Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie procesu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Treść artykułu stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie automatyzacją procesów cieplno-przepływowych w sektorze ogrzewnictwa budynków jednorodzinnych. W pracy przedstawiono pokrótce opis zastosowania regulatorów PID, regulatorów rozmytych, jak również sposoby alternatywne do klasycznych metod doboru nastaw regulatorów (np. metoda Zieglera-Nicholsa). Opisano optymalizację nastaw regulatorów dla systemów wykonawczych układu termodynamicznego. Wykonano ją w oparciu o minimalny czas narastania strumienia ciepła, w układzie skraplania, w zasobniku ciepła. W tym celu wykorzystano algorytm Simplex Neldera-Meada. W pracy przedstawiono również wyniki analizy niestacjonarnej pracy zasobnika ciepła, przeprowadzonej w środowisku Matlab Simulink.
EN
The article content constitutes the answer to a growing interest of a heat-flow processes automatisation applied into detached houses heating sector. The paper contains a brief description of a usage of the PID and fuzzy controllers. The methods of the controller’s setting selections (e.g. Ziegler-Nichols method), which are alternative to the classical ones, have been also presented within the paper. The optimization of the controllers’ settings for the executive systems of a thermodynamic cycle is also available in the paper. It was carried out based on the minimum heat flux increase time in the condenser unit of a heat storage tank. For this purpose the Simplex Neldera-Meada algorithm was used. In the article, the results of the changeable work of the thermal energy storage tank have also been presented. The analysis was carried out in the Matlab Simulink environment.
EN
The article content constitutes the answer to a growing interest of a heat-flow processes automatisation applied into detached houses heating sector. The paper contains a brief description of a usage of the PID and fuzzy controllers. The methods of the controller’s setting selections (e.g. Ziegler-Nichols method), which are alternative to the classical ones, have been also presented within the paper. The optimization of the controllers’ settings for the executive systems of a thermodynamic cycle is also available in the paper. It was carried out based on the minimum heat flux increase time in the condenser unit of a heat storage tank. For this purpose the Simplex Neldera-Meada algorithm was used. In the article, the results of the changeable work of the thermal energy storage tank have also been presented. The analysis was carried out in the Matlab Simulink environment.
PL
Treść artykułu stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie automatyzacją procesów cieplno-przepływowych w sektorze ogrzewnictwa budynków jednorodzinnych. W pracy przedstawiono pokrótce opis zastosowania regulatorów PID, regulatorów rozmytych, jak również sposoby alternatywne do klasycznych metod doboru nastaw regulatorów (np. metoda Zieglera-Nicholsa). Opisano optymalizację nastaw regulatorów dla systemów wykonawczych układu termodynamicznego. Wykonano ją w oparciu o minimalny czas narastania strumienia ciepła, w układzie skraplania, w zasobniku ciepła. W tym celu wykorzystano algorytm Simplex Neldera-Meada. W pracy przedstawiono również wyniki analizy niestacjonarnej pracy zasobnika ciepła, przeprowadzonej w środowisku Matlab Simulink.
EN
Business process modelling is one of the most important stages of process management in an organisation. A reliable model which correctly reflects reality facilitates process analysis and further improvement based on the Business Process Management (BPM) cycle. Process models, in addition to expressing sequences of activities, possible process flows and task types, can store various types of information on the tangible and intangible aspects (resources) of the enterprise involved in its implementation. At this point, the very important aspect of skills, competences and knowledge of employees, which are essential for the performance of tasks and activities within the process, are often omitted. This article presents the possibilities of extending the process model with information on the intellectual capital used in a given process or generated as a result of process implementation. This information facilitates an in-depth analysis of the process in the context of the existing intangible capital in an organisation, and indicating places in the process which can extend this resource, influencing its more effective management. The article proposes a description of activities in the BPMN process model, taking into account the nature and type of knowledge required to perform a given task as well as knowledge created in the organisation as a result of task implementation. The proposed extension of the process model is illustrated by the example of a process of fixed assets ordering.
PL
Modelowanie procesów biznesowych jest jednym z najważniejszych etapów zarządzania procesami w organizacji. Rzetelny i właściwie odwzorowujący rzeczywistość model umożliwia dokonanie analizy procesu i jego dalsze doskonalenie w oparciu o cykl BPM (Business Process Management cycle). Modele procesu, oprócz wyrażenia sekwencji czynności, możliwych przepływów w procesie, rodzaju zadań mogą przechowywać różnego rodzaju informacje odnośnie do aspektów (zasobów) materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa zaangażowanych w jego realizację. W tym miejscu często pomijany jest bardzo ważny aspekt jakim są umiejętności, kompetencje i wiedza pracowników, które są niezbędne do wykonywania zadań i czynności w procesie. W niniejszym artykule prezentujemy możliwości rozszerzenia modelu procesu o informacje dotyczące kapitału intelektualnego wykorzystywanego w danym procesie lub generowanego na skutek realizacji procesu. Informacje te umożliwiają pogłębioną analizę procesu w kontekście istniejącego kapitału niematerialnego w organizacji oraz wskazanie miejsc w procesie, które mogą powiększać ten zasób organizacji, wpływając na bardziej efektywne nim zarządzanie. W artykule zaproponowano opis czynności w modelu procesu notacji BPMN z uwzględnieniem charakteru i rodzaju wiedzy potrzebnej do wykonania danego zadania oraz powstałej w organizacji w wyniku jego realizacji. Zaproponowane rozszerzenie modelu procesu zaprezentowano na przykładzie procesu składania zamówienia na usługę.
PL
Zrozumienie właściwości mechanicznych i ich związku z mikrostrukturą zaczynu cementowego jest kluczowe dla oceny jakości istniejących materiałów cementowych i projektowania nowych materiałów cementowych. W pracy tej zastosowano model pola dyfuzyjnego fazy pękania do symulacji propagacji wielu mikrospękań w materiałach cementowych z losowymi sferycznymi pustkami poddanych naprężeniom bezpośrednim. Właściwości mechaniczne oceniane za pomocą tego modelu porównywano z charakterystyką funkcji ścieżki liniowej, jednej z funkcji prawdopodobieństwa małego rzędu. Stwierdzono, że funkcja ścieżki liniowej może być skuteczna do charakteryzowania ciągłości fazy stałej w odniesieniu do właściwości mechanicznych i anizotropii.
EN
Understanding the mechanical properties and their relation to the microstructure of cement paste is crucial for evaluating the performance of existing cementitious materials and for designing new cementitious materials. In this work, a diffusive crack phase field model is applied to multiple-microcrack propagation simulations of cementitious materials with random spherical voids experiencing direct tension. The mechanical properties evaluated using this model are further compared with the characteristics of the lineal-path function, one of the low-order probability functions. Through the analysis, it is found that the lineal-path function can be effective for characterizing the solid phase connectivity in relation to mechanical properties and anisotropy.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza zależności wybranych parametrów sprężonych płyt prefabrykowanych na czas ich realizacji oraz budowa modelu pozwalającego szacować czas produkcji. Stwierdzono zależność m.in. stopnia złożoności kształtu elementu, jego objętości, ilości zbrojenia, liczby akcesoriów, cykliczności wykonania elementu jednego rodzaju na czas wykonania płyty. Zaprezentowano próbę wykorzystania możliwości modelu neuronowego, który pozwala na modelowanie zjawisk o różnym stopniu złożoności. Wykorzystano symulator SNN Statistica Statsoft, w ramach którego zastosowano sieci perceptronowe. Sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania sieci neuronowych w budowie systemu wspomagającego planowanie produkcji sprężonych elementów prefabrykowanych.
EN
The article is based on an analysis of selected parameters of components and the duration of the production process of slabs with the construction of model to estimate the time of production of slabs assuming specific design characteristics. A correlation was found between the complexities of the shape of the item, its volume, the amount of reinforcement, the amount of accessories, cyclicality of making a single type of on-time performance element. The article presents an attempt to exploit the neural model, which allows under certain conditions, to model phenomena of varying complexity. SNN Statistica Statsoft simulator was used, under which perceptron network were applied. Conclusions were drawn about usefulness of neural network in building support system in production planning of precast concrete slab.
6
Content available remote Pozbawianie cech użytkowych elementów sprzętu wojskowego w cyklu życia
PL
Celem artykułu jest modelowanie procesu pozbawiania cech użytkowych broni bez jej fizycznej likwidacji jako przedmiotu. W ramach prowadzonych badań istotne jest wskazanie, w jaki sposób proces funkcjonuje, jakie można zaproponować działania doskonalące. Artykuł wyraża określone podejście procesowe względem rozwiązań organizacyjno – prawnych, techniczno-technologicznych w celu zapewnienia interesów bezpieczeństwa narodowego w aspekcie wycofywanego sprzętu wojskowego. Modelowanie procesu odniesiono do pozbawiania cech użytkowych broni palnej oraz broni innej niż broń palna. Wskazano na celowość istnienia takich procesów w aspekcie bezpieczeństwa narodowego i popytu na sprzęt wojskowy pozbawiony cech użytkowych. Podejście to opiera się na badaniach diagnostycznych procesu utrzymania i pozbawiania cech użytkowych sprzętu wojskowego zaczerpniętych z praktyki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.
EN
The aim of this article is to model process depriving traits weapons without physical liquidation. In this study, it is important to indicate how the process works, what you can suggest improvement actions. Article expresses the specific process approach in relation to the organizational - legal, technical and technology to ensure national security interests in the context of decommissioned military equipment. Process modeling reference to the deactivation of the functional characteristics of weapons and weapons other than firearms. It pointed to the desirability of the existence of such processes in terms of national security and the demand for military equipment free of traits.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania komputerowego i symulacji procesu nagniatania naporowego tocznego powierzchni części. Opracowano w tym celu aplikacje 3D w programie wykorzystującym MES do symulacji zjawisk fizycznych zachodzących podczas nagniatania powierzchni chropowatych w dowolnej chwili czasowej. Opracowano model fizyczny, matematyczny i komputerowy procesu. Przedstawiono m. in.: mapy odkształceń i naprężeń zredukowanych, głębokości zalegania naprężeń, wartość siły głównej nagniatania.
EN
he work is about computer modeling and simulation of the burnishing rolling process of parts. In this aim a 3D application in programs using MES to simulation physical phenomena occurring during burnishing rolling of the rough surface in any time was developed. The physical, mathematical and computer models were elaborated. The results as: of strain, stress distribution and the depth of the stress residual, force vaue are presented.
8
PL
Opracowano oryginalny model wyznaczania czasu inicjacji korozji zbrojenia oraz gęstości prądu korozyjnego, uwzględniający wpływ temperatury i wilgotności środowiska, określający warunki ekspozycji konstrukcji żelbetowej. Przeprowadzone obliczenia, z zastosowaniem nowego modelu, wykazały że zmiany środowiska nie mają większego wpływu na czas inicjacji korozji. Natomiast gęstość prądu korozyjnego, a więc szybkość korozji może różnić się bardzo znacznie, nawet o 100%, od przypadku, w którym założono stałe warunki otoczenia. Odwrotnie grubość otuliny betonowej na prętach zbrojeniowych nie ma wpływu na gęstość prądu korozyjnego, a więc na postęp korozji stali, po jej zapoczątkowaniu.
EN
The original model of the time of the steel reinforcement corrosion initiation in concrete and the density of corrosion current was proposed, taking into account the effect of temperature and humidity of the environment, in which the construction is exposed. The calculation, according to the new model, has shown that the corrosion initiation time is not significantly influenced. However, the density of corrosion current, thus the rate of this process, can differ significantly, even 100%, from the case in which the constant climate conditions was assumed. Contrary the thickness of the concrete cover on steel bars has no influence on the density of corrosion current, thus of corrosion development, after its initiation.
9
Content available remote Modelowanie procesów biznesowych w obiektach o strukturze sieciowej
PL
W artykule przedstawiono wstępną koncepcję modelowania procesów biznesowych w obiektach o strukturze sieciowej. W szczególności zostały opisane istotne cechy struktur sieciowych, cele modelowania oraz czynniki determinujące zachowanie się obiektów sieciowych.
EN
In the article a preliminary draft of modeling business processes in network objects was presented. In particular substantial features of network structures and factors determining network objects behavior was described.
EN
In this paper, the methodology of modelling the production process of the underground hard coal mine together with the streams of financial outlays and benefits is characterised. The method was developed for the purpose of analysis and assessment of the economic efficiency of the investment works in terms of determining the output volume of the mine. The reference to the integrational method of the mine production process modelling and estimating its economic efficiency in the underground hard coal mine was made. On the basis of this reference, a model of the production process and associated with this process streams of financial outlays and benefits were built. Economic efficiency indices of the investment, as the objective functions were shortly characterised. The aspect of uncertainty and risk, associated with the process of planning the output volume of the mine were discussed. The most important information and data, assumed for the exemplary calculations, conducted in accordance to the developed methodology and the most important conclusions drawn from the calculations were also instanced.
PL
W pracy scharakteryzowano metodykę modelowania procesu produkcyjnego podziemnej kopalni węgla kamiennego oraz związanych z nim strumieni wydatków i efektów finansowych opracowaną dla potrzeb analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w aspekcie projektowania wielkości wydobycia kopalni. Nawiązano do integracyjnej metody odwzorowania i oceny ekonomicznej efektywności procesu produkcyjnego kopalni podziemnej, na bazie której zbudowano model procesu produkcyjnego i związanych z nim strumieni wydatków i efektów finansowych. Scharakteryzowano pokrótce mierniki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji przyjęte jako funkcje celu. Poddano dyskusji aspekt niepewności i ryzyka w procesie projektowania wielkości wydobycia kopalni. Przytoczono najważniejsze informacje i dane przyjęte do przykładowych obliczeń, które wykonano zgodnie z opracowaną metodyką, a także najistotniejsze wnioski wynikające z obliczeń.
PL
Przedstawione zostały rezultaty komputerowego modelowania wzrostu cienkich warstw epitaksjalnych otrzymywanych z roztworu. Obliczenia szybkości wzrostu interfejsu warstwy prowadzone były w oparciu o strumienie dyfuzyjne składnika Si rozpuszczonego w roztworze binarnym Si-Sn. Cienkie warstwy epitaksjalne otrzymywane metodą LPE mogą prowadzić do obniżenia kosztów produkcji ogniw fotowoltaicznych, co ma fundamentalne znaczenie w badaniach nad technologią otrzymywania energii ze źródeł odnawialnych.
EN
This work presents results of calculation of the concentration profiles of Si in the Si-Sn rich solution. Influence of the stream of silicon on concentration gradients near the interface and growth rate in normal and lateral direction has been presented. Aspect ration of the grown layer has been calculated. Technology of the obtaining thin epitaxial layer can lead to decrease the total cost of silicon solar cells production. It is a great of importance for obtaining energy form renewable sources.
12
Content available remote Pulverized coal combustion modelling for Model Predictive Control
EN
The article describes modelling of pulverized coal combustion with a single tangential burner for Model Predictive Control. Such algorithm supports nonlinear and multidimensional process description and easy constraints adding, which stands the advantage of predictive control. Actual information about the burning process allows to foresee and control the such complex process, considering strict NOx czy COx radicals emission rules.
PL
Artykuł przedstawia modelowanie procesu spalania pyłu węglowego dla pojedynczego palnika tangencjalnego na rzecz sterowania predykcyjnego MPC. Możliwości zastosowania takiego algorytmu w procesie o charakterze nieliniowym oraz wielowymiarowym oraz prostota nakładania ograniczeń na parametry procesu stanowią jego niewątpliwą zaletę Bieżące i aktualne informacje, pozwolą prognozować, a następnie optymalnie sterować nawet tak złożonym procesem jak spalanie, uwzględniając normy emisji związków NOx czy COx.
13
Content available remote Modelowanie parametrów procesu nawęglania
PL
Przedmiotem badań było modelowanie procesów nasycania dyfuzyjnego stali niskowęglowych w złożu fluidalnym za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Nieliniowy charakter zmian parametrów procesu nawęglania oraz brak algorytmów matematycznych opisujących wpływ parametrów procesu na finalne właściwości nawęglanych elementów utrudnia projektowanie tego procesu obróbki cieplno-chemicznej. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych umożliwia budowę modelu tego procesu. Zaprojektowany model pozwala na obliczenie parametrów procesu lub predykcje właściwości obrabianych elementów.
EN
The subject of investigation was neural network modeling of diffusional saturation of steel In fluidized bed. The reason of difficulty of carbonizing process modeling are: non linear changes of parameters of this process and lack of mathematical algorithms complex describing this process. Using of neural network make design model of this process possible. The designed neural network model allow calculate of process parameters and predict of carbonizing elements properties.
PL
W niniejszej pracy podjęto problem modelowania procesu oksyetylenowa-nia estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych na tlenkowym, glinowo-magnezowym katalizatorze heterogenicznym. Proces realizowano w reaktorze półperiodycznym, ze stopniowym dozowaniem tlenku etylenu. Ze względu na jego złożoność wynikającą z ilości przebiegających reakcji oraz trójfazowości układu zaproponowano uproszczony model matematyczny rozwiązywany numerycznie. Pozwala on na analizę przebiegu procesu.
EN
Modelling of fatty acids methyl esters oxyethylation process on heterogeneous aluminum and magnesium oxide catalyst is discussed in the paper. The process was carried out in a semi-batch reactor with successive dosing of ethylene oxide. Because of its complexity resulting from a three-phase system and number of consecutive reactions a simplified mathematical model of the process was proposed. Numerical methods were used to find the solution of model equations. The proposed approach can be used in process analysis.
PL
W pracy podjęto próbę opracowania uproszczonego analitycznego modelu opisującego enzymatyczny rozkład preparatów o szerokiej dystrybucji masy cząsteczkowej. Założono rozkład masy cząsteczkowej w skrobi, aktywność i specyfikę działania enzymu. Otrzymano model będący funkcją dwóch zmiennych. Wyniki otrzymane z modelowania zestawiono z wynikami badań eksperymentalnych.
EN
An analytic model of enzymatic hydrolysis of substrate with wide distribution of molecular mass was developed. Distribution of molecular mass and enzyme activity were assumed. The analytic model based on two values was developed. The simulation results were compared with the experiments.
PL
W pracy podjęto próbę opracowania modelu reaktora membranowego do enzymatycznej hydrolizy preparatów skrobiowych. Wykorzystano iteracyjny model hydrolizy biopolimerów. W modelowaniu separacji na module ultrafiltracyjnym uwzględniono rozkład wielkości porów membrany. Uzyskane rozkłady produktów hydrolizy zestawiono z wynikami badań eksperymentalnych.
EN
A model of membrane reactor for starch preparation hydrolysis by enzymes based on the iteration procedure is developed. The modeling of separation in the ultrafiltration module took into account the membrane pores size distribution. Obtained simulation results were compared with the experimental results.
18
Content available remote Modelowanie procesu dezintegracji mikroorganizmów w młynach perełkowych
PL
Przedstawiono fenomenologię dezintegrowania komórek mikroorganizmów rozrywanych w cyrkulującym wypełnieniu młyna. Opracowano oparty na niej matematyczny model procesu. Wykazano możliwości jego wykorzystania do liniowego oraz nieliniowego opisu przebiegu procesu. Wyszczególniono możliwe do ujęcia w opisie czynniki kształtujące kinetykę.
EN
The phenomena of disintegration of microorganism cells broken up in ]iquid circutating in a bead mili arę presented. A mathematica] modę) was deve)oped on basis of these phenomena and prospects of its appli-cation in the linear and non-linear description of process stages were demonstrated. Factors affecting kinetics and possible to include in the process description were specified.
PL
Praca dotyczy procesu suszenia materiałów ceramicznych przy zmiennych, ale odpowiednio sterowanych, parametrach czynnika suszącego. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dla procesu suszenia konwekcyjnego prowadzonego zarówno przy zmiennej temperaturze jak i zmiennej wilgotności powietrza. Zaproponowano model matematyczny do opisu kinetyki suszenia niestacjonarnego, który umożliwia symulacje i eksperymenty numeryczne celem optymalizacji procesu. Otrzymane na bazie tego modelu wyniki obliczeń numerycznych wykazują dobrą korelację z danymi eksperymentalnymi. We wniosku końcowym stwierdza się, że dynamiczne warunki suszenia pozwalają otrzymać materiał lepszej jakości, nie wydłużając jednocześnie znacząco samego procesu suszenia.
EN
This paper concerns both experimental and theoretical examination of drying processes of ceramic like materials in constant and controlled variable drying conditions for comparison. The drying kinetics is determined experimentally and numerically for constant and variable temperature and for stable relative humidity of the drying air. The quality of the dried samples were assessed optically and the strength of the dried samples obtained in given drying conditions was tested. The mathematical model presented in the paper allowed construction of the drying kinetics for both stable and variable parameters of the drying air. The numerical data obtained on the basis of the model show a good adherence with the experimental ones. Such a model can be used for optimization of the drying time for the processes in variable drying conditions with respect to those in constant drying conditions. It was stated that drying in variable conditions allows to obtain better quality of the dried products without significant extension of the process duration.
EN
In this paper we give a short overview about the advanced modelling of silo discharging processes. At first we draw the theoretical principles of the discharging process, we define the elements and their relations. Second part of the paper contains the mathematical description of the discharging process and gives a possible solution variety. At the end we show an example for the application of the researched method in which we compare two type of discharging devices operated by pneumatic actuator and analyse the effects of the changing of some parameter of the discharging system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.