Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  educational program
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper deals with university knowledge transfer. The adjustment of relations between universities and enterprises makes knowledge transfer a necessary requirement for university development to ensure the implementation of market-oriented educational programs. The paper proposes use of modular competency-based and ontological approaches to ensure the university knowledge transfer. The initial data is presented in the databases of the university, authorized bodies of education and science, enterprises, business structures and professional standards. This data is processed and scanned for knowledge to be put into the knowledge database with technological (informational) and modular competency-based approaches. As part of a market-oriented innovation university concept the task is to improve the education system in relation to skills development. To solve this problem it is necessary to build a distributed information system of university knowledge transfer. It is necessary to create a unified educational space – an educational portal – to ensure the university knowledge transfer between all participants - teachers, students and employers. The study offers an architectural solution for a distributed information system.
PL
Artykuł dotyczy transferu wiedzy uniwersyteckiej. Dostosowanie relacji między uniwersytetami a przedsiębiorstwami sprawia, że transfer wiedzy jest niezbędnym warunkiem rozwoju uniwersytetów, aby zapewnić realizację programów edukacyjnych zorientowanych na rynek. W artykule zaproponowano zastosowanie modułowego podejścia opartego na kompetencjach i ontologii, aby zapewnić transfer wiedzy uniwersyteckiej. Wstępne dane są prezentowane w bazach danych uniwersytetu, upoważnionych organów oświaty i nauki, przedsiębiorstw, struktur biznesowych i standardów zawodowych. Dane te są przetwarzane i skanowane w celu umieszczenia wiedzy w bazie wiedzy za pomocą technologicznych (informacyjnych) i modułowych podejść opartych na kompetencjach. W ramach zorientowanej rynkowo koncepcji uniwersytetów innowacyjnych zadaniem jest ulepszenie systemu edukacji w odniesieniu do rozwoju umiejętności. Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest zbudowanie rozproszonego systemu informacji o transferze wiedzy uniwersyteckiej. Konieczne jest stworzenie jednolitej przestrzeni edukacyjnej – portalu edukacyjnego – aby zapewnić transfer wiedzy uniwersyteckiej między wszystkimi uczestnikami – nauczycielami, studentami i pracodawcami. Badanie oferuje rozwiązanie architektoniczne dla rozproszonego systemu informatycznego.
PL
Zabierając głos w dyskusji na temat nauczania i popularyzacji ochrony dziedzictwa, pragniemy omówić istotne z punktu widzenia osób, na co dzień stykających się z nimi w naszej pracy zawodowej inżynierów budownictwa, problemy związane ze sposobem kształcenia osób, które mają największy, bo realny wpływ na to, jak to dziedzictwo jest kształtowane. Pełniąc nasze obowiązki jako projektanci i inspektorzy nadzory inwestorskiego, ale również jako nauczyciele akademiccy, możemy stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że obecnie istniejące programy nauczania na uczelniach technicznych kształcących przyszłych inżynierów budownictwa nie przygotowują ich do działań w tak wrażliwej materii, jaką są budynki i budowle zabytkowe. Autorzy mają nadzieję, że poruszony w artykule problem stanie się początkiem owocnej dyskusji nad przygotowaniem lepszego i dokładniejszego programu nauczania, co pozwoli na właściwe ratowanie dziedzictwa zarówno narodowego, jak i światowego.
EN
In the article authors would like to discuss some important problems seen through the eyes of ours and other civil engineers who deal with these issues in their daily professional work, which refer to the way of educating those people who have real, and therefore the greatest, infl uence on the way our heritage is being modelled. By carrying out our duties as designers and resident engineers, as well as university teachers, we can say with full responsibility that the current curricular content designed for engineering and technology universities, which is aimed at educating future civil engineers, does not prepare them to perform work in such a sensitive area as historic buildings and structures. The authors hope that the problem raised in this article will spark off a fruitful discussion on preparing better and more precise educational program which will save both the national and the world heritage.
3
Content available Programy edukacyjne Wodociągów Krakowskich
PL
Propagowanie postaw proekologicznych polegających na odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów naturalnych, zwłaszcza wody, to cel programów edukacyjnych realizowanych przez Wodociągi Krakowskie. Programy te adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży i cieszą się dużym zainteresowaniem, co najlepiej świadczy o ich ciekawej i atrakcyjnej formule.
EN
Aim: Analysis and identification of the main components relevant to the Information Security (IS) training structure for specialists undergoing Bachelor degree studies at educational institutions with special training conditions. These are key links in the pursuit of quality in the educational process. Additionally, the development of a mathematical model, incorporating student educational qualification profiles (EQP) and Vocation Development Programmes (VDP), will allow for the creation of suitable education programmes aimed at securing competences required by employers. Introduction: Automated management systems introduced for the State Security Emergency Services (SSES) of Ukraine are designed for data collection, processing and transfer of large volumes of information between all emergency services. Such systems ensure timely, orderly and smooth functioning of state services dealing with emergency situations. However, just like any other Information System, this information should be protected against the possibility of intrusion and impact of cyber criminal activity. From the authors’ analysis of threat sources and information system weaknesses it is evident that the human factor and staff training are critical elements in the establishment of good quality and efficient performance of the IS systems in SSES of Ukraine. To address identified problems, it is necessary to create a flexible departmental system of specialist training in the field of IS through the support of higher educational institution of SSES of Ukraine with special training conditions. This approach is based on principles for modern higher education in Ukraine, realized under the auspices of the "Bologna Declaration for higher vocational education in Ukraine". It uses a competency based approach, involving a close interaction between the employment market and education institutions. Conclusions: A structural analysis was performed and key assumptions identified for the development of vocational training. This facilitated the production of an effective and dynamic education programme, to address the needs of IS. A project scheme was proposed, which visualised an interaction between the vocation education cycle and competences emerging during the training process. A mathematical “needs” model was developed, which revealed student profiles and a vocation development programme, in accordance with the education project conditions concerned with preparing specialists for work with IS. Simultaneously, this approach afforded staff from higher education establishments an opportunity to prepare a suitable syllabus, to address student competence needs.
PL
Cel pracy: Analiza i identyfikacja głównych elementów struktury programu kształcenia specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji na studiach licencjackich w uczelniach ze specjalnymi warunkami kształcenia, który jest jednym z ogniw zapewnienia jakości procesu kształcenia. Opracowanie modelu matematycznego wymagań dotyczących charakterystyki profilu absolwenta oraz programu edukacyjno-zawodowego, które dadzą możliwość stworzenia zrównoważonych programów nauczania mających na celu zdobycie przez absolwenta wyższej uczelni kompetencji wymaganych przez pracodawców. Wprowadzenie: Dostępne dzisiaj zautomatyzowane systemy zarządzania w strukturach Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych są przeznaczone do gromadzenia danych oraz przetwarzania i przekazywania pomiędzy wszystkimi służbami ratowniczymi dużych ilości informacji. Dzięki temu służba działa terminowo, w sposób uporządkowany i bez zakłóceń. Jednak tak jak każdy system informacyjny, powinien być on chroniony przed działaniami cyberprzestępców. Z przeprowadzonej przez autorów analizy źródeł zagrożeń i słabości systemu informacyjnego wynika, że czynnik ludzki i poziom szkolenia personelu są niezbędne do stworzenia systemu dobrej jakości i sprawnego funkcjonowania systemów ochrony informacji Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych . Aby rozwiązać przedstawione problemy, konieczne jest stworzenie odpowiedniego, elastycznego resortowego systemu przygotowania specjalistów z zakresu ochrony informacji przy wsparciu wyższych uczelni Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ze specjalnymi warunkami kształcenia. System ten bazuje na zasadach nowoczesnego szkolnictwa wyższego Ukrainy, realizowanego w ramach „Deklaracji Bolońskiej w szkolnictwie wyższym zawodowym Ukrainy”, na podejściu opartym na kompetencjach, zakładającym ścisłą zależność między rynkiem pracy i resortowymi instytucjami edukacyjnymi. Wnioski: Przeprowadzono analizę struktury i określono główne założenia na potrzeby opracowania programu kształcenia zawodowego jako ogniwa w procesie przygotowania efektywnego projektu edukacyjnego w dynamicznym systemie kształcenia specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji. Zaproponowany został schemat środowiska projektu edukacyjnego, który wizualizuje zależności cykli nauczania i kompetencji, powstałych w procesie nauki. Opracowany został model matematyczny wymagań odnośnie profilu absolwenta oraz programu kształcenia zawodowego zgodnie z warunkami projektu edukacyjnego przygotowania specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji, dający pracownikom uczelni wyższych Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych możliwość przygotowywania odpowiednich programów nauczania w celu uzyskania przez studentów wymaganych kompetencji.
5
Content available remote Ewaluacja programu edukacyjnego „KLUB PANCERNIKA GUSTAWA”
PL
Program edukacyjny KLUB PANCERNIKA GUSTAWA jest elementem ogólnopolskiej kampanii KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH realizowanej od 2005 roku. KLUB PANCERNIKA GUSTAWA był organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2012/2013. Celem programu było zapoznanie dzieci w wieku 4-12 lat z wybranymi zagadnieniami bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych zachowań na drodze. Artykuł opisuje ewaluację tego programu edukacyjnego.
EN
The educational program GUSTAV ARMADILLO CLUB is part of a nationwide campaign ARMADILLO CLUB BUCKLES UP being run since 2005. GUSTAV ARMADILLO CLUB was organized by the Motor Transport Institute under the auspices of the Ministry of Education and the Centre for the Development of Education in the school year 2012/2013. The aim of the program was to introduce children aged 4-12 to the selected safety issues with particular emphasis on safe behaviour on the road. The paper describes an evaluation of this educational program.
PL
Przedstawiono wyniki analizy aktywności studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych z przedmiotu "Użytkowanie maszyn rolniczych" prowadzonego w systemie e-learningowym. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wytyczne odnośnie doskonalenia systemu kształcenia, a także szczegółowych zagadnień programu dydaktycznego.
EN
The paper presents results of the analysis concerning activity of students participating in classes in the subject of "Agricultural machinery use", conducted in the e-learning system. Obtained results allow to formulate guidelines for education system improvement, and detailed educational program issues.
7
Content available remote Mental manipulation with a net of a solid
EN
The contribution deals with selected options for development of space imagination of pupils as an important competence, which can support role of mathematics in development pupil’s personality. We talk about task, in which space imagination is implemented during mental manipulation, when pupil creates a solid from a net of solid in a playful manner.
PL
W nauczaniu, zwłaszcza nauczaniu na odległość z wykorzystaniem sieci komputerowych, ważnym elementem są programy edukacyjne umożliwiające nie tylko prezentacje tematyki nauczania, ale również ćwiczenia i sprawdzanie wiedzy. W pracy przedstawiono rozwiązania zastosowane w jednym z programów dydaktycznych uwzględniających nauczanie zagadnień wyścigu w układach cyfrowych. Omówiono rozwiązania umożliwiające tworzenie nowych zadań w zakresie tematyki nauczania.
EN
The educational programs are very important for teach process. They allow either presentation of the material parts or check student's knowledge. It is important especially for standalone teaching based on computer networks. This article presents the program showing race problems appearing in the asynchronous sequential logic circuits. The presented program allows make new exercises and control solution correctness also.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.