Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  good practice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The port areas are specific in terms of navigational accidents. Usually, accidents with low consequences dominate, but due to many users with contradictory needs, there is a requirement to keep the balance between business and safety. This balance is usually achieved by the Port Authority or like in Poland by Maritime Office together with Port Authority. Maritime Offices are the governmental body responsible to maintain the acceptable navigational safety level. Such an approach leads to several frictions between the users that needs are often contradictory. To ensure minimal safety level and introduce new or amended port regulations the scientific methods are demanded to support this process. The paper present methodology to adjust the port regulations of Kołobrzeg Port where the passenger ship owners moored in close vicinity of the waterway and therefore restricted it to the other users. The compromise was achieved with the application of real-time simulation method. Moreover, the paper presents the important role of harbor regulations in whole navigation risk management process within the port area. Today’s port regulations are created mostly based on good practice of pilots and experts, whereas the quantitative methods are used less frequently. The intention of the presented case study was to demonstrate how the quantitative risk assessment could be used in port policy development.
PL
Autorzy artykułu dokonali analizy porównawczej materiałów publikowanych na stronach firmowych przedsiębiorstw przemysłu cementowego, działających na polskim rynku, dotyczących ich zaangażowania w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. Na tej podstawie oceniono zakres komunikowania działań społecznych prowadzonych przez badane firmy oraz zidentyfikowano działania, które można uznać za zgodne z dobrą praktyką. Przeprowadzona analiza pozwoliła również na wskazanie liderów w tych działaniach. Są to największe przedsiębiorstwa przemysłu cementowego w Polsce, należące do globalnych grup kapitałowych.
EN
The autors of the article conduct a comparative analysis of materials published on he websites of enterprises operating on the Polish cement industry market, regarding their involvement in the implementation of the concept of sustainable development. On this basis, the scope of social activities conducted and communicated by the surveyed companies was assessed and activities that can be deemed as good practice were identified. The analysis conducted also allowed to indicate the leaders of these practices. These are the largest enterprises of cement industry in Poland and are the members of the global capital group.
3
Content available Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych
PL
W rozdziale ukazano koncepcję dobrych praktyk w zarządzaniu oraz odniesiono ją do problematyki doskonalenia procesów. Na początku zwrócono uwagę na szerokie ujęcie istoty dobrych praktyk. Następnie przedstawiono doskonalenie procesów biznesowych na tle współczesnych wyzwań organizacji biznesowych. Rozdział kończy prezentacja sposobów doskonalenia procesów, stosowanych przez wybrane przedsiębiorstwo, które ze względu na osiągane ponadprzeciętne rezultaty uznać można za dobre praktyki. Rozdział napisany został na podstawie studiów literatury przedmiotu, kwerendy źródeł internetowych oraz analizy wyników wywiadu skategoryzowanego.
EN
The paper presents the notion of good practices in management and refers it to the issue of process improvement. In the beginning, it widely discusses the essence of good practices. Next, it depicts process improvement in the context of contemporary challenges posed to business organisations. The paper ends with a presentation of means of process improvement implemented by a selected company, which, due to outstanding results, can be considered an example of good practices in the described regard. The above merits were written based on the literature review, online sources and the analysis of results of categorised interviews.
PL
W artykule przedstawiono dobre praktyki rekultywacyjne w kontekście skuteczności gospodarowania. Zwrócono szczególną uwagę na pojęcie dobrych praktyk, ukazując je jako działanie, w odróżnieniu od samych zasad postępowania, reguł czy idei, które integralnie łączą się ze złożonym procesem rekultywacyjnym. Omówiono czynności, które zostały podjęte na terenie obecnej Novej Karoliny w Ostrawie. Z artykułu wyłania się historyczny obraz dawnych terenów eksploatacyjnych, które obecnie służą mieszkańcom dla różnych celów oraz znacząco podnoszą atrakcyjność regionu, na którym się znajdują.
EN
The article presents good practices reclamation in the context of the effectiveness of management. Special attention is paid to the concept of good practice, showing them as action, as opposed to the same rules of conduct, rules or ideas that are integrally linked with the complex process of reclamation. Discussed actions that were taken in what is now Nova Karolina in Ostrava. From the article emerges historical image of ancient sites supplies that currently serve residents for different purposes and significantly increase the attractiveness of the region where they are located.
PL
Artykuł obrazuje możliwości związane z usprawnieniem procesu produkcji ceramiki sanitarnej jakie niesie ze sobą skupienie się na czasach związanych z poszczególnymi czynnościami oraz przedstawia najczęstsze przyczyny problemów. W ostatniej części zostały przedstawione wnioski pozwalające na doskonalenie procesu.
EN
This article shows opportunities associated with improving production process of sanitary ceramics which involves focusing on the times, associated with different activities, and presents the most common causes of problems. The last section provides conclusions allow still improve the process.
6
Content available remote Porozumienia NEPSI w sprawie ochrony przed niebezpiecznymi pyłami krzemionkowymi
PL
W artykule przedstawiono główne problemy związane z wdrożeniem dyrektywy Rady 98/24/WE w zakresie zagrożenia pyłem krzemionkowych. Opisano istotę porozumienia NEPSI oraz podjęte zobowiązania wskutek podpisania porozumienia przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego (Euromine) oraz wynikające z tego obowiązki producentów.
EN
The article presents the main problems related to the implementation of Council Directive 98/24/EC on the risk of silica dust. NEPSI agreement being discussed and its commitments are presented as a result of signing the agreement by the European Association of Mining Industries (Euromines) and the resulting obligations of manufacturers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.