Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zmiany przepisów Unii Europejskiej wynikają z ponownej oceny substancji dodatkowych przez EFSA lub z wniosków producentów o rozszerzenie zastosowania dopuszczonych substancji. W artykule przedstawiono zmiany ustawodawstwa w zakresie substancji konserwującej o nazwie sorbinian wapnia, barwnika E 120 oraz dopuszczenia związków fosforu do produktów na rożnie (np. kebabów). Zmiany przepisów UE w zakresie aromatów wynikają z oceny przez EFSA aromatu eter rumowy.
EN
The European Union legislation has been amended because of the re- evaluation of approved food additives by EFSA or as a result of food producer application on new uses of authorized food additives. The amendments of the EU legislation as regards preservative calcium sorbate, colour E 120 and the use of stabilizers - phosphate compounds in frozen vertical meat spits are presented in the article. The EU legislation on flavourings has been amended because of EFSA opinion on flavouring rum ether.
PL
Dodatki stosowane w produkcji żywności muszą być bezpieczne dla konsumenta. Obecnie w Unii Europejskiej trwa ponowna ocena ich bezpieczeństwa przez EFSA. Oceną są objęte dodatki dopuszczone do żywności przed 20.01.2009 r. Wyniki oceny poszczególnych substancji dodatkowych mogą być przyczyną zmian w ustawodawstwie UE. Program ponownej oceny powinien być zakończony do końca 2020 r., ale prawdopodobnie będzie trwał dłużej.
EN
Food additives should be safe for the consumer. The programme for the re-evaluation by EFSA of food additives approved before 20th January 2009 is running nowadays in the EU. The results of the re-evaluation might have an impact on the EU legislation. The re-evaluation programme should be finalized up to 31st December 2020 but it seems that this deadline will be postponed.
PL
Przepisy dotyczące substancji dodatkowych są skomplikowane, a ich stosowanie w praktyce stwarza problemy zarówno producentom, jak i organom urzędowej kontroli żywności. Aby ułatwić wdrażanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych, Komisja Europejska opracowała przewodniki dotyczące kategorii środków spożywczych oraz klasyfikacji ekstraktów spożywczych o właściwościach barwiących. W artykule omówiono wprowadzone ostatnio oraz planowane zmiany do ww. przewodników.
EN
Legislation on food additives is complicated and the implementation of the rules is difficult either for producers or for official control authorities. In order to make the use of food additive legislation easier the European Commission has worked out the guidance document describing the food categories and guidance document on the classification of food extracts with colouring properties. The amendments introduced recently to these guideline documents and the changes of the documents planned in the near future are described in the article.
PL
Przepisy dotyczące substancji dodatkowych są skomplikowane, a ich stosowanie w praktyce stwarza problemy zarówno producentom, jak i organom urzędowej kontroli żywności. Aby ułatwić wdrażanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych, Komisja Europejska opracowała projekty przewodników dotyczących stosowania zasady przenoszenia oraz substancji pomocniczych w przetwórstwie. W artykule omówiono niektóre zapisy ww. projektów przewodników.
EN
Legislation on food additives is complicated and the implementation of the rules is difficult for the producers as well as for the official control authorities. In order to facilitate the implementation of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 1333/2008 in the food additives, the European Commission has worked out the drafts of the guidance documents: on the carry-over principle and on the processing aids. Some entries of these drafts of guideline documents are described in the article.
PL
Zasada przenoszenia opisana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych dotyczy przypadku, gdy substancja dodatkowa jest wnoszona do produktu wraz ze składnikiem. Ocena prawidłowości stosowania tej zasady w praktyce jest trudna zarówno dla producentów żywności, jak i pracowników urzędowej kontroli żywności. Aby zapewnić jednakową interpretację przepisów dotyczących substancji dodatkowych we wszystkich krajach członkowskich UE, Komisja Europejska opracowała projekt przewodnika dotyczącego zasady przenoszenia.
EN
The carry-over principle described in the regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 1333/2008 on food additives concerns the case when the food additive is incorporated into food product by one of the ingredients. The evaluation whether the carry-over principle has been applied properly is difficult either for food producers or for official control authorities. In order to assure that the interpretation of the legislation on food additives is the same in all Member States of the EU, the European Commission has prepared the guidance document on carry-over principle.
PL
Przepisy Unii Europejskiej podają definicję dodatku do żywności oraz substancji pomocniczej w przetwórstwie. Stosowanie substancji dodatkowych jest szczegółowo uregulowane, natomiast brak przepisów dotyczących substancji pomocniczych w przetwórstwie. Ze względu na fakt, że w przeciwieństwie do substancji dodatkowych substancje pomocnicze w przetwórstwie nie muszą być wymieniane w wykazie składników produktu, rozróżnienie pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie jest bardzo istotne w celu właściwego oznakowania produktu. W artykule omówiono zasady klasyfikacji substancji zgodnie z warunkami podanymi w definicjach dodatku do żywności i substancji pomocniczej w przetwórstwie.
EN
The European Union legislation contains the definitions of food additive and processing aids. The use of food additives is strictly regulated while there are no specific rules on the use of processing aids. Taking into account that processing aids do not have to be listed on the label of the final product in contrary to food additives, the classification of the substance is crucial to the proper labeling of the final product. The differentiations between food additive and processing aid based on their definitions are described in the article.
PL
W 2012 r. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 872/2012 ustanawiające unijną listę substancji aromatycznych dopuszczonych do żywności. Na tej liście znajdują się zarówno substancje aromatyczne już ocenione przez EFSA, jak i takie, których bezpieczeństwo dopiero będzie poddane ocenie. W zależności od wyników oceny przez EFSA unijna lista ulega zmianom – dopisywane są substancje, które nie budzą zastrzeżeń, natomiast substancje niemające pozytywnej oceny są wykreślane. Środki spożywcze zawierające aromaty muszą być oznakowane zgodnie z przepisami UE. Aby ułatwić oznakowanie żywności zawierającej aromaty, Komisja Europejska opracowała projekt przewodnika pt. „Pytania i odpowiedzi dotyczące oznakowania aromatów w środkach spożywczych przeznaczonych dla konsumenta”.
EN
In 2012, the Commission Regulation (EU) No 872/2012 adopting the list of flavouring substances was published. The Union list covers substances, safety of which has already been confirmed by EFSA as well as the substances intended to be assessed by EFSA in near future. Depending on conclusions of EFSA opinions, the Union list is being changed – substances which are not of the safety concern are added to the Union list and substances risky for the consumer health are deleted from the list. Labeling of foodstuffs containing flavourings have to be in line with the EU legislation. In aim to facilitate labeling of flavoured food, the European Commission prepared the draft of the guidance document “Questions and answers on labeling of flavouring in foodstuffs intended to the consumer”.
PL
Aromaty naturalne są jednym z rodzajów aromatów zdefiniowanych w przepisach Unii Europejskiej. Przepisy te szczegółowo określają zasady oznakowania aromatów naturalnych w wykazie składników produktu. Rodzaj zastosowanego aromatu ma również wpływ na możliwość umieszczania wizerunku owocu lub innego składnika na etykiecie produktów aromatyzowanych, w których dany składnik bezpośrednio nie występuje.
EN
Natural flavourings are one of the kinds of flavourings, defined in the European Union legislation. The rules of the natural flavourings labelling are also described in the legislation. The possibility of the use a picture of fruit or another ingredient on the label of flavoured product depends on what kind of flavourings are added to the product.
PL
Przepisy dotyczące substancji dodatkowych są obszerne i złożone,a interpretacja niektórych wymagań stwarza problemy zarówno producentom, jak i organom urzędowej kontroli żywności. Szczególnie dużo wątpliwości budzi zaklasyfikowanie produktu do odpowiedniej kategorii w zał. II do rozporządzenia nr 1333/2008 oraz stosowanie zasady przenoszenia. Aby ułatwić korzystanie z przepisów w zakresie substancji dodatkowych, Komisja Europejska opracowała przewodnik dotyczący kategorii środków spożywczych oraz przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (obecnie w fazie projektu).
EN
Legislation on food additives is extensive and complicated; the interpretation of some requirements is doubtful for producers as well as for official control authorities. Especially, the classification of food product according to Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 and application of carry-over principle brings many doubts. In order to make the use of food additive legislation easier, the European Commission has worked out the guidance document describing the food categories and guidance document on the carry-over principle (draft).
PL
Odróżnienie barwników (dodatków do żywności) będących ekstraktami roślinnymi od ekstraktów roślinnych o właściwościach barwiących stanowi problem zarówno dla instytucji kontrolujących, jak i producentów żywności. W związku z tym Komisja Europejska przy współpracy państw członkowskich UE przygotowała przewodnik dotyczący klasyfikacji ekstraktów spożywczych o właściwościach barwiących. Przewodnik został opublikowany pod koniec 2013 r. i jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Zgodnie z ww. dokumentem zaleca się, aby od 29 listopada 2015 r. ekstrakty barwiące oraz środki spożywcze zawierające te ekstrakty były zgodne z wymaganiami przewodnika.
EN
Distinguishing plant extracts which are colours (food additives) from plant extracts with colouring properties (colouring food) is a problem for both the control authorities and food operators. In this context, the European Commission in cooperation with the Member States of the EU has prepared a guide on the classification of food extracts with colouring properties. The mentioned guide was published at the end of 2013 and now is available on the website of the European Commission. It is recommended that all food products placed on the market after 29 November 2015 be in line with the guidance.
PL
Komisja Europejska opracowała „Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczącego Higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego”, w których określono kryteria rozróżniania surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych. Niezbędne stało się wprowadzenie poprawek do zał. nr II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w zakresie właściwej kategoryzacji surowych wyrobów mięsnych. Od 25 czerwca 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 zmieniające dotychczasowe przepisy w zakresie substancji dodatkowych do surowych wyrobów mięsnych.
EN
Guidance document on the implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 853/2004 on the hygiene of food of animal origin has been elaborated by the European Commission. In this document, a number of aspects related to the Regulation (EC) No 853/2004, among others differentiation between meat preparations and meat products have been clarified. Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 should be amended in the scope of appropriate categorization of meat preparations. Since 25th of June 2014 the Regulation (EU) No 601/2014 amending the rules of use food additives in meat preparations has been applied.
PL
Wędzone produkty spożywcze wywołują obawy natury zdrowotnej, zwłaszcza w odniesieniu do ewentualnej obecności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Aromaty dymu wędzarniczego są wytwarzane z dymu, który jest poddawany frakcjonowaniu i procesom oczyszczania, dlatego stosowanie aromatów dymu wędzarniczego jest uważane za korzystniejsze ze względów zdrowotnych niż tradycyjny proces wędzenia. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące aromatów dymu wędzarniczego są zawarte w kilku rozporządzeniach. Ostatnio ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1321/2013 z 10 grudnia 2013 r. ustanawiające unijny wykaz dozwolonych produktów początkowych dla środków aromatyzujących dymu wędzarniczego przeznaczonych do użycia w takiej postaci w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, lub do produkcji pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego. Rozporządzenie to zawiera listę produktów początkowych dla aromatów dymu wędzarniczego dopuszczonych do żywności wraz z warunkami ich stosowania. W artykule omówiono przepisy ww. rozporządzenia oraz znakowanie produktów z dodatkiem aromatów dymu wędzarniczego.
EN
Smoked foods in general give a rise to health concerns, especially in relation to the possible presence of polycyclic aromatic hydrocarbons. As smoke flavourings are produced from smoke which is subjected to fractionation and purification processes, the use of smoke flavourings is generally considered to be of less health concern than the traditional smoking process.The EU legislation on smoke flavourings consists of some regulations. Recently, the Commission Implementing Regulation (EU) No 1321/2013 of 10 December 2013 establishing the Union list of authorised smoke flavouring primary products for use as such in or on foods and/or for the production of derived smoke flavourings, has been published. The list of authorised smoke flavouring primary products as well as the conditions of usage thereof is included in the regulation. The new regulation and the labelling rules for the products, containing smoke flavourings, are described in the article.
PL
Obecnie w Unii Europejskiej trwa ponowna ocena bezpieczeństwa przez EFSA dodatków dopuszczonych do stosowania w produkcji żywności. Zakończenie programu ponownej oceny przewidziano do 31 grudnia 2020 r. Wyniki oceny poszczególnych substancji dodatkowych mogą być przyczyną zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Przykładem dokonanych już zmian jest wycofanie po ponownej ocenie barwnika E 128 z listy dodatków dopuszczonych do żywności czy ograniczenie stosowania trzech barwników: E 104, E 110, E 124. Planuje się wprowadzenie zmian dotyczących warunków stosowania karmelu E 150c w żywności.
EN
In the EU, the programme for the re-evaluation by EFSA of approved food additives is running nowadays. This programme should be finalized up to 31.12.2020. The results of the re-evaluation of some food additives might have an impact on the EU legislation. Some of examples include the deletion of colour E 128 from the list of authorized food additives and the restriction of use of three other colours: E 104, E 110, E 124. The changes of the condition of use of caramel E 150c in foodstuffs are planned.
PL
Od 1 czerwca 2013 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 w sprawie unijnego wykazu dodatków do żywności. Jego stosowanie wiąże się z pewnymi zmianami dla producentów żywności – m.in. do niektórych środków spożywczych nie będą mogły być wnoszone barwniki na zasadzie przenoszenia, ulegną zmianie nazwy niektórych substancji dodatkowych, należy uregulować stosowanie dodatków do żywności w suplementach diety dla niemowląt i dzieci. Stosowanie przewodnika dotyczącego klasyfikacji środków spożywczych o właściwościach barwiących pozwoli na odróżnienie żywności barwiącej od barwników.
EN
Commission Regulation (EU) no 1129/2008 on the EU list of food additives shall apply from 1 June 2013. The use of the mentioned Union list brings some changes to food producers – there will be the list of food products in which the presence of colours incorporated via carry-over is not allowed, the names of some food additives will be changed; the use of food additives in food supplements for infants and young children should be regulated. The application of guidelines on the classification of colouring foodstuffs will allow distinguishing between colours and colouring foodstuffs.
PL
W Unii Europejskiej trwają prace nad zmianami przepisów w zakresie substancji dodatkowych do żywności. Obecnie, w okresie przejściowym, obowiązują zarówno przepisy krajowe, jak i niektóre przepisy unijne. W artykule omówiono wspólnotową listę substancji dodatkowych stanowiącą załącznik nr II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 oraz rozporządzenia Komisji wprowadzające zmiany do ww. listy.
EN
In the European Union, the changes of food additives' legislation are being introduced. Nowadays, in the transitional period, national regulations as well as some UE rules are in force. The community list of food additives, which makes the annex II to the Regulation (EC) no 1333/2008 and the amendments to the community list are described in the article.
PL
W listopadzie 2011 r. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 1131/2011 dopuszczające do stosowania w żywności nową substancję słodzącą - glikozydy stewiolowe. Rozporządzenie to stosuje się od 2 grudnia 2011 r. W artykule omówiono m.in. sposób otrzymywania glikozydów stewiolowych, ocenę bezpieczeństwa substancji przez EFSA, właściwości technologiczne i zastosowanie E 960 w żywności oraz znakowanie żywności z dodatkiem glikozydów stewiolowych.
EN
The Commission Regulation (EC) No 1131/2011 allowing the use of a new sweetener - steviol glycosides in food was published in November 2011. The mentioned regulation has been applied since the 2nd of December 2011. The method of steviol glycosides' production, safety evaluation of this substance by EFSA, the technological properties and the conditions of use of E 960 in food as well as labelling of products containing steviol glycosides have been described in the article.
PL
W Komisji Europejskiej trwają prace nad unijną listą substancji aromatycznych dopuszczonych do żywności oraz unijną listą produktów początkowych dla aromatów dymu wędzarniczego stosowanych w produkcji żywności. Opracowano projekty rozporządzeń ustanawiających ww. listy. W artykule przedstawiono najważniejsze zapisy zawarte w projektach ww. aktów prawnych.
EN
The European Commission is still working on the EU list of flavouring substances and the Union list of primary products for smoke flavourings intended to be used in food products. The drafts of the regulations establishing the mentioned above lists have been prepared. In the article, the most important points of the drafts of the regulations are described.
PL
W 2011 r. ukażą się załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności, zmiany do załącznika nr II w zakresie niektórych barwników, substancji dodatkowych zawierających glin, nowych substancji dodatkowych i rozszerzenia zastosowania dopuszczonych substancji dodatkowych. Do końca roku zostanie również opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie kryteriów czystości substancji dodatkowych.
EN
In 2011, the annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council will be published. Amendments to annex II in relation to some colours, aluminium-containing food additives, new food additives and extension of use of some food additives are forthcoming. Until the end of this year, the Commission Regulation on the purity criteria of food additives should be also published.
PL
Obecnie trwają prace nad opracowaniem rozporządzeń Komisji zmieniających przyjęte w kwietniu załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008/WE w sprawie dodatków do żywności. Zmiany polegają na dopuszczeniu nowych substancji dodatkowych lub rozszerzeniu zastosowania dopuszczonych obecnie substancji. W artykule omówiono nowe zastosowania substancji dodatkowych, uwzględnione w ww. rozporządzeniach Komisji Europejskiej.
EN
The European Commission is elaborating the draft regulations, amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives, as being adopted in April. The amendments cover the authorization of new food additives as well as the extension of use of the already authorized substances. The new provisions concerning food additives have been discussed in the article.
PL
W artykule omówiono stan prac nad opracowaniem wspólnotowych wykazów substancji dodatkowych oraz substancji aromatycznych dopuszczonych do żywności. Wykazy te będą stanowiły załączniki do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności oraz nr 1344/2008 w sprawie aromatów.
EN
State of play of Community lists of food additives and flavoring substances is presented in the article. The mentioned Community lists will be published as the annexes to Regulation (EC) No 1333/2008 on food additives and Regulation (EC) No 1334/2008 on flavorings.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.