Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektroenergetyczne sieci rozdzielcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Dokładne wyznaczenie strat mocy wymaga przeprowadzenia iteracyjnych obliczeń rozpływowych. Dane do obliczeń obejmują m.in. wartości obciążeń węzłów odbiorczych sieci. W przypadku sieci rozdzielczych średnich napięć te dane nie są znane i niezbędne jest zastosowanie metod umożliwiających ich estymację. W referacie przedstawia się dwie metody estymacji obciążeń sieci średniego napięcia. Pierwsza metoda zakłada rozdział obciążenia, zarejestrowanego w stacji zasilającej, pomiędzy stacje SN/nn proporcjonalnie do mocy znamionowych ich transformatorów. Druga metoda zakłada losowy rozdział obciążenia pomiędzy poszczególne stacje SN/nn. Dla testowej sieci rozdzielczej wykonano obliczenia z zastosowaniem opisanych metod oraz przedstawiono i omówiono wyniki obliczeń.
EN
The calculation of power losses usually requires iterative flow calculations. Data for calculation include, among other things, load values of the network receiving nodes. In the case of medium voltage (MV) distribution networks, these data are known not known and estimation methods are necessary. Two methods of estimating MV network loads are presented in the paper: The first method involves distribution of the total load, measured in the power supply station, between MV/LV stations in proportion to the rated power of their transformers. The second method assumes a random distribution of the total load between MV/LV transformer stations. The paper presents the results of calculations for the test distribution network (IEEE69).
EN
The addition of a new source of active power to an electric power distribution network alters its operation conditions. The effect of such changes depends on the power of the additional source, its location in the network as well as its type. In the paper the influence of the active power source on the selected parameters of the operations of the distribution network – such as the active power losses and voltage levels – is presented. Also, the influence of the level of power of the additional source and the level of the network’s load on the location of tie points is considered.
PL
Instalacja dodatkowego źródła mocy czynnej w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej zmienia warunki jej pracy. Efekt zmian zależy od mocy dodatkowego źródła, miejsca jego lokalizacji w sieci oraz rodzaju przyłączanego źródła. W pracy analizuje się wpływ źródła mocy czynnej na wybrane parametry pracy sieci dystrybucyjnej takie jak straty mocy czynnej i poziomy napięć. Dokonano analizy wpływu mocy przyłączanego źródła i poziomu obciążenia sieci na lokalizację stałych punktów podziału sieci.
PL
Referat poświęcony jest problematyce optymalnego rozmieszczenia źródeł mocy biernej w otwartych sieciach rozdzielczych średniego napięcia (SN). W referacie sformułowano zadanie optymalizacji wraz z warunkami ograniczającymi oraz wskazano metody jego rozwiązania. Omówiono dane niezbędne do wykonania obliczeń oraz przyjmowane założenia. Dokonano obliczeń optymalizacyjnych dla szeregu rzeczywistych sieci SN, których podstawowe dane wraz z charakterystykami uzyskanych rozwiązań zaprezentowano w referacie. Pracę kończy podsumowanie zawierające wnioski z wykonanych analiz.
EN
The paper addresses the problem of optimal reactive power compensation in a distribution network. In general, the optimal solution to reactive power compensation problem relies upon finding the location, size of capacitors and their working time at which the adopted objective function reaches its extreme. The method proposed in this paper maximizes the profit resulting from the reduction of network losses. Additionally, the optimal solution should meet specified constraints. The constraints include: maintaining voltage levels within acceptable limits, not overloading network elements, and limiting the power of capacitors to prevent overcompensation. As a measure of the economic efficiency of solutions the net present value ratio (NPVR) was assumed. The NPVR cannot be used as an objective function because the addition of next capacitor decreases the value of NPVR in the iterative process. We developed two optimization algorithms for solving the task: heuristic and evolutionary. This paper presents selected results of numerical studies for 9 real polish distribution networks fed by a 110/15 kV transformer.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu rachunku kosztów w elektroenergetyce oraz wybrane metody oceny efektywności w elektroenergetyce. Przedstawiono wybrane wyniki oceny efektywności wymiany transformatorów dystrybucyjnych SN/nn oraz porównano jednostkowe koszty przesyłania energii przy wykorzystaniu różnych typów linii średniego napięcia. Otrzymane wyniki potwierdzają opłacalność wymiany transformatorów wyprodukowanych przed 1975 rokiem, oraz celowość bardziej powszechnego wykorzystywania linii typu PAS w terenowych sieciach rozdzielczych średniego napięcia.
EN
The article discusses the components of the costs and selected methods used to evaluate the efficiency of electricity distribution. Shows the results of evaluation of the effectiveness of MV/LV distribution transformers exchange. Were also compared the unit costs of energy transfer using various types of medium-voltage lines. The calculation results confirm the profitability of replacing transformers manufactured before 1975, and the desirability of a more widespread use of PAS type lines in terrain medium voltage distribution networks.
EN
This paper concerns issues of optimal location of reactive power sources in radial MV distribution networks. At first, the optimisation problem is formulated along with constraints, and solution methods are indicated. Data necessary to  perform calculations and used assumptions is discussed. Optimisation calculations have been performed for many real MV networks; their essential parameters are presented in the paper along with the characteristics of the obtained results. The paper ends with a summary which presents conclusions of the performed analyses.
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce optymalnego rozmieszczenia źródeł mocy biernej w otwartych sieciach rozdzielczych SN. Na początku sformułowano zadanie optymalizacji wraz z warunkami ograniczającymi oraz wskazano metody jego rozwiązania. Omówiono dane niezbędne do wykonania obliczeń oraz przyjmowane założenia. Dokonano obliczeń optymalizacyjnych dla wielu rzeczywistych sieci SN, których podstawowe dane wraz z charakterystykami uzyskanych rozwiązań zaprezentowano w pracy. Artykuł kończy podsumowanie zawierające wnioski z wykonanych analiz.
6
Content available Electricity Distribution Effectiveness
EN
This paper discusses the basic concepts of cost accounting in the power industry and selected ways of assessing the effectiveness of electricity distribution. The results of effectiveness analysis of MV/LV distribution transformer replacement are presented, and unit costs of energy transmission through various medium-voltage line types are compared. The calculation results confirm the viability of replacing transformers manufactured before 1975. Replacing transformers manufactured after 1975 – only to reduce energy losses – is not economically justified. Increasing use of a PAS type line for energy transmission in local distribution networks is reasonable. Cabling these networks under the current calculation rules of discounts for excessive power outages is not viable, even in areas particularly exposed to catastrophic wire icing.
PL
W artykule rozważono wybrane zagadnienia z zakresu rachunku kosztów oraz sposobów wykorzystywanych do oceny efektywności w elektroenergetyce. Przedstawiono wyniki analizy efektywności wymiany transformatorów dystrybucyjnych SN/nn oraz porównano jednostkowe koszty przesyłania energii, przy wykorzystaniu różnych typów linii średniego napięcia. Wyniki obliczeń potwierdzają opłacalność wymiany transformatorów wyprodukowanych przed 1975 rokiem. Wymiana transformatorów wyprodukowanych po 1975 roku – tylko w celu ograniczenia strat energii – nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Jeśli chodzi o przesyłanie energii w terenowych sieciach rozdzielczych, to zasadne jest bardziej powszechne wykorzystywanie linii typu PAS. Kablowanie tych sieci przy obecnych zasadach naliczania bonifikat za przekroczenie dopuszczalnych czasów przerw w zasilaniu nie jest opłacalne, nawet na terenach szczególnie narażonych na występowanie katastrofalnego oblodzenia przewodów.
PL
Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze średniego napięcia (SN) mają struktury otwarte lub zamknięte, przy czym zawsze pracują w konfiguracjach otwartych. W torach głównych linii instalowane są łączniki umożliwiające realizację stałych podziałów w sieci, tzw. rozcięć. W referacie przedstawia się sposób określenia najlepszych lokalizacji rozcięć w sieci rozdzielczej średniego napięcia przy założeniu zmienności obciążeń w analizowanym okresie. Przyjętym kryterium lokalizacji rozcięć jest minimalizacja strat mocy czynnej w sieci. Do rozwiązania przedstawionego problemu zastosowano algorytm ewolucyjny. W artykule przedstawia się przykład obliczeniowy ilustrujący zastosowanie opracowanego programu komputerowego.
EN
The MV networks mostly forms a closed structures, but operates in an open configuration. In the distribution feeders there are installed switches that enable the realization of permanent divisions of the network (tie-points). The paper presents the method to determine the best location of the tie-points in the MV distribution network, assuming the network load changes in the optimization period. The criterion of tie-points location is minimization of active power losses in the network. The optimization task were solved with using evolutionary algorithm. The paper presents a calculation example that illustrates the use of a developed computer program.
EN
This paper describes the effects of reactive power flow through the power transmission and distribution networks. It also presents the dependencies allowing calculating the costs and effects of reactive power compensation. Additionally, selected methods for assessing economic efficiency were discussed. The paper presents calculation results for different variants of reactive power compensation in a real, medium voltage feeder. The results indicate that maximum profit from the reduction of losses due to reactive power compensation does not necessarily mean the most efficient solution from the economic point of view.
PL
W artykule autorzy omówili skutki przesyłania mocy biernej, podano zależności pozwalające na obliczenie efektów i kosztów kompensacji oraz omówiono wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej. Przedstawiono wyniki obliczeń skutków różnych wariantów kompensacji mocy biernej w rzeczywistym obwodzie sieci średniego napięcia. Otrzymane wyniki wskazują, że osiągnięcie maksymalnego zysku z ograniczenia strat, w wyniku kompensacji mocy biernej, nie musi wskazywać na rozwiązanie najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.
PL
W artykule zwrócono uwagę na skutki przesyłania mocy biernej, podano zależności pozwalające na obliczenie efektów i kosztów kompensacji oraz omówiono wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej. Przedstawiono wyniki obliczeń skutków różnych wariantów kompensacji mocy biernej w rzeczywistym obwodzie sieci średniego napięcia. Otrzymane wyniki wskazują, że osiągnięcie maksymalnego zysku z ograniczenia strat, w wyniku kompensacji mocy biernej, niekoniecznie musi wskazywać na rozwiązanie najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.
EN
This paper describes the effects of reactive power flow through the power transmission and distribution networks. It also presents the dependencies allowing to calculate the costs and effects of reactive power compensation. Additionally selected methods for assessing economic efficiency were discussed. The paper presents calculation results for different variants of reactive power compensation in a real, medium voltage feeder. The results indicate that maximum profit from the reduction of losses due to reactive power compensation does not necessarily mean the most efficient solution from the economic point of view.
PL
W niniejszej pracy przeanalizowano możliwości praktycznego wykorzystania zadania estymacji stanu pracy rozdzielczych sieci elektroenergetycznych SN i nn. Zaproponowano kilka metod szacowania obciążeń w węzłach odbior-czych sieci dystrybucyjnej SN i nn oraz metodę estymacji wektora stanu sieci i dostosowaniu ich do aktualnych warunków w OSD, które w dalszym ciągu borykają się z deficytem danych pomiarowych w sieciach rozdzielczych. W celu przetesto-wania zaproponowanej metodyki szacowania obciążeń i estymacji stanu pracy sieci został wybrany fragment krajowej sieci dystrybucyjnej SN i nn objęty pomiarami interesujących z punktu widzenia badań wielkości. Na podstawie dostępnych danych pomiarowych oraz bilingowych zostały oszacowane parametry modeli probabilistycznych obciążeń szczytowych w węzłach odbiorczych w zależności od przyjętej metody szacowania tych obciążeń. Następnie, został wyestymowany wektor stanu pracy sieci w oparciu o otrzymany wektor obserwacji oraz ich błędów.
EN
This paper deals with a practical application of static state estimation of power distribution MV and LV networks. Both several methods of load calculation for energy consumer level and a method of vector state estimation has been proposed. The load calculation as well as state estimation methods have been adjusted to Polish conditions where domestic distribution system operators do not have enough measurement appliances located in distribution systems. As a test object of proposed methods, a part of domestic MV and LV distribution system including specific measurements has been selected. For different load calculation methods parameters of probabilistic models of customers peak load have been estimated, based on the accessible billing and measurement data. Then a distribution system state vector have been estimated on the basis of the obtained observation vector and corresponding deviation results.
11
EN
The paper presents the idea of improving the economic efficiency of reactive power compensation in distribution networks. This idea is based on the installation low voltage capacitors with higher rated power in selected MV/LV substations, instead of installing new medium voltage capacitors in HV/MV stations and capacitors for compensation of magnetizing power of MV/LV transformers. Presented idea is illustrated by calculation example for real distribution network.
PL
Referat przedstawia ideę poprawy ekonomicznej efektywności kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych. Idea ta polega na instalowaniu, w wybranych stacjach SN/nn, kondensatorów niskiego napięcia o większej mocy znamionowej zamiast instalowania nowych kondensatorów średniego napięcia w stacjach WN/SN oraz kondensatorów niskiego napięcia do kompensacji mocy magnesującej transformatorów SN/nn. Prezentowana idea jest zilustrowana przykładem obliczeń dla rzeczywistej sieci.
PL
Artykuł wpisuje się w problematykę eksploatacji sieci rozdzielczych średniego napięcia w aspekcie prawidłowego działania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Zaprezentowano w nim dwa udokumentowane przypadki nieprawidłowego działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Przedstawiono również wyniki analiz opartych na pomiarach w rozpatrywanych sieciach rozdzielczych oraz obliczeniach z wykorzystaniem symulacyjnego programu EMTP-ATP. Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy mają nie tylko charakter indywidualny, specyficzny dla rozważanego zdarzenia zakłóceniowego, ale również charakter ogólny dla zabezpieczeń ziemnozwarciowych zainstalowanych sieciach dystrybucyjnych średnich napięć.
PL
Przedstawiono analizę sieci rozdzielczej zarządzanej przez nowe firmy dystrybucyjne w Polsce oraz omówiono strukturę własnościową sieci rozdzielczych.
EN
The paper presents analysis of distribution network managed by new distribution companies in Poland. Ownership structure of distribution networks is discussed.
PL
Projektowanie struktur elektroenergetycznych sieci rozdzielczych wiąże się z przyjęciem ustalonego okresu optymalizacji oraz prognozy zmian obciążeń w tym okresie. Właściwe jest w takim przypadku rozłożenie wszelkich przewidywanych działań na różne momenty optymalizowanego okresu. W artykule przedstawia się metodę optymalizacji wieloetapowej zadania doboru transformatorów w sieci rozdzielczej średniego napięcia. Przestawiono algorytm obliczeniowy, jego implementację komputerową oraz przykład obliczeniowy dla fragmentu sieci rozdzielczej.
EN
The analysed task concerns the problem of exchange of MV/LV transformers for selected power distribution networks. The article concerns the problem of multistage optimization. Computational algorithm, computer implementation as well as computational example was introduced.
PL
Artykuł dotyczy problemu projektowania wieloetapowego układów zasilania rezerwowego średniego napięcia (SN) stacji transformatorowych 110 kV/SN. Opisywane rozwiązanie polega na budowie linii zasilania rezerwowego średniego napięcia. Linie zasilania rezerwowego łączą szyny zbiorcze rozdzielni SN różnych stacji transformatorowych 110 kV/SN. Funkcja celu obejmuje koszty inwestycyjne transformatorów 110 kV/SN, linii kablowych SN oraz rozdzielnic SN. W analizie uwzględniono wariant budowy nowej stacji transformatorowej 110 kV/SN.
EN
The paper concerns the problem of multistage designing of medium voltage (MV) redundant power supply systems of 110 kV/MV stations. Described solution depends on building of MV redundant feeding lines. Redundant feeding lines are introduced between medium voltage bus-bars of 110 kV/MV transformer stations. The objective function accounts for the investment costs of MV connections, HV/MV transformers and MV switchgears. The variant of building of new station was also considered.
PL
W niniejszym referacie omówiono zagadnienie wyznaczania rozpływów mocy w sieciach rozdzielczych SN i nn w warunkach dużej niepewności danych. Sytuacja taka ma miejsce podczas planowania rozwoju tych sieci. Zaprezentowano trzy różne metody wyznaczania rozpływów mocy: metodę współczynnika jednoczesności, metodę probabilistyczną oraz metodę opartą na teorii zbiorów (liczb) rozmytych. Przeprowadzono obliczenia rozpływowe dla testowej sieci rozdzielczej SN za pomocą wszystkich wymienionych metod. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów oraz sformułowano wnioski dotyczące możliwości stosowania prezentowanych metod, jak i kierunków dalszych badań.
EN
Power flow calculation methods in MV and LV electric distribution networks in big data uncertainty conditions have been spoken in the paper. Such situation has place in a development planning stage of that networks. Three different power flows methods have been presented: coincidence factor method, probabilistic method and method based on fuzzy sets (numbers). Power flows calculations, with the use of all mentioned methods, for test MV distribution network have been carried out. Comparison of results obtained have been done. Conclusions concerning possibility of presented methods application and directions of further investigations have been formulated.
PL
W artykule przedstawiono analizę wartości skutecznej napięcia w sieci elektroenergetycznej. Optymalizowano pracę układu regulacji napięcia przy obecności lokalnego źródła mocy, jakim była mała elektrownia wodna. Wykorzystano w tym celu techniczne możliwości zmiany nastaw przekładni transformatorów SN/nn oraz transformatora ll0 kV/SN. Do obliczeń optymalizacyjnych wykorzystano dedykowany program komputerowy wykorzystujący algorytm genetyczny.
EN
In the article the analysis of the effective voltage value was introduced. It considered power distribution network collaborating with a local source of energy. Optimization of voltage regulation was performed using technical possibilities and changing ratio of transformers. The dedicated computer program using genetic algorithm was used in calculations.
PL
W referacie zaproponowano rozwiązanie problemu optymalnej gospodarki majątkiem sieciowym na przykładzie wymiany transformatorów dla wybranego fragmentu sieci rozdzielczej jednej ze Spółek Dystrybucyjnych. Przedstawia się algorytm obliczeniowy, jego implementację komputerową oraz przykład obliczeniowy.
EN
The article concerns the problem of optimal management the property of Electrical Power Distribution Companies. The analysed task concerns the problem of exchange of MV/LV transformers for selected power distribution networks. Computational algorithm, computer implementation as well as computational example was introduced.
PL
W artykule przedstawiono algorytm ewolucyjny j jako metodę rozwiązania zadania optymalnej regulacji napięcia w rozległej sieci rozdzielczej. Dokonano szczegółowej analizy wpływu najważniejszych parametrów algorytmu na jakość uzyskiwanych rozwiązań. Przedstawione wyniki mogą być wykorzystane do optymalizacji regulacji napięcia w sieciach trudnych do wyregulowania.
EN
The paper presents an evolutionary algorithm using to optimization of voltage control in large distribution network. The influences of algorithm basic parameters on the results were submitted to detailed discussion. The optimal values can be used for optimization difficult-to-control electrical networks.
PL
W artykule przedstawiono analizę aspektów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych działania lokalnego rynku energii. Wskazano przykładowe możliwe koncepcje organizacji lokalnego rynku energii ze względu na wymianę danych technicznych pomiędzy uczestnikami tego rynku. Określono zasadniczą funkcjonalność programu do obliczeń techniczno-ekonomicznych dla potrzeb lokalnych rynków energii oraz niezbędne zbiory danych wejściowych tego programu. Na podstawie analiz dokonano także identyfikacji obiektów w otoczeniu programu. Opracowano koncepcję funkcjonowania programu do obliczeń techniczno-ekonomicznych, zasady współpracy z innymi podmiotami oraz strukturę wewnętrzną programu. Sformułowano wnioski dotyczące obliczeń i analiz dla potrzeb lokalnych rynków energii.
EN
Analysis of organizational, economic and technical sides of local energy market operation is presented in the paper. Possible conceptions of local energy market concerning technical data exchange between market participants are pointed. Basic program functionality for technical and economic calculations used for local energy market is defined. Also necessary input data sets are defined. On the ground of analysis program surrounding objects are identified. Idea of program operation, rules of cooperation with other objects and internal program structure is described. Conclusions concerning calculations and analysis necessary for local energy markets are formulated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.