Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model komputerowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Design dla wytwarzania przyrostowego
PL
Wiceprezes jednej z najbardziej aktywnych w 3DP firm Siemensa, Andreas Saar, wygłosił wykład na konferencji materialise zatytułowany (w moim, może nie najbardziej dokładnym, tłumaczeniu): Druk 3D zmienia wszystko. Należy na nowo wymyślić produkty, zmienić narzędzia wytwarzania i przemyśleć sposób prowadzenia biznesu. Do niedawna w 3DP/AM zmieniały się metody drukowania, drukarki i używane materiały, natomiast elementem niezmiennym było używane oprogramowanie. Teraz to zaczyna się zmieniać, bo – jak stwierdziła Pamela J. Waterman – 3DP narzuca dużo mniej ograniczeń technologicznych niż metody tradycyjne.
PL
Obecnie można zaobserwować coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców warunkami pracy. Związane jest to z dostrzeganiem zwiększenia wydajności pracowników spowodowanym zapewnieniem im ergonomicznych stanowisk i narzędzi pracy, dostosowanych do ich cech antropometrycznych. Coraz częściej przeprowadza się więc badania, mające na celu analizowanie stanowisk pracy pod kątem ergonomii, a także projektuje się nowe stanowiska, które pozwalają na zmniejszenie obciążenia podczas wykonywania pracy. Na znaczeniu zyskują więc programy do projektowania ergonomicznych systemów antropotechnicznych, które pozwalają ergonomistom na wskazanie pracodawcom korzyści wynikających z kształtowania stanowisk pracy z uwzględnieniem możliwości biomechanicznych człowieka, a także pozwalają na zaprojektowanie stanowisk i narzędzi pracy. Istnieje wiele takich programów, różniących się możliwymi do przyjęcia kryteriami oraz szczegółowością wykonywanej analizy, a także kosztem ich wykorzystania i sposobem raportowania. Celem tego artykułu jest przedstawienie najpopularniejszych programów do projektowania ergonomicznych systemów antropotechnicznych, wraz ze wskazaniem podobieństw i różnic w ich zastosowaniu.
EN
Nowadays one can observe a growing interest of entrepreneurs in working conditions. It is due to the awareness of an increase in the productivity of employees thanks to providing them with ergonomic work places and tools of the trade, which are adapted to their anthropometric features. Studies which are aimed at analysing workstations with regard to ergonomics are conducted more and more often. Also, new work places which help to reduce workload during the performance of work are being designed. Thus, there is a growing significance of programs that design ergonomic anthropometric systems, which allow specialists to show employers benefits of forming workstations in accordance with biomechanics of man. Such programs also facilitate design of workstations and tools of the trade. The programs vary with regard to acceptable criteria and the specificity of conducted analysis as well as the cost of application and the form of reporting line. The goal of this article is to present the most popular programs used to design ergonomic anthropometric systems and to show similarities and differences in their application.
PL
Wytwarzanie przyrostowe (addytywne), potocznie zwane drukiem 3D, polega na wytwarzaniu trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu, Do niedawana druk 3D stosowano głównie do szybkiego prototypowania i analizy funkcjonowania prototypu przed jego wdrożeniem do produkcji masowej.
EN
The structural Simulink-model of the two-loop control system of an arc furnace electric mode is proposed. The structural model of the thyristor-reactor groups is described and the research of the electric mode coordinates control processes was performed. The obtained results confirmed a significant increase of currents regulation speed.
PL
Zaproponowano konstrukcyjny model Simulinka układu sterowania z dwiema pętlami w trybie elektrycznym pieca łukowego. Opisano model strukturalny grup tyrystor-reaktor i przeprowadzono badania procesów sterowania koordynacjami w trybie elektrycznym. Uzyskane wyniki potwierdziły istotny wzrost prędkości regulacji prądów.
EN
After designing the final range of open pit mines, one of the first essential decisions to be made in the production planning framework is to determine the cutoff grade. The cutoff grade of mines, due to interconnections with technical and economic parameters, is one of the most important parameters for the design of open pit mines. Considering the fundamental role of plant cutoff grade on the economical operation of a mine, the optimal selection of this grade is of great importance. One of the main problems in mining operations is how to determine the optimal cutoff grades of ore deposits at different periods during the life of a mine, it can be considered based on one of the goals of maximizing annual profit or net present value extraction during the mining period. Despite the existence of a range of different techniques for determining the optimal cutoff grade, Lane's algorithm is usually the most widely used cutoff grade optimization technique, which is calculated taking into account the technical and economic factors of production. Cutoff grade optimization with the goal of maximizing the net present value over the years of the mine's life, as well as the correlation with the distribution of the grade and tonnage of the remaining ore, requires a long calculation process, especially for large mines. In this research, optimal cutoff grade programming based on Lane's theory and aimed at maximizing the net present value in MATLAB software (computer model) has been carried out. Mineral operations consist of three phases: mining, processing, and refining. In single-product and single-process mode, the optimum cut-off grade and the net present value of production are calculated for each year of the mine's life. After validating the outputs of the model, the implementation of the computer model based on the data of Gol Gohar iron mine No.1 in a five-year plan was carried out. The changes in optimal cutoff grade and changes in net present value from 48.65% to 18,582 billion rials in the early years of the mine increased to 40.5% and approximately 3000 billion rials at the end of the mine's life.
PL
W artykule omówiony został komputerowy model układu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym opracowany i wykorzystywany jako stanowisko dydaktyczne. Odzwierciedla on algorytmy pracy silnika ZS i daje możliwość obserwacji, a także wyznaczenia podstawowych parametrów i zależności występujących w elektronicznym układzie sterowania EDC. Ponadto przejrzysta struktura modelu pozwala na łatwe wprowadzanie zmian parametrów sterowania oraz modyfikację poszczególnych map. Model został opracowany z wykorzystaniem środowiska graficznego LabView.
EN
The article presented a computer model of the control unit of compression ignition engine developed and used as a didactic stand. It reflects the operating algorithms of the CI engine and gives the possibility of observation as well as determining the basic parameters and relationships occurring in the electronic control system EDC. In addition, the transparent structure of the model allows for easy introduction of changes in control parameters and modification of individual maps. The model was developed using the LabView graphic environment.
9
Content available remote Drukowanie przestrzenne 3D printing
EN
The paper contains a short history of the evolution of vaults and the principles of creating digital models of barrel vaults with the use of AutoCAD software. It is also richly illustrated with drawings of digital models created in AutoCAD.
PL
Praca obejmuje krótką historię rozwoju sklepień oraz zasady postępowania przy tworzeniu modeli komputerowych sklepień kolebkowych przy użyciu programu AutoCAD. Całość bogato ilustrowana rysunkami modeli komputerowych wykonanych w programie AutoCAD.
PL
Przeprowadzono symulacje procesu wytłaczania z dozowaniem mieszaniny polietylenu małej gęstości z polistyrenem (PE-LD/PS). Na podstawie modelu komputerowego procesu wykonano obliczenia symulacyjne uplastyczniania tworzywa, rozkładu ciśnienia i temperatury tworzywa oraz stopnia wypełnienia ślimaka. Obliczenia zweryfikowano doświadczalnie.
EN
Modeling of single-screw extrusion process of polymer blends with starve feeding of extruder has been described. Simulations of starve-fed single screw extrusion of low density polyethylene (PE-LD) — polystyrene (PS) polyblend have been performed. Using the computer model of the process, the simulation calculations for polymer plasticization, distribution of pressure and temperature as well as extent of screw filling have been carried out and validated experimentally.
PL
Celem pracy jest zoptymalizowanie połączenia szytego ścian żołądka. Optymalizacja ma obejmować zmianę konfiguracji zszywek, co wpłynie na poprawę szczelności zespolenia. W niniejszej pracy omówiony został sposób tworzenia modelu elementów skończonych MES tkanki miękkiej. Przedstawione założenia będą stanowić bazę do dalszych modyfikacji, opartych na danych materiałowych, zebranych w trakcie badań elastyczności próbek tkanki żołądka. Działania te mają na celu znalezienie modelu hipersprężystego, najlepiej opisującego charakter badanego materiału.
EN
The main goal of this work is optimization of the surgical connection (sutures) of stomach walls. The staples’ configuration changes should be reflected in the improved anastomotic tightness. In this paper it is explained how to create the FEM model of soft tissue. It will be a base for further modifications based on the material data collected during the study of flexibility of stomach tissue samples. The main goal is determine the hyperelastic model optimally describing the nature of the tested material.
PL
W pracy przedstawiono model komputerowy doboru tworzyw konstrukcyjnych na elementy robocze w zależności od warunków ich funkcjonowania. Uwzględniono podstawowe pary tribologiczne dla tarcia technicznie suchego metal-metal, metal-minerał-metal i metal-minerał. Doboru materiałów warstw wierzchnich dokonywano na podstawie dominującego sposobu zużywania. Program napisano w języku Delphi charakteryzujący się przejrzystym i łatwym w obsłudze interfejsem. Baza danych obejmuje podstawowe rodzaje tworzyw konstrukcyjnych, właściwości warstwy wierzchniej oraz dla napoin sposób nakładania.
EN
This paper presents a computer model for selecting construction materials for the top surface of working parts depending on their operating conditions. The basic tribological pairs for dry friction were included: metal-metal, metal-mineral-metal and metalmineral. The surface layer materials were selected based on the dominant nature of wear. The program was written in the Delphi language and is characterized by a clear and easy to operate interface. The database contains information on the basic construction material types, surface layer properties and weld pad application methods.
EN
The elaborated system of regulation of an arc lengths of an electric arc furnace with a neuro-controller and the obtained results of computer simulation of electric mode for the existing and proposed systems have shown improvement of dynamics indicators of regulating arc lengths as compared with a serial power controller – AFAR-T.
PL
Praca przedstawia system sterowania łukiem w piecu łukowym za pomocą sterownika neuronowego. Zbadano model komputerowy takiego urządzenia w Simulinku. Wyniki tych badań pokazały przewagę takiego rozwiązania w stosunku szeregowego sterownika AFART-T.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników komputerowej symulacji jakości powietrza w modelu pomieszczenia z rzeczywistymi wynikami pomiarów stężenia formaldehydu w powietrzu wewnętrznym. Zaprezentowano podstawowe elementy budowy modelu cyfrowego odzwierciedlającego fizyczne pomieszczenie, drogi przepływu powietrza, system wentylacji mechanicznej oraz źródło emisji substancji chemicznej. Wyniki symulacji zostały zestawione z wynikami badań jakości powietrza wewnętrznego zawierającymi między innymi oznaczenie zanieczyszczeń chemicznych.
EN
The paper presents the comparison between the results of model room’ indoor air quality computer simulation and the real test results of formaldehyde concentration in indoor air. The essential elements of computer model reflecting the physical properties of the space, infiltration paths, mechanical ventilation system and the contamination sources are described. The simulation results were confronted with the IAQ test results, that included indication of chemical contaminants.
PL
W pracy podjęto problemy badania parametrów dynamicznych i kinematycznych zawieszenia koła robota kołowo-kroczącego. Opracowano komputerowy model obliczeniowy i przeprowadzono badania symulacyjne pracy zawieszenia. Poddano analizie jazdę układu po terenie z przeszkodami oraz badano wykonywanie ruchów kroczących w celu określenia występujących w układzie obciążeń.
EN
The problems of determining dynamic and kinematic parameters of wheel suspension of wheel-legged mobile robot were considered in the paper. The numerical computer model was worked out and simulation researches of suspension were completed. The motion of wheel on road with obstacles and walking motion of wheel were analyzed for determining kinematic and dynamic parameters.
PL
W pracy zaprezentowano przykład wykorzystania modelu komputerowego do oceny istniejących systemów zaopatrzenia w wodę. Wykorzystano program Epanet. Stwierdzono znaczne rozproszenie źródeł zasilania w wodę. Zaproponowano cztery warianty umożliwiające poprawę ciśnienia rozporządzalnego oraz zmniejszenie działających źródeł zasilania.
EN
An example of using computer model in evaluating existing water distribution system was presented. Epanet software were used. Four solutions allowing pressure improvement were proposed. Reducing the amount of active water sources was allowed.
PL
W artykule przeanalizowano wybrane problemy zarządzania gospodarką przestrzenną w krajobrazach pogranicza polsko-ukraińskiego w Bieszczadach, na tle wtórnej sukcesji leśnej. Pokazano, że dane o intensywności procesów wtórnej sukcesji leśnej na różnych wysokościach mają podstawowe znaczenie przy zarządzaniu gospodarką przestrzenną w Bieszczadach, zwłaszcza przy planowaniu działalności turystycznej. Przeprowadzono stosowne prognozy przy pomocy modeli komputerowych, potwierdzające stawiane w artykule tezy.
EN
In the article presented are selected issues of spatial economy management, on the example of landscape in Polish-Ukrainian border, including the aspect of forest succession. Showed is, that data about the intensity of forest succession process on various height levels is meaningful in spatial economy management, especially in the case of planning tourist activity. Appropriate prognosis’ have been generated with the use of computer prognostic models, that confirm thesis’ given in the article.
PL
Na podstawie badań symulacyjnych i doświadczalnych wytłaczania z dozowanym zasilaniem, z zastosowaniem układu ślimaków ściśle zazębiających się zweryfikowano komputerowy model przepływu tworzywa. Badania prowadzono w warunkach różnych wartości natężenia przepływu tworzywa i różnych prędkości obrotowych ślimaka. Oceniano przebieg uplastyczniania tworzywa i stopień wypełnienia kanału ślimaka, wykonano pomiary ciśnienia tworzywa i momentu obrotowego ślimaka. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników pomiarów i obliczeń.
EN
The verification of a computer-derived melt flow model has been performed on the basis of simulation (Figs. 6-10) and experimental studies for a twin-screw closely intermeshing starve feed extrusion (Fig. 1). The tests were carried out under various flow rate and screw rotational speed conditions. The melting process of the polymer and extent of screw chamber filling were also evaluated and pressure and torque measurements carried out. The studies confirm a good agreement between the simulation and experimental results (Figs. 11-13).
PL
Celem pracy było opracowanie podstaw aplikacji, która mogłaby być stopniowo rozszerzana i służyła symulacjom przepływu płynów w glebie. W artykule przedstawiono strukturę wyjściową i opartą o nią symulację przepływu wody w dwuwymiarowym ośrodku porowatym w odniesieniu do prawa Darcy'ego. Jakość symulacji oceniano na podstawie obliczanego współczynnika przewodności hydraulicznej i porównania go z wartościami doświadczalnymi. Metodę symulacji oparto o automat komórkowy typu HPP. Określono kolejne kroki rozwoju aplikacji dla modelowania bardziej złożonych zjawisk w trakcie przepływów.
EN
The purpose of the work was to prepare basis of an application programme, which could be gradually developed and would be used for simulation of liquids flow in soil. The article presents an output structure and a simulation of water flow in a two-dimensional porous medium based on it on account of Darcy theory. Quality of simulation was assessed based on a calculated coefficient of hydraulic conductivity and comparing it with experimental values. The simulation method was based on a cellular automaton of the HPP type. Next steps of an application development were determined for modelling phenomena that are more complex during flows.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.