Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1179

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
PL
Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi [i] konieczne jest stosowanie przegród budowlanych o wysokiej izolacyjności cieplnej (spełnienie wymagania Umax ) oraz jednoczesne zapewnienie niskich wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (spełnienie wymagania EPmax ). Osiągnięcie odpowiednio niskiego wskaźnika EP zależy od wielu zmiennych, związanych zarówno z rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi, jak i systemami technicznego wyposażenia budynku, w szczególności ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania cieplej wody użytkowej. Możliwe są różne kombinacje ich wzajemnej konfiguracji. W artykule zaprezentowano metodę ustalania zestawu rozwiązań architektoniczno-instalacyjnych pozwalających spełnić kryterium EPmax dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wentylacją naturalną lub hybrydową. Pozwala ona w prosty sposób określić, jakie systemy technicznego wyposażenia budynku należy zastosować, by dla danego rozwiązania architektonicznego uzyskać wymaganą wartość wskaźnika EP, lub jak zmodyfikować rozwiązanie architektoniczne przy zastosowaniu danego systemu HVAC i c.w.u. Metoda ta jest uniwersalna - można ją zastosować do przeprowadzenia podobnej analizy przy wykorzystaniu innej metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku.
EN
According to the current building regulations [1] it is necessary to use building envelope with good thermal insulation (meeting the Umax requirement) and at the same time ensuring low values of non-renewable primary energy consumption (meeting the PEmax requirement). Achieving a sufficiently low PE indicator depends on many variables, related to both architectural solutions and building technical systems, in particular heating, cooling, ventilation and domestic hot water. Various configurations of architectural and HVAC design parameters are possible. The article presents a method for determining a set of solutions which meet the PEmax criterion for multifamily buildings with natural ventilation or hybrid ventilation. Presented approach allows to easily determine which systems should be used to achieve the required value of the PE index for a given architectural solution, or how to modify the architectural solution with the use of a given HVAC and DHW system. This method is universal - it can be used to carry out a similar analysis using a different methodology for calculating the energy performance of the building.
2
Content available remote Aktualny stan wdrożenia BIM w polskich firmach budowlanych
PL
Celem artykułu jest określenie zakresu zastosowania technologii BIM przez inżynierów budownictwa. Wykorzystując badania ankietowe, zidentyfikowaliśmy m.in. zasadnicze bariery związane z wdrożeniem BIM. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że stopień aplikacji technologii BIM w polskich firmach budowlanych nadal nie jest satysfakcjonujący, a jej tempo rozwoju w znacznej mierze zależy od wymagań, jakie stawiają zamawiający publiczni i inwestorzy prywatni.
EN
The aim of the article is to determine the current extent of BIM technology application by engineers in the construction industry. Using survey research, the authors identified, i.a., the major barriers associated with the implementation of BIM. The survey confirmed that the degree of BIM technology application in Polish construction companies is still not satisfactory, and its rate of development is largely dependent on the requirements set by public clients and private investors.
3
Content available remote Wpływ warunków atmosferycznych na pracę modułów fotowoltaicznych
PL
W pracy przedstawiono przegląd głównych czynników atmosferycznych tj. natężenia promieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, wiatru, opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń oraz ich wpływ na efektywność pracy modułów fotowoltaicznych wykonanych w różnych technologiach. Zaprezentowano wybrane modele służące do określania temperatury ogniwa będącej funkcją temperatury otoczenia, natężenia promieniowania i prędkości wiatru. Na podstawie kilku modeli określono wpływ danego czynnika atmosferycznego na temperaturę ogniwa. Zaobserwowano, że zmiana temperatury otoczenia wpływa na temperaturę ogniwa w sposób liniowy, i oceniono, że zwiększenie temperatury otoczenia o 1ºC wpływa na podwyższenie temperatury ogniwa również o około 1ºC. Natężenie promieniowania słonecznego również ma liniowy wpływ na zmianę temperatury ogniwa, a jego wzrost o 100 W/m2 powoduje zwiększenie temperatury ogniwa w przedziale 1,75-3,1ºC w zależności od obranego modelu. Wpływ wiatru na temperaturę ogniw nie jest liniowy i dodatkowo jest czynnikiem atmosferycznym, który powoduje pozytywny wpływ na temperaturę ogniwa, a wraz ze zwiększeniem jego prędkości o 1 m/s średni spadek temperatury ogniwa wynosił od 0,6 do 2ºC w zależności od analizowanego modelu, przy czym zazwyczaj większy spadek obserwowano przy mniejszych prędkościach wiatru. Określono również wpływ zmiany temperatury modułu na zmianę sprawności konwersji energii promieniowania słonecznego dla wybranych komercyjnie dostępnych modułów fotowoltaicznych. Zaobserwowano, że sprawność zmienia się liniowo wraz z temperaturą, a średni spadek sprawności w zależności od modelu wynosił od 0,68 do 0,73 pp. na każde 10ºC wzrostu temperatury modułu, dla natężenia promieniowania słonecznego wynoszącego 1000 W/m2.
EN
This paper presents an analysis of the main weather conditions, meaning solar irradiance, ambient temperature, wind, rainfall, snow layer occurrence and pollution as well as their influence on efficiency of different kinds of solar modules. Mathematical models used to determine a solar cell temperature depending on the ambient temperature, solar irradiance and the speed of wind are presented. The impact of every factor on the photovoltaic cell temperature was established based on a few models. The results were as follows: ambient temperature affects cell temperature linearly, an increase of 1°C results in solar cell temperature’s rise of approximately 1°C. The linear dependency is also observed in influence of solar irradiance, a 100 W/m2 increase causes a 1,75-3,1°C rise of a photovoltaic cell temperature, depending on the chosen model. The wind impact however is not linear and it is a weather factor causing a positive outcome for a solar cell temperature - by increasing wind speed by 1 m/s, the average decrease of the temperature of a solar cell was defined in a range from 0,6 to 2 degrees Celsius, depending on the model used to determine it and more significant decrease of temperature was observed with lower values of wind velocity. The impact of temperature change of a PV module on change in solar energy conversion’s efficiency was determined for a chosen solar module available on the market. A linear dependency between efficiency and temperature was observed. An average decrease of efficiency depending on the photovoltaic panel ranged from 0,68 to 0,73 percentage point for every 10°C increase of module’s temperature in case of solar irradiance of 1000 W/m2.
PL
Odzysk ciepła odpadowego z przemysłu jest jednym z najbardziej pożądanych kierunków transformacji ciepłownictwa łączącym cele minimalizacji nakładów z maksymalizacją efektywności. Jednak zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej niewiele jest przykładów wykorzystania ciepła odpadowego z przemysłu zapewne z uwagi na bariery techniczne oraz formalno¬prawne. Jednak największą barierę stanowi brak zrozumienia odmiennych celów jakie przeświecają przedsiębiorstwom ciepłowniczym oraz przedsiębiorstwom przemysłowym. Celem przemysłu jest wytwarzanie dóbr, w którą to działalność zainwestowano kapitał. Ciepło odpadowe jest jedynie okazją do dodatkowego przychodu, która to okazja nie może generować ryzyka dodatkowych kosztów lub strat. Przedsiębiorstwa ciepłownicze patrzą na współpracę przez pryzmat priorytetu mocy dyspozycyjnej i stabilności dostaw, która w przypadku ciepła przemysłowego nie jest możliwa do osiągnięcia. Do tego w Polsce funkcjonuje nieprzyjazna podejmowaniu ryzyka odzyskiwania ciepła odpadowego regulacja. Jednak są przedsiębiorstwa, z doświadczenia których w odzyskiwaniu ciepła odpadowego można korzystać aby znieść istniejące bariery z korzyścią dla wszystkich. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. (PEC Ciechanów) wykorzystuje ciepło odpadowego z przemysłu od ponad dwudziestu lat. W sumie od roku 2011 w PEC Ciechanów wykorzystano ponad 522 tys. GJ ciepła odpadowego z przemysłu do zasilania sieci ciepłowniczej. W artykule przedstawione są wady oraz zalety ciepła odpadowego z przemysłu oraz możliwości i bariery jakie związane są z podejmowaniem współpracy z przemysłem w zakresie wykorzystania ciepła odpadowego na potrzeby ciepła systemowego.
EN
Recovery of waste heat from industry is one of the main priority directions of transformation of the heating sector, combining the objectives of minimizing inputs with maximizing efficiency. However, both in Poland and in the European Union, there are few examples of the use of waste heat from industry, probably due to technical and formal and legal barriers. However, the biggest barrier is the lack of understanding of the different goals of heating companies and industrial companies. The purpose of industry is to produce goods in which capital has been invested. Waste heat is only an opportunity for additional income, which must not generate the risk of additional costs or losses. Heating companies look at cooperation through the prism of the priority of available power and stability of supplies, which is impossible to achieve in the case of industrial heat. In addition, in Poland there is a regulation unfriendly to taking the risk of waste heat recovery. However, there are companies whose experience in waste heat recovery can be used to remove existing barriers for the benefit of all. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. (PEC Ciechanów) has been using waste heat from industry for over twenty years. In total, since 2011, PEC Ciechanów has used over 522 thousand. GJ of industrial waste heat to supply the district heating system. The article presents the advantages and disadvantages of waste heat from industry as well as the opportunities and barriers associated with establishing cooperation with industry in the field of using waste heat for the needs of system heat.
EN
Current situation with the fleet of transport and technological machinery in Ukraine requires an individual approach to evaluating the effectiveness of its maintenance and repair system. The article is devoted to the issue of selecting the most effective option for the use of transport and technological machinery taking into account the specific conditions of its operation characterized by certain risks and uncertainties, and considering the real volumes and age structure of the fleet. Solving this problem requires substantiation of management models of maintenance and repair processes. It is necessary to provide scientifically based methods of managing the system of technical maintenance (TM) and repair of transport and technological machinery (RTTM) using specific methods of an individual approach to the technical and economic evaluation of the effectiveness of maintenance and RTTM processes which are adapted to the modern conditions of its operation. The article presents the results of the research, which was carried out using the basics of system analysis, the theory of decision-making under the conditions of uncertainty, and the basics of multi-criteria analysis. In the course of research, an analytical management model of the maintenance and repair system operation was formed that reveals the sequence of implementing the management methodology, which makes it possible to assess its state in successive discrete states, to promptly take into account the effect of external influencing factors and make corrections, which, in turn, allow increasing the validity of strategic decisions aimed at increasing the effectiveness. A numerical calculation was performed, which allowed us to conclude that the value of maintenance intervals has a significant impact on the indicator of effectiveness. Adjusting this value makes it possible to optimize maintenance and repair processes.
EN
This article presents a description of design work for newly created centrifugal fans. This was done based on the example of an innovative solution that uses a change in impeller geometry. In the described solution, this is achieved by shortening and lengthening the impeller blades. The development of a technical solution with such properties requires a change of approach in the design process compared with classic solutions. Therefore, the following text describes this process from the concept stage to demonstrator tests. The principle of operation of such a solution is presented and the assumptions made based on analytical calculations are also described. The text also shows a 3D model of the centrifugal fan with variable impeller geometry, made with the help of computer aided design (CAD) tools. In the further part, numerical calculations were made on its basis. The finite element method (FEM) calculation made it possible to verify the structural strength of the project and its modal properties as well as to verify flow parameters, thanks to the use of computational fluid dynamics (CFD) calculations. The next step describes the procedure for testing centrifugal fans with variable rotor geometry, which is different from that of fans without this feature. The next part presents the results of research from the tests carried out.
EN
Purpose/reason for writing the paper: Carrying out a cost-benefit analysis of large infrastructure projects in the area of transport causes considerable difficulties and problems in identifying the positive and negative factors of project implementation, and their translation into cash flows generated by the project. The aim of the paper is to present problem solving in the course of financial analysis and economic analysis of an infrastructure transport project. Methodology/approach to problem solving/scope of the study: The scope of the study and the approach to the problem include: • presentation of the role of cost-benefit analysis in the process of assessing the competitiveness of infrastructure transport projects in terms of making decisions about their co-financing from community funds; • characteristics of general assumptions of financial analysis and economic analysis of projects in the transport sector; • discussion of the methodologies of quantification and monetization of socio-economic factors and factors influencing the external environment in the process of assessing the economic effects of a transport project on the regional and national scale; • indication of the latest sources of methodological support for the preparation of cost-benefit analysis (CBA) of the project; • embedding the issues of financial and economic analysis in the context of the requirements for beneficiaries' application for grants from the funds. Arrangements: Different methodologies are used in transport projects to quantify and monetize the impact of individual factors on the external and socio-economic environment. The paper indicates the latest methodological studies, the scope of their application, examples of calculations and recommendations for beneficiaries on how to adjust the information they have to a specific project situation. Practical implications: Adaptation of the Beneficiary to the applicable and recommendation source materials, knowledge of methodologies for conducting analyses increases the probability of reliable preparation of documentation and obtaining a positive decision regarding financial support for the planned investment project. Social implications: Correct and consistent analysis of projects increases the effectiveness of obtaining their co-financing from EU funds. On the other hand, the implementation of modern infrastructure transport projects is a social good that increases the comfort of passengers, reduces the operating costs of carriers, reduces carbon dioxide emissions, noise and local environmental pollution, contributes to saving time and reducing road accidents. Originality/value of the study (for whom?): The paper is directed and will be useful for investors, as well as beneficiaries of community funds, in order to prepare project documentation for the implementation, execution and operation of infrastructure projects in the field of transport.
EN
Purpose: The aim of the study is to determine changes in the cost efficiency of the administration of public higher education in Poland. Design/methodology/approach: The biennial cost Malmquist productivity index was used to study changes in cost efficiency of 58 public higher education institutions in 2014-2016. The results were presented for 6 groups of universities, according to the Ministry of Science and Higher Education in Poland classification. Findings: The research shows that out of 6 groups of institutions accepted for the study, 2 achieved an increase and 1 a decrease in the Malmquist cost index in both study periods. Changes in the Malmquist cost index in the analyzed period are small as the index ranged from 0.98 to 1.06. Both component overall efficiency change and cost-technical change contributed to the change in the Malmquist index level. Research limitations/implications: The main limitation of the study are the analysis of changes in cost efficiency only. Additionally, only public universities supervised by the ministry responsible for higher education were studied. Future research should include changes in allocative efficiency using the Malmquist index. In addition, a larger research sample should be considered, taking into account other public universities, including medical, arts, etc., and non-public universities. Practical implications: The considerations presented are relevant to public university authorities. The article indicates the need to assess cost effectiveness in evaluating the functioning of a higher education institution. This belongs to the responsibilities of management control in terms of effectiveness and efficiency of HEIs and spending of public funds. Information on the variation of cost efficiency between HEIs, assigned to 6 groups, may become a stimulus to conduct an assessment of this economic category in a given unit and strive to improve it. Originality/value: The added value of the article is the use for the first time of the cost Malmquist index to examine higher education. Also, the use of a modified version of the cost Malmquist index to estimate efficiency assuming variable returns-to-scale.
EN
Vibration Energy Harvesting is being investigated for autonomous sensors and actuators that mainly utilize ambient and machine induced vibrations. Recently mechanical motion amplification is incorporated for improving power to weight ratio of vibration harvesters. The present study is motivated to investigate mechanical motion amplification characteristics with different configurations. The parameters investigated are motion amplification ratio, force transmissibility characteristics, weight of the electrical generator, effective damping coefficient achieved and linear nature of damping. Numerical analysis has been performed to compare important characteristics of device operating without amplification to that of with amplification with different configuration. The study has been concluded with comments on application of suitable type of amplification mechanism depending on weight/space constraints and desired effective damping coefficient.
10
Content available remote The maturity model of logistic centres
EN
The main aim of the article is to present the authors’ model of the maturity of logistic centres, in its original, previously published version and improved for the purpose of testing the reliability of logistic centre characters. The second purpose of the article is to justify the possibility of using the maturity model to ensure the reliability of logistic centres. Methods:To carry out the research and prepare the article, an expert (Delphic) method was used, using the knowledge of experts profes- sionally connected with logistic centres, and a literature review. Results: The conclusion of the research and analysis of the results is an improved model of logistic centre maturity compared to previous work. Conclusion:The developed model of logistic centre maturity allows for a comprehensive analysis of the logistic centre’s maturity, locating points in need of improvement, and allows continuity and reliability of the centre’s operation to be ensured. Highlights: - The reliability of logistic centres is extremely important for supply chains; - The maturity model of logistic centres allows for a comprehensive analysis of the examined centre; - Maturity models are an accepted method of ensuring business reliability; - The maturity model developed helps to ensure the reliability of the centres.
PL
Cele: głównym celem artykułu było zaprezentowanie autorskiego modelu dojrzałości centrów logistycznych, w jego pierwotnej, wcześniej publikowanej wersji oraz udoskonalonej na potrzeby badania niezawodności centrów logistycznych postaci. Drugim celem artykułu było uzasadnienie możliwości wyko- rzystania modelu dojrzałości w celu zapewnienia niezawodności funkcjonowania centrów logistycznych. Metody: do przeprowadzenia badań i przygotowania artykułu zastosowano metodę ekspercką (delficką), wykorzystując wiedzę ekspertów związanych zawodowo z centrami logistycznymi, oraz przegląd literaturowy. Wyniki: Wynikiem przeprowadzonych badań i analizy wyników jest udoskonalony w stosunku do wcześniej- szych prac model dojrzałości centrum logistycznego. Opracowany model posiada pięć poziomów dojrzałości w dwunastu obszarach przedmiotowych i stosowana jest w nim reprezentacja ciągła. Dla spełnienia postulatu skutecznego funkcjonowania centrum logistyczne powinno spełniać co najmniej warunki trzeciego poziomu dojrzałości ocenianych obszarów. Konkluzja: Opracowany model dojrzałości centrum logistycznego może być wykorzystywany do przebadania i określenia poziomu rozwoju centrum w najważniejszych obszarach jego funkcjonowania, równocześnie pozwalając na odpowiednią ocenę skuteczności jego działania poprzez kompleksową analizę dojrzałości centrum logistycznego, zlokalizowanie punktów wymagających usprawnień. Pozwala on zapewnić ciągłość i niezawodność funkcjonowania centrum. Najważniejsze wnioski i efekty: -Niezawodność centrów logistycznych jest niezwykle istotna dla łańcuchów dostaw; -Model dojrzałości centrów logistycznych pozwala na kompleksową analizę badanego centrum; -Modele dojrzałości są przyjętą metodą zapewnienia niezawodności przedsiębiorstw; - Opracowany model dojrzałości wspomaga zapewnianie niezawodności centrów.
PL
Artykuł przedstawia analizę możliwości i efektów głębokiej termomodernizacji, której celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania techniczne dotyczące nowych budynków obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku. Przedstawiono niezbędny zakres działań modernizacyjnych i wykorzystania OZE. W części porównawczej wariantów termomodernizacji przeprowadzono analizę ich wpływu na ocenę energetyczną budynku. Zaplanowano następujące działania: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu zewnętrznego, ścian wewnętrznych, stropu od dołu oraz dachu; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; zaizolowanie obiegów c.o. i c.w.u. oraz dodanie lepszej regulacji odbiorników końcowych – centralnej i miejscowej; zastosowanie pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
EN
The paper sets out the possibilities and effects of deep thermal modernization, which target is to improve the energy performance of the building in such a way as to meet the technical requirements for new buildings, which are in force from January 1, 2021. The work covers the necessary scope of modernization activities, including the use of renewable energy. In the comparative part of thermo-modernization variants, an analysis was made and their impact on the building’s energy rating. What was planned is: insulation of external walls, external ceiling, internal walls, ceiling, heat from below and roof insulation; replacement of windows and doors; insulating circuits of heating and hot water installations and adding better regulation of end consumers – central and local regulation; use of heat pumps and photovoltaic panels; ventilation installation with recuperation.
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności systemu zarządzania energią na zgodność z normą ISO 50001 w przedsiębiorstwie sektora chemicznego. Zakres czasowy badań obejmował okres również sprzed wdrożenia systemu, co umożliwiło stworzenie warunków porównawczych. W artykule przedstawiono pozasystemowe czynniki determinujące skuteczność systemu. Artykuł mieści się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Do przeprowadzonych badań zastosowano metody jakościowe.
EN
A systematic literature review and case study description were used to test the effectiveness of an ISO 50001 standard for compliant energy management system in a chem. sector company. A free interview with selected system users was conducted. The time scope of the research covered the period before the system implementation, which made it possible to create comparative conditions. Systemic factors detg. the efficiency of the system were presented.
PL
Kontynuując prezentacje sortowników wibracyjnych wiszących, światowych producentów maszyn i urządzeń branży celulozowo-papierniczej [5], opisano wiele ciekawych rozwiązań pozwalających wydłużyć okres eksploatacji sortowników. Dotyczy to głównie sposobu samooczyszczania sit, zespołu napędowego sortowników oraz konstrukcji kosza sitowego i ramy nośnej. Nowoczesne rozwiązania sortowników wibracyjnych wiszących zapewniają odpowiednią amplitudę i częstotliwość pracy sit na całej ich powierzchni, uzyskując lepszą efektywność sortowania materiału i większą wydajność urządzeń.
14
Content available remote Fluid interaction in a complex terrain wind farm
EN
Optimisation of the placement of wind turbines in a farm is an important stage in wind farm construction. Koznica, a mountainous terrain available for wind farms, is considered in the present work, with the aim to optimise the configuration of a park of 10 turbines. The one-year measurements carried out in the specified place of the Koznica mountain have confirmed the wind energy potential. The present work focuses on analysing how the distance between wind turbines affects the energy produced in configurations of 2, 3 and 5 diameters distance between the turbines, using a particular turbine type with predefined technical characteristics. Interaction analysis is conducted in terms of wake effect, affecting the annual output energy and wind farm efficiency, depending on the farm configuration. The wake effect here is shown as the wind speed deficit. That deficit intensity is removed from the current and previous intensity of each respective turbine. Finally, the difference between the farm organisation's optimised form and the previous configurations is shown, emphasising the annual energy produced depending on the capacity factor.
PL
Optymalizacja rozmieszczenia turbin wiatrowych na farmie jest ważnym etapem budowy farmy wiatrowej. W niniejszej pracy uwzględniono Koznicę, górzysty teren dostępny pod farmy wiatrowe, w celu optymalizacji konfiguracji parku 10 turbin. Roczne pomiary przeprowadzone we wskazanym miejscu góry Koznica potwierdziły potencjał energetyki wiatrowej. W niniejszej pracy skupiono się na analizie wpływu odległości między turbinami wiatrowymi na energię wytwarzaną w konfiguracjach 2, 3 i 5 średnic odległości między turbinami, z wykorzystaniem określonego typu turbiny o określonych parametrach technicznych. Analiza interakcji prowadzona jest pod kątem efektu czuwania, mającego wpływ na roczną moc wyjściową i sprawność farmy wiatrowej, w zależności od konfiguracji farmy. Efekt kilwateru jest tutaj pokazany jako deficyt prędkości wiatru. Ta intensywność deficytu jest usuwana z aktualnej i poprzedniej intensywności poszczególnych turbin. Na koniec pokazano różnicę między zoptymalizowaną formą organizacji gospodarstwa a poprzednimi konfiguracjami, podkreślając roczną produkcję energii w zależności od współczynnika wydajności.
15
Content available remote Analysis and comparison of energy indices of dc-dc pulse converters
EN
The computer simulation was used in order to analyze and compare circuit configurations of pulse-width converters and pulse-frequency converters. The principle of operation and main differences were described. The circuits of pulse-width converter and pulse-frequency converter were modelled in the Matlab software using blocks from the following library: Simulink / SimPowerSystem / Simscape. The block, which performs calculation of static and dynamic power losses of insulated gate bipolar transistor (IGBT), was created. The performance curves of the IGBT were approximated in order to calculate losses. The obtained curves quite accurately describe those of the IGBT in use (CM800HC-66H by MITSUBISHI). It was shown that dynamic losses can be reduced and conversion efficiency can be increased when using the pulse-frequency converters in comparison with pulse-width converters. It was noted that for values of duty cycle in the range from 0.1 to 0.5 the efficiency of pulse-frequency converter is significantly higher than that of pulse-width converter.
PL
Symulacja komputerowa została wykorzystana do analizy i porównania konfiguracji obwodów przetworników o szerokości impulsu i częstotliwości impulsu. Opisano zasadę działania i główne różnice. Obwody przetwornika szerokości impulsu i przetwornika częstotliwości impulsu zamodelowano w programie Matlab z wykorzystaniem bloków z biblioteki: Simulink / SimPowerSystem / Simscape. Stworzono blok, który wykonuje obliczenia statycznych i dynamicznych strat mocy tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT). Krzywe wydajności IGBT zostały przybliżone w celu obliczenia strat. Otrzymane krzywe dość dokładnie opisują krzywe zastosowanego tranzystora IGBT (CM800HC-66H firmy MITSUBISHI). Wykazano, że przy zastosowaniu przekształtników impulsowo-częstotliwościowych można zmniejszyć straty dynamiczne i zwiększyć sprawność konwersji w porównaniu z przekształtnikami o szerokości impulsu. Stwierdzono, że dla wartości współczynnika wypełnienia w zakresie od 0,1 do 0,5 sprawność przetwornika częstotliwości impulsów jest znacznie wyższa niż przetwornika szerokości impulsu.
PL
Dyrektywy Unii Europejskiej oraz przepisy krajowe wyraźnie wskazują na rozwój budownictwa niemal zeroenergetycznego i o niskiej emisji ditlenku węgla. Artykuł zawiera informacje o tym, jak można zrealizować ten cel poprzez zastosowanie pomp ciepła i to zarówno dla potrzeb ogrzewania, jak i chłodzenia. Omówiono pompy ciepła stosowane w budownictwie, wykorzystujące energię niskopotencjalną: powietrze zewnętrzne, grunt, wodę, ścieki i inne ciepło odpadowe do konwersji na ciepło o potencjale użytkowym: do ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody, ale również do chłodzenia pomieszczeń. Podano przykłady rozwiązań dla różnej wielkości budynków i pokazano korzyści wynikające z zastosowania pomp ciepła w aspekcie energetyczno-ekologicznym. Pompy ciepła bardzo dobrze wpisują się w tendencje przyszłościowe i pozwalają na znaczne obniżenie śladu węglowego budynków.
EN
European Union directives and national regulations clearly indicate the development of nearly zero-energy and low-carbon construction. The article provides information on how to achieve this goal by using heat pumps for both heating and cooling. Discussed heat pumps used I construction, using low-potential energy: outdoor air, soil, water, sewage and other waste heat for conversion into heat with a useful potential for heating, hot water, but also for cooling rooms. Examples of solutions for different sizes of buildings are given and the benefits of using heat pumps in terms of energy and ecology are shown. Heat pumps fit very well into the trends of the future and allow for a significant reduction in the carbon footprint of buildings.
EN
The COVID-19 pandemic has revealed the insufficient capacities and capabilities of countries around the world to deal with global infectious diseases and stressed the need to improve the international health security framework. An efficient and comprehensive health system that is able to cope with public health emergencies is an essential prerequisite for strengthening health security. The paper analyzes the efficiency of health systems in the European Union (EU) countries and their responsiveness to the COVID-19 pandemic. The research covers 27 EU countries and it is based on the secondary data contained in the 2019 Global Health Security Index Report. The aim of the paper is to identify key determinants for improving the efficiency of health systems in the EU, as well as to examine the interdependence between health expenditures and the efficiency of health system in this sample of countries. The research is conducted through descriptive statistics and correlation and regression analysis. The conclusions can be useful for the EU policy makers in formulating a strategy to improve the efficiency of Member States’ health systems and preparedness for possible new pandemics.
PL
Pandemia COVID-19 ujawniła niewystarczające zasoby krajów na całym świecie do radzenia sobie z globalnymi chorobami zakaźnymi i podkreśliła potrzebę poprawy międzynarodowych ram bezpieczeństwa zdrowotnego. Wydajny i kompleksowy system opieki zdrowotnej, który jest w stanie poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi dotyczącymi zdrowia publicznego, jest niezbędnym warunkiem wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Artykuł analizuje efektywność systemów opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej (UE) i ich reakcję na pandemię COVID-19. Badanie obejmuje 27 krajów UE i opiera się na danych wtórnych zawartych w raporcie Global Health Security Index 2019. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych determinant poprawy efektywności systemów ochrony zdrowia w UE oraz zbadanie współzależności między wydatkami na zdrowie a efektywnością systemu ochrony zdrowia w tej grupie krajów. Badania uwzględniają statystyki opisowe oraz analizę korelacji i regresji. Wnioski mogą być przydatne dla decydentów UE przy formułowaniu strategii poprawy efektywności systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich oraz gotowości na ewentualne nowe pandemie.
PL
Prezentowana w pracy koncepcja metodyki zautomatyzowanego modelowania i oceny efektywności wykorzystania ESP zilustrowana została na przykładzie metody zautomatyzowanej syntezy modelu referencyjnego konfiguracji ESP i możliwych sposobów organizacji realizowanej w nim produkcji. Opracowany model referencyjny ogranicza przestrzeń możliwych przepływów produkcji tylko do wariantów wolnych od blokad i zagłodzeni. Proponowane rozwiązanie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracji systemu i/lub scenariusz przepływu realizowanej w nim produkcji spełnia przyjęte założenia produkcyjne, aczkolwiek z różną efektywnością. Możliwości zastosowania metody implementującej ten model przedstawia przykład ilustrujący etap prototypowania elastycznego modułu obróbkowego, pozwalającego na zintegrowaną ocenę alternatywnych wariantów konfiguracji modułu z alternatywnymi przebiegami realizowanej w nim produkcji wieloasortymentowej.
EN
The paper presents a method of automated modelling and performance evaluation of concurrent production flows carried out in FMSs. The method allows for quick assessment of various variants of such systems, considering their structure and the organization of production flow of possible ways of their implementation in carried out. Its essences is the conditions imposed on the designed model, limiting the space of possible variants of the production flow only to deadlock-free variants. The practical usefulness of the model implemented in the proposed method illustrates the example describing the simultaneous assessment of alternative variants of the flexible machining module’s structures and the planned multi-assortment production. Finally, its capacity to focus on feasible solutions offers attractive perspective for guiding the Digital Twin like scenario in situations caused by the need to change the production flow.
EN
The development of the modern economic system is becoming increasingly dependent on the sufficient provision of quality energy resources due to the intensification and transformation of the mechanization and automation of all industries. The growth of the energy needs of society is parallel to the awareness of the need to ensure the environmentally friendly development of society. There are a number of reasons for the search for new energy sources, including the limited reserves of traditional sources, dependence on oil-exporting countries, the greenhouse effect due to the entry of carbon dioxide into the atmosphere and air pollution by harmful gases. The biofuel sector offers the potential for both the development of national agriculture and for increasing its energy independence. Global trends in the rapid development of bioenergy in combination with the systemic crisis of the energy sector in Ukraine have necessitated a detailed study on the possibility of increasing the yield of biofuels from crops. The economic and mathematical modeling of the possibility of increasing the yield of bioethanol and vegetable oil from agricultural crops has been carried out. An economic optimization model has been formed, which made it possible to study an increase in the yield of bioethanol from sugar-containing and starch-containing crops and vegetable oil from oil crops from 1 ton per 1 hectare of area. Also, an assessment of the lost yield for the investigated crops has been carried out using the method of analysis of the functioning environment (Farrell’s method).
PL
Rozwój nowoczesnego systemu gospodarczego staje się coraz bardziej uzależniony od zapewnienia wystarczających zasobów energetycznych wysokiej jakości w związku z intensyfikacją i transformacją mechanizacji i automatyzacji wszystkich gałęzi przemysłu. Wzrost potrzeb energetycznych społeczeństwa idzie w parze ze świadomością konieczności zapewnienia przyjaznego środowisku rozwoju. Powodów poszukiwania nowych źródeł energii jest wiele, m.in. ograniczone zasoby źródeł tradycyjnych, uzależnienie od krajów-eksporterów ropy naftowej, efekt cieplarniany spowodowany emisją dwutlenku węgla do atmosfery, a także zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi gazami. Sektor biopaliw oferuje potencjał zarówno dla rozwoju krajowego rolnictwa, jak i zwiększenia niezależności energetycznej kraju. Światowe trendy w szybkim rozwoju bioenergii w połączeniu z systemowym kryzysem sektora energetycznego w Ukrainie wymusiły konieczność szczegółowego zbadania możliwości zwiększenia wydajności biopaliw z upraw. Przeprowadzono modelowanie ekonomiczne i matematyczne, w którym zbadano możliwości zwiększenia wydajności bioetanolu i oleju roślinnego z upraw rolniczych. Powstał model optymalizacji ekonomicznej, który umożliwił zbadanie wzrostu uzysku bioetanolu z upraw cukrowych i skrobiowych oraz oleju roślinnego z roślin oleistych z 1 tony na 1 ha powierzchni.
PL
W artykule przedstawiono dwie charakterystyczne dla początków XXI wieku tendencje, jakie obserwuje się przemyśle. Pierwsza z nich to zasada projektowania i wytwarzania maszyn dla ściśle określonych warunków i rodzaju ich pracy. Korzyści z jej stosowania są zarówno w kategoriach technicznych jak i ekonomicznych. Druga opisana tendencja to szersze niż dotąd uwzględnienie pro-ekologicznych aspektów produkcji. W tym przypadku obserwuje się korzyści przede wszystkim w kategoriach ekologicznych, lecz także i ekonomicznych. Przedstawiono przykład realizacji takiego postępowania, który potwierdził poczynione spostrzeżenia.
EN
In the paper two trends in industry that are characteristic of the 21st century beginning were presented. The first is the principle of designing and manufacturing machines for precisely defined conditions and the conditions of their work. Their advantages are both: technical and economic. The second trend described is to take more account of environmental aspects of production than hitherto. There are above all environmental benefits, but also economic ones. An example of the implementation of such a procedure was given, which confirmed the findings made.
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.