Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 318

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bridges
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Trasa Łagiewnicka o długości 3,5 km powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Koszt całego przedsięwzięcia to 803,5 mln zł.
Mosty
|
2021
|
nr 1
18-21
PL
Bogusław Pilujski, dyrektor Południowego Oddziału Obiektów Mostowych w STRABAG Sp. z o.o., w rozmowie z redakcja czasopisma „Mosty” opowiada o swoich doświadczeniach zawodowych, największych dumach i wyzwaniach realizacyjnych, a także omawia kwestie związane z polskimi mostami oraz problemami, z którymi muszą się mierzyć projektanci.
EN
The paper presents a method of comparing the geometrical condition of railway tracks at different times, in different places and with interdependent phenomena. This method involves treating the most important railway track properties as independent diagnostic variables and expressing each of them on a centile scale assumed as the basis for comparisons. The dependent variable is the geometric interval. In this way, it is possible to significantly enrich the description of the railway track condition on sections of railway lines on which changes in their state require a more detailed analysis, especially in terms of repair planning. Such sections are tracks on long bridges and sections on which new solution are tested. Selected track characteristic are obtained using diagnostics known in operation practice. The application of the method should facilitate planning of railway track repairs on bridges and comparison of results of experiments carried out on different test sections.
PL
Artykuł przedstawia metodę porównywania geometrycznego stanu nawierzchni kolejowej w różnym czasie, w różnych miejscach z uwzględnieniem zjawisk współzależnych. Metoda ta polega na traktowaniu najważniejszych cech nawierzchni jako niezależne zmienne diagnostyczne i na wyrażaniu każdej z nich w skali centylowej przyjętej jako baza porównań. Zmienną zależną zaś jest interwał geometryczny. W ten sposób można znacznie wzbogacić opis stanu nawierzchni na odcinkach linii kolejowych, na których zmiany tego stanu wymagają dokładniejszej analizy, szczególnie pod kątem planowania napraw. Odcinkami takimi są tory na długich mostach oraz odcinki, na których prowadzi się badania nowych rozwiązań. Wybrane cechy nawierzchni uzyskuje się stosując diagnostykę znaną w praktyce eksploatacyjnej. Zastosowanie metody powinno ułatwić planowanie napraw nawierzchni na mostach oraz umożliwić porównanie wyników eksperymentów prowadzonych na różnych odcinkach doświadczalnych.
PL
Aby umożliwić w praktyce optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych, Ministerstwo Infrastruktury zleciło opracowanie Katalogu typowych drogowych obiektów mostowych oraz towarzyszącego mu Podręcznika projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce.
EN
In order to enable the optimisation of the road investment completion process in practice, the Ministry of Infrastructure has commissioned the development of the Catalogue of typical road bridge structures and the associated Manual of designing road bridge structures according to Eurocodes in practice.
EN
The article presents the problems of building and maintaining urban transport infrastructure in Warsaw at the turn of the 20th century. The text concerns Kajetan Mościcki (1855-1933), engineer, who was appointed by the acting Mayor of Warsaw, General Sokrates Starynkiewicz, to the position of senior city engineer and head of the municipal construction department, where he worked from 1889 to 1909. During this period, he paved the streets which were worn or damaged by sewerage works with wooden blocks and covered the sidewalks with concrete slabs. He designed the first slip road in the Kingdom of Poland in the form of a spiral, and he also participated in the construction of the oldest road engineering structures made of reinforced concrete, located in Ujazdowski Park and on Karowa street in Warsaw, the first Warsaw power plant and the second city bridge across the Vistula. In addition to his professional activity, Kajetan Mościcki was an inventor in the fields of mechanics and electrical engineering. At the end of his life, he founded an award that the Polish Academy of Arts and Sciences was to grant to Polish scientists for outstanding achievements.
8
Content available remote Budowa wiaduktu kolejowego na S7
PL
Budowa wiaduktu kolejowego zawsze jest wyzwaniem zwłaszcza, gdy odbywa się z utrzymaniem ciągłego ruchu kolejowego. Taki właśnie obiekt powstał w ramach realizowanego przez Mota-Engil Central Europe kontraktu na projekt i budowę odcinka C drogi S7 Tarczyn-Grójec.
9
Content available remote Budowa mostu na terenie zalewowym : nowy most nad Dunajcem
PL
189 mln zł pochłonie budowa mostu przez Dunajec w Kurowie. Przeprawa znajdzie się na drodze krajowej nr 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem w Małopolsce. Będzie to trzeci pod względem wielkości most typu extradosed (ang. extradosed prestressed bridge) w Polsce Roboty budowlane rozpoczęto pod koniec lipca 2019 r., a na początku maja br. zaawansowanie prac oszacowano na około 28,5%.
10
Content available remote Reminiscencje z wyprawy mostowej do Indii
PL
Indie, kraj kontrastów, przeżywają boom budowlany. Powstają wysokie budynki, drogi i okazałe mosty, a także betonowe „lepianki” slumsów. Wrażenia z napotkanych obiektów mostowych, nowych lub jeszcze wznoszonych, są treścią niniejszego doniesienia.
EN
India, a country of contrasts, is experiencing a construction boom. Tall buildings, modern highways and magnificent bridges are being built, as are concrete shacks in slums. This article describes impressions born from observing new bridge structures, some recently completed and others still being built.
11
Content available remote Moje związki z Mostem Gdańskim im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Drogownictwo
|
2020
|
nr 6
191--192, III-IV okł.
PL
Historia Mostu Starzyńskiego w Warszawie w subiektywnych wspomnieniach autora. W artykule przypomniano najważniejsze wydarzenia związane z budową Pierwszego Mostu Pod Cytadelą w Warszawie. Autor wspomina niektóre kulisy dyskusji środowiska naukowego związane z różnymi koncepcjami odbudowy mostu po zniszczeniach wojennych. Ponadto w artykule przedstawiono rozpatrywane warianty oraz zrealizowany zakres ostatniego remontu głównego obiektu.
EN
The history of Starzyński Bridge in Warsaw in the author’s subjective memories. The paper recalls the most important events related to the construction of the First Citadel Bridge in Warsaw. The author mentions some backstage discussions of the scientific community related to various concepts of rebuilding the bridge after the war damage. In addition, the paper presents the considered variants and the realized scope of the last main object renovation.
Mosty
|
2019
|
nr 3/4
85--88
PL
Prefabrykowane gotowe przęsła wykonane z materiałów kompozytowych są jednym z najnowszych rozwiązań w mostownictwie. Ich zaletami są m.in. szybszy czas realizacji i znaczna redukcja kosztów utrzymania. Pod koniec 2018 r. w Iławie oddano do użytku trzy kładki pieszo-rowerowe wykonane z kompozytu FRP.
PL
Technologia BIM coraz częściej pojawia się w procesach budowlanych i projektowych w naszym kraju. Czy jest to tylko chwilowy zachwyt nad nowością, czy może stanie się ona obowiązującym standardem? Jakich nowych kompetencji będzie przez nią wymagać rynek od inżynierów i projektantów? Jakie są perspektywy rozwoju technologii BIM w naszym kraju? Oto, co powiedzieli eksperci z branży na temat technologii BIM.
PL
Zastosowanie prefabrykacji w budownictwie inżynieryjnym wydatnie skraca czas realizacji inwestycji i ogranicza koszty społeczne, zwłaszcza jeżeli prefabrykaty mogą być wielkowymiarowe a zarazem lekkie, wytrzymałe i trwałe. Takie warunki spełniają prefabrykaty kompozytowe wykonane w technologii InfraCore® Inside. Technologia wytwarzania kompozytowych elementów FRP pozwala wykonywać wielkogabarytowe monolityczne elementy prefabrykowane w jednym procesie infuzji z powtarzalną jakością wykonania i w dowolnym kształcie.
PL
O planowanych zmianach mających wpływ na polskie mostownictwo, szczególnie oczekiwanej nowelizacji Rozporządzenia o warunkach technicznych dla drogowych obiektów mostowych oraz wprowadzeniu Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów w rozmowie z Marleną Machurą mówi dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz, kierownik Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej.
EN
The article lists the fi rst applications of the Joseph Monier patent for the construction of reinforced concrete bridges that took place on the Polish lands. The history of the construction of Monier reinforced concrete arch bridges by Biuro Techniczne Arnold Bronikowski & S-ka Inżynierowie in the Kingdom of Poland was described on the basis of written sources, iconography, literature and current records. In particular, these included the bridge on the pond in the Ujazdów Park in Warsaw, the Reformacki Bridge on the Rypinowski Canal in Kalisz, the bridge over the Czechówka River in Lublin and the viaduct along the Karowa Street in Warsaw. The basic technical parameters of these constructions, dates of implementation and current status were specifi ed. The life and professional achievements of engineer Arnold Bronikowski were presented in the context of his constructions, both beautiful and innovative at the time. Three of the engineering objects described in the article survived the ravages of war and remain in use today.
17
Content available Uroki amsterdamskich mostów
PL
Amsterdam – miasto kanałów, mostów i muzeów. Gdy jest się w nim przejazdem trzeba obejrzeć choćby mosty.
EN
Amsterdam – A city of canals, bridges, and museums. When passing through you have to at least visit the bridges.
18
Content available Mosty dla Regionów – przygotowanie inwestycji
PL
Rządowy program Mosty dla Regionów obejmuje budowę mostów przez rzeki wraz z dojazdami i dedykowany jest dla samorządów terytorialnych. Na realizację programu przeznacza się z budżetu państwa kwotę 2,3 mld zł w latach 2018–2025. Inwestycję mogą być dofinansowane do wysokości do 80% kosztów. W ramach przygotowania inwestycji należy je zdefiniować, przeprowadzić postepowanie środowiskowe i wodnoprawne oraz uzyskać pozwolenie na budowę. W artykule opisano procedury i wskazano przepisy związane z przygotowaniem inwestycji.
EN
Governmental programme Bridges for Regions includes the construction of bridges over rivers with access roads and is dedicated to local governments. The state budget allocates the amount of PLN 2 300 million for implementation of the programme in the years 2018–2025. The investment may be subsidized up to 80% of the costs. In order to prepare the projects, it is necessary to define them, conduct environmental and water legal proceedings and finally obtain a building permit. The article describes the procedures and indicates the provisions related to the preparation of the projects.
19
Content available remote Optimization of post-tensioning forces in stay-cables of cable-stayed bridges
EN
Stay-cables are one of the most crucial structural elements of cable-stayed bridges. This structural element is used in the support of the bridge deck, transferring dead and live load exposed to the deck through the pylon and controls the vertical deck and horizontal pylon displacement with the help of post-tensioning forces of the stay-cables. Under the dead load of the structural and non-structural elements of the bridge, the vertical deck and horizontal pylon displacement must be almost zero. To determine the post-tensioning forces of the stay-cables, to ensure the desired displacement of deck and pylon with a trial-and-error procedure, is sometimes impossible. In this paper, we will determine the post-tensioning forces of a cable-stayed bridge’s stay-cable by developing a program that integrates a finite element analysis, and a Jaya algorithm with MATLAB codes. To achieve this aim an existing bridge was selected as an example. A threedimensional (3D) finite element model (FEM) of the selected bridge was created by SAP2000. 3D FEM of the selected bridge was repeatedly analyzed by using the Open Applicable Programming Interface (OAPI) properties of SAP2000. The results of numerical examples are presented and discussed to show efficiency of the optimization process. By minimizing the weight of the steel structure, CO2 emisions are also kept low.
PL
Kable stężające są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych mostów podwieszanych. Ten element konstrukcyjny jest wykorzystywany do podparcia płyty pomostu, przenosząc obciążenie stałe i zmienne z płyty na pylon i wpływa na przemieszczenie pionowe płyty i poziome pylonu za pomocą sił naciągających w kablach. Pod obciążeniem stałym i zmiennym elementów konstrukcyjnych mostu przemieszczenie pionowe pomostu i poziome pylonu musi wynosić prawie zero. W celu określenia sił sprężających w kablach, aby zapewnić pożądane przemieszczenie pomostu i pylonu, zastosowano metodę prób i błędów. W artykule określono siły sprężające cięgna mostu wantowego, opracowując program, który integruje analizę metody elementów skończonych (MES) oraz algorytm Jaya zakodowany w MATLAB-ie. Aby osiągnąć ten cel, jako przykład wybrano istniejący most. Trójwymiarowy model (3D) metody elementów skończonych (MES) wybranego mostu został stworzony w programie SAP2000. 3D MES wybranego mostu był wielokrotnie analizowany z użyciem właściwości Open Applicable Programming Interface (OAPI) SAP2000. Wyniki przykładów numerycznych zaprezentowano i omówiono w celu wykazania wydajności procesu optymalizacji. Minimalizując ciężar konstrukcji stalowej, emisje CO2 są również utrzymywane na niskim poziomie.
20
Content available remote Taxonomy of non-destructive field tests of bridge materials and structures
EN
Bridges generally are susceptible to deterioration, thus in such a situation precise informa-tion on characteristics and condition of their materials and structural systems based on results of diagnostic procedures is crucial for safety of the structures and users of the transportation infrastructure and also for efficient management of bridge asset. The main purpose of this work is to propose an approach to integrated classification of contemporary non-destructive field tests as a part of general strategy of diagnostic investigations of bridge materials and structures. Analysis of the most frequent degradation stimulators and mechanisms as well as main classes of bridge defects form a background for presented classification of diagnostic tests. The classification includes load-independent and load-dependent testing strategies and takes into account type of tested material and diagnostic goals: geometry identification, assessment of materials characteristics and quality, detec- tion of defects and degradation processes as well as monitoring of bridge structure response to loads and environmental influences.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.