Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłumiki drgań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono nową metodę numerycznego całkowania równań ruchu z lepko-sprężystymi tłumikami drgań. Tłumiki drgań są opisywane za pomocą ułamkowego modelu Maxwella. Do opisu tego modelu stosuje się pochodne ułamkowe (niecałkowitego rzędu). Podano podstawy teoretyczne proponowanej metody oraz omówiono wyniki przykładowych obliczeń.
EN
The new numerical method of integration of equation of motion of structural systems with viscoelastic dampers is presented in the paper. Viscoelastic dampers are described with a help of the fractional rheological model of Maxwell type. The fractional derivatives are use in description of dampers. The theoretical basis of the proposed method are presented. Moreover, results of exemplary calculation are described and briefly discussed.
PL
W niniejszej pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie poprzecznych drgań tłumionych układu zmiany wysięgu żurawia samochodowego. Dyssypacja energii w czasie zmiany wysięgu następuje na skutek oporów ruchu w miejscach mocowania siłownika i wysięgnika do ramy obrotowej żurawia. Miejsca te zamodelowano jako podpory przegubowe z rotacyjnymi tłumikami wiskotycznymi i rotacyjnymi sprężynami o charakterystyce liniowej. W pracy obliczono wartości własne układu przy jego zmiennej geometrii i wybranych wartościach współczynników tłumienia oraz sztywności sprężyn. Porównano wpływ w/w współczynników na tłumione częstości drgań i stopień zaniku amplitud drgań.
EN
In the present work, the problem of transverse damping vibration of truck crane radius change system was formulated and solved. The energy dissipation during changes in overhang is a result of taken into account the movement resistance in the supports of the cylinder and crane boom to the bodywork frame of the crane. Those supports were modelled by the rotational viscous damper and rotational spring with linear characteristic. In this work the results of numerical research taking into consideration influence of changes in geometry of the system and the variable values of damping coefficient and spring rigidity coefficient were presented. The influence on the damped vibration frequency and the degree of vibration amplitude decay of both coefficients were presented.
PL
Kable są ważnymi elementami składowymi konstrukcji budowlanych. Ze względu na ich niskie tłumienie wewnętrzne, masę i sztywność, są one bardzo podatne na dynamiczne działanie wiatru. Częste i nadmierne drgania kabli są powodem zniszczenia zmęczeniowego w miejscach ich zamocowania. Ograniczanie możliwości zniszczeń powodowanych przez wiatr jest bardzo ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji, ale również ze względów ekonomicznych. W pracy dokonano analizy badań eksperymentalnych i teoretycznych dotyczących sposobów obniżania poziomu drgań kabli oraz przeglądu wybranych ich aplikacji. Zwrócono uwagę na łączenie poszczególnych metod w celu otrzymania najbardziej efektywnego sposobu tłumienia drgań.
EN
The cables are important components of civil engineering structures. Due to their low internal damping, mass and rigidity, they are very sensitive to the dynamic action of the wind. Frequent and excessive cable vibrations are the cause of fatigue failure in the fixing location. Restricting the damage possibility caused by the wind is very important not only because of the safety of the construction, but also for economic reasons. The paper presents an analysis of experimental and theoretical research on ways to reduce the cables vibrations level and reviewing selected their application. Attention was drawn to merge the various methods in order to obtain the most effective way of damping.
PL
W artykule przedstawiono model obliczeniowy do wyznaczania krytycznych prędkości obrotowych oraz analizy amplitudy drgań wału doprowadzającego napęd do przekładni ogonowej ultralekkiego śmigłowca o masie startowej ok. 800 kg. Zaprezentowano niektóre, otrzymane wyniki obliczeń, przy czym zasadniczo skupiono się na nadkrytycznym wale dwupodporowym (podpory na końcach) z tarciowym, szczelinowym tłumikiem drgań giętnych, ale pokazano też pewne wyniki analizy dla wału z trzema podporami, z podporą środkową o liniowej lub nieliniowej sprężystości.
PL
W artykule przeanalizowano zasadność stosowania mechanicznych tłumików drgań w konstrukcjach kompozytowych dyfuzorów przemysłowych, będących istotnym elementem instalacji regulujących temperaturę urządzeń wielu procesów przemysłowych. Dynamiczne zachowanie dyfuzorów wynika z pracy wirnika wewnątrz konstrukcji, który oddziałuje na nią aerodynamicznie. Stosowanie mechanicznych tłumików drgań daje możliwości stosowania dyfuzorów lżejszej konstrukcji, przy zachowaniu akceptowalnych wibracji. Obliczenia wykonane zostały w programie MSC.Marc, w którym zamodelowano zagadnienie zmienne w czasie.
EN
This paper presents analysis of tuned mass dampers application in composite cooling towers, which are an essential part of thermoregulation installations in many industrial processes. Dynamic behaviour of such structures is a result of aerodynamical interaction between fan blades rotating inside cooling tower and the cooling tower. Application of tuned mass dampers enables engineers to construct lighter structures with limiting their vibrations. All time- dependent calculations were made in MSC.Marc environment.
EN
Adaptive impact absorption is a modern control problem being solved nowadays for several transportation and industry branches. The objective of the impact absorption process is dissipation of the impact energy by means of generation the minimal interface forces and minimal decelerations acting on the protected structure. One of the possibilities for minimization of the impact forces is using of an adaptive actuator that enables adjusting its characteristics to the actual impact energy. The presented research was focused on development of the adaptive impact absorption procedurę and as an example of the adaptive actuator an MR damper was used. The MR damper ensured the convenient rangę of the damping forces to provide the proper controllability of the process. However, sińce impact is a very short phenomenon the performance of the device must have met very strict reąuirements in the field of time delays. High ąuality of the driving electronics is the emphasized factor influencing the system performance. The paper presents the controller for the MR damper and control algorithms with experimental verification.
EN
The study concerns 2 DOF and 3 DOF pitch-plane models of a semi-active vehicle suspension comprising magnetorheological (MR) dampers. The 2 DOF pitch-plane model with two independent spring - MR damper suspension sets enables us to study bounce and pitch motions of the suspended body. The 3 DOF pitch-plane model takes into account also a model of driver's seat and for this reason the third spring - MR damper suspension set was introduced. The mechanical structure, data acquisition and control equipment of the 2 DOF and 3 DOF system configurations are reviewed. Finally, selected results of functional testing conducted in the presented setups are provided.
PL
W artykule opisano płaskie modele semiaktywnego zawieszenia pojazdu o dwóch (2 DOF) i trzech (3 DOF) stopniach swobody. W modelach tych wykorzystano magnetoreologiczne (MR) tłumiki drgań. Model 2 DOF posiadający dwa niezależne układy zawieszenia: sprężyna - tłumik MR, umożliwia analizę ruchu pionowego i przechyłów wzdłużnych resorowanego nadwozia pojazdu. Model 3 DOF uwzględnia dodatkowo fotel kierowcy wraz z zawieszeniem, które stanowi trzeci układ sprężyna - tłumik MR. Dla obydwu modeli przedstawiono strukturę mechaniczną stanowisk badawczych wraz z aparaturą pomiarowo-sterującą. Zaprezentowano wybrane wyniki badań funkcjonalnych przeprowadzonych na obu stanowiskach.
8
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję tłumika liniowego z cieczą magnetoreologiczną, z tłoczyskiem dwustronnym i szczeliną obwodową. Omówiono stanowisko pomiarowe oraz uzyskane wyniki podstawowych badań wybranych parametrów statycznych i dynamicznych. Tłumiki tego typu mogą znaleźć zastosowanie w aktywnych układach tłumienia drgań.
EN
The paper describes a design of a linear damper based on magnetorheologic fluid and incorporating a double acting piston rod and circumferential gap. A measuring position and obtained results of the basic research on selected static and dynamic parameters have been dealt with. Dampers of this type can find application in active systems of vibration damping.
PL
W artykule przedstawiono różne koncepcje budowy tłumików obrotowych wykorzystujących własności cieczy magnetoreologicznych. Pokazano wybraną konstrukcję, stanowisko pomiarowe oraz wyniki wstępnych badań. Tłumiki tego typu mogą w sposób sterowany łagodzić niekorzystne cechy występujące w stanach przejściowych napędów obrotowych.
EN
The paper presents different ideas of designs of rotary dampers using properties of magnetorheologic fluids. A selected design, a measuring position and results of preliminary tests have been described. Dampers of this type are able to attenuate disadvantageous effects encountered in intermediate states of rotating drives.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.