Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleba organiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Fine roots play an important role in productivity and dynamics of carbon and nutrient in forest ecosystems. The objective of this study is to reveal the elevational distribution patterns of fine-root (≤ 2 mm in diameter) biomass and its carbon and nitrogen stoichiometry, and the relationship between fine-root biomass and soil organic carbon storage in mature Chinese fir (Cunninghamia lanceolata) plantations (40-45 year old) in Mt. Dabie, eastern China. A field survey was conducted at five different sites along an elevation gradient from 360 m to 1200 m a.s.l. At each site, the sampling stands had similar density (from 1039 to 1238 stems ha–1) with three replicates. The fine-root biomass was ranged from 264.3 to 331.9 g m–2, with marginal significant correlation to elevation (P = 0.052). However, fine-root necromass was significantly decreased with elevation (P = 0.010). The C:N ratios ranged from 52.9 to 56.4 for living fine-roots and from 47.3 to 51.2 for dead ones, and showed an increasing trend over elevation gradient. Soil organic carbon (SOC) storages in the surface 50-cm soil layer ranged from 59.7 to 97.9 Mg ha–1 and significantly increased with elevation (P < 0.001). Positive correlations were observed between fine-root biomass and SOC density across this elevation gradient. These results indicate that fine-root turnover might be an important regulation of SOC in the Chinese fir plantation.
PL
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2009–2011 na kompleksie łąkowym zlokalizowanym na glebie organicznej typu gleba murszowa, podtypu – gleba namurszowa, w dolinie rzeki Randow, koło Ramin (Niemcy). Odnowy użytków zielonych dokonano metodą pełnej uprawy w 2007 r. Celem badań było porównanie przydatności sześciu mieszanek z udziałem kostrzycy Brauna (Festulolium braunii) i życicy trwałej (Lolium perenne) do odnowy użytków zielonych na glebie organicznej. Badania szczegółowe obejmowały: skład florystyczny runi łąkowej, plony zielonej i suchej masy oraz zawartości: białka surowego, cukrów prostych, włókna surowego i koncentrację energii netto. Skład florystyczny runi łąkowej w pierwszym roku pełnego użytkowania (2009) był zbliżony do składu mieszanek użytych do obsiewu poszczególnych obiektów. Kostrzyca Brauna (Festulolium braunii), wiechlina łąkowa (Poa pratensis), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) i tymotka łąkowa (Phleum pratense) okazały się bardziej odporne na niską temperaturę zimą i nadmiar wody wiosną niż życica trwała (Lolium perenne). Największym potencjałem produkcyjnym zielonej i suchej masy charakteryzowała się mieszanka o składzie: Lolium perenne – 29%, Festulolium braunii – 21%, Poa pratensis – 11%, Phleum pratense – 18% i Dactylis glomerata – 21%. Parametry jakości paszy kształtowały się na zbliżonym poziomie na wszystkich obiektach, natomiast w dużym stopniu zależały od zbieranego pokosu. Paszę najlepszej jakości uzyskiwano z pierwszego pokosu. Do odnowy użytków zielonych w analizowanym siedlisku zasadne jest stosowanie mieszanek trawiastych, w których łączny udział Festulolium braunii i Lolium perenne wynosi ok. 50%.
EN
An experiment was conducted in the years 2009–2011 in a meadow complex located on organic soil of muck type and mucky subtype in the valley of the Randow River near Ramin (Germany). The renewal of grassland was conducted with the use of full crop method in 2007. The aim of the study was to compare six mixtures with Festulolium braunii and Lolium perenne in the context of their suitability for the renewal of grassland on organic soil. The detailed research included: floristic composition of meadow sward, yields of green and dry matter and the content of: crude protein, monosaccharides, crude fibre and concentration of net energy. The floristic composition of meadow sward in the first year of use (2009) was similar to the composition of mixtures used for sowing particular objects. Fetulolium braunii, Poa pratensis, Dactylis glomerata and Phleum pratense proved to be more resistant to low temperatures in winter and the excess of water in spring than Lolium perenne. The mixture of the greatest potential for green and dry matter production had the following composition: Lolium perenne – 29%, Festulolium braunii – 21%, Poa pratensis – 10%, Phleum pratense – 18% and Dactylis glomerata – 21%. Parameters of fodder quality were similar in all objects but largely depended on the cut, the first one being of the highest quality. It is advised to use grass mixtures with combined share of Festulolium braunii and Lolium perenne of about 50% for grassland renewal in the analysed habitat.
PL
Badania prowadzono w latach 1998-2000 na trwałych użytkach zielonych, położonych na glebach mineralnych i organicznych na Pojezierzu Olsztyńskim. Przeanalizowano 57 fitocenoz ze znaczącym udziałem śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.), z czego 36 zbiorowisk występowało na glebach organicznych, a 21 na glebach mineralnych. Skład gatunkowy runi wyceniono, stosując fitosocjologiczną metodę Brauna-Blanqueta. Wszystkie typy gleb, na których wykonano zdjęcia florystyczne, zawierały znaczącą ilość części mineralnych. Popielność warstw stropowych gleb mineralnych wahała się od 92,3 do 96,7%, natomiast murszy torfowych w glebach organicznych od 72,2 do 75,1%. Gleby organiczne odznaczały się wysoką zasobnością w fosfor, magnez i wapń. Ruń zbiorowisk wykształconych na glebach organicznych była bogatsza niż na glebach mineralnych w gatunki roślin naczyniowych, przy czym jednocześnie duży był udział śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.). Niezależnie od typu gleby, w runi badanych zbiorowisk ze śmiałkiem darniowym (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.) często występowały wartościowe gospodarczo trawy: wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis L.), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.) i wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.). Ponadto często i licznie, szczególnie na glebach organicznych, notowano w runi: kłosówkę wełnistą (Holcus lanatus L.), komonicę błotną (Lotus uliginosus Schk.), jaskier ostry (Ranunculus acris L.) i krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.).
EN
Studies were carried out in the years 1998-2000 in Olsztyn Lakeland grasslands. Fifty seven phytocoenoses with a significant share of the tussock grass (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.) in the sward were studied. Thirty six of them were situated on organic and 21 on mineral soils chich differed in physical and chemical properties. Floristic composition of sward was estimated with the Braun-Blanquet phytosociological method. All types of soils were characterised by a high content of mineral parts. Ash content in the upper layer of mineral soils ranged from 92.3 to 96.7%, while that of peat-muck layers in organic soils - from 72.2 to 75.1%. Organic soils were rich in phosphorus, magnesium and calcium. Plant communities on organic soils were richer in vascular plants than those on mineral soils. The tussock grass (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.) was often accompanied by valuable grasses: the meadow foxtail (Alopecurus pratensis L.), meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) and smooth meadow grass (Poa pratensis L.). Moreover, frequent and abundant, particularly on organic soils, were: the Yorkshire fog (Holcus lanatus L.), greater bird's trefoil (Lotus uliginosus Schk.), meadow buttercup (Ranunculus acris. L.) and common yarrow (Achillea millefoilum).
PL
Celem pracy było określenie zasobów metali ciężkich w glebie organicznej pochodzącej z doliny górnego biegu rzeki Liwiec oraz ich aktualnego i potencjalnego zagrożenia dla środowiska na podstawie analizy sekwencyjnej metali i węgla organicznego. Przeprowadzono sekwencyjną ekstrakcję i wydzielono następujące frakcje operacyjne metali: rozpuszczalna w wodzie (H2O); wymienna (1 mol KNO3·dm-³); metale związane kompleksowe z substancjami humusowymi, z podziałem na kwasy fulwowe i huminowe (0,1 mol Na4P2O7·dm-³); metale mocniej związane przez substancje humusowe, z podziałem na kwasy fulwowe i huminowe (0,1 mol NaOH·dm-³); metale silnie związane z organiczną i mineralną fazą stałą gleby (4 mol HNO3·dm-³); rezydualna (woda królewska). W uzyskanych roztworach oznaczono zawartość węgla (metodą oksydacyjno-miareczkową) oraz zawartość wybranych metali (Fe, Ni, Mn, Cr, Pb, Zn - za pomocą ICP-AES). W poziomach murszu, w stosunku do torfu badanej gleby torfowo-murszowej, stwierdzono mniejszą zawartość materii organicznej i większy jej stopień humifikacji, większą zawartość azotu i mniejszą wartość C:N oraz większą akumulację metali ciężkich. Zawartość analizowanych metali ciężkich uznano za "naturalną" dla gleb organicznych. Analizą sekwencyjną wykazano, że największe ilości metali ciężkich w badanej glebie organicznej występują we frakcji związków kompleksowych z substancjami humusowymi (F3) oraz silnie związanych z organiczną i mineralną fazą stałą gleby (F5); w przypadku chromu we frakcji rezydualnej.
EN
The aim of the work was to study the organic carbon and heavy metal speciation in the Hemic Sapric Histosol from the upper Liwiec River Valley. Sequential analysis distinguished the following fractions: water soluble metals (H2O); exchangeable metals (KNO3); metals complexed with humic and fulvic acid (Na4P2O7) fractions; organically bound metals divided into those bound with humic and fulvic acids (NaOH); metals strongly bound with soil solids (HNO3); and residual fraction. In resulting solutions the content of carbon was determined with the oxidation-titration method and the content of Fe, Ni, Mn, Cr, Pb, Zn - using ICP-AES. Smaller content of organic matter, higher degree of humification, higher content of nitrogen and lower C:N ratio and higher accumulation of heavy metals were found in muck horizons as compared with peat horizons. The total content of analysed metals was "natural" for organic soils. Most heavy metals were found in humic complexes and in fractions strongly bound with soil solids. Most of chromium was found in residual fraction.
5
Content available remote Wastewater purification by an organic soil and grass-mixture
EN
The paper presents results of a study concerning ammonium and nitrate(V) fixation by soil irrigated with municipal wastcwaters (1-60 mm and 2 doses - 120 mm) and estimation of the possibility of using organic soil and grass-mixture for the wastewater treatment. It was found that the studied soil and the plant applied showed a very high capacity of binding ammonium ions (up to 96%), and lower in the case of nitrates(V) (up to 71%). It was also demonstrated that the single irrigation dose was better utilized compared to the double dose.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oczyszczania ścieków miejskich w glebie organicznej obsadzonej mieszanką traw (wyczyniec łąkowy, mozga trzcinowata, kostrzewa trzcinowa, koslrzewa łąkowa, mietlica biaława, wiechlina łąkowa i wiechlina błotna). Doświadczenie prowadzono na 3 kwaterach (A - kontrola, B - zalewanie pojedyncza dawką ścieków - 60 mm, C - zalewanie podwójną dawką ścieków -120 mm). Badano stężenie jonów NH_4 i NO_3. Stwierdzono, że badana gleba i zastosowana mieszanka traw wykazują znaczne możliwości do wiązania zarówno jonu amonowego (do 96%) jak i azotanowego (do 71%). Wyższe wskaźniki wiązania jonów uzyskano dla pojedynczej dawki ścieków miejskich niż dla dawki podwójnej.
EN
The objective of the study was to determine the possibility of using organic soil under willow for waste-water purification of excess nitrate and phosphates, and to estimate the applicability of redox potential for the assessment of transformation of nitrogen compounds in the soil under study. The study showed the suitability of organic soil and willow for wastewater purification under the conditions of the "Hajdów" experimental object. Also, significant relationships were shown between redox potential and nitrogen transformation occurring in soil irrigated with wastewater after 21"1 stage of treatment.
PL
Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania gleby organicznej w uprawie wierzby do oczyszczania ścieków z nadmiaru azotanów i fosforanów oraz określenie przydatności potencjału redoks do oceny przemian związków azotowych w badanej glebie. Wykazano przydatność gleby organicznej w uprawie wierzby w procesie oczyszczania ścieków w warunkach obiektu doświadczalnego "Hajdów". Wyznaczono również istotne zależności pomiędzy potencjałem oksydoredukcyjnym a przemianami azotu zachodzącymi w glebie nawadnianej ściekami po drugim stopniu oczyszczenia.
PL
Celem pracy była ocena wpływu odpadów organicznych (słoma, wywar gorzelniany,\ melasowy) na niektóre właściwości substancji humusowych w glebie lekkiej.
PL
W latach 1994-2002 na Pojezierzu Olsztyńskim prowadzono badania nad wpływem sposobu użytkowania gleb na zanieczyszczenie wód gruntowych związkami azotu i fosforu. Stwierdzono, że poziom zanieczyszczenia wód gruntowych mineralnymi związkami azotu i fosforem byt wyraźnie uzależniony od sposobu użytkowania gleb, obecności zagrody wiejskiej w zlewni, rodzaju podłoża oraz warunków meteorologicznych wpływających na zmienność sezonową stężeń poszczególnych form biogenów. Na terenach użytkowanych rolniczo największe obciążenie związkami azotu występowało w wodach gruntowych łąk położonych na glebach organicznych oraz na glebach lekkich w pobliżu zagrody wiejskiej. W glebach użytkowanych ornie, o stopniu zanieczyszczenia wód gruntowych azotem decydowała głównie ich zwięzłość, a w rezultacie ich potencjalna żyzność, kompleks sorpcyjny i intensywność nawożenia. W pobliżu zagrody wiejskiej. w wodach gruntowych stwierdzono znacznie większe stężenia związków azotu (N-NH4 - 11-krotnie, N-NO3 - 9-krotnie i N-NO2 - 3-krotnie) oraz 2-krotnie większą koncentrację rozpuszczalnych związków fosforu.
EN
The research on the effect of land use on the contamination by nitrogen and phosphorus in ground water was conducted in the years 1994-2002 in the Olsztyn Lakeland. It was found our that the ground water pollution with nitrogen and phosphorus compounds was significantly depended on land use, the country farm presence in the catchment, type of soil and climatic conditions that influence seasonal changes in nutrients concentrations. The highest amounts of nitrogen forms were determined in ground water samples collected from meadows located in organic soils as well as from a farm located on light soil. On arable lands, pollution of ground water with nitrogen was determined by soil compaction and finally its potential fertility, sorption complex and fertilization intensity. Significantly higher concentrations of nitrogen forms (N-NH4- 11 times higher, N-NO3- 9 times and N-NO2 - 3 times) as well as double increase in soluble phosphorus concentrations were stated in the neighborhood of a farm.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zawartości mineralnych form azotu w głęboko odwodnionych płytkich glebach organicznych po około 20 latach od momentu obniżenia poziomu wody gruntowej. Podjęto też próbę oszacowania ubytków azotu mineralnego w wyniku wymywania w okresie jesienno-zimowym. Średnia w wieloleciu zawartość N-NH4 w poszczególnych warstwach i terminach kształtowała się w zakresie od 6,0 do 8,4 mg·dm-³, natomiast średnia zawartość N-NO3 - od 3,3 do 13,2 mg· m-³ gleby. W glebie torfowo-murszowej ubytki azotu mineralnego w wyniku wymywania w okresie jesienno-zimowym 2000/2001 wyniosły około 80 kg·ha-¹.
EN
Results of studies on mineral forms of nitrogen in deeply drained shallow organic soils are presented in the paper. The studies were carried out 20 years after lowering the ground water level. At-tempts were undertaken to assess mineral nitrogen losses due to leaching in the autumn-winter period. The long-term mean N-NH4 concentrations in particular layers and sampling dates ranged from 6.0 to 8.4 mg·dm-³ while the mean N-NO3 concentrations ranged from 3.3 to 13.2 mg·dm-³ of soil showing very large fluctuations. In a peat-moorsh soil mineral nitrogen losses due to leaching deter-mined in the autumn-winter period of 2000/2001 were about 80 kg·ha-¹.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.