Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piec kadziowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wizualizacji kształtowania się kolumny gazowej w przestrzeni roboczej kadzi stalowniczej, podczas jej przedmuchiwania argonem. Badania doświadczalne przeprowadzono na modelu wodnym urządzenia przemysłowego dla różnych intensywności wdmuchiwanego gazu. Model wodny, na którym realizowano badania, został opracowany i skonstruowany na podstawie doboru fizycznych kryteriów podobieństwa pomiędzy układem rzeczywistym a jego modelem fizykalnym.
EN
The article presents the results of experimental studies on the gas column creation visualization in the workspace of steel ladle, during argon purging. Test experiments were carried out on the water model of an industrial ladle for different intensities of blown gas. Water model, used to perform studies, was developed and constructed on the basis of similarity criteria to the real system.
PL
Argonowanie, jako proces mieszania kąpieli metalowej, w kadziach stalowniczych stał się jednym z najczęściej stosowanych zabiegów technologicznych rafinacji. Zrozumienie i identyfikacja zjawisk hydrodynamicznych zachodzących w trakcie tego procesu umożliwia wyznaczanie optymalnych parametrów procesu. W tym celu zbudowano model wodny kadzi stalowniczej na Politechnice Śląskiej w Katowicach. Model ten jest zbudowany na podstawie doboru odpowiednich fizycznych kryteriów podobieństwa pomiędzy obiektem rzeczywistym a modelem wodnym. W artykule przedstawiono analizę stopnia homogenizacji stali w zależności od prędkości iniekcji gazu.
EN
Argon, as the melt mixing process, the steel ladle has become one of the most commonly used treatments refining technology. Understanding and identification of hydrodynamic phenomena occurring during this process enables us to determine the optimal process parameters dependent stsowanych permeable gas fittings. To this end, the model of iron and steel ladle water at Silesian University in Katowice. This model is built based on the selection criteria for adequate physical similarities between the real object and the model of water. The article presents an analysis of the degree of homogenization of steel depending on the speed of gas injection.
EN
It is demonstrated that during secondary refining at the ladle furnace the carbon content of steel and the residence time of the metal in the ladle exert a significant impact on the residual content of non-metallic inclusions (NMI) in steel. Mathematical calculations showed that the dynamic forces have minor effect on the motion of small sized NMI, making it difficult to penetrate deep into the slag.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań przemysłowych dotyczących procesu odsiarczania stali za pomocą wdmuchiwania proszku CaO, podczas obróbki stali na stanowisku pieca kadziowego (PK). Badania przeprowadzono na kadzi stalowniczej o pojemności nominalnej 100 Mg ciekłej stali. Przedstawiono charakterystyki zmiany zawartości siarki w funkcji czasu wytopu, dla kontrolowanych wytopów wybranych gatunków stali. Ponadto określono potencjalne możliwości odsiarczania stali za pomocą wdmuchiwania proszku CaO dla analizowanych wytopów. Analizę termodynamiczną procesu odsiarczania przeprowadzono z wykorzystaniem programu FactSage.
EN
This paper presents the results of industrial investigations on steel desulfurization process using powder injection (CaO), during steel production process at ladle furnace (LF) station. The study was performed at industrial ladle with nominal capacity of 100 Mg of liquid steel. The characteristic of the sulfur content changes in time have been obtained, for selected grades of steel melts. Furthermore the potential for desulfurization of steel with CaO powder injection was estimated. Thermodynamic analysis of the desulfurization process was performed with using FactSage.
PL
Celem pracy było opracowanie Programu Ewolucyjnego Doboru Wsadu dla Pieca Kadziowego w Stalowni Elektrycznej [PEDWPKSE]. Do opracowania programu wykorzystano ideę algorytmu Symulowanego Wyżarzania [SW]. Program [PEDWPKSE], po odpowiedniej adaptacji, może być zastosowany do opracowania komputerowego wspomagania i sterowania technologią dla dowolnej linii wytapiania stali w piecach elektrycznych z rafinacją pozapiecową. System [PEDWPKSE] został opracowany jako modułowy, sieciowy, wielodostępny serwer aplikacji.
EN
The purpose of the work was to develop the Program for Euolution Selection of Charge for Ladle Furnace at Electric Steelworks [Program Ewolucyjnego Doboru Wsadu dla Pieca Kadziowego w Stalowni Elektrycznej - PED­WPKSE]. The idea of the Simulated Annealing [SA] algorithm was used for development of the software. When suitably adapted, the [PEDWPKSE] may be used for the development of the technology support and control computer systems for any steel melting line in electric furnaces with secondary steel refining. The [PEDWPKSE] system was developed as a modular, network, multi-access application server.
PL
Jakość wytwarzanych wyrobów stalowych w dużym stopniu determinowana jest czystością metalurgiczną oraz strukturą pierwotną półproduktu (wlewki, kęsy lub kęsiska). Poznanie mechanizmu ruchu stali i dynamiki procesów mieszania oraz wypływania i flotacji wtrąceń niemetalicznych, a także krzepnięcia wlewka ciągłego, wymaga szczegółowych badań teoretycznych i empirycznych. W ramach badań teoretycznych podjęto działania mające na celu opracowanie modeli matematycznych, a następnie na ich podstawie, symulację komputerową istotnych zjawisk zachodzących podczas realizacji procesów metalurgicznych. Przedmiotem badań procesu kadziowego było określenie stopnia homogenizacji chemicznej i termicznej stali w zależności od warunków iniekcji gazu (argonu) oraz ilości i własności dodatków stopowych. Dla procesów ciągłego odlewania z użyciem wielootworowych kadzi pośrednich określono pola rozkładu prędkości, kinetycznej energii turbulencji oraz temperatury stali w trakcie procesu odlewania. Ponadto otrzymano charakterystyki tzw. czasu przebywania w postaci krzywych RTD. Przeanalizowano wpływ warunków odlewania na rozkład pól prędkości oraz temperatur wewnątrz wlewka ciągłego w strefe krystalizatora. Na tej podstawie wyznaczono położenie frontu krzepnięcia stali. Przeanalizowano również wpływ głębokości zanurzenia wylewu SEN (Submerged Entry Nozzle) na czas przebywania wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali oraz oceniono możliwość ich fotacji i przechwytywania przez żużel znajdujący się na powierzchni stali.
EN
The quality of manufactured steel products is determined to a large extent by the metallurgical purity and primary structure of semi-f-nished product (such as ingots, billets or slabs). The service properties of steel depend on numerous process variables and are formed largely at the last stages of the technological process. Understanding the steel motion mechanism and agitation process dynamics and non-metallic inclusion fowing out and fotation, as well as the solidifcation of the continuous casting, requires detailed theoretical and empirical studies. In the framework of theoretical studies, activities were undertaken with the aim of developing mathematical models and then, while building on these models, performing computer simulation of essential phenomena taking place during carrying out of metallurgical processes. The objective of examination of the ladle process was to determine the degree of chemical and thermal homogenization of steel depending on the conditions of gas (argon) injection and on the amount and properties of alloy additions. For continuous casting processes using multi-nozzle tundishes, the distribution felds of velocity, kinetic energy of turbulence and steel temperature during the course of the casting process were determined. In addition, the characteristics of residence time distribution have been obtained in the form of RTD curves. The infuence of casting conditions on the distribution felds of velocity and temperatures within the continuous casting mould zone was analyzed. On this basis, the location of the steel crystallization front was determined. Also, the effect of the immersion depth of the SEN on the time of residence of non-metallic inclusions in the liquid steel was analyzed, and the possibility of non-metallic inclusion fotation and capturing by slag occurring on the steel surface was assessed.
PL
Mieszanie kąpieli stalowej jest szeroko stosowane w procesach kadziowych i kadziach pośrednich w celu homogenizacji składu chemicznego i temperatury, zwiększenia szybkości reakcji chemicznych oraz poprawienia wypływania i usuwania wtrąceń niemetalicznych itp. Zaproponowany model matematyczny (oparty na równaniu Naviera-Stokesa) posłużył do analizy mieszania gazem kąpieli stalowej i był zastosowany dla rzeczywistych urządzeń przemysłowych. Numeryczne symulacje oparte na technice CFD były wykonane w celu badania i analizy obrazu ruchu przepływu i zjawisk mieszania w kąpieli metalowej przedmuchiwanej gazem. Otrzymane charakterystyki rozkładu czasu przebywania (RTD) w sześciootworowej kadzi pośredniej COS, pozwoliły określić zakres rodzajów przepływu i mieszania w postaci obszaru objętości przepływu tłokowego i idealnego mieszania oraz stagnacyjnego (martwego).
EN
Mixing of steel is widely used in the ladle and tundish to homogenize chemical composition and temperature, enhance reactions rates, remove particles, etc. A mathematical model (based on equation Navier-Stokes) has been developed to analyze gas stirring and alloy mixing into steel. It was applied for industrial device. Numerical simulation methods based on Computational Fluid Dynamics (CFD) techniques were used to investigate the fluid flow and mixing phenomena in gas-stirred liquid baths. The Residence Time Distribution (RTD) of the fluid in a tundish is analyzed to characterize of the flow, which includes the determination of the extent of mixing (plug and mixed volumes) and dead volume in six-strand tundish.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.