Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 173

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczalnie ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zawartymi m.in. w Ustawie „Prawo wodne” oraz ustawach towarzyszących, mamy dokładnie opisane definicje ścieków oraz warunki, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. W związku z ukazaniem się nowego rocznika „Ochrona środowiska 2019” wydanego przez Główny Urząd Statystyczny, istnieje możliwość przedstawienia danych liczbowych o ilości produkowanych i odprowadzanych ścieków przemysłowych i komunalnych zarówno w całej Polsce, jak i z podziałem na województwa, miasta i wsie. Proces odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi był w Polsce bardzo zróżnicowany. Największą liczbę ścieków produkowały województwa mazowieckie i świętokrzyskie, a najmniej lubuskie i podlaskie. Wartości te były ściśle powiązane ze zużyciem wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Na terenie Polski mieliśmy 160671,4 km sieci kanalizacyjnej, do której odprowadzano 1330,3 hm3 ścieków. W 2018 roku mieliśmy w Polsce 3257 oczyszczalni ścieków komunalnych, a 94,6% ludności miast i 42,9% ludności wsi korzystała z oczyszczalni ścieków. Problemem towarzyszącym oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych są powstające podczas procesów oczyszczania osady ściekowe, które z uwagi na swoje właściwości wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Były one głównie przetwarzane termicznie i stosowane w rolnictwie, a także składowane, stosowane do rekultywacji terenów i uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu.
EN
Polish regulations included, among others, in the Water Law and accompanying acts, provide precise definitions of sewage as well as conditions that must be met when sewage is discharged into waters or into the ground. Due to the release of a new yearbook ”Environment 2019” published by Statistics Poland, it is now possible to present figures on the amount of produced and discharged industrial and municipal sewage not only in Poland in general, but also in particular voivodships, cities and villages. In Poland, the process of discharging sewage into surface waters and into the ground was very diverse. The largest amount of wastewater was produced in Mazowieckie and Świętokrzyskie, and the smallest one: in Lubuskie and Podlaskie. These values were closely related to water consumption for the needs of the national economy and population. There was 160,671.4 km of sewage network in Poland, to which 1,330.3 hm3 of sewage was discharged. In 2018, Poland had 3257 municipal sewage purification plants and 94.6% of the urban population and 42.9% of the rural population benefited from the sewage purification plant. A problem that accompanies the purification process is sewage sludge which is generated as a by-product during sewage treatment of industrial or municipal wastewater and which requires appropriate management and disposal due to its properties. The sludge was mainly thermally processed and used in agriculture, as well as stored, used for land reclamation and cultivation of plants intended for the production of compost.
PL
Współcześnie oczyszczalnie ścieków coraz częściej postrzegane są jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. W wyniku tego na popularności zyskują technologie pozwalające na odzyskiwanie w oczyszczalniach różnego rodzaju produktów, jak np. biopolimerów. Koncepcja odzysku biopolimerów w oczyszczalniach jest stosunkowo nowa, aczkolwiek sama technologia ekstrakcji PHA z czystych kultur bakteryjnych znana jest już od lat 50. XX wieku. Szacunki wskazują, że zastosowanie w tym procesie mieszanych kultur bakteryjnych pozwala na obniżenie kosztów procesu, które są obecnie jedną z głównych barier szerszego stosowania biopolimerów w gospodarce. Niezbędne są także działania mające na celu zwiększenie społecznej świadomości zalet takiego rozwiązania. Dotychczas uruchomiono w oczyszczalniach ścieków kilka pilotażowych instalacji do pozyskiwania biopolimerów, a w najbliższej przyszłości planowane jest uruchomienie pierwszej instalacji w skali technicznej o wydajności kilku tysięcy ton rocznie.
EN
Today, sewage treatment plants are increasingly seen as part of the circular economy. As a result, technologies that allow the recovery of various types of products, such as biopolymers, are gaining popularity. The concept of biopolymer recovery in sewage treatment plants is relatively new, although the technology of PHA extraction from pure bacterial cultures has been known since the 1950s. Estimates indicate that the use of mixed bacterial cultures in this process allows for the reduction of process costs, which are currently one of the main barriers to the wider use of biopolymers in the economy. Actions are also needed to increase public awareness of the benefits of such a solution. So far, several pilot installations for obtaining biopolymers have been launched in sewage treatment plants, and in the near future it is planned to launch the first installation on a technical scale with a capacity of several thousand tons per year.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, którą można wybudować na stoku wzniesienia. Podano zalecenia dotyczące budowy i zakresu jej zastosowania oraz zalecenia projektowe.
EN
The article presents a construction solution for a household sewage treatment plant with infiltration drainage, which can be built on a hillside. The article contains recommendations on the construction and scope of its application as well as design recommendations.
PL
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych w całym dorzeczu Odry jest postrzegane jako poważny problem, na który znacząco wpływa niewystarczający stopień oczyszczania ścieków w zlewniach cząstkowych w stosunku do dostępnych najnowocześniejszych technologii i celów środowiskowych dyrektywy 2000/60/WE. Do określenia wpływu przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków na redukcję odprowadzanych zanieczyszczeń w czeskiej części międzynarodowego dorzecza Odry wykorzystano metodę oceny szarego śladu wodnego. W czeskiej części dorzecza Odry przeanalizowano dane z 391 oczyszczalni ścieków w latach 2004–2018. Uzyskane wyniki pokazują, że oczyszczalnie ścieków zmniejszają nawet o 92% szary ślad wodny, tj. ilość wody potrzebnej do rozcieńczenia zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika w czeskiej części dorzecza Odry.
EN
Surface water pollution is referred to be a problem in the entire Odra river basin. In sub-basins, an insufficient degree of wastewater treatment has been identified as a major problem – in relation to the best available technologies and environmental objectives of Directive 2000/60/EC. The grey water footprint indicator was used to express the influence of point sources of pollution (industrial and municipal wastewater treatment plants) on discharged pollution reduction in the Czech part of the international Odra river basin. The number of 391 records of wastewater treatment plants for the period 2004-2018 was analysed. The results show that the wastewater treatment plants reduce by up to 92% the potential water needs for dilution of pollution discharged into waters in the Czech part of the Odra river basin.
PL
Nowa perspektywa finansowania, która wskazuje kierunki wsparcia planowanych inwestycji - samowystarczalność energetyczną oczyszczalni oraz gospodarkę osadową - daje możliwość modernizacji zakładu i wdrożenie nowej technologii przetwarzania osadu. Jest to szansa dla oczyszczalni na wykorzystanie jego potencjału. Wykorzystanie go jako substratu energetycznego daje realne wsparcie planów energetycznych gmin, szczególnie w kwestii OZE, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów, jak również znacząco wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne gminy.
6
EN
High effectiveness of organic pollutants and nutrients removal is achieved in biological wastewater treatments plants – in case of proper exploitation of these objects. Nitrogen and phosphorus transformation or removal depends on many physic – chemical and biochemical conditions, deposit and environmental factors. A rule for treating wastewater consists in decomposition of organic compounds included in wastewater in water-soil environment. Removing contaminations is performed as a result of sorption of contaminations, bio-chemical oxidation-reduction reactions and biological activity of soil microorganisms and hydrophyte flora. The research has been carried out in the constructed wetland in Małyszyn (1300 EP). The treatment plant operates in horizontal system, with under-surface flow of wastewater.
7
Content available remote Bakterie enteropatogenne w środowisku pracy oczyszczalni ścieków
PL
Wody zanieczyszczone ściekami stanowią potencjalne źródło zagrożenia epidemiologicznego, w związku z czym pracownicy oczyszczalni ścieków stanowią grupę zawodową szczególnie narażoną na kontakt z enteropatogenami bakteryjnymi w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Źródło wspomnianych czynników biologicznych może stanowić zarówno bioaerozol, emitowany w trakcie procesów technologicznych, jak również kontakt ze ściekami, osadami ściekowymi czy zanieczyszczonymi powierzchniami. Narażenie na enteropatogeny bakteryjne może stać się przyczyną różnych chorób i dolegliwości zdrowotnych, obejmujących zarówno infekcje jelitowe, jak i pozajelitowe. Głównymi elementami prewencji zagrożeń zawodowych w tej grupie pracowników powinna być rzetelna ocena ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
EN
Wastewater is a potential epidemiological threat. Therefore, wastewater treatment plants' workers may be exposed to bacterial enteropathogens during their occupational activities. The source of these biological agents may be both bioaerosols, emitted during technological processes, as well as contact with sewage, sewage sludge or contaminated surfaces. Exposure to bacterial pathogens may cause various diseases and adverse health effects, including both intestinal and parenteral infections. In this light, reliable risk assessment and appropriate preventive measures are key to occupational hazard prevention among this group of workers.
PL
Ścieki oraz oczyszczalnie ścieków mogą negatywnie wpływać na otaczające środowisko. W zależności od pochodzenia, ścieki dzielimy na bytowe, komunalne i przemysłowe. Specyficznym rodzajem ścieków przemysłowych są ścieki produkowane przez branżę spożywczą. Zawierają one duże ilości wody, liczne substancje organiczne (głównie białka, węglowodany i tłuszcze), mineralne (m.in. związki azotu, fosforu, chlorki, siarczany), drobnoustroje (np. bakterie, wirusy, grzyby, pasożytnicze protisty) i zwierzęta pasożytnicze (np. płazińce, obleńce). Ze względu na skład niektórych ścieków odprowadzanych z przemysłu spożywczego bezpośrednio do systemu kanalizacji, oczyszczalnie mogą mieć problemy z usunięciem wszystkich zanieczyszczeń. Na różnych etapach oczyszczania ścieków emitowane są bioaerozole, które mogą zawierać patogenne drobnoustroje. Mogą one negatywnie wpływać zarówno na pracowników oczyszczalni, jak i mieszkańców okolicznych terenów. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie mikroorganizmów chorobotwórczych na środowisko należy rozważać możliwość prowadzenia dezynfekcji ścieków.
EN
Wastewater and wastewater treatment plants may negatively impact the surrounding environment. Depending on their origin, we can distinguish household, municipal and industrial wastewater. The wastewater generated by the food industry are specific type of wastewater. They contain high amounts of water, numerous organic substances (mainly proteins, carbohydrates and fats), mineral substances (e.g. nitrogen and phosphorous compounds, chlorides, sulphates), microorganisms (e.g. bacteria, viruses, fungi, parasitic protists) and parasitic animals (e.g. flatworms and roundworms). Due to the composition of some wastewater streams discharged from the food industry directly to the sewage system, wastewater treatment plants may encounter problems associated with the removal of all contaminants. Bioaerosols are emitted at different stages of wastewater treatment, which may include pathogenic microorganisms. They may negatively affect both the employees of the wastewater treatment plants as well as the residents of surrounding areas. In order to limit the negative impact of pathogenic microorganisms on the environment, the possibility to introduce wastewater disinfection should be considered.
PL
Oczyszczalnie ścieków uznawane są za jedno z istotnych źródeł mikroplastiku w wodach powierzchniowych. Obecność tego typu zanieczyszczeń w wodach stwarza realne niebezpieczeństwo dla organizmów wodnych. Mikroplastik w ściekach pochodzi przede wszystkim z kosmetyków, jak również z ubrań, z których wypłukiwany jest podczas prania. W ściekach surowych stężenia mikroplastiku sięgają kilkunastu tysięcy cząsteczek/m3. Podczas oczyszczania w oczyszczalni usuwane jest ze ścieków nawet powyżej 90% mikroplastiku obecnego w ściekach surowych. Pomimo tego, pozostałe 10% wprowadzone do wód powierzchniowych stanowi istotne zagrożenie dla środowiska. Efektywność usuwania cząsteczek mikroplastiku wzrasta wraz ze wzrostem ich rozmiarów, można ją ponadto zwiększyć stosując w trzecim stopniu oczyszczania filtrację pośpieszną lub procesy membranowe. Podczas oczyszczania ścieków znacząca część mikroplastiku usuwana jest jednak podczas sedymentacji wstępnej, co powoduje, że usunięte z ścieków drobiny kumulują się w osadach ściekowych. Ze względu na to, że na powierzchni mikroplastiku łatwo sorbują się inne mikrozanieczyszczenia organiczne, jak np. WWA lub PCB, ale także nieorganiczne, jak metale ciężkie, wprowadzanie mikroplastiku wraz z osadami ściekowymi do gleby zwiększa skażenie środowiska także innymi mikrozanieczyszczeniami.
EN
Wastewater treatment plants are considered as one of import ant sources of microplastics in surface waters. Presence of these micropollutants in water poses a serious risk for living organisms. Sources of the microplastics in sewage are mainly cosmetics and washing of cloths. Concentrations of microplastics in raw wastewater reach even few thousands particles per 1 m3. During conventional treatment about 90% of microplastics present in raw sewage is removed, but even remaining 10% poses a risk for the environment. Effectiveness of microplastics removal from wastewater increases as the diameter of the particles increases. More efficient removal of microplastics can be achieved by using tertiary treatment of wastewater, e.g. rapid filtration or membrane processes. During wastewater treatment most microplastics particles are removed from wastewater in preliminary sedimentation tanks. As a result microplastics are cumulated in sewage sludge. Because on the fact that on the surface of microplastics organic (e.g. PAHs, PCBs) or inorganic micropollutants (heavy metals) are easily adsorbed, discharge of the sludge into soil increases contamination of the environment also by other micropollutants.
PL
W artykule omówiono drobnoustroje i organizmy występujące w ściekach i na różnych etapach ich oczyszczania. Część mikroorganizmów to naturalna, nieszkodliwa, symbiotyczna mikroflora, ale należy pamiętać, że w ściekach mogą występować również formy chorobotwórcze. Źródłem patogenów przenoszonych do ścieków są chorzy ludzie, zwierzęta, skażone rośliny, martwa materia organiczna oraz wybrane działy przemysłu, w tym przemysł spożywczy. Najczęściej w ściekach wykrywane są bakterie i grzyby mikroskopowe, a wśród form chorobotwórczych liczne są również wirusy, protisty zwierzęce oraz zwierzęta pasożytnicze. Aby ograniczyć skażenie środowiska naturalnego, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki (wody powierzchniowe i gleba), należy podejmować działania eliminujące drobnoustroje w trakcie oczyszczania ścieków oraz przestrzegać zasady związane z gospodarowaniem ściekami. Bezpieczne pod względem mikrobiologicznym ścieki i osady ściekowe można wykorzystać m.in. w rolnictwie lub do rekultywacji terenów.
EN
The study discusses the microorganisms and organisms present in wastewater and at different stages of their treatment. Some microorganisms constitute the natural, harmless, symbiotic microflora, however the fact that pathogenic forms may also be present in wastewater should also be kept in mind. Sick people, animals, contaminated plants, dead organic matter and selected branches of the industry, including the food industry, are the sources of pathogens transferred to wastewater. In most cases bacteria and microscopic fungi are detected in wastewater, and among pathogenic forms there are also viruses, animal protists and animal parasites. In order to limit the contamination of the natural environment, to which the treated wastewater are discharged (soil and surface waters), measures to eliminate microorganisms during wastewater treatment should be undertaken and rules associated with wastewater management should be followed. Wastewater and sewage sludge which are safe in microbiological terms can be used e.g. in agriculture or for the reclamation of areas.
PL
Lotne związki organiczne zawarte w powietrzu oczyszczalni ścieków filtrowano przez zrębki dębowe, biomasę i pokruszoną korę o temp. 10-21°C. Średnia sprawność biofiltracji przekraczała 50%. Na efektywność oczyszczania wpływał jedynie odczyn złoża.
EN
Contents of volatile org. compds. in untreated air (inlet to waste treatment plant) as well as after filtration on a bed (mixt. of oak chips, biomass and shredded bark) at air temps. from - 2°C to 27°C, bed temps. 10-21°C, bed humidity 75.1-88.8% and pH 4.4-6.7 were detd. chromatog. in accordance with the relevant stds. The results were used to det. effectiveness of air deodorization. The pH of the bed had the highest impact on the cleaning efficiency.
EN
The environmental impact over natural water systems, both marine and land, of the sewage is minimized with the treatment at Wastewater Treatment Plants (WWTPs), but these facilities also generate environmental impacts during the construction period and during the operation period. A review of the environmental impact assessment (EIA) process of WWTPs in Spain through the analysis of records of decision (RODs) between 2000 and 2016 has been performed in this work. The major environmental impacts during the construction period are noise, land use and disturbance of the air and water’s quality. During the operation period, the major environmental impacts are noise, odors from the depuration process and the visual impact of the facilities. About the EIA process, results show the processing time is too long, scoping phase has a success rate about 57.2% and regional public administrations are the most participative, both at scoping phase and at public participation phase. In general, public participation during period of exhibition is very low, in twelve of the RODs nobody submitted any report. The role of environmental project manager and the work environmental journal must be strengthened.
PL
Obecnie zadaniem przemysłowych oczyszczalni ścieków jest zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń do wartości określonych w dwóch obowiązujących aktach prawnych. W 2021 roku będziemy musieli uzyskać znacznie zaostrzone wartości zawarte w konkluzjach BAT (BAT5, BAT 15). To ciągłe zaostrzanie wymagań w zakresie oczyszczalni ścieków przemysłowych prowadzi do tworzenia „hybryd" wiążących ze sobą klasyczne metody oczyszczania spalin z nowoczesnymi technologiami opartymi na najnowszych teoriach naukowych, pozostawiając jednocześnie miejsce na zastosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania problemowego są analogie pomiędzy parowaniem ścieków w obiektach ze strumienia ściekowego i parowaniem wody z niecek basenów kąpielowych.
EN
The main subject of the present article are similarities the evaporation of wastewater in objects belongs to wastewater stream and evaporation of water from swimming-pool basins.
PL
Tematem artykułu jest możliwość zastosowania oczyszczania ścieków bytowych metodą hydrofitową w małych miejscowościach turystycznych. Miejscowości takie charakteryzują się zmienną liczbą mieszkańców w ciągu roku, co wiąże się ze znacznymi wahaniami ilości i jakości dopływających ścieków. W artykule scharakteryzowano i porównano wariantowe konfiguracje oczyszczalni hydrofitowych możliwych do zastosowania jako lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach do 10 000 RLM.
EN
The subject of the article is application of wetland technology for domestic wastewater treatment in small tourist destinations. These localities are characterized by a variable number of residents throughout a year, which results in significant changes in quantity and quality of influent wastewater. The study characterized and compared variant configurations of constructed wetlands suitable for local wastewater treatment plants in towns of up to 10 000 PE (Population Equivalent).
EN
This paper presents the results of research on the impact of the composition of wastewater discharged from a hybrid constructed wetland wastewater treatment plant on the quality of water in the Urzędówka River, a right tributary of the Wyżnica River. During the years 2011-2013, samples of treated wastewater and water from the river were collected (upstream and downstream of the wastewater discharge point) and subjected to physicochemical analysis and, in 2013, also to microbiological analysis. The study showed that the treated wastewater outflowing from the treatment plant did not have any negative influence on the quality of the water in the receiver. Water from the Urzędówka River met clarity standards for class I waters; only the concentrations of total phosphorus and nitrate nitrogen exceeded the limit values for water clarity class II. The studies have shown that waters from the Urzędówka River upstream of the treatment plant contained a huge concentration of E. coli bacteria, fecal coliform bacteria and fecal enterococci, which indicates the impact of other sources of microbiological pollution.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu ścieków odprowadzanych z hybrydowej oczyszczalni hydrofitowej na jakość wód z rzeki Urzędówki, prawostronnego dopływu rzeki Wyżnicy. Próby ścieków oczyszczonych oraz wód z rzeki (powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków) do analiz fizyczno-chemicznych pobierano w latach 2011-2013, a do analiz mikrobiologicznych w 2013 roku. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że ścieki oczyszczone, odpływające z gruntowo-roślinnej oczyszczalni nie miały negatywnego wpływu na jakość wód odbiornika. Wody rzeki Urzędówki odpowiadały I kasy czystości, jedynie zawartość fosforu ogólnego oraz azotu azotanowego przekraczała wartości graniczne określone dla II klasy czystości. W wodzie z rzeki przed zrzutem ścieków oczyszczonych notowano wysoką liczebność bakterii grupy coli i coli typu kałowego oraz enterokoków kałowych, co wskazuje na oddziaływanie innych źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
PL
Systemy hydrofitowe od ponad pięciu dekad są stosowane w gospodarce komunalnej w wielu krajach i stają się coraz bardziej popularne, również w Polsce. Pomimo zdobytych doświadczeń z eksploatacji tysięcy obiektów funkcjonujących na świecie, wciąż prowadzone są badania nad rozpoznaniem i możliwościami kontrolowania procesów zapewniających usuwanie różnych zanieczyszczeń i mikrozanieczyszczeń ze ścieków.
PL
Celem artykułu była ocena rozwoju gospodarki wodno-ściekowej województwa podlaskiego w skali kraju oraz wytypowanie najlepiej rozwijającego się powiatu na analizowanym terenie. Analizie poddano dane Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z lat 2008–2015 w zakresie wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. W ostatnich latach obserwuje się tendencję zmniejszania liczby zbiorników bezodpływowych na rzecz zwiększania długości sieci kanalizacyjnych i liczby przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach 2008–2015 przybyło 150 840 przydomowych oczyszczalni ścieków i 54 876,4 km sieci kanalizacyjnej, ubyło zaś 303 509 zbiorników bezodpływowych. Województwo podlaskie w skali kraju zajmuje 12 miejsce pod względem wybudowanej sieci wodociągowej (wzrost o jedną pozycję w latach 2008–2015) oraz ostatnie miejsce pod względem długości sieci kanalizacyjnej.
EN
The aim of this article was to evaluate the water and sewage economy development in Podlaskie Voivodeship in comparison to the rest of the country. Moreover, the best developing districts in analysed area have been marked out. The data from Central Statistical Office of Poland from 2008–2015 pertaining to a range of waterworks, sewerage and sewage plants was used in the study. In recent years we have observed a decreasing tendency in the number of cesspits in favour of sewage systems and household sewage treatment plants. In 2008–2015 water and sewage economy in Poland was expanded in 150 840 Household Sewage Treatment Plants and 54 876.4 km of sewage systems. Podlaskie Voivodeship assumed 12th place in the country in respect to newly built waterworks (advancement by one position) and the last place in respect to sewerage length.
PL
Technologia tlenowego granulowanego stanowi innowacyjne rozwiązanie dla kompaktowych oczyszczalni ścieków. Stosowanie technologii granulowanego osadu pozwala na zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych. Technologia ta wymaga też mniejszej powierzchni pod zabudowę. Artykuł prezentuje krótki przegląd informacji o pierwszych instalacjach tlenowego granulowanego osadu w skali laboratoryjnej, pilotowej, demonstracyjnej i technicznej.
EN
Aerobic granular sludge process is an innovative technology for compact wastewater treatment plants. The application of this technology allows to reduce the energy consumption and operating costs. This technology requires also smaller footprint. This article presents information about first installations of aerobic granular sludge in a pilot, demonstration and full scale.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.