Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  injection molding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
This study presents an assessment of the effects of usage time for polypropylene (PP) experimental samples including those dyed with pigments of different UV resistance. A standard double cavity mold was used to create the samples by injection molding. Selected indices were analyzed in terms of color change (UV resistance of pigments), and UV radiation resistance of a PP polymer medium. The experiment revealed a significant impact of the accepted usage time and the type of dye concentrates on the indices characterizing the sample color change (CIELab) and a change in the structure and state of the PP medium surface.
PL
Oceniono wpływ czasu użytkowania próbek PP, w tym barwionych pigmentami o różnej odporności na UV, na wybrane wskaźniki użytkowe. Próbki doświadczalne wytworzono metodą wtryskiwania z zastosowaniem standardowej dwugniazdowej formy badawczej. Analizę wybranych wskaźników barwionych próbek przeprowadzono na podstawie: wyznaczonej zmiany barwy (odporność na UV pigmentów), a także odporności na promieniowanie UV nośnika polimerowego (PP). Wykazano istotny wpływ przyjętego w programie badań czasu użytkowania oraz rodzaju koncentratów barwiących na wartości wskaźników charakteryzujących barwę próbek (CIELab), a także strukturę i stan powierzchni tworzywa użytego jako nośnik (PP).
EN
In this work, the influence of plastic injection molding conditions, mainly plasticizing conditions: plasticizing pressure (back pressure) and decompression (suck-back) after dosing on weight, thickness, mechanical properties and structure of HDPE parts obtained by injection molding with the addition of chemical blowing agent was done. In order to enable the manufacturing of correctly made molded parts under given plasticizing conditions, other parameters (hold time and hold pressure, injection velocity and injection time) were also changed. It was found that making correct molded parts using decompression requires increased hold pressure and hold time. The share of the porous structure in the parts is inversely proportional to the decompression as well as the hold pressure and hold time, while the plasticizing pressure has little effect on thickness, mass, tensile strength and elongation at maximum force, however, it affects the structure of the molded parts to some extent.
EN
The weld lines in injection molded parts arise as a result of the collision of two fronts of the flowing material, which fills the mold cavity and are sometimes unavoidable. They decrease the mechanical properties and surface state of the moldings, due to insufficient connection of the fronts of melted polymer streams. The paper discusses the reasons for the occurrence of weld lines in molded parts, which have been divided into ones related to the design of the injection molded part, properties of the injected material, injection mold construction and injection parameters. The design of the molded parts should ensure even, smooth flow of the material in the cavity, but in the case of parts with many injection points, holes, varied wall thickness, complicated and irregular structure the weld lines can not be avoided. The type of material processed significantly influences the strength of the weld line area. Too high viscosity of the material, fillers and large particles of the coloring agent highly oriented in the weld line area, are the factors lowering properties of the molded part. Considering the design of the injection mold, the most important aspects in forming proper parts with weld lines are correct venting of the mold, small differences in the material temperature in all cavity areas, correctly selected injection points, avoiding jet filling of the cavity. The quality of such parts can be improved by changing the injection conditions, mainly by increasing the mold and melt temperature, also increasing the holding pressure and the injection speed. The possibilities of preventing the weld lines creation or reducing the negative effects of their occurrence have been presented, e.g. by changing the design and location of gates in injection molds, changing processing conditions or using unconventional methods of injection molding, like cascade cavity filling, push-pull and multiple live-feed injection molding, vibration process. Further examinations in the range of cyclic heating/cooling of the injection mold are suggested as the most promising regarding the quality of parts in the area of weld line, their strength and surface state.
PL
Obszary łączenia strumieni tworzywa w wypraskach wtryskowych powstają w wyniku zderzenia się ze sobą dwóch frontów przepływającego tworzywa, wypełniającego gniazdo formujące, i są niekiedy zjawiskiem nieuniknionym. Z powodu niedostatecznego połączenia ze sobą frontów strumieni uplastycznionego tworzywa pogarszają się właściwości mechaniczne oraz stan powierzchni wyprasek. Omówiono przyczyny występowania obszarów łączenia strumieni tworzywa w wypraskach związane z: budową wypraski, właściwościami wtryskiwanego tworzywa, konstrukcją formy wtryskowej oraz warunkami wtryskiwania. Budowa wyprasek powinna zapewniać równomierny przepływ materiału w gnieździe formującym, jednak w wypadku wyprasek z wieloma punktami wtrysku, otworami, zróżnicowaną grubością ścianek, skomplikowanym kształtem nie można uniknąć powstawania linii łączenia strumieni tworzywa. Rodzaj przetwarzanego materiału ma istotny wpływ na wytrzymałość obszaru łączenia strumieni tworzywa. Zbyt duża lepkość tworzywa, obecność napełniaczy i dużych cząstek środka barwiącego silnie zorientowanych w obszarze linii łączenia są czynnikami pogarszającymi właściwości formowanych wyprasek. Do najważniejszych czynników, uwzględnianych podczas projektowania formy wtryskowej, decydujących o wytwarzaniu poprawnych wyprasek z liniami łączenia strumieni tworzywa zalicza się: prawidłowe odpowietrzanie formy, niewielkie różnice w temperaturze materiału we wszystkich obszarach gniazda formującego, odpowiednio dobrane punkty wtrysku oraz unikanie strumieniowego wypełniania gniazda. Jakość takich wyprasek można także poprawić w wyniku zmiany warunków wtryskiwania, głównie zwiększenia temperatury formy i tworzywa wtryskiwanego, a także zwiększenia ciśnienia docisku i prędkości wtrysku. Przedstawiono możliwości zapobiegania powstawaniu obszarów łączenia strumieni tworzywa lub ograniczania negatywnych skutków ich występowania, np. w wyniku zmiany budowy i usytuowania przewężek w formach wtryskowych, zmiany warunków przetwarzania lub zastosowania niekonwencjonalnych metod wtryskiwania, takich jak: wtryskiwanie kaskadowe, pulsacyjne liniowe i rozdzielcze lub wibracyjne. Dalsze badania w zakresie wtryskiwania z cyklicznym nagrzewaniem/ochładzaniem formy wtryskowej są sugerowane jako najbardziej obiecujące pod względem otrzymywania dobrych jakościowo wyprasek w obszarze łączenia strumieni tworzywa, o dużej wytrzymałości i dobrym stanie powierzchni.
PL
W pracy oceniono efektywność zastosowania modeli mikromechanicznych Folgara-Tuckera oraz RSC w prognozowaniu powtryskowej orientacji włókien w matrycy polimerowej dla specyficznego kompozytu WPC złożonego z matrycy polimerowej PP oraz napełniacza, tj. włókien drzewnych w ilości 15% mas. Obliczone wartości składowych tensora orientacji włókien w matrycy polimerowej pozwoliły również na ocenę wpływu zastosowanych modeli mikromechanicznych na możliwości prognozowania właściwości mechanicznych kompozytu WPC z zastosowaniem modelu homogenizacji Mori-Tanaka. Należy zauważyć, że domyślnym modelem mikromechanicznym stosowanym w wielu programach CAE specjalizowanych w zakresie procesu formowania wtryskowego jest model Folgara-Tuckera. Istotna staje się więc ocena przydatności modelu RSC, który nie jest modelem domyślnym i próba odpowiedzi, czy można go stosować w prognozowaniu właściwości przetwórczych i mechanicznych kompozytów WPC.
EN
This article evaluates the effectiveness of selected micromechanical models, such as Folgar-Tucker and RSC, in numerical calculations concerning fiber orientation prediction in a polymer matrix for the WPC composite containing 15% by mass of wood fibers. In addition, the obtained values of fiber orientation tensor in the polymer matrix allowed to assess the influence of the applied micromechanical models on the possibilities of predicting the mechanical properties of the WPC composite using the Mori-Tanaka homogenization model. It should be noted that the default micromechanical model suggested in CAE software including the injection moulding process modules is the Folgar-Tucker model. Hence, it is important to investigate whether the second optional model, i.e. RSC, should be the main model used in predicting the processing and mechanical properties of WPC composites.
PL
Przedstawiono możliwości ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych podczas formowania wtryskowego w przedsiębiorstwie, które dostarcza komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego, w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości. Przedmiot badań stanowiły wymiary, masa oraz cechy wizualne, czyli parametry istotne dla jakości, CTQ (critical to quality), związane z formowaniem wtryskowym elementów z tworzyw sztucznych i ich wskaźniki zrównoważenia SUI (sustainability indicators). Parametry CTQ badano za pomocą narzędzi LSS (lean six sigma), metodą SPAN (systematic procedure for attaining necessary capability). Opisano parametry SUI polipropylenowych części deski rozdzielczej samochodu. W początkowej konfiguracji parametrów, a następnie ich odpowiedniej kombinacji w planowaniu doświadczeń DoE (design of experiments), masa części została zmniejszona, a parametry SUI uległy poprawie. Oryginalność tych badań polegała na stworzeniu i praktycznym uzasadnieniu wybranej metodologii dzięki połączeniu powszechnie znanych narzędzi LSS ze starszą i mniej znaną metodą SPAN, a także na osiągnięciu zrównoważenia produktu już na etapie projektowania komponentów.
EN
Process for prodn. of automotive parts by injection molding of polypropylene was optimized (stretch size, clamping force, and clamping time) to reduce the material consumption. As result of the optimization, the mass of an individual part was decreased by about 2% without any deterioration of its quality characteristics, dimensions or appearance.
PL
Przedmiotem pracy jest modelowanie procesu formowania wtryskowego koła zębatego z tworzywa termoplastycznego. W tym celu zastosowano program SOLIDWORKS do utworzenia modelu CAD wypraski i program AUTODESK MOLDFLOW do przeprowadzenia symulacji komputerowych procesu wtryskiwania wypraski oraz analiz przebiegu procesu i jego wyników. Doboru materiału użytego w badaniach dokonano w programie CAMPUS. Wykonano symulację wtrysku, uwzględniając położenie punktu wtrysku oraz różne parametry procesu. Wyniki analiz numerycznych procesu wytwarzania koła zębatego umożliwiły uzyskanie odpowiedniej jakości wypraski oraz zoptymalizowane parametry przetwórstwa.
EN
The subject of this work is the modeling of the process of forming an injection gear made of thermoplastic. For this purpose, the SOLIDWORKS software was used to create a CAD model of the molded piece and the AUTODESK MOLDFLOW software to carry out computer simulations of the injection molding process and analysis of the process and its results. Injection simulation was performed taking into account the location of the injection point and various process parameters. The results of numerical analyzes of the gear manufacturing process made it possible to obtain an appropriate, quality molding and optimized processing parameters.
PL
W przypadku produkcji wielkoseryjnej, w technologii formowania wtryskowego najczęściej stosowane są formy stalowe bądź ze stopów aluminium, jednakże stosowanie ich do produkcji jednostkowej, ze względu na kosztowny proces kształtowania, jest mało opłacalne. Wykorzystanie fotopolimerowych form wtryskowych wytwarzanych w technologii PolyJet firmy Stratasys do produkcji jednostkowej niesie ze sobą korzyści związane z obniżeniem kosztów oraz czasu produkcyjnego. Jednym z parametrów określających ich przydatność w procesie produkcyjnym jest struktura geometryczna powierzchni. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów chropowatości gniazda formującego wykonanego w technologii PolyJet oraz wypraski uzyskanej dzięki niej. Otrzymane wartości przedstawiono w formie graficznej oraz zestawiono w tabeli, a po przeprowadzonej analizie skonstruowano wnioski.
EN
In the case of high volume production in injection molding technology, steel molds or aluminum alloys are most often used, however, their use for unit production, due to the costly process of shaping them, is not very profitable. The use of photopolymer injection molds manufactured in PolyJet technology by Stratasys in unit production brings benefits related to the reduction of costs and production time. One of the parameters determining their usefulness in the production process is the geometric structure of the surface. The paper presents the results of roughness measurements of a cavity in printed injection mold with PolyJet technology and molding obtained thanks to it. The obtained values are presented in graphical form and summarized in the table, and after the analysis, conclusions were constructed.
EN
This is a study of a medical injection factory-Babylon carried out in order to achieve proper mechanical and morphological properties, PP has been injection molded by using cold runner injection molding machine with temperature variation (198, 200, 203……2200C) for ten samples. The physical and mechanical properties of PP product were examined. It has been found that the Shore hardness decreases linearly with injection molding temperature increasing. The tensile strength has a similar behavior to the hardness. However, it has been found that the MIF (Melt Index Flow) rates increases with the increase of injection molding temperature. The density of PP has been found for both virgin PP and the samples, it has been found that the density decreases with increasing operation temperature. FTIR (Fourier Transmission Infrared) spectra were taken for both samples with high and low operation temperature. Besides the SEM (Scanning Electronic Microscopy) test shows the difference in the morphology of the product surface and the PP product at high and low operation temperature. Moreover, for all these properties, the PP product exhibits good mechanical properties (hardness, tensile strength, density) for the samples produced at temperature lower than 2070C. While the physical properties such as MIF improved with injection temperature increasing, additionally, the SEM images show that the sample produced in low temperature have surface damage.
PL
Duża konkurencja wśród firm zajmujących się produkcją maszyn, urządzeń lub ich podzespołów sprawia, że niezwykle ważne stają się czynniki, takie jak: czas pojawienia się produktu na rynku, jego cena i jakość. Techniki szybkiego prototypowania, nieodzownie związane z ideą Przemysłu 4.0, nabierają więc ogromnego znaczenia. W pracy przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania technologii PolyJet, oferowanej przez światowego lidera rynku druku 3D, firmę Stratasys, do wytwarzania detali metodą formowania wtryskowego do produkcji małoseryjnej.
EN
High competition among companies involved in the production of machines, devices or their components leads to the fact that such factors as the time of appearance of the product on the market, its price and quality are extremely important in the commercial market. Rapid prototyping techniques, being integrally associated with the idea of Industry 4.0, are of great importance in such a case. The work focuses on presenting the benefits coming from the use of PolyJet technology, offered by a world leader in the 3D printing market, Stratasys, for manufacturing of polymer parts using small scale injection molding.
10
PL
Technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, zwłaszcza w produkcji opakowań oraz obudów. Omówiono zjawisko samoistnego wyboczenia wyprasek, które występuje przede wszystkim w elementach cienkościennych. Obok podstaw teoretycznych przedstawiono symulacje numeryczne wraz z eksperymentalną walidacją zjawiska.
EN
Injection molding technology has a wide range of industrial applications, especially in packaging and casing production. In this paper the spontaneous buckling of thin-walled injection molded plastic parts was described. Theoretical background along with numerical simulation and experimental validation of this phenomenon were presented.
EN
The modification of processing and functional properties of polymeric materials is widely used in polymer processing. The current progress in this field involves the introduction of new ways of modifying polymers, often by changing their structure from homogeneous to porous. As a result, these polymers have lower density, and thus modified processing and functional properties. The paper presents the results of a study on the selected properties of the injection-molded specimens of polylactide (PLA) modified with blowing agents, before and after thermal ageing. Blowing agents with exothermic (Hydrocerol 530) and endothermic decomposition (Hydrocerol ITP-810, Expancel 951 MB 120 and LyCell F-017) were used. The mass content of the blowing agents was changed in the range from 0.5% to 3%. The study involved examination of the changes in properties such as Young’s modulus, tensile strength, tensile stress, strain at maximum tensile stress, Vicat softening temperature and impact strength depending on the mass content and type of blowing agent before and after the ageing process.
PL
Analizowano dostępne na rynku ciecze stosowane do chłodzenia form wtryskowych. Oceniono właściwości termiczne oraz przepływowe badanych cieczy. Określono również wpływ temperatury cieczy oraz prędkości jej przepływu na efektywność transportu ciepła, a także spadek ciśnienia w kanale chłodzącym, badając w ten sposób wydajność chłodzenia formy wtryskowej.
EN
The analysis of commercially available coolants used for injection mold cooling was performed. The thermal and fluid properties of the coolants were evaluated. The influence of coolant temperature and its flow rate on the efficiency of heat transfer and pressure losses in the cooling channel were investigated, with the aim to evaluate the mold cooling efficiency.
PL
Przedstawiono specjalne techniki formowania wtryskowego, MuCell® i InduMold, zastosowane do produkcji wysokiej jakości części samochodowych, na przykładzie konsoli centralnej samochodu Audi Q5. Oceniano właściwości mechaniczne, termomechaniczne i termiczne wytworzonych detali, a także zmiany w strukturze materiału rejestrowane z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej. Analizę jakości powierzchni przeprowadzono na podstawie obserwacji za pomocą mikroskopu świetlnego. Wyniki badań świadczą o możliwości łącznego wykorzystania technologii ­MuCell® i InduMold do produkcji wysokiej jakości części dla przemysłu motoryzacyjnego.
EN
The article presents special injection molding techniques: MuCell® and InduMold used in the production of high quality automotive part on the example of the central console of Audi Q5 car. The mechanical, thermomechanical and thermal properties of the manufactured parts were examined and discussed with respect to changes in the structure of the material evaluated by scanning electron microscopy. The measurements were supplemented by surface quality analysis performed by optical microscopy. Research has demonstrated the ability to combine MuCell® and InduMold technologies in the production of high quality parts for the automotive industry.
EN
This article presents the results of examination of processing conditions such as mold Tf and injection Tw temperature influence on mechanical properties of the moldings made of copolymer ABS (acrylonitrilebutadiene-styrene) without and with a coloring agent in the form of a pigment and its masterbatches. The pigment was added in the amount of 1 wt ‰ and 2 wt ‰, while the masterbatches were added in the amount of 1 wt % and 2 wt %. The mechanical properties of the molded parts were determined in hardness, impact strength and tensile strength tests. The analysis of the obtained results allowed to state that the addition of the coloring agent in a form of pigment does not significantly affect the values of hardness and impact strength. However, the change of the processing conditions, e.g., increasing the mold temperature, contributed to the decrease of hardness and, at the same time, to the increase of impact strength. The tensile strength of the moldings made of ABS without and with the addition of the masterbatch is similar, regardless of the injection molding parameters, whereas their strain at break and Young’s modulus change, depending on the injection molding parameters. When using the low values of the mold temperature (30 °C) and injection temperature (230 °C), lower values of Young’s modulus were found, however, the aforementioned temperatures allow for obtaining a higher strain at break (noticed for colored samples).
PL
Oceniano wpływ warunków przetwórstwa: temperatury wtryskiwania Tw oraz temperatury formy Tf na właściwości mechaniczne wyprasek wytworzonych z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) bez dodatku i z dodatkiem środka barwiącego w postaci koncentratu lub pigmentu. Koncentrat dozowano w ilości 1 % mas. i 2 % mas., a pigment w ilości 1 ‰ mas. i 2 ‰ mas. Badania właściwości mechanicznych wyprasek obejmowały twardość, udarność i statyczną próbę rozciągania. Na podstawie analizy otrzymanych wyników stwierdzono, że dodatek środka barwiącego nie wpływa w istotnym stopniu na twardość i udarność wyprasek. Natomiast zmiana parametrów przetwórstwa, np. podwyższona temperatura formy, przyczynia się do zmniejszenia twardości, a jednocześnie zwiększenia udarności. Bez względu na warunki przetwórstwa wytrzymałość na rozciąganie próbek z tworzywa ABS bez dodatku oraz z dodatkiem koncentratu barwiącego była zbliżona, natomiast w zależności od warunków wtryskiwania następowała zmiana ich odkształcenia przy zerwaniu oraz modułu sprężystości przy rozciąganiu. W wypadku wyprasek barwionych zastosowanie niskiej temperatury formy wtryskowej (30°C) oraz niskiej temperatury wtryskiwania (230°C) powodowało zmniejszenie wartości modułu sprężystości oraz, na ogół, zwiększenie wartości odkształcenia przy zerwaniu.
EN
In this work the energy needed for reciprocating screw motion and heating of the barrel were examined by changing various parameters of the injection molding process, measuring the process characteristics and calculating the corresponding values of SEC (specific energy consumption). Five thermoplastic polymers were examined. It was found that the optimal condition from the energy consumption point of view to perform the plasticization of thermoplastic polymers on the research position is low value of rotational velocity of the screw. Furthermore, an increase of the SEC value with increasing barrel temperature was shown. It was also found that changes of back pressure do not affect the energy consumption of the plasticizing system of the injection molding machine.
PL
Badano zużycie energii potrzebnej na wykonanie ruchu posuwisto-obrotowego ślimaka oraz ogrzewanie cylindra w procesie wtryskiwania prowadzonym w zmiennych warunkach procesowych. Dokonano pomiaru charakterystyk wyjściowych procesu wtryskiwania oraz wyznaczono na ich podstawie wartości SEC (jednostkowego zużycia energii). Przetwarzano pięć typowych polimerów termoplastycznych. Stwierdzono, że mała prędkość obrotowa ślimaka zapewnia optymalne, ze względu na niewielkie zużycie energii, warunki do prowadzenia procesu wtryskiwania na analizowanym stanowisku badawczym. Wykazano ilościowy wpływ wzrostu temperatury cylindra na wartość SEC, a także brak wpływu zmiany ciśnienia uplastyczniania na zużycie energii przez układ uplastyczniający wtryskarki.
PL
W pracy przeprowadzono symulacje mające na celu ocenę wpływu dwóch rodzajów poroforu fizycznego na parametry technologiczne w procesie wtryskiwania mikrokomórkowego oraz właściwości wytrzymałościowe wyprasek wykonanych tą metodą. Analizy przeprowadzono dla kompozytu polimerowego o nazwie handlowej Ultramid B3UG4 poliamidu 6 z wypełniaczem w postaci włókna szklanego, który spieniano w celu otrzymania 9-procentowego stopnia porowatości.
EN
Simulations studies on the effects of two types of physical blowing agent on the technological parameters in the MuCell® technology and the strength properties of molded detail made by the above method were performed in this work. The analyzes were carried out for the polymer composite Ultramid B3UG4 – polyamide 6 with fiberglass filler, which was foamed to obtain a 9 percent of porosity.
PL
W ramach pracy zbadano serię próbek z terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren, wykonanych metodą modelowania uplastycznionym tworzywem (FDM), która należy do najpopularniejszych metod wytwarzania przyrostowego. Do otrzymania próbek użyto drukarki 3D Dimension Elite BST 786 (Stratasys). Próbki referencyjne otrzymano metodą wtryskiwania z zastosowaniem wtryskarki laboratoryjnej Battenfeld 350 Plus. Określono wpływ grubości warstwy tworzywa oraz orientacji modelu w przestrzeni roboczej urządzenia na właściwości mechaniczne wyrobów, a także na ich dokładność wymiarową. W tym celu wybrano trzy różne kąty orientacji wytwarzanych przyrostowo próbek względem osi Y (0°, 45° lub 90°) oraz dwie grubości warstwy (0,254 lub 0,178 mm). Stwierdzono, że właściwości próbek wykonanych metodą FDM były z reguły gorsze niż właściwości próbek otrzymanych metodą wtryskiwania oraz że najlepszymi właściwościami charakteryzowały się próbki wytwarzane z zastosowaniem większej grubości warstwy i kąta orientacji wynoszącego 90°.
EN
In this work, we investigated a series of specimens made of acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer using fused deposition modeling (FDM) method, currently one of the most popular additive manufacturing techniques. We used Dimension Elite BST 786 (Stratasys) 3D printer for the manufacture of specimens, while reference samples were produced by injection molding using laboratory injection molding machine Battenfeld 350 Plus. The effect of the plastic layer thickness and orientation of the model in the device workspace on the mechanical properties and dimensional stability of the products was studied. For this purpose, three different specimen orientation angles with respect to Y axis: 0° (flat), 45° (hemispheric) and 90° (lateral) and two layer thicknesses: 0.254 mm and 0.178 mm were assumed. It was found that the properties of the specimens produced by FDM method are generally less advantageous than those of injection-molded samples. The best specimen properties were obtained using the higher layer thickness and orientation angle of 90°.
PL
Zbadano efektywność porowania chemicznego, realizowanego przy użyciu różnych poroforów, w procesie wtryskiwania polietylenu dużej gęstości (HDPE). Wykorzystano sześć rodzajów poroforów – cztery endotermiczne oraz dwa egzotermiczne. Wypraski wytwarzano z zastosowaniem ciśnienia docisku, a także bez niego. Oceniano masę, gęstość, stabilność wymiarową, stan powierzchni oraz strukturę uzyskanych wyprasek, a także przetwarzalność mieszaniny uplastycznionego tworzywa z poroforem na podstawie jej przepływu przez formę wtryskową wyposażoną w gniazdo spiralne specjalnej konstrukcji. Z wykorzystaniem stanowiska badawczego własnej konstrukcji zbadano rozrost porów, oznaczono też masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) mieszaniny tworzywa z poroforami.
EN
The aim of this work was to evaluate the effectiveness of chemical blowing by using various blowing agents in the process of high density polyethylene (HDPE) injection molding. Six types of blowing agents were used, including four endothermic and two exothermic ones. The parts were molded either with or without holding pressure. The mass, density, dimensional stability, surface state and structure of molded parts were assessed. Also, the processability of the mixture of plasticized HDPE with blowing agent was evaluated on the basis of its flow into the injection mold with spiral cavity. The growth of pores and mass flow rate (MFR) of the plastic-blowing agent mixture were investigated using a self-designed test stand.
PL
Przedstawiono wpływ wkładek wykonanych z materiałów o dużej przewodności cieplnej na proces wtryskiwania tworzyw sztucznych. Skoncentrowano się na dwóch kluczowych wielkościach: deformacji oraz czasie cyklu. Przeprowadzone analizy wykazały korzystny wpływ zastosowania stopów wysokoprzewodzących na deformację oraz czas chłodzenia, jednak wielkość tego wpływu jest ściśle związana z geometrią produkowanej wypraski.
EN
Presented in this work is the effect of using the inserts made from materials of high thermal conductivity on molding process of plastics. Authors focused on two key process parameters i.e. deformation and cycle time. Performed analyzes have shown beneficial effects of the use of high conductivity alloys on deformation and cooling time, but the extend of these effects is closely related to the geometry of the produced mold.
20
PL
Przedstawiono wpływ montażu na deformację wypraski produkowanej metodą wtryskiwania. Wypraski ulegają deformacji ze względu na nierównomierny skurcz tworzywa. Zjawisko to jest analizowane za pomocą programów do komputerowej symulacji wtrysku. Obliczenia nie uwzględniają zazwyczaj rzeczywistego wykorzystania elementu. Na wybranych przykładach zaprezentowano wpływ montażu na odkształcenia wyprasek.
EN
The paper deals with the influence of part assembly on deformation of plastic part produced with injection molding technology. Parts tend to deform because of non-uniform shrinkage, which can be predicted with CAE injection molding software. Calculations usually do not consider the application of the part. In this paper, several examples were used to present the influence of assembly on the shape of the part.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.