Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  indywidualizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wśród wymagań stawianych środkom ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej, istotne jest prawidłowe dopasowanie odzieży do sylwetki indywidualnego użytkownika. Odzież taka nie może być ani za luźna, ani za ciasna, gdyż w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, może ona stanowić dodatkowy element ryzyka. Prawidłowa konstrukcja i dopasowanie, szczególnie istotne jest w przypadku odzieży ochronnej przeznaczonej dla strażaków, ratowników górniczych i chemicznych, zabezpieczającej przed łukiem elektrycznym, wielofunkcyjnej dla osób pracujących przy produkcji metalowych wyrobów gotowych, szklanych czy ceramicznych. Możliwości generowania wirtualnych modeli – awatarów, symulujących sylwetki docelowych użytkowników, jakie daje technika skanowania 3D i techniki wspomagania komputerowego CAD (Computer Aided Design) z powodzeniem wykorzystywane są w procesie projektowania odzieży, zarówno w zakresie konstrukcji, prawidłowego dopasowania, jak i doboru materiałów włókienniczych. Celem publikacji jest popularyzacja wiedzy na temat indywidualizacji konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej. Ma to istotny wpływ na polepszanie warunków bezpieczeństwa i komfortu pracy, a także estetyki wyrobu, co przełoży się na wyższą ocenę społeczną dbałości pracodawcy o pracownika w jego środowisku pracy.
EN
Requirements for personal protective equipment include the appropriate fitment of protective clothing to the individual user’s silhouette. Such clothing must not be too loose or too tight, because in situations of health and life risks, it can be an additional element of risk. The correct construction and fit are particularly important in the clothing protecting against electric arcs and dedicated for fire-fighters or for mine and chemical rescue teams, as well as in the multifunctional clothing for personnel working on the production of finished products of metals, glass or ceramics. The possibilities of generating the virtual models - avatars, that simulate silhouettes of target users, provided by the 3D scanning and CAD (Computer Aided Design) technologies, are successfully applied in the process of designing the clothing, both in the area of construction and proper fit as well as at the selection of textile materials. The aim of the publication is to promote knowledge concerning customization of advanced protective clothing construction. It improves the safety conditions and work comfort, as well as the design of the product. In effect, employers` care for workers` needs will be more appreciated.
PL
Artykuł stanowi opis kontynuowanych prac przeprowadzonych w ramach 2. Etapu projektu pt.: "Indywidualizacja konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego.Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" -IV Etap. Prace l. Etapu projektu zaprezentowano w artykule opublikowanym w 2018 roku [1]. Przedmiotem publikacji jest przedstawienie procesu weryfikacji założeń opracowanych w ramach zrealizowanego Etapu 1. ww. projektu, zweryfikowane w Etapie 2. projektu, w zakresie wykonania zindywiaualizowanych ubrań wytworzonych w warunkach przemysłowych. Wykonano 12 ubrań specjalnych dostosowanych do indywidualnych wymiarów sylwetek funkcjonariuszy Straży Pożarnej uzyskanych w procesie skanowania 3D oraz 12 ubrań specjalnych dostosowanych do wyłonionych podgrup rozmiarowych po procesie skanowania 3D z tej samej zidentyfikowanej grupy 12 funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Analiza wymiarów sylwetek i porównanie wykonanych na ich podstawie indywidualnych ubrań z ubraniami dla wytypowanych podgrup rozmiarowych, pozwoli na ocenę działań podjętych podczas badań użytkowych prowadzonych w warunkach rzeczywistych, a przewidzianych do realizacji w Etapie 3 projektu. Indywidualizacja konstrukcji ubrań ochronnych wpłynie poprzez lepsze dopasowanie rozmiarowe do sylwetki użytkownika w sposób istotny na komfort użytkowania, ergonomię ubrania i bezpieczeństwo użytkownika.
EN
This articie is a description of the continuation of works carried out under the 2nd stage of the project entitled: "Individualisation of the design of advanced protective clothing for personnel working in the environment of high rate of threats to the health and life" performed under the Multiannual Programme "Improving safety and conditions of working" - Stage IV. The work of the Phase 1 of the project was presented in the paper published in 2018 [1]. The subject of this publication is presenting the process of verification of assumptions developed within Phase 1 of the project, verified in Phase 2, in terms of the scope of making personalised clothing produced under industrial conditions. 12 special suits were made, tailored to the body dimensions of the individual Fire Service officers, as obtained with the 3D scanning process as well as 12 special suits, adapted to the sizes subgroups, as selected after the 3D scanning process from the same identified group of 12 officers. The analysis of the silhouettes dimensions and comparing the individual clothes made on that basis with the clothes for selected size subgroups will allow to evaluate the actions taken during the proctical tests performed under real conditions, and planned for performing at the Phase 3 of the project. Personalisation of the design of protective suits by a better size fit to the user's silhouette will affect remarkably the comfort of use, the ergonomics of clothing and the user's safety.
3
Content available Architektura i przemysł. Cz.3 Tendencje estetyczne
EN
Contemporary production plants are not designed to service the technology only, acting as a mere cladding (more on this in the previous parts of the series), but can also play an important representative role, acting as a manufacturer's visit card, or - generally speaking – being an image of the whole brand. Usually architect has a limited range of formal solutions at his disposal, because of the budget issues. Despite that, cost-efficient and visually powerful solutions are found, usually based on the designers' ability to use creatively the limited number of possible spatial means to provide a aesthetically pleasing result.
PL
W publikacji autorzy odnoszą się do realizowanego przez Wyższą Szkołę Policji (WSPol.) w Szczytnie, wspólnie z innymi podmiotami, projektu badawczo-rozwojowego pt. „Indywidualizacja konstrukcji wielofunkcyjnych kamizelek balistycznych skrytego noszenia”. Poruszane w artykule problemy dotyczą w szczególności tej części projektu badawczego, która jest realizowana przez WSPol. Badania dotyczą indywidualizacji ochron osobistych, które mają służyć między innymi kamuflażowi, podniesieniu komfortu użytkowania wyrobu, a także skutecznej ochronie przed typowymi zagrożeniami, na jakie narażony jest potencjalny użytkownik. W badaniach opisano metodologię analizy zdarzeń niepożądanych w Policji. Odniesiono się także do badań realizowanych w zakresie walidacji kamizelek, które mają służyć ustaleniu szeroko rozumianych pożądanych właściwości funkcjonalnych kamizelki. Celem badań opisanych w artykule jest takie określenie właściwości funkcjonalnych ochron osobistych funkcjonariuszy, aby stanowiły one skuteczniejszą niż dotychczas ochronę przed zagrożeniami.
EN
In the publication the authors refer to the research project implemented by the Police Academy in Szczytno (Poland), jointly with other consortium members, entitled „Customised design of multifunctional ballistic vests of secret wearing”. The issues raised in the article relate in particular to this part of the research project which is carried out by the Police Academy in Szczytno. The research focuses on individualized personal protection, which is designed, among other things, to provide camouflage, increase comfort, as well as ensure effective protection against common threats faced by the potential user. The study describes the methodology of analysis of adverse events in the Police service. Reference was also made to research performed in the field of vests validation, which are designed to establish broadly defined functional properties of a desired vest. The description of research also takes into account the personal data protection of officers, who have been measured with the use of scanner, and the measurements of whom are intended to be transmitted to a potential manufacturer of the final product. The aim of the research described in the article is the determination of the functional properties of personal protection of officers so that they were far more effective in protection against threats
5
Content available remote Ciało, jako kapitał. Medykalizacja życia społecznego
PL
Artykuł prezentuje socjologiczną analizę pojęcia ciała i procesu medykalizacji życia społecznego. Autorka przyjmuje założenie, że wokół ciała został wytworzony swoisty porządek aksjo-normatywny, który determinuje zachowania społeczne w sferze zdrowia i estetycznego doświadczenia ciała. W tekście dowodzi, że we współczesnych społeczeństwach zachodnich ciało jest kapitałem i służy jako narzędzie stratyfikacji społecznej. W rynkowej strategii dbania o ciało aktywny udział bierze medycyna. Jednostki, refleksyjnie tworząc biografię, czynią ciało osią konstrukcyjną swej tożsamości. Proces uzależniania się społeczeństw od systemu medycznego nosi nazwę medykalizacji. Medycyna nasyca społeczeństwo typowymi dla siebie wartościami i wyznacza normy realizacji ideałów zdrowia.
PL
W ostatnich latach przedsiębiorstwa funkcjonujące w wielu branżach stają przed wyzwaniem reagowania na wzrastający poziom indywidualizacji zapotrzebowania klientów.[1] Obserwowana tendencja jest określana mianem masowej customizacji (indywidualizacji) i polega z jednej strony na dostarczaniu produktów i usług, zaspakajających indywidualne potrzeby poszczególnych odbiorców, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu efektywności działania firmy. W literaturze spotkać można wiele publikacji dotyczących problematyki masowej customizacji, lecz wciąż brakuje dostatecznej analizy narzędzi pozwalających na jej praktyczne wdrożenie w działalności przedsiębiorstw. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości zastosowania koncepcji postponement (odraczania) jako narzędzia masowej customizacji produktu w grupie przedsiębiorstw tworzących łańcuch logisty-czny.
EN
In recent years the companies operating on many markets are challenged to respond to increasing level of product customization. The observed tendency is defined as a mass customization. Its aim is to deliver products or services satisfying individual needs of particular customers provided by a high level of effectiveness at the same time. The paper presents the capabilities of implementation of postponement as a tool of mass customization in a group of companies in logistics channel.
7
Content available remote Konkurencyjność przedsiębiorstw działających w niszach rynkowych
PL
Celem referatu jest wskazanie źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw obsługujących nisze rynkowe Rozważania bazują na wynikach badań przeprowadzonych wśród firm niszowych działających na rynku produktów hobbystycznych i dotyczą marketingowych aspektów funkcjonowania tych przedsiębiorstw. W referacie przedstawiono istotę niszy rynkowej. Dokonano również oceny znaczenia działań marketingowych podejmowanych w ramach strategii nisz rynkowych pod kątem ich wkładu w konkurencyjność firm działających w niszach. Analiza dotyczyła marketingu-mix tych przedsiębiorstw: produktu i polityki asortymentowej, działań promocyjnych, dystrybucji oraz polityki cenowej.
EN
The point of the paper is to indicate the sources of the competitive advantage of the enterprises that operate in the niches. Conclusions focus on the results of the researches conducted in the niche companies which operate on the market of hobby merchandise and concern marketing aspects of activities of these companies. The paper presents the idea of the niche. Moreover, the significance of separate marketing instruments applied by the niche companies has been valued in the context of their impact on competitiveness of these enterprises. The analysis refers to the marketing-mix of the enterprises that operate in the niches: product and assortment policy, promotion, distribution and pricing policy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.