Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 429

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stopy aluminium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available remote Stopy aluminium na świecie (obróbki skrawaniem)
PL
Stopy aluminium stanowią istotną grupę wśród materiałów konstrukcyjnych wytwarzanych na świecie. Szacuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych zapotrzebowanie na ten surowiec stale się zwiększa, a ilość produkowanego aluminium jest jednym z wyznaczników uprzemysłowienia danego regionu.
XX
Aluminium alloys are an important group among construction materials produced in the world. It is estimated that in highly developed countries the demand for this raw material is constantly increasing and the amount of produced aluminium is one of the determinants of the industrialisation of a given region.
EN
Aluminium sheets designed for bottle closure production must be characterized with enhanced drawability and highly homogeneous properties ensuring problem-free production process with stable technological scrap level. Closure-stock material shall be produced in very narrow set of mechanical properties and should be characterized with thermal resistance in paint hardening process. This work presents results of study carried out on innovative aluminium alloy produced on the basis of post-consumed and post-produced scrap recycling. Hot-rolled strips with entry thickness 4.5 mm were rolled down to final thickness 0.225 mm in cold rolling and intermediate annealing process. Then cold-rolled sheets were undergone thermal process as simulation of paint hardening cycle. On the basis of mechanical properties, microstructure and technological tests results, influence of additional chemical elements added to aluminium alloys in secondary remelting process on properties of sheets designed for caps deep drawing process was determined. It was stated that additional chemical elements added to aluminium alloys in secondary remelting process increases hardening mechanism (grain size refining, solid solution strengthening, strain hardening) that reflects on higher sheets strength without any negative effects on formability and drawability.
PL
Blachy ze stopów aluminium do produkcji zakrętek muszą charakteryzować się wysoką podatnością do głębokiego tłoczenia i wysoką jednorodnością własności, zapewniającą bezproblemowy przebieg procesu tłoczenia z powtarzalną, zaplanowaną wielkością odpadu technologicznego. Materiał na zakrętki powinien posiadać stabilny w wąskim zakresie poziom własności mechanicznych, a także wysoką odporność termiczną w procesie cieplnego utrwalania lakieru. W pracy przedstawiono wyniki badań, wykonanych na nowatorskim stopie aluminium, który zaprojektowany został na bazie pełnego recyklingu poamortyzacyjnych oraz poprodukcyjnych złomów aluminiowych. Blachy walcowano na zimno na grubość finalną 0,225 mm z grubości początkowej wsadu po walcowaniu na gorąco 4,5 mm (z wykorzystaniem obróbki cieplnej międzyoperacyjnej), a następnie poddano procesowi termicznej obróbki, symulującej proces utwardzania lakieru. Na podstawie badań własności mechanicznych, obserwacji struktury materiału oraz badań technologicznych blach określono wpływ zawartości pierwiastków stopowych (wprowadzonych do stopu w procesie wtórnego przetopu) na własności blach przeznaczonych do tłoczenia zakrętek. Wykazano, że wprowadzenie do metalu dodatkowych pierwiastków stopowych drogą wtórnego przetwórstwa powoduje zwiększenie udziału mechanizmów umocnienia (rozdrobnienie ziarna, umocnienie roztworowe, umocnienie odkształceniowe), co przekłada się na wzrost własności wytrzymałościowych blach do głębokiego tłoczenia, bez obniżenia ich własności plastycznych.
EN
As the second largest machinery industry, the energy-intensive cable industry not only creates a lot of economic value but also consumes a lot of energy. It is an inevitable requirement to promote the technological development of the industry in the new era to improve the quality and efficiency and realise industrial energy-saving and consumption reduction. In order to obtain good strength and conductivity, the metal rods of cable are usually heat-treated for several hours or even several days after the rods are extruded, this is a major energy consuming process in traditional production. Based on the background, this study adopted the energy-saving equal-channel angular pressing (ECAP) technology to replace the traditional heating treatment process, and converted the simple heat conduction with thermo-mechanical energy transfer, so as to realise the good strength and conductivity matching of the cable aluminum alloy material. In this study, energy-saving ECAP technology is used to replace the traditional heat treatment process, and heat-mechanical energy transfer is used to replace the simple heat conduction, so as to achieve good strength and conductivity matching of cable aluminium alloy material. The results show that the suitable ECAP process routes can improve the microstructure of aluminum alloy with higher strength and conductivity than the traditional heating process. The research results can be used for technology upgrading and low carbon production in cable industry due to the significantly time reduction of the energy-consuming heat treatment and the high-efficient obtainment of high-quality production.
4
Content available remote Recent advances in the kinetics of normal/abnormal grain growth: a review
EN
Recent progress in the kinetics of grain coarsening and abnormal grain growth (AGG) is presented in this overview article. The factors affecting the kinetics of grain growth is reviewed with the emphasis on the recent findings on the solute drag and Zener pinning effects as well as the special case of duplex alloys, where the latter is discussed for the behavior of dual-phase steels during intercritical annealing. The common isothermal kinetics models for grain growth are listed, which is followed by the critical discussion on the simplifications and the commonly used methods for the determination of grain growth exponent (n) and activation energy (Q). The obtained values of n and Q for several classes of important engineering alloys such as microalloyed steels, stainless steels, magnesium alloys, aluminum alloys, titanium alloys, and high-entropy alloys are summarized with the discussion on the obtained values of kinetics parameters and their deviation from the theoretical expectations. Finally, the factors leading to AGG (such as the coarsening and dissolution of pinning particles and the crystallographic texture), the proposed mechanisms (such as the solid-state wetting and the grain boundary faceting/defaceting phenomena), and the kinetics of AGG (based on the empirical power law and the similarity of AGG to primary recrystallization in the form of secondary recrystallization) are reviewed. This overview can shed light on the understanding of grain growth and its effects.
EN
The article presents the type of wear of Al2O3 layers produced on the aluminium alloy EN AW-5251 depending on the production parameters. Oxide layers were produced by using DC anodizing in a ternary electrolyte at variable current density and electrolyte temperature. The layer scratch tests were carried out using a Micron Gamma microhardness tester. The scratches of oxide layers were tested for the geometric structure of the surface using a Form TalySurf 2 50i contact profilograph. Contact thickness measurements were also made using a Dualscope MP40 device based on the eddy-current method. Using a scanning microscope (SEM), photos of the sample surfaces were taken to show and compare the surface morphology of the anodized layers in various parameters. Based on the research, it can be concluded that changes in the conditions of the production process of Al2O3 layers (electrolyte temperature and current density) have an impact on the type of tribological wear and changes in layer thickness. The largest thickness of the oxide layer (19.44 μm) was measured for Sample B produced at a current density of 3A/dm2 at an electrolyte temperature of 283 K, which was also characterized by the lowest value of the ratio of parameters f1 to f2 (0.584). The smallest thickness (5.32 μm) was measured for the Sample C anodized at 1 A/dm2at 303 K, this sample had the largest ratio f1 to f2 (1.068) for the produced Al2O3 layers. Thanks to the parameters f1 and f2 and the calculation of their ratio, the wear process for Sample B was determined as scratching and microcutting, while for Sample C as grooving.
PL
W artykule przedstawiono rodzaj zużywania warstw Al2O3 wytwarzanych na stopie aluminium EN AW-5251 w zależności od parametrów wytwarzania. Warstwy tlenkowe zostały wytworzone poprzez zastosowanie anodowania stałoprądowego w elektrolicie trójskładnikowym przy zmiennej gęstości prądowej oraz temperaturze elektrolitu. Testy zarysowania warstw przeprowadzono za pomocą testera mikrotwardości Micron-Gamma. Zarysowania warstw tlenkowych poddano badaniom struktury geometrycznej powierzchni z użyciem profilografometru kontaktowego TalySurf 2.50i. Wykonane zostały również pomiary grubości warstw tlenkowych metodą stykową z wykorzystaniem urządzenia Dualscope MP40 działającego w oparciu o metodę prądowo-wirową. Z użyciem mikroskopu skaningowego (SEM) wykonane zostały zdjęcia powierzchni próbek w celu pokazania i porównania morfologii powierzchni warstw anodowanych w różnych parametrach. Na podstawie badań można stwierdzić, iż zmiany warunków procesu produkcyjnego warstw Al2O3 (temperatura elektrolitu i gęstość prądu) mają wpływ na rodzaj zużycia tribologicznego oraz na zmiany grubości warstwy. Największą grubość warstwy tlenkowej (19.44 μm) zmierzono dla próbki B wytwarzanej przy gęstości prądowej 3A/dm2 w temperaturze elektrolitu 283K, która charakteryzowała się również najmniejszą wartością stosunku parametrów f1 do f2 (0.584). Najmniejsza grubość (5.32 μm) zmierzona została dla warstwy próbki C anodowanej w 1 A/dm2 w temperaturze 303 K, próbka ta cechowała się największym stosunkiem f1 do f2 (1.068) dla wytworzonych warstw Al2O3. Dzięki parametrom f1 i f2 oraz przeliczeniu ich stosunku proces zużycia dla próbki B określono jako drapanie i mikroskrawanie, z kolei dla próbki C jako rowkowanie.
EN
Friction stir welding (FSW) is one of the most modern methods of joining metals and their alloys in a solid state. This method is particularly suitable for joining the materials that are difficult to weld, such as steels and high-strength aluminum, copper and titanium alloys, as well as some nickel, zirconium and copper alloys. It makes it possible to use this method in the production of aviation structures while reducing the labour consumption, cost and weight, while maintaining comparable or higher strength parameters compared to classic methods. However, the face of weld made using the FSW method is often uneven and moreover, the welding process itself introduces tensile stresses in the surface layer, which reduces the fatigue strength of the joints. Brushing is one of the methods of removing the welding burrs. The study investigates the effect of brushing treatment on the selected properties of the surface layer of butt welds of 2024-T3 aluminum alloy. The research was carried out with the use of wire brushes and cutting brushes with ceramic fibers. The analysis of the obtained results showed that brushing with using a wire brush at a feed rate of 70 mm/min (variant 1) introduced the most favorable residual stresses, while brushing with a ceramic brush at a feed rate of 100 mm/min (variant 4) provided the lowest roughness parameters.
PL
Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem FSW (ang. Friction Stir Welding) jest jedną z najnowocześniejszych metod łączenia metali i ich stopów w stanie stałym. Metoda ta jest szczególnie przydatna do łączenia materiałów trudno spawalnych, jak na przykład stale i wysoko wytrzymałe stopy aluminium, miedzi i tytanu, a także niektóre stopy niklu, cyrkonu i miedzi. Daje to możliwość stosowania tej metody przy produkcji struktur lotniczych przy jednoczesnym obniżeniu pracochłonności, kosztów i ich ciężaru, zachowując porównywalne lub wyższe parametry wytrzymałościowe w porównaniu do metod klasycznych. Lico spoiny wykonanej metodą FSW jest jednak często nierówne a ponadto sam proces zgrzewania wprowadza rozciągające naprężenia własne w warstwie wierzchniej, co skutkuje obniżeniem wytrzymałości zmęczeniowej złączy. Jednym ze sposobów usunięcia zadziorów powstałych podczas zgrzewania jest obróbka szczotkowaniem. W pracy przeprowadzono badania wpływu obróbki szczotkowaniem na wybrane właściwości warstwy wierzchniej spoin blach ze stopu aluminium 2024-T3. Badania prowadzono z wykorzystaniem szczotek drucianych oraz szczotek tnących z włóknami ceramicznymi. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że szczotkowanie szczotką drucianą przy posuwie 70 mm/min (wariant 1) wprowadza najkorzystniejsze naprężenia własne, natomiast szczotkowanie szczotką ceramiczną firmy Xebec przy posuwie 100 mm/min (wariant 4) powoduje zmniejszenie parametrów chropowatości.
7
Content available remote Stopy aluminium w świecie obróbki skrawaniem. Cz. 1
PL
Stopy aluminium stanowią istotną grupę wśród materiałów konstrukcyjnych wytwarzanych na świecie. Szacuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych zapotrzebowanie na ten surowiec stale się zwiększa, a ilość produkowanego aluminium jest jednym z wyznaczników uprzemysłowienia danego regionu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok elektroplazmowych (PEO – Plasma Electrolytic Oxidation) [2] metodą stałoprądową (DC) na stopach aluminium EN AW-1050 oraz EN AW-5083. Proces PEO realizowano w roztworze alkalicznym z zastosowaniem gęstości prądu 15 A/dm2, w czasie 8 min. Wytworzone powłoki uszczelniono, a następnie poddano procesowi lakierowania. Analizowano wpływ parametrów prądowo-napięciowych oraz temperatury na jakość otrzymywanych powłok. Wykonano badania: składu chemicznego, grubości, chropowatości, odporności na korozję oraz przyczepności powłok do podłoża. Wytworzone powłoki poddano również obserwacjom mikroskopowym.
EN
The paper presents the result of electroplasma coatings production on EN AW-1050 and EN AW-5083 aluminum alloys by DC current methods. The process was carried out in alkaline solution using a current density of 15 A/dm2, during 8 min. The produced PEO coatings [2] were sealed and varnished. The influence of current-voltage parameters and temperature on the quality of obtained coatings were investigated. Afterwards, the measurement of: chemical composition, thickness, roughness, corrosion resistance, abrasive wear and coating adhesion to the substrate were done. The produced coatings were also examined using electron scanning microscope.
PL
Korozyjne zachowanie się stopów aluminium serii: AA6000, było badane w 30% wodnym roztworze glikolu propylenowego. Badania korozyjne prowadzono w temperaturze 200C i 600C. Zbadano również wpływ niewielkich ilości jonów chlorkowych (0,001 M) na odporność korozyjną stopów aluminium w roztworach glikolu propylenowego. W celu określenia odporności korozyjnej badanych materiałów wykonano pomiary potencjału korozyjnego i potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne. Przeprowadzone badania korozyjne wykazały, że w roztworze glikolu propylenowego korozja wżerowa zachodzi w osnowie stopu i na granicy osnowa / Al9Fe2Si2.
EN
Corrosion behavior of aluminum alloyAA6060, was tested in 30% aqueous propylene glycol solution. Corrosion tests were carried out at 20°C and 60°C. The effect of small amounts of chloride ions (0.001 M) on the corrosion resistance of aluminum alloys in propylene glycol solutions was also investigated. In order to determine the corrosion resistance of AA6060 alloy, corrosion potential measurements and potential dynamic polarization curves were carried out. The corrosion tests have been revealed that the pits are formed in the matrix or at the interface matrix / Al9Fe2Si2 intermetallic phase of AA6060 alloy.
EN
The tribological performance of 5xxx series aluminum alloys with ternary zirconium is evaluated at ambient conditions under dry, wet and saline environment. The experiment has been done using a Pin-on-Disk apparatus under an applied load of 20N. The sliding distances varies ranging from 116m-2772m at a sliding velocity of 0.385 ms-1. The results show that presence of Mg and Zr into this alloy helps to increase their strength and wear resistance under dry sliding condition. But they significantly suffer under wet and corrosive environment due to formation of β-phase Al3Mg2, to slip bands and grain boundaries which may lead to and stress-corrosion cracking. The variation of friction coefficient is observed in wet and corrosive environment due to the formation of oxidation film, lubrication, and corrosion action in solution. The SEM analysis shows that brittle Al3Mg2phase initiate the fracture surface for Al-Mg alloy and Zr addition accelerate the brittleness of the alloy owing the fine precipitates of Al3Zr.
EN
Increasingly high requirements concerning welded structures made of aluminium alloys trigger the issue of fatigue strength. Previous tests have indicated that the fatigue strength of FSW joints is higher than that of, e.g. MIG-welded joints. However, it should be noted that the use of the FSW technology may sometimes be limited or impossible. One of the methods enabling an increase in the fatigue strength of arc welded joints includes the treatment of the joint surface. The study presents results of the friction stir processing (FSP) of MIG-welded joints made of aluminium alloy EN AW-6082 and the effect of the aforesaid technique on the fatigue strength of the joints. The tests revealed that the use of the FSP method makes it possible to increase the fatigue strength of butt welded joints by approximately 50%.
PL
Rosnące wymagania wobec konstrukcji spawanych wykonanych ze stopów aluminium sprawiają, że ważnym staje się problem wytrzymałości zmęczeniowej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wytrzymałość złączy zgrzewanych FSW jest większa niż złączy spawanych np. metodą MIG. Jednak należy pamiętać, że nie zawsze technologia FSW może być zastosowana. Jedną z możliwości zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowych złączy spawanych łukowo jest obróbka powierzchniowa złączy. W pracy przedstawiono wyniki modyfikacji tarciowej złączy doczołowych spawanych metodą MIG ze stopu aluminium EN AW-6082 i jej wpływu na wytrzymałość zmęczeniową złączy. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie modyfikacji FSP pozwala na zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych doczołowo o około 50%.
EN
Entrapped gases, solidification shrinkage and non-metallic compound formation are main sources of porosity in aluminium alloy castings. Porosity is detrimental to the mechanical properties of these castings; therefore, its reduction is pursued. Rotary degassing is the method mostly employed in industry to remove dissolved gases from aluminium melts, reducing porosity formation during solidification of the cast part. Recently, ultrasonic degassing has emerged as a promising alternative thanks to a lower dross formation and higher energy efficiency. This work aims to evaluate the efficiency of the ultrasonic degasser and compare it to a conventional rotary degassing technique applied to an AlSi10Mg alloy. Degassing efficiency was evaluated employing the reduced pressure test (RPT), where samples solidified under reduced pressure conditions are analysed. Factors affecting RPT were considered and temperature parameters for the test were established. The influence of ultrasonic degassing process parameters, such as degassing treatment duration and purging gas flow rate were studied, as well as treated aluminium volume and oxide content. Finally, ultrasonic degassing process was contrasted to a conventional rotary degassing technique, comparing their efficiency.
EN
Recently, aluminum matrix syntactic foams (AMSFs) have become notably attractive for many different industrial areas like automotive, aerospace, construction and defense. Owing to their low density, good compression response and perfect energy absorption capacity, these advanced composite materials are also considered as strong alternatives to traditional particle reinforced composites and metal foams. This paper presents a promising probability of AMSF fabrication by means of industrial cold chamber die casting method. In this investigation, contrary to other literature studies restricted in laboratory scale, fully equipped custom-build cold chamber die casting machine was used first time and all fabrication steps were designed just as carried out in the real industrial high pressure casting applications. Main casting parameters (casting temperature, injection pressure, piston speed, filler pre-temperature and piston waiting time) were optimized in order to obtain flawless AMSF samples. The density alterations of the syntactic foams were analyzed depending upon increasing process values of injection pressure, piston speed and piston waiting time. In addition, macroscopic and microscopic investigations were performed to comprehend physical properties of fabricated foams. All these efforts showed almost perfect infiltration between filler particles at the optimized injection parameters.
14
EN
Silver coatings have a very high reflection ability. To avoid their darkening from the hydrogen sulphide in the air, a thin layer of heat-resistant colorless lacquer is applied to the coatings. Silver plating is mainly used in jewelery, optics, electronics and electrical engineering. Depending on their application the thickness of the layer may vary from 2 to 24 μm. It can be done in several ways: chemical, electrochemical, contact, etc. The most common way of silver plating is the electrochemical deposition using cyanide and non-cyanide electrolytes. The cyanide electrolytes produce light, fine crystalline, dense and plastic coatings upon silver-plating. Usually silver coatings are applied with copper or nickel intermediate layer. In order to improve the de-oxidation of the aluminum surface new chemical treatment in acid – alkaline solution was applied. Our previous research shows that the presence of diamond nanoparticles in the electrolyte increase the metal deposition. Samples were prepared from electrolyte containing 10 g/l diamond nanoparticles. Their properties were compared to the properties of reference samples. The diamonds were obtained by detonation synthesis. The aim of this study is to obtain electrochemically deposited silver layer with high density, adhesion and electric conductivity on aluminum alloys substrate. The coating was directly plated without intermediate layer. Non-cyanide electrolyte composition and electrochemical parameters were determined in order to produce Ag coatings on Al alloy substrate without intermediate layer. The coating is with good adhesion, density and thickness of 14-23 μm.
EN
As part of the studies conducted in the field of broadly understood casting of non-ferrous metals, selected results on the impact of variable additions of copper and silicon in aluminium were presented. A series of melts was carried out with copper content kept constant at a level of 2% (1st stage) and 4% (2nd stage) and variable contents of silicon introduced into aluminium. The crystallization characteristics of the examined alloys and the percentage of structural constituents at ambient temperature were obtained by modelling the thermodynamic parameters of individual phases with the CALPHAD method. The microstructure of the obtained alloys was examined and microhardness was measured by the Vickers-Hanemann method. The alloy properties were assessed based on the results of mechanical tests, including ultimate tensile strength (UTS), hardness (BHN) and elongation (E). The machinability of the tested alloys was analyzed in a machinability test carried out by the Keep-Bauer method, which consisted in drilling with a constant feed force. The obtained results clearly indicate changes in the images of microstructure, such as the reduction in grain size, solution hardening and precipitation hardening. The changes in the microstructure are also reflected in the results of mechanical properties testing, causing an increase in strength and hardness, and plasticity variations in the range of 4 ÷ 16%, mainly due to the introduced additions of copper and silicon. The process of alloy strengthening is also visible in the results of machinability tests. The plotted curves showing the depth of the hole as a function of time and the images of chips produced during the test indicate an improvement in the wear resistance obtained for the tested group of aluminium alloys with the additions of copper and silicon.
EN
This article presents the process of extrusion shape of complex geometry cross-sectional 7039 aluminum alloy for use in aerospace industry. This study aims to characterize the properties of aluminum alloy as structural material and to determine the technological parameters of the indirect extrusion press and their influence on mechanical properties and the microstructure of the final product. It has been proved that the proper choice of parameters in the case of a specific profile extruded from 7039 aluminum alloy allows the manufacturing of products of complex cross-sections and the quality required in aerospace industry.
17
Content available Hybrydowa technologia HPDC&HSC
PL
W artykule przedstawiono rys historyczny oraz stan obecny technologii odlewania z wykorzystaniem ciśnienia zewnętrznego na przykładzie odlewania pod wysokim ciśnieniem (High Pressure Die Casting – HPDC) oraz prasowania w stanie ciekłym (Squeeze Casting – SC). Wykazano podobieństwa i różnice obu technologii oraz obszary wspólne, które zostały wykorzystane do budowy współczesnych, hybrydowych maszyn łączących cechy HPDC i SC. Ostatnie lata przyniosły rozwój konstrukcji maszyn ciśnieniowych, które umożliwiły hybrydyzację technologii z wysoką elastycznością procesu, polegającą na wyborze takiego sposobu przyłożenia ciśnienia zewnętrznego, w którym można pełniej wykorzystać jego wpływ jako czynnika termodynamicznego. Zaprezentowano doświadczenia w zakresie prasowania w stanie ciekłym i stało-ciekłym, uzyskane w badaniach prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie.
EN
The article presents the history and current state of the technology of external pressure casting in the case of High Pressure Die Casting (HPDC) and Squeeze Casting (SC). The similarities and differences between the two technologies and the common areas that were used in the construction of modern hybrid machines combining the features of HPDC and SC were shown. Recent years have seen the development of pressure machine designs that have enabled the hybridisation of technologies with high flexibility of the process, consisting in the choice of such a method of applying external pressure in which its influence can be more effectively used as a thermodynamic factor. The following experiments were presented in the field of liquid and solid-liquid casting, obtained from research conducted at the Foundry Research Institute in Kraków.
EN
Rapid technological progress in recent years has led to an intensified interest in alternative methods of joining metals. Today’s industry is constantly demanding new joining processes, which enable high-quality welded joints in a wide range of thicknesses of combined materials at low production cost. There are at least several dozen welding methods currently available. The selection of the process depends on the type of welded materials, acceptable heat input, as well as future working conditions. The paper presents the results of the microstructural examination and mechanical properties of joints of the aluminum alloy for plastic working such as EN AW-6082. The paper presents the results of microstructural observations and mechanical properties of EN AW-6082 aluminum alloy. Methods used for joining were successively TIG (welding with a non-consumable electrode in a shield of inert gases), MIG (welding with a consumable electrode in a shield of inert gases), EBW (electron beam welding) along with FSW (friction stir welding method). TIG (welding with a non-consumable electrode in a shield of inert gases), MIG (welding with a consumable electrode in a shield of inert gases), EBW (electron beam welding) along with FSW (friction stir welding method) were used as joining techniques.
PL
Współczesny przemysł wymaga opracowania i udoskonalania metod, które umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości połączeń w szerokim zakresie grubości łączonych materiałów oraz obniżenie kosztu produkcji. Istnieje kilkadziesiąt metod spawania. Proces ten trzeba dostosować do rodzaju spajanych materiałów, dostępnych źródeł energii, a także do przyszłych warunków pracy urządzeń. W pracy przedstawiono wyniki badań łączenia najpopularniejszego stopu do przeróbki plastycznej, jakim jest stop EN AW-6082. Metodami wykorzystanymi do łączenia były zarówno najbardziej popularne techniki spawania: TIG (spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych), MIG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych), metoda wysokoenergetyczna EBW (spawanie wiązką elektronową), jak również metoda zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiały zgrzeiny – FSW.
PL
We współczesnych korpusach lotniczych wiele elementów przenoszących obciążenia krytyczne zawiera nitowane połączenia kompozytów z metalami, wymagające wiercenia otworów o wąskich tolerancjach. Wytrzymałość zmęczeniowa łączonych elementów w znacznym stopniu zależy od zadziorów powstałych w czasie wiercenia oraz od zastosowanego posuwu.
EN
Automotive industry is a very attractive area for young researchers to do continuous research and also it can be considered as an important thrust area as it is directly related to passenger safety. New developments in automotive sector can be seen in many domains like material selection, design, manufacturing etc. Since wrong selection directly leads to product failure, among these, the proper selection of a particular material can be treat as utmost priority. Hence, the present work discusses a methodology to select the best aluminium alloy for automobile panels among various alternates serving the same purpose. Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) methods with entropy weighting criteria are implemented for finding the best material and the results are discussed.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.