Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this study is to determine the heat transfer coefficient between the heated surface and the boiling fluid flowing in a minichannel on the basis of experimental data. The calculation model is based on Beck’s method coupled with the FEM and Trefftz functions. The Trefftz functions used in the Hermite interpolation are employed to construct the shape functions in the FEM. The unknown local values of the heat transfer coefficient at the foil- -fluid contact surface are calculated from Newton’s law. The temperature of the heated foil and the heat flux on the foil surface are determined by solving a two-dimensional inverse heat conduction problem. The study is focused on the identification of the heat transfer coefficients in the subcooled boiling region and the saturated nucleate boiling region. The results are compared with the data obtained through the one-dimensional method. The investigations also reveal how the smoothing of measurement data affects calculation results.
2
Content available remote Level-set image processing methods in medical image segmentation
EN
In this paper, two image processing methods for use in medical image processing based on the level set method are described. The theoretical bases are described and the methods are applied to a set of sample computed tomography images. The results are then compared. The results indicate that the Chan-Vese method is more useful for image segmentation in medicine than the distanceregulated method owing to both the significant differences in calculation time and the quality of results obtained for noisy images.
PL
Problem zabezpieczenia żywności przed patogennymi bakteriami, takimi jak Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus czy Salmonella enterica, od lat spędza sen z powiek producentom żywności, mikrobiologom i lekarzom. Wiele grup badawczych poszukuje rozwiązania tego problemu w zastosowaniu bakteriofagów litycznych oraz kodowanych przez nie enzymów o właściwościach przeciwbakteryjnych. Potencjalne możliwości zastosowania wirusów bakteryjnych oraz ich białek przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
The issue of the food protection against foodborne pathogens such as Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Salmonella enterica vexes food producers, microbiologists and clinicians for many years. The solution of this problem can be found in the utilization of lytic phages and their antibacterial enzymes. Potential applications of bacterial viruses, and their proteins are presented in this article.
4
Content available Trefftz functions for non-stationary problems
EN
Different types of Trefftz functions for non-stationary linear and weakly nonlinear differentia equations are presented. The Trefftz methods are defined and briefly described. Certain results for non-stationary problems of heat conduction (among others boundary temperature identification and thermal diffusivity estimation), for beam vibration, for thermoelasticity and for the wave equation (direct and inverse problem of membrane vibrations) are shown. In many cases, the FEM with Trefftz functions (FEMT) as probe functions is applied. Three kinds of FEMT are tested for direct and inverse non-stationary problems. Examples of the making use of T-functions for solving inverse problems and smoothing inaccurate input data are discussed.
PL
W pracy przedstawione są rożne rodzaje funkcji Trefftza dla niestacjonarnych liniowych i słabo nieliniowych równań różniczkowych. Zdefiniowane są i krotko opisane metody Trefftza. Prezentowane są niektóre wyniki dla niestacjonarnych problemów przewodzenia ciepła (m.in. identyfikacja temperatury na brzegu oraz estymacja dyfuzyjności termicznej), drgań belki oraz dla termosprężystości i równania falowego (prosty i odwrotny problem drgań membrany). W pracy pokazany jest również przykład zastosowania metody elementów skończonych z funkcjami Trefftza (MEST) jako funkcjami próbnymi. Trzy rodzaje MEST są testowane na prostych i odwrotnych problemach niestacjonarnych. W pracy omawiane są również przykłady zastosowania T-funkcji w rozwiązywaniu problemów odwrotnych w połączeniu z wygładzaniem niedokładnych danych wejściowych.
EN
Miniature heat exchangers are used to provide higher cooling capacity for new technologies. This means a reduction in their size and cost but the identical power. The paper presents the method for determination of boiling heat transfer coefficient for a rectangular minichannel of 0.1 mm depth, 40 mm width and 360 mm length with asymmetric heating. Experimental research has focused on the transition from single phase forced convection to nucleate boiling, i.e., the zone of boiling incipience. The ‘boiling front’ location has been determined from the temperature distribution of the heated wall obtained from liquid crystal thermography. The experiment has been carried out with R-123, mass flux 220 kg/(m2s), pressure at the channel inlet 340 kPa. Local values of heat transfer coefficient were calculated on the basis of empirical data from the experiment following the solution of the two-dimensional inverse heat transfer problem. This problem has been solved with the use of the finite element method in combination with Trefftz functions. Temperature approximates (linear combinations of Trefftz functions) strictly fulfill the governing equations. In presented method the inverse problem is solved in the same way as the direct problem. The results confirmed that considerable heat transfer enhancement takes place at boiling incipience in the minichannel flow boiling. Moreover, under subcooling boiling, local heat coefficients exhibit relatively low values.
EN
The paper presents results of numerical calculations conducted in order to define the heat transfer coefficient in flow boiling in a vertical minichannel with one side made of a heating foil with liquid crystals. During the experiment, we measured the local temperature of the foil, inlet and outlet liquid temperature and pressure, current and voltage drop of the electric power supplied to the heater. Local measurements of foil temperature were approximated with a linear combination of the Trefftz functions. The known temperature measurement errors allowed application of the adjustment calculus. The foil temperature distribution was determined by the FEM combined with the Trefftz functions. Local heat transfer coefficients between the foil and the boiling fluid were calculated from the third-kind condition.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przeprowadzonych w celu określenia współczynnika przejmowania ciepła przy przepływie wrzącej cieczy w pionowym minikanale, którego jedna ściana wykonana jest z folii grzewczej pokrytej ciekłymi kryształami. Podczas eksperymentu mierzono: lokalną temperaturę folii, temperaturę cieczy na wlocie i wylocie z minikanału, ciśnienie cieczy w minikanale oraz spadek natężenia i napięcia prądu stałego dostarczanej do folii grzewczej. Lokalne pomiary temperatury folii aproksymowano kombinacją liniową funkcji Trefftza. Znane błędy pomiaru temperatury pozwoliły na stosowanie rachunku wyrównawczego. Rozkład temperatury folii został określony przy zastosowaniu MES w powiązaniu z funkcjami Trefftza. Lokalne współczynniki wymiany ciepła pomiędzy folią i wrzącym płynem zostały wyliczone z warunku trzeciego rodzaju.
PL
W referacie przedstawiono sposób określenia współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie płynu chłodniczego przez minikanał prostokątny, ogrzewany asymetrycznie. Lokalne wartości współczynnika przejmowania ciepła wyznaczono dzięki rozwiązaniu dwuwymiarowego zagadnienia odwrotnego przewodnictwa ciepła. Zagadnienie to rozwiazano za pomocą metody Beck`a (metody współczynników wrażliwości) w połączeniu z metodą funkcji Trefftza. Dzięki zastosowaniu metody Beck`a zagadnienie odwrotne rozłożono na dwa zagadnienia proste, a następnie rozwiazania tych zagadnień aproksymowano funkcjami Trefftza. Przedstawiono i przeanalizowano otrzymane wyniki przykładowego eksperymentu, w którym do pomiaru temperatury powierzchni grzejnej wykorzystuje się termografię ciekłokrystaliczną.
EN
The paper presents the method for determination of boiling heat transfer coefficient in cooling liquid flow in a rectangular minichannel with asymmetric heating. Local values of the heat transfer coefficient have been determined following the solution of the two-dimensional reverse heat transfer problem. This problem has been solved with Beck`s method (sensitivity coefficients) in combination with Trefftz functions. Thanks to the application of Beck's method, the reverse problem has been decomposed into two simple problems, whose solutions have been approximated with Trefftz functions. The results obtained from a sample experiment have been presented and analysed, the experiment relying on liquid crystal thermography for the measurement of the heating surface temperature.
PL
Przedstawiono metody wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie płynu chłodniczego w minikanale. Zastosowana technika termografli ciekłokrystalicznej pozwala określić wystąpienie inicjacji wrzenia. Zagadnienie rozwiązywane jest za pomocą funkcji Trefftza, którymi aproksymuje się nieznane temperatury. Ponadto funkcje Trefftza służą do tworzenia funkcji bazowych w metodzie elementów skończonych (MEST). Porównano wyniki otrzymane przy wykorzystaniu obu metod. Słowa kluczowe: wymiana ciepła, minikanał, wrzenie w przepływie, termo-grafia ciekłokrystaliczna, funkcje Trefftza, MES
EN
The paper presents methods for the determination of heat transfer coefficient in cooling liquid flow boiling in a minichannel. The applied technique of liquid crystal thermography enables the determination of boiling incipience. To solve this problem, Trefftz functions are used to approximate unknown temperatures. Moreover, Trefftz functions are employed to obtain base functions in the finite element method (FEM). The results obtained using of both methods were compared.
9
Content available remote Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses
EN
The problem of thermal stresses in a hollow cylinder is considered. The problem is two-dimensional and the cross-section of the hollow cylinder is approximated as a long and thin rectangle as the ratio of the inner and outer radiuses is close to one. On the outer boundary of the hollow cylinder the heat source moves with a constant velocity. In the case of the rectangle the heat source moves on the upper side and the conditions of eąuality of temperatures and heat fluxes are assumed on the left and right boundaries. The stresses are to be found basing on the temperature measured inside the considered region, which means that an inverse problem is considered. Both for the temperature field and the displacements and stresses the finite element method is used. Thermal displacement potentials are introduced to find displacements and stresses. In order to construct the base functions in each element the Trefftz functions are used. For the temperature field the time-space finite elements are used and for the thermal displacement potentials the spatial elements are applied. Thanks to the use of the Trefftz functions a low-order approximation has given a solution very close to the exact one.
10
Content available remote 2D wave polynomials as base functions in modified FEM
EN
The paper presents solutions of a two-dimensional wave equation by using Trefftz functions. Two ways of obtaining different forms of these functions are shown. The first one is based on a generating function for the wave equation and leads to recurrent formulas for functions and their derivatives. The second one is based on a Taylor series expansion and additionally uses the inverse Laplace operator. Obtained wave functions can be used to solve the wave equation in the whole considered domain or can be used as base functions in FEM. For solving the problem three kinds of modified FEM are used: nodeless, continuous and discontinuous FEM. In order to compare
EN
The paper provides an exact solution to a nonstationary two-dimensional heat transfer problem where heat sources move along the edge of the area. Finite Fourier transforms are applied to find the solution. It is given as a sum of four parts. The investigations aim at the determination of the temperature distribution in a brake drum while the vehicle rolls down a slope at a constant velocity. Brake linings, brought into frictional contact with the drum in braking, constitute moving heat sources. Due to the nature of the process under examination, it is possible to assume that the heat transfer is two-dimensional. The dimensions of the brake drum (the internal radius to external radius ratio is approx. 0,95) and simplifications allow one to model it as a rectangular area.
PL
W pracy rozwiązane zostało, w sposób ścisły, niestacjonarne dwuwymiarowe zagadnienie przepływu ciepła z poruszającymi się źródłami ciepła wzdłuż brzegu obszaru. W celu znalezienia rozwiązania zastosowana została skończona transformata Fouriera. Rozwiązanie podane zostało w postaci sumy czterech składników. Zastosowane zostało do wyznaczenia rozkładu temperatury w bębnie hamulcowym podczas utrzymywania stałej prędkości samochodu zjeżdżającego z pochyłości. Okładziny hamulcowe trąc o bęben hamulca w trakcie hamowania stanowią poruszające się żródła ciepła. Ze względu na charakter badanego procesu można przyjąć, że wymiana ciepła jest dwuwymiarowa. Wymiary bębna hamulcowego (stosunek promienia wewnętrznego do zewnętrznego wynisi około 0.95) i poczynione uproszczenia pozwalają modelować go obszarem o kształcie prostokąta.
EN
A transient 2-dimensional problem of heat flow with a moving heat source is considerent. It is assumed that the heat source is moving along one of the sides of a rectangle with a constant velocity. The unknown is the temperature distribution in a flat rectangular area. The paper presents an approximate solution which is based on the finite element method with a modified basis function. The space-time basis functions are combinations of heat polynomials which strictly satisfy the heat equation. Cartesian coordinates were used to solve the problem.
PL
W pracy rozważane jest dwuwymiarowe niestacjonarne zagadnienie przepływu ciepła z ruchomym źródłem ciepła na brzegu obszaru. Zaklada się, że źródło ciepła porusza się wzdłuż brzegu prostokąta ze stałą prędkością. Poszukiwany jest rozkład temperatury w obszarze o kształcie prostokąta. Przybliżone rozwiązanie problemu zaprezentowane w pracy opiera się na metodzie elementów skończonych ze zmodyfikowanymi funkcjami bazowymi. Skonstruowane czasoprzestrzenne funkcje bazowe są kombinacją wielomianów cieplnych, tzn. wielomianów ściśle spełniających równanie przewodnictwa ciepła. Zagadnienie rozwiązane zostało we współrzędnych kartezjańskich.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.