Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacja celulozowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Suszenie izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego
PL
Artykuł dotyczy suszenia izolacji celulozowej transformatorów rozdzielczych za pomocą estru syntetycznego. W artykule przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w układzie izolacyjnym transformatora. Opisano również metody wykorzystywane do suszenia transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przedstawiono wyniki badań, które potwierdziły możliwość wykorzystania estru syntetycznego do efektywnego suszenia izolacji celulozowej. Ponadto opisano metodę uzdatniania estru syntetycznego.
EN
The article concerns the drying of distribution transformer’s insulation using synthetic ester. In the article the causes and effects of water presence in transformer insulation were shown. The main methods used for transformer drying “in situ” were also described. The article presents the research results which confirmed the possibility of using of synthetic ester for effective drying of cellulose insulation. Moreover, the method for treatment of synthetic ester was described.
PL
W artykule przedstawiono wpływ różnych czynników na formowanie, obecność i stabilność związków furanu, będących produktami degradacji izolacji celulozowej. Wskazano powiązania między stężeniami pochodnych furanu (głównie 2FAL), a stopniem polimeryzacji izolacji celulozowej. Przedstawiono wyniki wykonanych przez autora obliczeń statystycznych, które znajdują się aktualnie w obszarze zainteresowań grupy roboczej CIGRE WG D1.01 (TF 13).
EN
The paper shows the effect of various factors on the formation, the presence and the stability of the furan compounds which are the products of the degradation of cellulose insulation. The relationship between the concentrations of furan derivatives (mainly 2FAL) with a degree of polymerization of the cellulose insulation was pointed. The results of the author's statistical calculations that are currently of interest to the working group CIGRE WG D1.01 (TF 13) are presented.
PL
W artykule omówiono problematykę rozpuszczalności wody w estrze syntetycznym w aspekcie suszenia izolacji celulozowej transformatora. Zwrócono uwagę na bardzo duże, w stosunku do innych cieczy elektroizolacyjnych, graniczne nasycenie estru syntetycznego wodą. Na podstawie wyników badań, opisanego w artykule eksperymentu, wykazano możliwość zastosowania estru syntetycznego do efektywnego suszenia izolacji celulozowej.
EN
The article concerns the water solubility in synthetic ester in aspect of drying of transformer’s cellulose insulation. In particular, attention was drawn to the very high water saturation limit of the synthetic ester compared to the other electro-insulating liquids. It was concluded, on the basis of experiment results, that synthetic ester can be used for efficient drying of transformer’s cellulose insulation.
PL
W artykule przedstawiono etapy wytwarzania hybrydowego materiału termoizolacyjnego składającego się ze styropianu i włókien pochodzących z recyklingu. Omówiono dobranie odpowiedniej granulacji celulozy, wybór dodatku uniepalniającego, środka grzybobójczego oraz czynnika łączącego składniki międzyfazy z EPS. Podkreślono elementy wpływające na innowacyjność tego produktu.
EN
The article presents the production stages for a hybrid thermal insulation material, composed of expanded polystyrene foam and recycled fibres. It discusses selection of the right cellulose grain size, selection of flame retardant, anti-fungal agent and binding agent for binding the core layers with EPS. Special emphasis was on the elements affecting the innovative quality of the product.
PL
W artykule omówiono wyniki badania mykologicznego wyrobów z celulozy w postaci luźnej, formowanych in situ do izolacji cieplnej w budownictwie, wykonane znormalizowaną metodą europejską PN-EN 15101-1:2013-12. Przedstawiono wyniki i przykłady stanu zaatakowania próbek przez grzyby. Wykazano, że badane włókno celulozowe, w postaci luźnej do formowania in situ, w warunkach zgodnych z warunkami badania może pod względem odporności na pleśnienie stanowić dobry, naturalny i odnawialny materiał izolacyjny.
EN
The article discusses the results of microbiological testing of loose fiber products (cellulose) formed in situ for thermal insulation in construction, carried out according to standardized European method of PN-EN 15101-1:2013-12. The results and examples of advancement of fungal attack on specimens are presented. It has been demonstrated that the examined loose fiber for in-situ formation, provided that the actual conditions are consistent with the test conditions, may be a good, natural and renewable insulating material in terms of mould resistance.
PL
Artykuł jest polemiką z publikacją Przemysława Brzyskiego pt. „Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne” („IZOLACJE” nr 11/12/2014) i rozszerzeniem opisu materiału izolacyjnego z celulozy.
EN
The article is a polemic with the publication styled “Environmental aspects of the utilisation of selected materials used as thermal insulation” by Przemysław Brzyski (“IZOLACJE”, Issue No. 11/12/2014) and expounds on the description of cellulose insulation material.
8
Content available remote Ocieplanie przegród zewnętrznych celulozą w świetle nowych wymagań cieplnych
PL
W artykule opisano właściwości celulozy jako materiału izolacyjnego. Przedstawiono wyniki obliczeń wymaganej grubości izolacji celulozowej w wybranych przegrodach zewnętrznych.
EN
The article describes the properties of cellulose as an insulation material. It also presents the results of calculations of the required thickness of cellulose insulation in selected cases of external envelope.
PL
W artykule dokonano przeglądu wybranych materiałów stosowanych w budownictwie jako izolacje termiczne, a mogących być uznane jako ekologiczne i zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Przedstawiono właściwości izolacji celulozowej, włókna drzewnego, wełny konopnej, perlitu ekspandowanego, szkła piankowego i kompozytu wapienno-konopnego.
EN
The article provides a review of selected materials used in construction as thermal insulation, which could be deemed environmentally friendly and sustainability compatible. The article also presents properties of cellulose insulation, hemp wool, expanded perlite, foam glass and lime-hemp composite.
PL
W artykule omówiono zmiany na rynku izolacji termicznych wynikające z wprowadzenia normy zharmonizowanej dla materiałów celulozowych. Poruszono problematykę związaną z dopuszczalnym zakresem zastosowania tych izolacji termicznych oraz przedstawiono wymogi prawne stosowania produktów certyfikowanych na podstawie normy zharmonizowanej.
EN
The article defines changes on the thermal insulation market resulting from the publication of the new harmonised standard for loose fill cellulose insulation materials. It also informs about viable field of application and possible challenges for installation of the product certified according to the norm.
11
Content available remote Termoizolacyjne systemy natryskowe - właściwości i zastosowanie
PL
W artykule omówiono rodzaje i właściwości materiałów do izolacji natryskowych: pianek poliuretanowych, zapraw termoizolacyjnych na bazie spoiwa cementowego i włókien mineralnych oraz celulozy. Opisano technologię i warunki aplikacji tych materiałów, porównano ich wybrane parametry techniczne, właściwości ogniowe oraz akustyczne. Podano także wpływ tych materiałów na środowisko oraz warunki bezpiecznej aplikacji.
EN
The article discusses the types and properties of spraying insulation materials: polyurethane foams, cement- and mineral fibrebased thermal insulation mortars, as well as cellulose. It also describes application conditions and the technology used for these materials, as well as compares their several selected technical, fire resistance, and acoustic properties. It also investigates the impact of using these materials on the environment, as well as their safe application conditions.
PL
Celem pracy jest ocena wpływu stopnia polimeryzacji celulozy DP na odpowiedź dielektryczną układu izolacyjnego papier-olej. Obiektami badań były próbki preszpanowe nowe i starzone o stopniu polimeryzacji odpowiednio 1435 i 406. Badano odpowiedź dielektryczną w dziedzinie czasu i częstotliwości. Badania wykazały, że charakterystyki odpowiedzi dielektrycznej próbek nowych i zestarzonych, o identycznej zawartości wody są bardzo zbliżone. Ich różnice mieszczą się w granicach rozrzutu.
EN
Up to now the controversial and unsolved problem up has been evaluation of insulation ageing, using the dielectric response method. Figs. 1 and 2 show the influence of aging of oil impregnated paper samples on the dielectric response. However, it is not clear yet if these changes are caused by reducing DP or by ageing of by-products such as acids formed during the ageing [7, 8, 9, 10]. The purpose of this work is to evaluate the influence of the cellulose polymerization degree (DP) on the dielectric response. The research objects were new and aged press-board samples of the polymerization degree 1435 and 406, respectively (Tab. 2). The authors investigated the dielectric response in the time and frequency domains. Results concerning the frequency analysis are presented in Figs. 3 and 4. It can bee seen that increase in moisture from 0.5 % to 3.3 % causes a large shift of the dielectric response characteristics. On the other hand, decrease in DP from 1435 to 406 causes a small change of the characteristic shape. Figs. 5, 6 and 7 show investigation results of the recovery voltage. In this case, also the shift of the characteristics corresponding to the samples of different DP values is very small. From the presented investigations it follows that DP does not affect the quantities characterizing the recovery voltage, which are used in practice most often. The research showed that the dielectric response characteristics of new and aged samples, of different DP and identical water content are very close. Their differences are within the limits of statistical dispersion.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zawilgocenia izolacji stałej transformatorów energetycznych oraz probierczych. Przedstawione wyniki są konsekwencją blisko sześciu lat badań prowadzonych w początkowej fazie w Polsce, Szwecji i Niemczech w ramach programu badawczego REDIATOOL, a w drugiej fazie, na obszarze zachodniej Polski. W badaniach wykorzystywano głównie technikę spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (FDS).
EN
The aniele presents results of investigation concerning moisture content in paper insulation of power transformer and test transformers. Presented results are the consequence ofsix years of investigation, which were realized ał the first phase in Poland, Sweden and Germany, within a framework of REDIATOOL project, at the second phase on the west part of Poland, mainly. Most often the frequency response analysis (FDS) in Iow freąuency rangę has been used (Statistics of insulation moistening of transformers in the Polish power system with the dMsion into group).
15
Content available remote Celulozowe izolacje termiczne. Cz. I.
PL
O ociepleniu budynków włóknocelulozą było głośno w krajach zachodnioeuropejskich w czasie kryzysu energetycznego w latach 1970-1980. Juz wówczas tamtejsze społeczności szybko dostrzegały i doceniały zdrowotne, ekologiczne i ekonomiczne wartości tej izolacji, dzięki czemu systematycznie zdobywała popularność. W owym czasie gospodarka socjalistyczna na polskim rynku skutecznie blokowała jej stosowanie (technologia była za droga). Praktycznie więc polski klient musiał na nią czekać dopiero aż do ostatniej dekady XX w.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.