Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stacje transformatorowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Trudno sprawą jest całkowite wyeliminowanie niepożądanych sytuacji pożarowo niebezpiecznych oraz awarii. Jednak dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych możliwe jest ograniczenie skutków takich zdarzeń. Oczywistą metodą zabezpieczenia jest fachowy serwis. Rola jaką pełnią osoby odpowiedzialne za dozór urządzeń jest niemierzalna ponieważ przez zlekceważenie kontroli urządzeń może spowodować wcześniejsze zużycie i w konsekwencji awarię którą serwis by wyeliminował. Odnośnie samych zabezpieczeń warto pamiętać że już we wczesnym etapie projektowania trzeba uwzględnić wszelkie normy odnośnie lokalizacji danych elementów i odległości między nimi. Ważnym elementem instalacji są odpowiednio dobrane rozwiązania technologiczne, które będą przynosiły zamierzony efekt, tu pomocne okaże się zapoznanie ze specyficznymi warunkami w jakich detektory mają pracować. Rozwój techniki i przemysłu nie tylko stawia szerokie spektrum środowisk działania urządzeń których warunki pracy muszą być monitorowane przy pomocy specjalistycznych detektorów, ale również daje innowacyjne rozwiązania które są w stanie sprostać większości specyficznych problemów, ograniczać koszty danej instalacji, dlatego trzeba wyznaczyć priorytety: bezpieczeństwo człowieka, optymalna praca, niezawodność instalacji, kompatybilność z innymi instalacjami, oraz wykonanie instalacji zgodnej z projektem oraz aktami prawnymi) które usprawni serwis, naprawy oraz modernizacje w przyszłości.
PL
Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe.
PL
Przedstawiono analizę energochłonności układów pomiarowych energii elektrycznej w stacjach SN/nN.
EN
The paper presents analysis of energy consuming of systems for electric energy measurement at MV/LV stations.
PL
W referacie przedstawiono rozwiązanie stacji transformatorowej z nowo opracowaną wieloodpływową komorą dolnego napięcia z wyłącznikami próżniowymi na odpływach. Zaprezentowano powstały w ten sposób typoszereg stacji oraz podstawowe parametry techniczne. Omówiono możliwości konfiguracyjne w zakresie wielowariantowości wersji wykonawczych uzależnionych od wymagań użytkownika. Zwrócono uwagę na zasilanie odbiorów energoelektronicznych z możliwością stosowania wieloparametrowrych zabezpieczeń upływowych, a także na bardzo istotną kwestię autokontroli zewnętrznego obwodu pomiarowego zabezpieczeń centralnych.
EN
MAR and MAR-G transformer stations with vacuum circuit breaker at outlets. The article describes a transformer station with a multi-outlet low voltage chamber with vacuum circuit breakers at outlets. This way a series of types of the station was developed (examples in attached figures), which was described in the article along with basic technical parameters. The authors discussed configuration possibilities as far as different variants of the solution are concerned, depending on the client's requirements. The focus was put on power supply of power electronic receptions with possible use of multi-parameter leakage protection units and on an important issue of auto-control of an external measuring circuit of central protection units.
PL
W artykule przedstawiono projekt rozbudowy linii kablowej SN, zasilającej stacje transformatorowe w układzie pętlowym. Pominięty został projekt stacji transformatorowej przyłączanej do linii kablowej SN, który stanowi osobne opracowanie.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów natężenia pola magnetycznego, które przeprowadzono w wybranych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w otoczeniu różnych źródeł pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz. Były to budynki położone obok wnętrzowych stacji transformatorowych, napowietrznych linii wysokiego napięcia oraz lokale mieszkalne, w których źródłem pola magnetycznego były elementy instalacji niskiego napięcia. Pomiary te realizowano przez różne okresy, od tygodnia do miesiąca, przy użyciu miernika umożliwiającego ciągłą rejestrację indukcji magnetycznej. Po analizie statystycznej wyników pomiarów oszacowano uśrednione poziomy natężenia pola magnetycznego, jakie mogą wystąpić w analizowanych budynkach mieszkalnych.
EN
The article presents and discusses the results of measurements of the magnetic field strength, which was conducted in selected residential buildings located in the vicinity of different sources of magnetic field with a frequency of 50 Hz. These were buildings located next to the indoor transformer stations, high voltage overhead lines and dwellings, which were the source of the magnetic field components of the system low voltage. These easurements were carried out for various periods of time from one week to one month by using the meter to enable continuous recording of the magnetic induction. After statistical analysis of measurement results was estimated averaged magnetic field strength levels that may occur in the analyzed buildings.
PL
Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe SN/nn są stacjami przyłączonymi do sieci o napięciu 6÷20 kV i wyjątkowo do sieci 30 kV (np. kopalnie odkrywkowe). Służą one do zasilania sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, o napięciu 3×230/400 V. W stacjach tych instaluje się transformatory o mocach znamionowych od 160 do 1000 kVA. Stacje te przystosowane są do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia.
PL
Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie sposobu obliczania zwarć w sieci elektroenergetycznej. Przykładowych obliczeń dokonano na stacji średniego napięcia usytuowanej w Międzyzdrojach.
EN
A method of electrical Power systems Court circuits calculation is proposed in this paper. To analyze the chosen power transformer station we have adopted the admittance matrice method at the nods of the network.
PL
Omówiono parametry eksploatacyjne stacji transformatorowych firmy ENCO oraz system do zdalnego monitoringu urządzeń rozdzielczych i prądu nadzorowanej sieci.
EN
The paper discusses operational parameters of transformer stations manufactured by ENCO as well as system for remote monitoring of distribution equipment and the current in supemsed network.
PL
Przedstawiono problematykę zagrożeń elektromagnetycznych występujących w budynkach, w których zlokalizowane są stacje transformatorowe. Zaprezentowano wyniki badań indukcji magnetycznej pola magnetycznego zmiennego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz w pomieszczeniach sąsiadujących ze stacjami transformatorowymi. Omówiono metody ograniczania pola magnetycznego w otoczeniu elektroenergetycznego wyposażenia budynków.
EN
Transformer stations are sometimes located in dwellings and buildings with work space. Problems of electromagnetic fields produced by transformers and the need of their reduction in the buildings is important in the aspects of the possible health effects of chronic exposure to a low frequency magnetic field, even relatively weak (especially the possibility of increased cancer risk). Presented investigations were done in transformer stations 15/0.4 kV of power in the range of 160-1000 kVA and in the neighbouring working and living rooms. These investigations consisted of measurements of the rms value of magnetic flux density and electric filed strength in transformer stations, measurements of the rms value of magnetic flux density in rooms neighbouring to transformer stations and many hours registration of the rms value of magnetic flux density in rooms. Measurements were done in the so called ELF frequency range (50 Hz-2 kHz). Current loads of transformers were identified to establish their relation with the results of measurements of magnetic field. Magnetic flux density in the nearest rooms to transformer stations can reach values up to a few or a few tens of microtesla (µT) and is below a limit value for general public exposure (in Poland: 75 µT). Magnetic flux density in stations is significantly higher and can exceed permissible value for 8 hours workers' exposure (in Poland: 200 µT). The level of magnetic filed in the rooms neighbouring to transformers stations depends on an load of transformer, kind of transformer power output (cables or buses), and distance of cables or buses from walls and ceilings of station. The data from operators of city electrical system shows differences in current loads of transformers: from 50 A for all transformers up to 460 A in case of transformers of 630 kVA nominal power. The differences in current loads result from changes in consumption of power depended on time of day or season of year and numbers of consumer of electric energy connected to a transformer station. Maximum phase current is usually (50-70%) of maximum output current. The increase in current from transformers and increase in produced magnetic field is possible in current technical system. Most often the phase load of transformers of 160-630 kVA nominal power is in the range of 50-150 A. Various constructional and architectural solutions (dimensions of transformer stations and distribution rooms of low voltage, distance of electrical equipment from working and living rooms) influence on a level of magnetic filed in the vicinity of electrical devices. Usually, the height of transformer station is in the range of 3-4 m. The buses or cables of low voltage connected transformer with switch box are located 0.5-1.7 m under ceiling. Sometimes cables are put on the wall. Exposure to magnetic field of low frequency in the rooms neighbouring to transformer stations is below permissible exposure for general public, nevertheless a level of magnetic field is significantly higher than in rooms in buildings without transformers. According to resolutions of European Parliament and standing of World Health Organisation, available measures to reduce a level of magnetic field should be undertaken. One of the most effective methods is close-up of cables to allow the self-compensation of magnetic fields produced by currents of different phases. This method in case of transformer stations can give 10 - fold decrease in magnetic field in the rooms neighbouring to transformers stations.
PL
W zależności od funkcji pełnionej w systemie elektroenergetycznym, stacje transformatorowe SN/nn najprościej można podzielić na: transformatorowo-rozdzielcze i transformatorowe. Z kolei ze względu na budowę dzielimy je na napowietrzne i wnętrzowe.
PL
Omówiono typowe układy stacji transformatorowych stosowanych w sieciach terenowych.
EN
Configurations of transformer stations used in local eleetrie power networks.
PL
Przedstawiono analizę ekonomiczną efektywności budowy stacji transformatorowych SN/nn na terenach wiejskich.
EN
Analysis of economic efficiency of MV/LV transformer stations ii try areas is presented.
PL
Przedstawiono zabezpieczenie transformatorów olejowych o mocach znamionowych mniejszych niż 400 kVA, nadające się do stosowania w uproszczonych słupowych i wnętrzowych stacjach transformatorowych. W proponowanym rozwiązaniu bezpieczniki średniego napięcia, ograniczające prąd zwarciowy, są umieszczone w kadzi transformatora.
EN
Protection system for oil-immersed transformers rated for not more than 400 kVA, suitable for simplified pole-mounted and indoor transformer stations are presented. In proposed system MV fuses for limiting of short-circuit current are located in transformer tank.
PL
W artykule omawia się zagadnienie lokalizacji nowobudowanych stacji transformatorowo - rozdzielczych 110 kV/SN na terenie miast i aglomeracji miejskich w warunkach rynku energii elektrycznej w kraju. W ekonomice elektroenergetyki miejskiej problem jest bardzo istotny ze względu na uwzględnienie w modelu rozwoju sieci elektroenergetycznych kosztów gruntu, które w dotychczasowych pracach były pomijane. Koszt gruntu należy uwzględnić, w badaniach gdyż decyduje on o rodzaju rozwiązania stacji 110 kV/SN, sieci 110 kV i sieci średniego napięcia. Omawia się modele optymalnej lokalizacji miejskiej stacji 110 kV/SN oraz algorytmy rozwiązywania problemu różnymi metodami. Omawia się wyniki badań przeprowadzone w sieci elektroenergetycznej Warszawy.
EN
The problem of localization of newly built 110 kV/middle voltage distribution transformer substations in the area of towns and urban agglomerations in conditions of electrical energy market in the country have been discussed in the paper. The problem is very important in urban electrical energy economy because of taking into account the ground costs in the model of network development, which had been neglected in previous works. The ground cost must be considered in the investigations, since it decides about the lay out of 110 kV/middle voltage substations, 110 kV grid and middle voltage network. Models of optimal localization of a 110 kV/middle voltage substation and algorithms of solving the problem by various methods have been described. Results of investigations carried on in Warsaw electrical power network have been presented.
19
Content available remote Optymalizacja struktur miejskich sieci niskiego napięcia metodami ewolucyjnymi
PL
W artykule przedstawiono metodę optymalizacji struktur miejskich sieci niskiego napięcia wykorzystującą algorytmy ewolucyjne. Z uwagi na złożoność zadania i wielkość przestrzeni rozwiązań, w której może być poszukiwane rozwiązanie zdecydowano się na przeszukiwanie tylko obszaru rozwiązań dopuszczalnych. W tym celu opracowano metody naturalnego kodowania zadań optymalizacji struktur i konfiguracji, jak również specjalizowane operatory genetyczne.
EN
In the paper, a method of optimizing low voltage network structure is presented, that utilizes evolutionary algorithms. Due to the complexity of this task and the extent of area in which solution can be found, only an acceptable solution area is sought. For this purpose, methods of natural coding of structure and configuration optimization problems were derived. Additionally, suitable, specialized genetic operators were proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.