Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oświetlenie wnętrz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące organicznych diod świecących OLED i ich wykorzystania do oświetlenia pomieszczeń. We wprowadzeniu omówiono strukturę źródeł OLED i sposób wytwarzania światła. W części praktycznej pracy, przedstawiono wyniki symulacji komputerowych parametrów oświetleniowych w ośmiu pomieszczeniach. Do oświetlenia posłużyły typowe moduły OLED, których liczbę i rozmieszczenie dobrano pod kątem uzyskania wymaganych poziomów średniego natężenia i równomierności oświetlenia pól pracy. Analizowano poziomy względnych natężeń oświetlenia sufitu i ścian, oraz cylindrycznego płaszczyzny odniesieniowej, a także mocy skorygowanej oświetlenia. Uzyskane wyniki pokazują, że zastosowanie lokowanych sufitowo modułów OLED prowadzi do stosunkowo wysokich poziomów wszystkich analizowanych względnych natężeń oświetlenia, co przekłada się na dobre nasycenie światłem pomieszczeń. Jest to efekt korzystny. Niestety, w analizowanych sytuacjach uzyskano poziomy wskaźnika olśnienia przykrego wyższe od 19 i wysokie poziomy mocy skorygowanej oświetlenia: dla siedmiu przypadków wyższe od 4 W/m² na 100 lx, a dla trzech przypadków wyższe od 8 W/m² na 100 lx. Jest to rezultat relatywnie niskiej skuteczności świetlnej modułów OLED i niskiej sprawności oświetlenia rozwiązań oświetleniowych. Konieczne jest udoskonalanie technologii OLED, aby ich wykorzystanie do oświetlenia wnętrz mogło być bardziej racjonalne i powszechne.
EN
The article presents selected issues regarding organic light-emitting diodes OLED and their use for interior lighting. In the introduction the structure of OLEDs and production of light were discussed. In the practical part of the work, the results of computer simulation of lighting parameters in eight interiors were presented. Typical OLED modules were used for simulation, the number and layout of which were selected in order to obtain the required level of average illuminance and uniformity on task area. The levels of relative ceiling and wall illuminances, cylindrical illuminance on reference plane, and lighting system normalised power density were analysed. The obtained results showed that the use of the ceiling OLED modules led to relatively high levels of the all analysed relative illuminances, which corresponded to good lighting saturation in the interiors. This is a beneficial effect. Unfortunately, in the analysed cases high levels of unified glare rating, higher than 19, were obtained and high levels of lighting normalised power density were obtained: higher than 4 W/m² per 100 lx for seven cases and higher than 8 W/m² per 100 lx for three cases. This was the result of relatively low luminous efficacy of the OLED modules and low utilisation factor of the lighting solutions. It is necessary to improve OLED technology to provide more rational and common use in interior lighting.
2
Content available remote Analiza rozkładów luminancji wybranych nieboskłonów
PL
Wykorzystanie światła dziennego do oświetlenia pomieszczeń przyczynia się do ograniczenia energochłonności instalacji oświetleniowej. Analizę światła dziennego wewnątrz budynków opisują raporty CIE. W artykule zaprezentowano informacje o godzinowym rozkładzie natężenia oświetlenia światłem dziennym, dla trzech różnych typów nieboskłonów dla rzeczywistego budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Białymstoku. Wykonano zdjęcia rzeczywistych nieboskłonów, które przekształcono do formatu obrazu HDR. Na ich podstawie określono luminancję poszczególnych fragmentów sfery niebieskiej. Uzyskane na podstawie zdjęć HDR wyniki rozkładów luminancji nieboskłonów rzeczywistych porównano z modelami nieboskłonów CIE.
EN
The use of daylight in rooms contributes to reducing the energy consumption of the lighting system. The analysis of daylight inside buildings described reports CIE. The article presents information on the hourly distribution of the intensity of daylight, for three different types of sky for real public building located in Bialystok. Taken pictures of real sky which was converted to the format of HDR. On their basis the luminance of individual fragments of the celestial sphere. The obtained from HDR images results of real sky luminance distributions were compared with CIE sky models.
PL
Oświetlenie obiektów przemysłowych obejmuje bardzo zróżnicowany obszar budownictwa. Są to zarówno budynki, jak i tereny otwarte. Z tego względu w niniejszym tekście przedstawiono tylko zasady ogólne - wspólne dla wielu zastosowań w oświetleniu wnętrz.
PL
W artykule zaprezentowana została analiza parametrów promieniowania optycznego emitowanego przez diody LED typu COB oraz kompaktowe lampy wyładowcze HID. Tego rodzaju źródła światła znajdują powszechne zastosowanie w aplikacjach oświetlenia sklepowego (tzw. naświetlacze „spot light”, w związku z czym potencjalnie wielu ludzi przebywa w miejscach ich oddziaływania. Emitowane przez nie promieniowanie optyczne powinno być przedmiotem szczególnej uwagi, gdyż może być odpowiedzialne za deregulację naturalnego zegara biologicznego człowieka.
EN
The article presents optical radiations parameters analysis of light emitted by LEDs and HIDs used for shop illuminations (spot lights). Especially this paper is focus on their possible impact on regulation of natural biological clock of human. Because this effect might have negative influence on health the data presented in this paper are useful from costumer point of view.
PL
W budynkach użyteczności publicznej, ponad 15% energii elektrycznej, zużywane jest na potrzeby oświetlenia. W niniejszym artykule zaprezentowano kilka nowoczesnych systemów, które wykorzystując promieniowanie słoneczne oraz dostępne oprawy i urządzenia sterujące, umożliwiają minimalizowanie kosztów energii elektrycznej.
EN
In public buildings, more than 15% of electricity is consumed for lighting purposes. This article presents some modern systems that can minimize the cost of electricity, using solar radiation available luminaires and control elements.
PL
Od kilku lat dokonuje się gwałtowny rozwój półprzewodnikowych źródeł światła. Na rynku pojawia się coraz więcej zamienników LED dla dotychczas stosowanych źródeł światła, w tym także dla świetlówek liniowych. Nie zawsze jednak o lampach LED można powiedzieć, że są bezpośrednimi zamiennikami. W laboratorium Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii przeprowadzono badania fotometryczne i elektryczne wybranego zamiennika lampy fluorescencyjnej 36W współpracującego z dwoma typowymi oprawami oświetleniowymi stosowanymi w oświetlaniu pomieszczeń edukacyjnych. Przedstawiono wyniki badań i ich analizę. Przeprowadzono ocenę możliwości stosowania lamp LED w oprawach oświetleniowych, jako bezpośrednich zamienników świetlówek liniowych.
EN
For a few years there has been rapid development of semiconductor light sources. Commercially appears more and more replacements LED for used light sources, including for linear fluorescent lamps. However, does not always, LED lamps can be say that they are direct substitutes. In the laboratory, of Division of Lighting and Electro Heating Engineering, was conducted research photometric and electrical chosen alternative fluorescent lamp 36W cooperating with two typical luminaires used in lighting educational spaces. The article presents the results of research and analysis. An assessment of the possibility of using LEDs in the luminaires as direct replacements for linear fluorescent lamps.
PL
Koszty energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia oświetleniowe mają znaczący udział w ogólnych kosztach eksploatacyjnych większości budynków. Ilość energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie w zależności od rodzaju budynku stanowi od kilku do kilkunastu procent ogółu energii potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
PL
Weryfikację stanu urządzeń oświetleniowych należy przeprowadzać po zakończeniu prac montażowych, sprawdzając m.in. zgodność zastosowanych urządzeń z dokumentacją projektową oraz mierząc parametry uzyskanego efektu oświetleniowego. Badania powinno wykonywać się także okresowo podczas eksploatacji obiektu.
PL
W poprzednim zeszycie czasopisma „Elektroinstalator” zamieściliśmy pierwszą część artykułu, w którym autor przedstawił m.in. informacje o metodzie obliczania rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną zużywaną na elektryczne oświetlenie obiektu - opartą na projekcie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (a także lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość) oraz sporządzania świadectw ich charakterystyki energetycznej. W artykule zwrócono również uwagę na zasady współdziałania projektanta z przyszłym użytkownikiem obiektu oraz na współzależność efektywności energetycznej systemów oświetleniowych od przeprowadzania prac konserwacyjnych.
PL
W publikacji wskazano główne zmiany w normie PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
11
Content available remote Energooszczędne oświetlenie funkcjonalne i iluminacyjne w technologii LED
PL
Parametry ilościowe i jakościowe lamp i opraw LED przesądzają o ich coraz szerszym stosowaniu w oświetleniu wnętrz oraz oświetleniu zewnętrznym – zarówno funkcjonalnym, jak i iluminacyjnym. W referacie przedstawiono przykładowe wyniki badań dotyczących oceny parametrów użytkowych lamp i opraw LED oraz wybrane realizacje oświetleniowe z ich wykorzystaniem.
EN
Paper presents some investigations relating to properties of the LED lamps and LED luminaries. The measurements results and applications for indoor and outdoor lighting are presented.
PL
W artykule podjęto tematykę modyfikacji metaheurystyki algorytmu genetycznego wykorzystanego do optymalizacji złożonego systemu oświetlenia wnętrz. Podano charakterystykę zadania, zastosowane kryterium oceny jakości rozwiązań oraz złożoność zagadnienia rzutującą na przebieg procesu optymalizacji. Przedstawiono modyfikacje związane bezpośrednio ze strukturą realizowanego zadania. Wykonano obliczenia optymalizacyjne dla obiektu testowego wykazujące wzrost efektywności metody w stosunku do algorytmu odniesienia.
EN
The article shows the metaheurystics modification of a genetic algorithm used to optimize the lighting complex system. The characteristics of the tasks and the evaluation criterion of the quality of solutions and the complexity of the issues to bear on the process of optimization was presented. Modifications connected to the structure of the task executed was shown. Optimization calculations were performed for the test object, showing an increase of the efficiency of the method compared to a reference algorithm.
PL
Nie ma metod wyznaczania sposobów oświetlania w wyniku wykonania obliczeń oświetleniowych. Projektowanie oświetlenia bywa traktowane jako proces podejmowany przy ograniczonych danych i użyciu przybliżonych (wyidealizowanych) modeli. Istotną rolę odgrywa twórczy myślowy proces wynikający z wiedzy projektanta o oświetlaniu. Proces, w wyniku którego dochodzi się do koncepcji oświetlenia, przyjmowanej (ewentualnie modyfikowanej) po jej pomyślnej weryfikacji na podstawie wyników obliczeń oświetleniowych wykonywanych z dużym obecnie ułatwieniem przy użyciu programów komputerowych. Taka jest natura projektowania. I taki jest właściwy tok projektowania.
PL
Na etapie planowania systemu oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego warto skorzystać z bezpłatnego oprogramowania, które zdecydowanie ułatwi zarówno dobór, jak i rozmieszczenie źródeł światła i opraw. Wielu producentów oferuje oprogramowanie darmowe z ogólnodostępnymi bazami danych.
PL
Podjęty temat może przybliżyć/pogłębić zrozumienie istoty oświetlania. Również potrzeby projektowania oświetlenia w oparciu nie tylko o programy komputerowe, ale w dużej mierze w wyniku złożonego procesu myślowego, wynikającego z wiedzy o oświetlaniu.
PL
Popularne hasło: „oszczędzaj światło" może prowadzić do nieprawidłowych zachowań i decyzji. Przepisy oraz związane z nimi normy zawierają zalecenia mające na celu zapewnienie właściwych pod względem oświetleniowym warunków pracy wzrokowej, niezmiernie ważnych ze względów fizjologicznych. Prawidłowe oświetlenie to wyższa wydajność i jakość pracy, zwiększenie bezpieczeństwa, ochrona wzroku oraz zapewnienie komfortu psychicznego.
17
Content available remote Ocena wybranych parametrów lamp LED do oświetlenia wnętrz
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń parametrów elektrycznych i fotometrycznych wybranych typów lamp z diodami elektroluminescencyjnymi, przeznaczonych do stosowania głównie w oświetleniu wnętrz.
EN
In the paper there are presented some measurement results of electrical and photometrical parameters of LED lamps mainly used for indoor lighting.
PL
Przedmiotem pracy jest efektywność energetyczna w zakresie oświetlenia wnętrz i dróg. Kryterium efektywności energetycznej wprowadzane jest do oceny standardu energetycznego obiektów, budynków i dróg, w tym do praktyki projektowania i oceny systemów oświetleniowych. Tendencja ta wymusza poszukiwania dokładniejszych i bardziej zaawansowanych sposobów oceny, a w konsekwencji zrewidowania zaleceń dotyczących efektywności energetycznej oświetlenia. Z tego powodu jest jednym z ważniejszych, a zarazem ciekawych, problemów techniki świetlnej. Głównym celem pracy jest opracowanie ujednoliconego systemu oceny efektywności energetycznej oświetlenia wnętrz i dróg, na podstawie dostępnych technologii oświetleniowych i stosowanych sposobów oświetlania i utrzymania oświetlenia. W pierwszej części pracy zarysowano problematykę efektywności energetycznej oświetlenia (rozdział 1), przedstawiono cel i zakres pracy (rozdział 2) i znane sposoby charakteryzowania i oceny oświetlenia wnętrz i dróg oraz jego efektywności energetycznej (rozdział 3). Na podstawie wyników badań studialnych określono koncepcję systemu oceny efektywności energetycznej oświetlenia wnętrz i dróg (rozdział 4). W drugiej części pracy poddano analizie parametry techniczne decydujące o efektywności energetycznej oświetlenia wnętrz i dróg. Wskazano parametry charakteryzujące sprzęt oświetleniowy - źródła światła wraz z osprzętem i oprawy oświetleniowe (rozdział 5), rozmieszczanie opraw i cechy oświetlanych wnętrz i dróg (rozdział 6) oraz utrzymanie oświetlenia w czasie jego eksploatacji (rozdział 7). Rezultatem było określenie, dla zakresów parametrów oświetleniowych charakteryzujących dostępne technologie i rozwiązania oświetleniowe zarówno efektywne, jak i energochłonne, poziomów wartości mocy i energii zużywanej przez oświetlenie (rozdział 8). W trzeciej części pracy przedstawiono autorskie sposoby klasyfikowania efektywności energetycznej oświetlenia wnętrz budynków i dróg (rozdział 9). Sposoby te mają jednolitą formę i możliwość zastosowania do różnych typów budynków i dróg. Przedstawiono także autorski sposób oceny efektywności energetycznej oświetlenia wnętrz budynków i dróg (rozdział 10), obejmujący procedury postępowania i propozycje zaleceń do oceny efektywności energetycznej oświetlenia wnętrz budynków i dróg. W rozdziale 10 przedstawiono także możliwości wykorzystania opracowanego systemu oceny efektywności energetycznej w zastosowaniach oświetleniowych. Pracę kończy krótkie podsumowanie wyników badań i wnioski z nich wynikające (rozdział 11). Ocena efektywności energetycznej oświetlenia powinna być powszechnie praktykowana, a zalecenia powinny być oparte na dostępnych technologiach oświetleniowych, technikach oświetlania i utrzymania oświetlenia, przy respektowaniu wymagań dotyczących jakości otoczenia świetlnego.
EN
The subject of this work is the issue of energy efficiency for interior and road lighting. The energy efficiency criterion is introduced into evaluation of the energy efficiency standard of facilities, buildings and roads, including design practice and lighting system evaluation. This tendency makes us look for more accurate and advanced evaluation methods, and as a result, review the recommendations regarding lighting energy efficiency. Therefore, it is one of the most important and also interesting problems in lighting technology. The main aim of this work is to devise a harmonised energy efficiency evaluation system for interior and road lighting based on available lighting techniques and applied illumination and lighting maintenance methods. The first part outlines lighting energy efficiency issues (chapter 1), presents the aim and scope of this work (chapter 2) and known methods of characterizing interior and road lighting evaluation and its energy efficiency (chapter 3). Based on the results of the research, a concept of the energy efficiency evaluation system for interior and road lighting is developed (chapter 4). The second part is devoted to an analysis of technical parameters decisive for the energy efficiency of interior and road lighting system. The parameters characterising lighting equipment are indicated, including light sources together with accessories and luminaires (chapter 5), luminaire layout and illuminated interior and road features (chapter 6), as well as lighting maintenance over its lifetime (chapter 7). Also, the lighting power and energy value levels are determined for the lighting parameter ranges characterising the available lighting technologies and solutions (chapter 8). The third part presents some original methods of energy efficiency classification of interior building and road lighting (chapter 9). The methods have a harmonised form and can be applied to different types of buildings and roads. An original method is also described showing the energy efficiency of interior building and road lighting (chapter 10), covering the conduct procedures and proposal of recommendations for energy efficiency evaluation for interior building and road lighting. On the other hand, chapter 10 describes some opportunities to use the devised energy efficiency evaluation system in the lighting applications. The work ends with a short summary of the research results and conclusions arising from them (chapter 11). The energy efficiency evaluation should be used commonly in practice, and the recommendations should be based on available lighting technologies, illumination techniques and lighting maintenance while respecting the requirements concerning luminous environment quality.
PL
Szczególne wyzwanie dla realizacji oświetlenia stanowią wnętrza obiektów sakralnych. Światło w kościele ma znaczący wpływ na funkcjonalność kościoła, jego odbiór przez wiernych i przez zwiedzających. Sztuczne oświetlenie powinno naśladować, jeśli to możliwe, oświetlenie naturalne. Powinno również pomóc wiernym w skupieniu uwagi na przebiegu czynności liturgicznych, a nawet je w pewien sposób podkreślić. Realizacja tych wymagań jest możliwa przy zastosowaniu zróżnicowanych systemów opraw oświetleniowych o odpowiednich parametrach technicznych i fotometrycznych oraz wykorzystaniu źródeł światła charakteryzujących się wysoką trwałością i skutecznością świetlną przy stosunkowo niewielkich rozmiarach, co cechuje lampy LED.
EN
The particular challenge for the lighting realization, are the interiors of the sacral facilities. The light in the church has got a significant influence on the church functioning, it’s perception by the participants and visitors. The artificial lighting should imitate, if possible, the natural lighting. It should also help the participants in concentrating their attention on the liturgical ceremony actions and even possibly underline them. Obtaining the appropriate lighting effects is possible with use of modem lighting systems and the different light sources characterized by high lighting efficiency with relatively small dimensions, such as LED lamps. The article presents lighting effects obtained for design implementation, where the indoor architecture and indoor arrangement were linked with architectural lighting.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.