Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steam gasification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Adsorption of La3+ and Dy3+ from their aqueous nitrate solutions on biohydroxyapatite (BHAP) originally prepared from raw pork bones by steam gasification of has been investigated for the La3+and Dy3+ concentrations within the range of 1.44·10–4–8.06·10–3 mol/dm3 and 2.71·10–5 5.68·10–3 mol/dm3, respectively. It was found that saturation of the lanthanide uptake occurred at 0.0625 moles of Ln3+ per mole of BHAP. Two model isotherms, i.e., Langmuir (qe = qmCe/((1/KL) + Ce)) and Freundlich (logqe = logKF + (1/n)logCe), were used to fit the adsorption data. The following isotherm parameters were found for La3+: qm = 0.1265 mol/kg, KL = 2701 dm3/mol, n = 5.61, KF = 0.283 (mol/kg)·(dm3/mol)1/n and for Dy3+: qm = 0.1223 mol/kg, KL = 3635 dm3/mol, n = 5.82, KF = 0.306(mol/kg)·(dm3/mol)1/n. A better correlation was found for the Freundlich model. A relatively high value of the n parameter in the Freundlich equation suggests heterogeneous chemisorption of lanthanide ions.
EN
In order to determine the suitability of Polish coals for steam gasification, five Polish hard coals and three brown coals, which are used for power and heat production, were examined in this work. The examinations of the process of steam gasification were conducted with the use of a laboratory plant which allows for measurements within a broad pressure range with the thermovolumetric method. Reactivity evaluations for the examined coals were conducted on the basis of an analysis of the shape of the kinetic curves of formation of major gasification products and a comparison of the curves of the carbon conversion degree of the examined raw materials. In order to evaluate the reactivity of the examined coals, the following factors were utilized: a comparison of the shape of the curves of the carbon conversion degree and the maximal value of the carbon conversion degree, the time of partial conversion τ0.5, the reactivity index R0.5, as well as the reaction rate constant of carbon conversion. The yields, composition and calorific value of the resulting gas were determined as well as the reaction rate constants of formation of particular gaseous products of gasification. Additionally, for the examined coals, ash fusibility and the content of selected impurities, e.g. sulfur, chlorine and mercury, were given.
PL
W pracy, w celu określenia przydatności polskich węgli dla potrzeb procesu zgazowania parą wodną, przebadano pięć polskich węgli kamiennych i trzy brunatne stosowane do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Badania procesu zgazowania parą wodną przeprowadzono na instalacji badawczej, która umożliwia pomiary w szerokim zakresie ciśnień metodą termowolumetryczną. Oceny reaktywności badanych węgli przeprowadzono, opierając się na przebiegu krzywych kinetycznych wydzielania się głównych produktów zgazowania oraz porównując krzywe stopnia konwersji pierwiastka C w badanych surowcach. Dla oceny reaktywności badanych węgli wykorzystano: porównanie przebiegu krzywych stopnia konwersji pierwiastka C oraz maksymalnego stopienia konwersji, czas połowicznej konwersji τ0,5, indeks reakcyjności R0,5 oraz stałą szybkości konwersji pierwiastka C. Wyznaczono również uzyski i skład wytwarzanego gazu, a także obliczono stałe szybkości tworzenia się poszczególnych produktów gazowych zgazowania. Dodatkowo dla analizowanych węgli podano temperatury topliwości popiołu oraz zawartość wybranych zanieczyszczeń: siarki, chloru i rtęci.
EN
Gasification of oat grains with steam at normal pressure has been performed in a laboratory scale. Experiments were carried out in a vertical quartz reactor, with a steady flow of the steam and immediate tars conversion at 900ºC on the catalytic bed prepared from local clay with simple additives. Condensation of steam excess enabled essential elimination of non-volatile components of the gas stream. Condensates were analyzed with GC-MS. The highest level of organic compounds was detected in experiment with non-catalytic bed of small quartz pieces (90.2 mg/15 g of oat grains) and successful decreased by 86% for original clay without additives (precursors), 94% for clay with magnesium precursor, 97% with iron and more than 99% with calcium one.
PL
Zbadano szybkość wydzielania się gazowych produktów zgazowania węgla kamiennego parą wodną pod ciśnieniem 2 MPa. Obliczono parametry kinetyczne reakcji tworzenia się wodoru i tlenku węgla(II), wydajności głównych produktów gazowych procesu oraz stopień konwersji pierwiastka C w węglu.
EN
Bituminous coal was gasified with steam at 800–1000°C and under 2 MPa to study the reaction course. Kinetic parameters of H₂ and CO formation, yield of the gas products and the degree of C conversion during the gasification of coal were calcd.
PL
Dokonano porównania reaktywności wybranych węgli kamiennych względem pary wodnej. W tym celu przeprowadzono pomiary zgazowania parą wodną trzech węgli kamiennych pochodzących z polskich kopalń (KWK „Bogdanka”, KWK „Piast”, KWK „Wieczorek”). Zgazowanie prowadzono w temp. 900 °C i przy ciśnieniu 1,5 MPa. Na podstawie pomiarów stężeń tlenku i ditlenku węgla oraz metanu w gazie poreakcyjnym obliczono stopnie konwersji pierwiastka C w badanych węglach. Na ich podstawie wykreślono krzywe zmian stopnia konwersji w czasie, wyznaczono czas połowicznej konwersji τ0,5, indeks reaktywności R0,5 oraz stałą szybkości reakcji konwersji pierwiastka C. W trakcie oceny reaktywności przeanalizowano również kinetyki tworzenia się poszczególnych produktów gazowych. Obliczono stałą szybkości reakcji tworzenia tlenku węgla i wodoru. Na podstawie uzyskanych wyników badane węgle uszeregowano w kolejności malejącej reaktywności: KWK „Piast” > KWK „Bogdanka” ≥ KWK „Wieczorek”.
EN
This paper presents a comparison of reactivity of selected hard coals in the process of steam gasification carried out by a number of methods. Steam gasification process of three Polish hard coals (KWK ”Bogdanka”, KWK ”Piast”, KWK ”Wieczorek”) was performed at 900 °C and 1.5 MPa. Basing on the measurement of carbon monoxide, carbon dioxide and methane concentrations in gaseous products, the carbon conversion was calculated. Carbon conversion curves, half-conversion time τ0,5, reactivity index R0,5 and carbon conversion rate were determined. The kinetics of formation of gaseous products was also analyzed and formation rate constants of carbon monoxide and hydrogen were calculated. Consequently, the examined coals were ranked in order of decreasing reactivity: KWK ”Piast” > KWK ”Bogdanka” ≥ KWK ”Wieczorek”.
PL
Węgiel kamienny z kopalni „Janina” rozdzielono na frakcje o różnej gęstości oraz przeprowadzono pomiary zagazowania parą wodną pod wysokim ciśnieniem ww. frakcji, a także węgla wyjściowego. Pomiary wykonano w temp. 900 °C i ciśnieniu 1 MPa. Dokonano oceny procesu zgazowania w oparciu o krzywe szybkości wydzielania: tlenku i ditlenku węgla, wodoru oraz metanu a także uzyskane wydajności poszczególnych produktów oraz skład gazu. Sporządzono krzywe stopnia konwersji pierwiastka C w czasie, wyznaczono również stałe szybkości reakcji konwersji pierwiastka C.
EN
Bituminous coal from Janina coal mine was separated into fractions with different density. Examinations of steam gasification at elevated pressure was carried out for the coal and fractions. Measurements were conducted at the temperature of 900 °C and pressure of 1 MPa. The assessment of the gasification process was made on the basis of formation rates curves of: carbon monoxide and carbon dioxide, hydrogen and methane as well as the yields obtained for each product and composition of the received gas. The graphs of carbon conversion degree over time were prepared. Reaction rate constants of carbon conversion degree were also calculated.
7
Content available remote Gasification of RAM memory waste
EN
RAM memory is a basic part of printed circuit computer board. It consists of organic (resin) fraction, mineral substance (fiberglass) and metals, predominantly copper and precious metals: Ag, Au and Pd. Processing RAM memory by steam gasification on the laboratory scale has been presented in the paper. This process transforms original solid material into easy separable fractions, without organic phase. Lightly sintered original RAM memory parts after gasification were crushed and separated according to diameter and magnetic properties and analyzed for valuable metals concentration. The process may be applied to other composite waste materials.
PL
Pamięci RAM są podstawową składową komputerowych płyt głównych. Zawiera frakcję organiczną (żywic), mineralną (najczęściej włókno szklane) i metale, głównie miedź, a także metale szlachetne: Ag, Au oraz Pd. W pracy przedstawiono rezultaty zgazowania w atmosferze pary wodnej w skali laboratoryjnej pamięci RAM. Proces ten pozwala na przekształcenie oryginalnego, zwartego materiału w łatwo rozdzielany na frakcje produkt, pozbawiono fazy organicznej. Lekko spieczony produkt zgazowania był kruszony i rozdzielony na frakcje w zależności od rozmiarów ziaren i właściwości magnetycznych. We frakcjach tych oznaczono stężenia wybranych metali, w tym szlachetnych. Proces zastosowany może być do innych materiałów złożonych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.