać, że betony są wysokowartościowe. Stwierdzono silny wpływ objętości zaczynu na urabialność i konsystencję mieszanki betonowej, natomiast wpływ stosunku w/c jest zdecydowanie mniejszy dzięki zastosowaniu superplastyfikatora wysokiej sprawności.
EN
The article presents the results of research concerning the influence of the volume of cement paste and the w/c ratio on the consistency of concrete mixes for high-performance massive and self-compacting concrete. The research covered six types of concrete mixes containing from 220 to 420 dm3 of cement paste in a cubic meter. Three of them were designed as high-performance concrete and for comparison three conventional ones. The consistency was tested with two methods: concrete slump test and flow table test, also additional tests of self-compacting mix were made. Compressive strength test were conducted to prove that concretes are high-performance. A high influence of the volume of cement paste on the workability and consistency of fresh concrete mix has been found, while the influence of the w/c ratio is considerably lower due to the dosage of high-quality superplasticizer.
PL
W pracy przedstawiono badania reologicznych właściwości zaczynów wykonanych z różnych rodzajów cementu oraz cementów z dodatkami mineralnymi: mączką wapienną, bazaltową, chalcedonitową i magnetytową. Dodatki mineralne są niezbędnym składnikiem mieszanek betonowych wykonywanych w technologii betonów samozagęszczalnych (SCC). Mączka wapienna jest z powodzeniem wykorzystywana w tej technologii i w niniejszej pracy stanowi materiał odniesienia.
EN
The study presents the research of rheological properties of slurries made from different types of cement and cement with mineral additives: lime, basalt, chalcedonic and magnetite powder. Mineral additives are an essential ingredient of concrete mixes made in technology, self compacting concrete (SCC). Lime powder is successfully used in this technology and in this work is a reference material. Test results show that the rheological properties of slurries with the addition of powdered basalt and magnetite are not different from those of slurries of lime powder, and in some cases exhibit a higher viscosity and lower yield point. Only tested with the chalcedonic powder characterized by low viscosity of the plastic, which is associated with the grinding material.
12
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań równoczesnego wykorzystania w mieszankach betonowych cementu glinowego i fosforanu glinu, jako głównych składników spoiwa fosforanowego. Stwierdzono korzystny wpływ dodatku fosforanu glinu na wytrzymałość mechaniczną zaczynów i betonów w temperaturach 400-1000°C, przy zachowaniu dobrej wytrzymałości mechanicznej po stwardnieniu w temperaturze pokojowej. Wypalone w temperaturze 1500°C niskocementowe betony korundowe zawierające dodatek fosforanu glinu posiadają bardzo dobre właściwości fizykochemiczne.
EN
In the paper, the results of a study were presented on simultaneous usage of high alumina cement and aluminium phosphate as main components of phosphate bonded castable batches. The advantageous influence of aluminium phosphate addition on mechanical strength of the studied pastes and castables in the temperature range 400-1000 °C was ascertained. The good mechanical strength after curing at room temperature was maintained. The low cement corundum castables with the aluminium phosphate addition possess very good physical and technological properties, when fired at a temperature of 1500 °C.
13
Content available remote Proces migracji gazu w trakcie wiązania zaczynu cementowego
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań procesu migracji gazu w trakcie wiązania zaczynu cementowego. Badane zaczyny charakteryzowały się różnymi ciężarami właściwymi. Zakres temperatur wynosił 25-80[stopni]C, a ciśnienie - odpowiednio dla danych warunków - od 3 do 42 MPa. Badania prowadzono na specjalnie skonstruowanym do tego celu aparacie, który umożliwia obserwację procesu przechodzenia gazu przez zaczyn w trakcie wiązania w danych warunkach otworowych. Analizowano zaczyny o zróżnicowanych ciężarach właściwych, które regulowano za pomocą dodatku mikrosfery. W trakcie badań użyto nowych oraz dotychczas stosowanych dodatków zapobiegających migracji gazu przez wiążący zaczyn uszczelniający.
EN
The article presents the research results of the process of gas migration during the bonding of the cement slurry. The cement slurries had different specific gravities and the temperature range was 25-80[degrees]C, while the pressure range was 3-42 MPa respectively. The research was carried out on the specially constructed device, which allows to observe the process of gas migration through the bonding slurry in specific drilling conditions. The research was carried out on slurries with diverse specific gravities, that were regulated by adding microsphere. Both new and so far used additives, that prevent gas migration through the bonding slurry, were added during the research.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nad optymalizacją parametu gęstości upakowania krzywej uziarnienia (Φ) oraz ilości zaczynu (wyrażonego jako wskaźnik wypełnienia przestrzeni międzyziarnowych przez nienapowietrzony zaczyn - k") dla betonowych mieszanek drogowych. Gęstość upakowania kruszywa zmieniała się w przedziale od 0,718 do 0,786, podczas gdy wartość wskaźnika k" wahała się w granicach od 0,900 do 1,018. Gęstość upakowania kruszywa dla krzywych uziarnienia użytych w badaniach została oszacowana na podstawie modelu Toufara. Wyselekcjonowane krzywe uziarnienia wybrane do celów eksperymentalnych stanowiły kombinację maksymalnie trzech krzywych uziarnienia: piasku, kruszywa pośredniego i kruszywa grubego. Program eksperymentalny dla zmiennych Φ i k" został zaprojektowany w oparciu o metodę planowania wielopoziomowego (kompozycyjnego) (ang: Central Composite Design) i zawierał 9 mieszanek betonowych. Program badań obejmował: pomiary opadu stożka i zawartości powietrza, odporności na zginanie i ściskanie, odporności na działanie mrozu i środków odladzających, skurczu suszenia oraz absorpcji stwardniałego betonu. Analiza statystyczna wyników badań stwardniałego betonu, przeprowadzona przy pomocy metody funkcji aproksymującej (ang: Response Surface Methodology), wykazała, że mieszanki betonowe o najkorzystniejszych parametrach uzyskuje się dla gęstości upakowania od 0,755 do 0,786 oraz dla wskaźnika k" od 0,915 do 1,000. Dodatkowo, krzywe uziarnienia charakteryzujące się najkorzystniejszymi wartościami Φ spełniają warunki przedziału 8-18% pozostałości na sicie i przebiegają równomiernie w środku tego przedziału. Zastosowanie takich krzywych pozwala uzyskać zoptymalizowane mieszanki betonowe o zawartości zaczynu na poziomie 20-23%.
EN
This paper presents the results of optimization study of aggregate gradation parameter [packing density (Φ)] and the amount of paste (expressed as air free paste-aggregate voids saturation ratio (k")) for use in pavement concretes. The range of aggregate packing densities used in the study was 0,718-0,786 and the range of voids saturation ratio was 0,900-1,018. The Φ values for aggregate blends were estimated based on Toufar's model and consisted of the combinations of up to three individual aggregate gradations (sand, intermediate and coarse aggregates). The experimental program was designed with the help of Central Composite Design method and included a total of 9 different concrete mixtures. These concrete mixtures were produced in the laboratory and tested for various fresh properties (slump and air content), as well as several hardened concrete properties including: compressive and flexural strength, freeze-thaw resistance, scaling resistance, free shrinkage, and the rate of water absorption. The statistical analysis performed on the results of selected hardened concrete properties (using Response Surface Methodology approach) revealed that the optimum ranges for variables studied were as follows: from 0,755 to 0,786 for packing density Φ and from 0,915 to 1,000 for k". In addition, it was concluded that the optimized aggregate gradation consisted of combination of sand, intermediate and coarse aggregate falling into the middle of gradation range given in the 8-18% guidelines. Utilization of such aggregate gradations helps to produce optimized pavement mixtures with paste contents in the range from 20-23%.
16
Content available remote Rola wodorotlenku wapnia w reakcji alkaliów z krzemionką
PL
Przedstawiono badania strefy kontaktowej zaczynu z reaktywnym kruszywem krzemionkowym z alkaliami ze szczególnym uwzględnieniem roli jonów wapniowych. Wyniki badań wykazały, że produkt reakcji otaczający reaktywne ziarno kruszywa jest żelem krzemianu potasowo-wapniowego o zróżnicowanej zawartości wapnia. Żel ten wykazuje dużą ekspansję powodującą mikrospękania w strefie kontaktowej.
EN
The investigation of transitional zone between cement paste and reactive silica aggregate in relation to the role of calcium ions is presented. The product of reaction surrounding the grain of aggregate has been found to be potassium-calcium silicate gel with diversified content of calcium. The gel exerts an expansion causing the formation of microcracks in the transitional zone.
PL
W referacie przedstawiono badania wpływu superplastyfikatora nowej generacji na właściwości zaczynów i mieszanek betonowych. Eksperymenty przeprowadzono na cemencie hutniczym CEM TWA 32,5 NA oraz kruszywach mineralnych i łamanych. Stwierdzono istotny wpływ 2-krotnego dozowania tej samej ilości superplastyfikatora na zmianę konsystencji mieszanek betonowych zależnie od czasu.
EN
The report presents the results of testing the influence of a new generation superplasticizer on characteristics of grouts and concrete mixtures. The tests were made on blast furnace cement CEM ID/A 32,5NA and mineral and granite aggregates. The tests shown that two times dosing of the superplasticizer in the same amount has the essential influence on the consistence changes of the concrete mixtures in the function of time.
18
Content available remote Klasyfikacja i wymagania dla domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu
PL
Omówiono przygotowaną przez Europejski Komitet Normalizacyjny serię norm EN 934 'Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu' Podstawowa w tej serii norma EN 934-2 'Domieszki do betonu. Definicje i wymagania' została ustanowiona jako Polska Norma, pięć następnych ustanowione zostaną w roku 2000 i w latach następnych. Przeprowadzono porównanie wymagań normy PN 934-2 z obowiązującymi dotychczas normami krajowymi.
EN
A series of standards EN 934 'Admixtures to concrete, mortar and paste' being under preparation by European Standard Committee is discussed. The basic standard in this series, EN 934-2 'Admixtures to concrete. Definitions and specifications', was established in 1997 and in 1999 was introduced as Polish Standard, future five will be established in 2000 and in subsequent years. A comparison of specifications of PN 934-2 standard with hitherto effective Polish Standards is carried out.
PL
Badano możliwości zwiększenia odporności na działanie wody stwardniałych zaczynów z gipsu syntetycznego. Uzyskano stwardniały zaczyn o zwiększonej wodoodporności, to znaczy o współczynniku rozmiękania przy ściskaniu powyżej 0,30, wytrzymałości na ściskanie w stanie pełnego zawilgocenia co najmniej 1 MPa i zmniejszonej gęstości pozornej, to znaczy o współczynniku przewodzenia ciepła poniżej 0,30 W/m.K. Wyjaśniono mechanizm wpływania zastosowanych domieszek hydrofobizacyjnych na właściwości stwardniałych zaczynów gipsowych.
EN
The possibilities of increasing the fastness to water of hardened paste of synthetic gypsum were investigated. A hardened paste with higher water- proofness, i.e. with softening coefficient under compression above 0.30, with compressive strength as fully moistened at least 1 MPa and with reduced bulk density, i.e. with thermal conductivity below 0.30 W/m.K was obtained. The mechanism of acting of hydrophobic admixtures utilized on the properties of hardened gypsum pastes has been elucidated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.