Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zasadność budowy modelu niezawodności i bezpieczeństwa lotów (MNiBL) dla statku powietrznego i systemu lotniczego i jego rolę w systemie utrzymania zdatności do lotu. Głównym wymaganiem w stosunku do jakiegokolwiek modelu niezawodności i bezpieczeństwa lotów jest kompletność opisu stanów uszkodzenia systemów i agregatów SP. Wykazano, że opracowanie MNiBL wpisuje się w system utrzymania zdatności do lotu statku powietrznego i pozwala na istotne podwyższenie bezpieczeństwa lotów. W pracy przedstawiono propozycje wspomagania informatycznego zarządzania systemem utrzymania zdatności do lotu statków powietrznych oparty na systemach informatycznych funkcjonujących w lotnictwie woj skowym.
EN
The article presents the legitimacy of building a model of reliability and flight safety (MNiBL) for aircraft and aviation system and its role in the system maintaining airworthiness. The main requirement in relation to any model of reliability and safety of flights is a completeness of the description of the states of damage to the systems and aggregates of aircraft. It has been shown that the development of MNiBL is part of the system maintaining airworthiness of the aircraft and allows for a significant increase in flight safety. The paper presents proposals to support information management of system maintaining airworthiness of aircraft based on the IT systems operating in the military aviation.
EN
The article describes statistical data regarding bird strikes with military aircraft (A/C) and analyses them applying the method of probabilistic criteria. The presented analytical materials can be used by planning undertakings aimed at ensuring flight safety in aviation organisations and at the airports.
PL
W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące zderzeń wojskowych statków powietrznych (SP) z ptakami oraz dokonano ich analizy metodą kryteriów probabilistycznych. Zaprezentowane materiały analityczne mogą być wykorzystywane przy planowaniu przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotów w organizacjach lotniczych i na lotniskach.
3
EN
Throughout the operational phase of aviation objects, the safety and reliability thereof are characterised with a set of a dozen or so, or even tens of indices correlated with each other. Hence, any analytical and assessment-oriented efforts as well as comparisons - for any specific feature - between both the objects themselves and the systems of manufacturing, operating, and maintaining them are usually hindered. The intended aim of this paper is to suggest some solution to this problem, one that consists in reducing the number of operational indices of safety down to several indices of significance which contain most information on the object under assessment or on a system of operating this object.
PL
Proces realizacji obiektów lotniczych charakteryzowany może być zbiorem kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu, skorelowanych między sobą, wskaśników oceny. Utrudnia to prowadzenie analiz oraz porównywanie między sobą pod względem określonej cechy zarówno samych obiektów, jak i systemu ich realizacji. W niniejszej pracy zaproponowano sposób rozwiązania tego problemu, polegający na zawężeniu liczby wskaśników do kilku istotnych, zawierających najwięcej informacji o ocenianym elemencie oraz zbudowanie na ich podstawie nowych wskaśników, niezależnych między sobą w sensie statystycznym.
4
Content available remote A computer-based system to analyse and assess flight safety of military aircraft
EN
The intended aim of the paper is to present principles that underlie the operation of the complex system to analyze and assess flying safety of military aircraft. The computer-based system “TURAWA” has been developed in the Air Force Institute of Technology and at present is prepared to be implemented into air force bases. The system enables flying safety management.
PL
W pracy przedstawiono możliwe warianty wektorów uczących dla sieci neuronowej stosowanej do ilościowej oceny wpływu czynników eksploatacyjnych na niezawodność i bezpieczeństwo techniki lotniczej oraz do oceny wpływu tych czynników na prognozy charakterystyk niezawodności i bezpieczeństwa. Poddano analizie wpływ, jaki wywiera umieszczenie w wierszach wektora uczącego informacji opisujących przebieg eksploatacji statków powietrznych w okresach przeszłych na kompletność danych oraz na liczbę wierszy wektora uczącego, a zatem na jakość uczenia sieci neuronowej. W wyniku tej analizy, uwzględniając specyfikę procesu eksploatacji wojskowych statków powietrznych, przyjęto dwa warianty budowania wektora uczącego, dla których wyznaczono odpowiednie zbiory danych uczących.
PL
Proces realizacji obiektów lotniczych charakteryzowany może być zbiorem kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu, skorelowanych między sobą, wskaźników oceny. Utrudnia to prowadzenie analiz oraz porównywanie między sobą pod względem określonej cechy zarówno samych obiektów, jak i systemu ich realizacji. W niniejszej pracy zaproponowano sposób rozwiązania tego problemu, polegający na zawężeniu liczby wskaźników do kilku istotnych, zawierających najwięcej informacji o ocenianym elemencie oraz zbudowanie na ich podstawie nowych wskaźników, niezależnych między sobą w sensie statystycznym. Podano algorytm wyznaczania takich wskaźników oraz sposób podejścia do interpretacji ich sensu fizycznego. Metodę zilustrowano na przykładzie oceny niezawodności róźnych typów silników lotniczych zespołów napędowych wojskowych statków powietrznych w aspekcie ich podatności na powstawanie i wykrywanie uszkodzeń w systemie eksploatacji.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy procesu eksploatacji wojskowych SP, mającej na celu wyznaczenie czynników eksploatacyjnych, które wywierają istotny wpływ na niezawodność statków powietrznych. Określono miary tych czynników. Zaproponowano wykorzystanie tych miar jako wejścia wektora uczącego sieć neuronową, służącą do badania niezawodności eksploatacyjnej wojskowych statków powietrznych. Jako wyjścia wektora uczącego zaproponowano zbiór charakterystyk niezawodności eksploatacyjnej statków powietrznych.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę istniejącego w lotnictwie wojskowym systemu zaopatrywania statków powietrznych w elementy wymienne. Zaproponowano model matematyczny prognozowania zapasów elementów wymiennych, oparty na postulatach procesu Poissona. Zastosowanie go wspomaga proces planowania poziomu zapasów, zaspokajającego potrzeby bieżącej eksploatacji i utrzymania gotowości bojowej statków powietrznych w okresie pokoju. Przedstawiono wyniki i wnioski wynikające z badań symulacyjnych modelu. Opisano sposób funkcjonowania komputerowego podsystemu planowania zużycia elementów wymiennych statków powietrznych, opartego na zaproponowanym modelu matematycznym prognozowania zapasów.
PL
Zaproponowano wykorzystanie rozkładu dwumianowego do oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu lotów w wyniku uszkodzenia w locie silnika lotniczego zespołu napędowego. Podano sposób oszacowania parametru strumienia uszkodzeń silników lotniczych na podstawie informacji zbieranych z systemu eksploatacji. Oszacowane prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu lotów zilustrowano na przykładzie kilku typów lotniczych zespołów napędowych wojskowych statków powietrznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.