Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the results of research among passengers using Polish airports in 2013 regarding safety issues. The main objective of the study was to prove the thesis that safety is not essential in the choice of air service. Based on the theoretical research, an overview of the issue of safety management is presented. Then, on the basis of the author’s own research, safety as a factor in the choice of air transport is postulated. For this purpose, the role of safety in relation to other factors affecting the choice of air services is shown. Thereafter, the profile of a passenger for whom the issue of safety is a factor encouraging their choice of air service is presented.
PL
Zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju transportu lotniczego wymuszają przeprowadzanie ciągłego monitorowania potrzeb przewozowych pasażerów realizujących podróże lotnicze oraz ich oczekiwań w stosunku do realizowanej usługi. Jest to szczególne istotne wobec procesów konkurencyjnych na rynku międzygałęziowym i wewnątrzgałęziowym. Analiza postulatów przewozowych wymusza dostosowanie oferty kierowanej do podróżnych. Te oczekiwania mogą być odmienne dla wybranych segmentów podróży. Głównym celem artykułu jest analiza postulatów przewozowych i przedstawienie sposobów zaspokajania ich na rynku regionalnym. Rynek ten został poddany analizie ze względu na duży udział przewozów regionalnych w ogólnej strukturze przewozów lotniczych. Analizę postulatów przewozowych przeprowadzono dla wszystkich połączeń regionalnych oraz podróży z przewoźnikiem tradycyjnym i niskokosztowym oraz w segmencie podróży służbowych i turystycznych, a także dla połączeń bezpośrednich i pośrednich.
EN
Changing the conditions for the functioning and development of air transport requires constant monitoring of passenger needs and their transport requirements in relation to air services. This is particularly important for competitive processes in the interand intra-industry market. The analysis of the transport postulates forces the adjustment of the offer addressed to travelers. These expectations may be different for selected travel segments. The main aim of the article is to analyze transport requirements and to present means of satisfying them in the regional air transport market in Poland. This market has been analyzed due to the large share of regional transport in the overall structure of air transport. The analysis of transport postulates was conducted for all regional connections and for travel with traditional and low cost carriers, as well as in the business travel and tourism segment and for direct and indirect connections.
PL
Transport lotniczy odgrywa bardzo istotna rolę w gospodarce każdego kraju. Z jednej strony wpływa na rozwój gospodarczy, a z drugiej strony sam podlega przemianom rynkowym. Taka zależność wywiera wpływ na podmioty funkcjonujące na rynku usług transportu lotniczego. Przewoźnicy, porty lotnicze dążą do maksymalizacji swoich danych operacyjnych i finansowych. W Polsce w większości portów lotniczych udziałowcami/akcjonariuszami są władze publiczne, które wspierają rozwój portów lotniczych. Oprócz bezpośredniego zaangażowania na funkcjonowanie operatorów zarządzających infrastrukturą lotniczą, wskazuje się także formy pośrednie, m.in. budowę układu komunikacyjnego do portów lotniczych, budowę infrastruktury kolejowej i drogowej. Dynamiczny rozwój wskazanej infrastruktury doprowadził do zwiększenia obszaru oddziaływania portu lotniczego, tzw. catchement area. Głównym celem artykułu jest potwierdzenie tezy, że sprawny system dowozowo-odwozowy do portów lotniczych jest ważnym elementem budowania potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw transportu lotniczego
EN
Air transport is an important element in the development of every country. Aviation impact on economic development, and the economy has an impact on air transport. This relationship has an impact on entities operating on the market for air transport services. Air carriers, airports want to achieve maximize their operational and financial data. In Poland, most airports shareholders are the public authorities, which support the development of airports. Public institutions involved directly and indirectly. Indirect, because the building communication system to airports, modernizing rail and road infrastructure. The dynamic development of this infrastructure has resulted to an increase in catchement area. Air transport companies realize specific development strategies, they are forced to take measures to increase competitiveness. Most often this is done by intangible factors.
4
Content available remote Polityka państwa w odniesieniu do lotnisk użytku publicznego
PL
Transport lotniczy jest powszechnie uważany za jeden z filarów gospodarki. W wielu analizach udowodniono tezę, że istnieje ścisła zależność pomiędzy rozwojem transportu lotniczego a rozwojem gospodarki. Zatem wraz ze wzrostem PKB rośnie liczba obsłużonych pasażerów przez porty lotnicze. Głównymi właścicielami portów są podmioty publiczne. To one oraz instytucje rządowe określają kierunki rozwoju gałęzi. W Polsce najważniejszym aktem określającym szczegółowe funkcjonowanie lotnisk jest Program rozwoju lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnym. Został on uchwalony w 2005 r. Do tej pory nie określono żadnej strategii rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego. Kilkuzdaniowe zapisy znajdują się jedynie najnowszych strategiach i dokumentach określających politykę gospodarczą państwa. Zatem istnieje konieczność przede wszystkim dostosowania wspomnianej strategii do obecnych uwarunkowań rynkowych. W oparciu o powyższe przesłanki określono główny cel artykułu, jakim jest sformułowanie obszarów wymagających natychmiastowej korekty w Programie rozwoju lotnik i lotniczych urządzeń naziemnych. Zakres merytoryczny niniejszego artykułu może służyć jako podstawą dla szerokiej analizy i opracowania kierunków rozwoju polskiego transportu lotniczego.
EN
Air transport is one of the elements of the world economy. In many analyzes, it has been argued that there is a close relationship between the development of air transport and the economics development of country. As a result of the increase in GDP, the number of passengers served by airports increases. The main owners of the airports are public entities. They and the governmental institutions determine the direction of branch development. In Poland the most important act defining the detailed functioning of aerodromes is The program of development of airfield and aerial devices (2005). No strategy for the development of Polish civil aviation has been identified so far. The only record are only the latest strategies and documents determining the economic policy of the state. Therefore, it is necessary first and foremost to adapt this strategy to the current market conditions. Based on the above, the main objective of the article is to define the areas requiring immediate correction in the airfield development program. The content of this article may serve as a basis for a broad analysis and development of the directions of Polish air transport.
5
Content available Port lotniczy Szczecin w badaniach naukowych
PL
Znaczenie transportu lotniczego jako elementu światowego systemu transportowego wynika z wykorzystania jego walorów i charakterystycznych właściwości dla rozwoju współpracy gospodarczej, politycznej, naukowo-technologicznej i kulturalnej oraz dla rozwoju turystyki. W artykule podjęto analizę danych pochodzących ze źródeł pierwotnych i wtórych dotyczących funkcjonowania regionalnego portu lotniczego w Szczecinie. Wyniki operacyjne oraz analiza profilu pasażera są ważnym elementem kształtowania strategii przedsiębiorstwa lotniczego. Wpływają one także na gospodarkę regionu. W artykule przedstawiono wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych w porcie lotniczym w Szczecinie. Zostały one zrealizowane metodą wywiadu osobistego z co czwartym pasażerem udającym się do kontroli bezpieczeństwa. Wyciągnięte wnioski, a następnie właściwie przedstawiony profil pasażera są podstawą przyciągnięcia nowych przewoźników, poprawienia wyników operacyjnych, a to z kolei przyczynia się do dalszego rozwoju gospodarczego regionu.
EN
The importance of air transport as part of the global transport system results from the use of its advantages and characteristic properties for the development of economic, political, scientific, technological and cultural cooperation and for the development of tourism. The article analyzes data from primary and secondary sources concerning the functioning of the regional airport in Szczecin. The operating results and the analysis of passenger profile are important elements in shaping the strategy of the airline company. They also affect the region’s economy. The article presents the results of primary research conducted at the airport in Szczecin. They were carried out by personal interview with every fourth passenger heading to security checks. The conclusions and then properly presented profile of the passenger are essential to attract new carriers, to improve operational results, and this in turn contributes to the further economic development of the region.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena funkcjonowania sytemu dowozowego do portów lotniczych w Polsce na podstawie badań pierwotnych. Przeprowadzone zostały one metodą wywiadu osobistego w polskich portach lotniczych i obejmowały pytania dotyczące konkurencji na polskim rynku transportu lotniczego, w tym wykorzystania transportu kolejowego jako środka transportu dowozowego do portów lotniczych.
EN
Aviation in the XXI century is the fastest growing sector. Also in Poland there is a large growth in air traffic, particularly in the last few years, the effect of growth the air traffic system is the development of airport links. This indicates competition in the transport market, but also on air market. As a result of these factors, following competition between airports. One of the instruments of competition is an efficient system of airports links. The main aim of this article is to evaluate the functioning of this system on the Polish aviation market based on research.
7
Content available Transport kolejowy w systemie airport links w Polsce
PL
Głównym celem artykułu jest ocena funkcjonowania sytemu dowozowego do portów lotniczych w Polsce na podstawie badań pierwotnych. Przeprowadzone zostały one metodą wywiadu osobistego w polskich portach lotniczych i obejmowały pytania dotyczące konkurencji na polskim rynku transportu lotniczego, w tym wykorzystania transportu kolejowego jako środka transportu dowozowego do portów lotniczych.
EN
Aviation in the XXI century is the fastest growing sector. Also in Poland there is a large growth in air traffic, particularly in the last fewyears. the effect of growth the air traffic system is the development of airport links. This indicates competition in the transport market, but also on air market. As a result of these factors, following competition between airports. One of the instruments of competition is an efficient system of airports links. The main aim of this article is to evaluate the functioning of this system on the Polish aviation market based on research.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4859--4869, CD 1
PL
Znaczenie transportu lotniczego jako elementu światowego systemu transportowego wynika z wykorzystania jego walorów i charakterystycznych właściwości dla rozwoju współpracy gospodarczej, politycznej, naukowo-technologicznej i kulturalnej oraz dla rozwoju turystyki. Transport lotniczy kreuje procesy innowacyjne przyczyniając się do korzyści dla całej gospodarki. W artykule omówiono .najważniejsze korzyści wynikające z funkcjonowania transportu lotniczego na świecie, dokonano oceny sytuacji ekonomicznej analizowanej gałęzi, a także wskazano na najistotniejsze kierunki rozwoju światowego transportu lotniczego.
EN
The significance of the air transport as the element of the refined transport system results from exploiting his advantages and characteristic properties for the development of the, political, scientific-technological and cultural economic cooperation and for the development of tourism. The air transport is creating innovative processes contributing to the benefit to the total economy. In the paper they discussed. the most important benefits resulting from functioning of the air transport in the world, they made an appraisal of the economic situation of the analysed branch, as well as they pointed at the most essential directions of the development of the world air transport..
PL
Na rynku transportu lotniczego funkcjonują zróżnicowane podmioty pod względem siły oddziaływania na rynek. Najważniejszym podmiotem tego rynku są pasażerowie, nabywcy posiadający swoje potrzeby w odniesieniu do realizacji usługi lotniczej oraz zgłaszający oczekiwania pod adresem przewoźników. W oparciu o powyższe założenia wyłonił się główny cel badawczy – dokonanie analizy postulatów przewozowych pasażerów korzystających z transportu lotniczego. W oparciu o badania empiryczne przeprowadzone w polskich portach lotniczych dokonano ustalenia oraz uszeregowano najważniejsze postulaty kierowane pod adresem operatorów lotniczych. Do głównych postulatów należy zaliczyć: bezpośredniość, czas podróży, dogodne godziny wylotu i przylotu oraz siatkę połączeń lotniczych przewoźnika. Należy jednak zauważyć, że marka przewoźnika, lojalność wobec niego oraz bezpieczeństwo nie mają aż tak dużego wpływu na wybór usługi transportu lotniczego.
EN
The diverse stockholders regarding their market force operate at the air transport market. The most important one are passengers, the buyers with its needs in relation to the implementation of air services and the applicant waiting at carriers. Based on the above assumptions emerged main research objective - to analyze traffic demands of air transport passengers. On the basis of empirical research carried out in Polish airports have been established and they are ranked the most urgent demands directed at air operators The main users demands include: directness, travel time, time of departure and arrival or scheduled air carrier grid. It should be noted, however, that the carrier brand, loyalty to him, and safety do not have any influence on the choice of air transport services.
PL
W artykule przeanalizowano najważniejsze elementy wywierające wpływ na przychody operatorów funkcjonujących na pasażerskim rynku transportu lotniczego. Cena za wykonaną usługę przewozową z jednej strony jest elementem rynku, z drugiej zaś stanowi element konkurencyjności przewoźnika czy nawet rynku.
EN
In the article ‘Factors affecting for revenue on air market’ analysis of the most important elements affecting the revenue airlines. Price for the service, it is markets’ element and it’s one of the factor competition. Therefore, it was necessary to identify of sources revenue air carriers.
PL
[...]W artykule dokonano analizy funkcjonowania polskiego rynku usług transportu lotniczego po akcesji do Unii Europejskiej. Podczas badań wskazano na dwie najważniejsze płaszczyzny, na podstawie których można badać i analizować rynek: działalność przewozową i działalność operatorów odpowiedzialnych za infrastrukturę lotniczą - porty lotnicze. Wskazano na najważniejsze korzyści wynikające z integracji, a jednocześnie z wprowadzenia polityki open sky. W ostatniej części artykułu przedstawiono perspektywy rozwoju ruchu lotniczego w Polsce.[...]
XX
The main aim of this article is to present a balance of the decade of Polish air transport market in the European Union having taking into account selected entities of the aviation market. This article analyzes the functioning of the Polish air transport market after the polish accession to the European Union. During the study two main areas were pointed: air carriers activity and activity of the airports. The most important benefits of integration and the benefits of introducing of the open sky policy were indicated. The last part of article presents the perspectives od development of air traffic in Poland.
PL
W artykule przedstawione wybrane problemy związane z bezpieczeństwem portów lotniczych. Bezpieczeństwo było zawsze najważniejszym czynnikiem we wszystkich rodzajach działalności związanej z lotnictwem. Znajduje to odzwierciedlenie w celach i założeniach ICAO zgodne z art. 44 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Doc 7300), znanej powszechnie jako Konwencja chicagowska, która nakłada na ICAO obowiązek zapewnienia bezpiecznego i zorganizowanego rozwoju międzynarodowego lotnictwa cywilnego na całym świecie Zidentyfikowano źródła zagrożeń w transporcie lotniczym, przedstawiono proces zarządzania ryzykiem w transporcie lotniczym, omówiono uwarunkowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w portach lotniczych, a także wskazano na metody i narzędzia stosowane przez zarządzających infrastruktura lotniczą podczas kontroli dostępu i kontroli bezpieczeństwa.
EN
The paper presents selected problems of security at airports. Identified sources of risk in air, shows SMS in air transport, shows conditions of safety management systems at airports, and also pointed out the methods and tools used by airports during personal control and security control in Poland and all over the world.
PL
W artykule została przedstawiona problematyka kształtowania przedsiębiorstw lotniczych. Jako przykład został poddany analizie przewoźnik Lufthansa. Wskazano na najważniejsze determinanty kształtowania wizerunku niemieckiego przewoźnika lotniczego. Omówiono rolę programów lojalnościowych i ich wpływ na politykę marketingową przedsiębiorstw transportu lotniczego.
EN
This article presents the problems creating the image of airline companies on the example of Lufthansa AG. Indicated on the most important determinants creating the image of the air carrier. An analysis of the role of loyalty programs and their impact on the marketing policy of air transport.
PL
W artykule dokonano analizy kosztów przedsiębiorstw transportu lotniczego funkcjonujących w segmencie przewozów pasażerskich. Wskazano na najważniejsze czynniki kształtujące strukturę kosztów, ponadto omówiono także koszty zewnętrzne, jako instrument wpływający na proces zarządzania polityka kosztową. Na przykładzie dwóch modeli biznesowych prowadzenia działalności lotniczej dokonano porównania i oceny kosztów funkcjonowania przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych.
EN
The article presents an analysis of the costs of air carriers. Describes the most important factors affecting the cost structure, moreover, indicated external costs, as an instrument for influencing the process of policy management cost. For example, the two business models of air transport, a comparison and evaluation of the operating costs of traditional and low cost carriers.
PL
Proces liberalizacji pasażerskiego rynku kolejowego jest wolniejszy w stosunku do rynku transportu lotniczego. W ostatniej dekadzie, tylko pociągi dużej prędkości odnotowały wzrost wielkości obsłużonych pasażerów i mogą konkurować z transportem lotniczym. Ważną rolę odgrywa komplementarność transportu lotniczego z Kolejami Dużych Prędkości. Rolę i znaczenie czynników wpływających na udział w rynku przedstawiono na przykładzie kilku wybranych połączeń.
EN
The process of liberalization passengers railway market is slowed down at the comparison with air transport. In the last decade, only High Speed Rail increased the transport of passengers and can take part in competition with air transport. But more important is complementary with air transport with Hight Speed Railway with factors have been compared on the selected routes.
PL
W artykule przedstawione wybrane problemy związane z bezpieczeństwem w transporcie lotniczym. Zidentyfikowano źródła zagrożeń w transporcie lotniczym, dokonano analizy wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, a następnie omówiono rolę ryzyka w kształtowaniu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. W ostatniej części artykułu przedstawiono system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie lotniczym.
EN
The article presents the main issues related to safety in air transport. Identified sources of danger in aviation, an analysis of the impact of human factors on safety in air transport, and then discusses the role of risk in the development of safety in air transport. In the last part of the article presents a safety management system in air transport.
PL
Na przestrzeni kilkunastu lat polski rynek transportu lotniczego ulegał przeobrażeniom. W wyniku wprowadzenia zasad polityki „otwartego rynku” nastąpił dynamiczny rozwój usług transportu lotniczego. W Polsce rozpoczęło działalność kilkudziesięciu przewoźników lotniczych uruchomiających połączenia do wybranych destynacji lotniczych. Jednym z elementów kształtowania zasad konkurencji na rynku jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa lotniczego, może się to odbywać za pomocą m.in. public relations. Przedsiębiorstwa lotnicze realizując strategie promocji kierują swoje działania PR do dwóch głównych adresatów: otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Jako case study przedstawiono kształtowanie stosunków pomiędzy dziennikarzami a przewoźnikami lotniczymi.
EN
Over the last decade Polish air transport market transformed. As a result of „open sky" policy, saw the development of air transport. In Poland, began operations dozens of airlines. They offer airline tickets to selected destinations airports around the world. One of the elements shaping the rules of competition in the market is to build a positive image of the airline, this can be done by, among others, public relations. The airlines implementing strategies to promote direct their PR activities to the two main addressees of the external and internal environment. As a case study presents the development of relations between journalists and air carriers.
EN
The aviation market of the 21st century is the subject of many changes that have occurred in the global economy. On one hand it is influenced by independent factors (such as the intervention processes, technology standards, and licensing) and on the other by the changes in behaviour of market participants, who often have a direct and indirect impact on market processes. The aviation market can be classified according to varied criteria. The regional market, whose main participants are local and regional carriers as well as subjects managing the local aviation infrastructure, is characterised by the spatial criterion. Airports have a great impact on the shaping of this particular segment of the market. The main objective of the research was defined on the basis of the above assumptions, namely an evaluation of the effectiveness of the local aviation market. The Gdansk Airport was used as a case study. It is a local airport that provides services for carriers who operate on regional routes and, more importantly, is the only passenger airport within the region. Such an analysis is necessary firstly due to the cooperation between airports and secondly in order to adjust the forecasted aviation supply.
PL
Rynek transportu lotniczego w XXI wieku jest przedmiotem wielu przeobrażeń zachodzących we współczesnej globalnej gospodarce światowej. Z jednej strony podlega oddziaływaniu czynników niezależnych np. procesy interwencjonizmu, normy technologiczne, koncesje, z drugiej strony zmiany w zachowaniu podmiotów często mają bezpośrednie i pośrednie przełożenie na procesy rynkowe. Rynek transportu lotniczego można podzielić według wielu kryteriów. Na podstawie kryterium przestrzennego wyróżnia się rynek regionalny, którego głównymi podmiotami są przewoźnicy regionalni oraz podmioty zarządzające regionalna infrastruktura lotniczą. To właśnie porty lotnicze wywierają bardzo duży wpływ na kształtowanie tego segmentu rynku. W oparciu o powyższe założenia wyłonił się główny cel badawczy – dokonanie oceny efektywności funkcjonowania regionalnego rynku transportu lotniczego. Jako case study został przedstawiony Port Lotniczy Gdańsk, który jest regionalnym portem lotniczym, obsługuje przewoźników realizujących podróże regionalne i przede wszystkim jest monopolistą w regionie. Taka analiza jest konieczna przede wszystkim z punktu widzenia współpracy pomiędzy podmiotami lotniczymi oraz w aspekcie dostosowania podaży usług lotniczych do przewidywanego popytu
PL
Niewątpliwie wspólną cechą transportu lotniczego i kolejowego jest ich duży udział w przewozach pasażerskich w Europie. Funkcjonowanie tych dwóch gałęzi transportu oparte jest na współpracy wielu interesariuszy, których efektem jest oferta podażowa – siatka połączeń kolejowych i lotniczych. Oprócz konkurencji pomiędzy wskazanymi rynkami, podmioty występujące na tych rynkach prowadzą szereg działań zmierzających do współpracy w ramach przewozów komplementarnych. Komisja Europejska wyznaczyła wspólne cele dla obydwy sektorów, którymi są wzrost efektywności przewozów i konkurencyjności poprzez eliminację granic państwowych. Przeanalizowano obydwa sektory z punktu widzenia ich perspektyw rozwoju, określono występujące różnice, które głównie sprowadzają się do zarządzania infrastrukturą. Transport lotniczy rozwija się zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Komisję Europejską, dotyczy to także przyznawania tras dla pociągów dużych prędkości. Brak jest natomiast efektywności i konkurencyjności dla kolei tradycyjnych, w których występuje monopol wirtualny kolei państwowych.
EN
Air and rail transportation systems are characterized by important common features: they serve a significant share of passengers traffic in Europe; they functioning relies on the cooperation of many stakeholders operating a fixed timetable, often in competing objectives; and they have been characterized by a quite a fragmented development following national borders. For these systems, the European Commission envisages a common future in terms of an increase of efficiency and elimination of national borders. We analyse of the two systems in perspective of their common development and underline the main existing differences linking to the management of the infrastructure. The air transport is moving in the direction indicated by the European Commission, as well as the rail transportation for what concerns international train paths for high speed train. However, a substantial separation still exists between conventional rail transportation systems of different countries.
EN
In study analyzed air traffic in Poland operating by air carriers and in polish airports. Next present the main air charter carriers, which oparating in Poland. Showed air charter traffic in polish airports and the last part presented the main destination (airports and country) where passengers flight from polish airports.
PL
W artykule dokonano analizy polskiego rynku usług transportu lotniczego. Wskazano na najważniejszych przewoźników w obsłudze tego rynku, a także przedstawiono obsługę pasażerów w polskich portach lotniczych. Następnie omówiono najważniejszych przewoźników operujących na polskim rynku lotniczych przewozów czarterowych, wskazano rolę portów lotniczych w obsłudze tego segmentu rynku. W ostatniej części badań przedstawiono główne destynacje do których podróżują turyści z polskich portów lotniczych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.