Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 173

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality of life
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The concept of sustainable development (SD) is broad and moreover, it is often interchangeably used with the more general, but sometimes also more specific, concept of sustainability. The concept of SD is analysed on the basis on its development (analysed in the first part: Drastichová, 2022) and relationships with sustainability and related scientific (theoretical) and practical concepts. The rationale behind this work lies in clarifying the meaning of SD, including the concept of sustainability, and, on the basis of this, identifying the main ways of moving closer towards the aims of SD, including quality of life and wellbeing. The limitations of the concept are identified and summarized, as are the alternatives to SD and sustainability. The rationale behind this work lies not only in the clarifying of the SD concept, but also in the normative evaluation of this concept in relation to the wellbeing and quality of life of the Earth’s population for an infinite time period, while maintaining the supply of ecosystem services which the planet provides, taking into account that these resources are not only a source of people’s wellbeing, but are essential for people’s survival in general. Hence, this work includes an in-depth sophisticated consideration of the SD concept based on its historical development, as well as normative assessments of the concept resulting from this knowledge. Alternative concepts and the possibilities of sustain-ability science are also summarized. A significant effort has been made to identify the relationships of the SD concept with sustainability and to the main related scientific (theoretical) and practical concepts, as well as to the alternative concepts to them. These outcomes were again obtained from a detailed analysis of history and relevant scientific works. Finally, a possible design of the SD concept is outlined on the basis of the analysis and synthesis of the knowledge.
PL
Pojęcie zrównoważonego rozwoju (SD) jest szerokie i często stosowane zamiennie z bardziej ogólnym, ale czasem także bardziej szczegółowym pojęciem zrównoważoności. Pojęcie SD jest analizowane na podstawie jego rozwoju (analizowane w pierwszej części: Drastichová, 2022) oraz związków ze zrównoważonością i powiązanymi koncepcjami naukowymi (teoretycznymi) i praktycznymi. Celem tej pracy jest wyjaśnienie znaczenia ZR, w tym pojęcia zrównoważoności, i na tej podstawie wskazanie głównych dróg przybliżania się do celów ZR, w tym jakości życia i dobrostanu. Zidentyfikowano i podsumowano ograniczenia tej koncepcji, podobnie jak alternatywy dla zrównoważonego rozwoju i zrównoważoności. Przesłanką tej pracy jest nie tylko doprecyzowanie koncepcji ZR, ale także normatywna ocena tej koncepcji w odniesieniu do dobrostanu i jakości życia ludności Ziemi w nieskończonym okresie czasu, przy zachowaniu podaży ekosystemów usług świadczonych na planecie, biorąc pod uwagę fakt, że zasoby te są nie tylko źródłem dobrobytu ludzi, ale są ogólnie niezbędne do przetrwania ludzkości. Dlatego też niniejsza praca zawiera dogłębne i rozważania koncepcji ZR w oparciu o jej historyczny rozwój, a także oceny normatywne koncepcji wynikające z tej wiedzy. Podsumowano również alternatywne koncepcje i możliwości nauki o zrównoważoności. Podjęto znaczny wysiłek, aby zidentyfikować związki koncepcji zrównoważonego rozwoju ze zrównoważonością oraz z głównymi powiązanymi koncepcjami naukowymi (teoretycznymi) i praktycznymi, a także z koncepcjami alternatywnymi do nich. Wyniki te ponownie uzyskano ze szczegółowej analizy historycznej i odpowiednich prac naukowych. Na koniec nakreślono możliwy projekt koncepcji ZR na podstawie analizy i syntezy wiedzy.
EN
By analysing asymmetry in socioeconomic and environmental development in the Polish-Czech borderland, we contribute to the discussion on its impacts as a factor weakening resilience and integration for the purposes of sustainable development in the region. In the article, we use the results of the studies under the Project The crisis at the Turów Mine and its impact on Czech-Polish cross-border cooperation: An evaluation, conclusions and recommendations, funded by the Polish National Agency for Academic Exchange in 2022. The main aim of our research is to draw conclusions for territorial self-governments as to how they should strengthen sustainable development based on integration with foreign partners, thus enhancing resilience. We draw conclusions based on qualitative research, statistical analyses and literature studies. One of the key conclusions which can be drawn from the present study is that the asymmetry visible in many socioeconomic areas weakens the resilience of institutional structures to crises, resulting in barely discernible cooperation between these regions.
PL
Analizując asymetrię rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego na pograniczu polsko-czeskim, włączamy się w dyskusję na temat jej wpływu jako czynnika osłabiającego odporność i integrację na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. W artykule wykorzystujemy wyniki badań w ramach Projektu Kryzys w Kopalni Turów i jego wpływ na czesko-polską współpracę transgraniczną: ocena, wnioski i rekomendacje, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w 2022 r. Głównym celem naszych badań jest wyciągnięcie wniosków dla samorządów terytorialnych, w jaki sposób powinny wzmacniać zrównoważony rozwój oparty na integracji z partnerami zagranicznymi, wzmacniając tym samym resilencję. Wnioski wyciągamy na podstawie badań jakościowych, analiz statystycznych oraz studiów literaturowych. Jednym z kluczowych wniosków, jakie można wyciągnąć z niniejszego badania, jest to, że asymetria widoczna w wielu obszarach społeczno-gospodarczych osłabia odporność struktur instytucjonalnych na kryzysy, czego efektem jest słaba współpraca pomiędzy tymi regionami.
PL
Wpływ sposobu użytkowania w obrębie obszarów otaczających miasta jest szczególnie silny w przypadku małych ośrodków, gdyż tereny leśne i rolnicze graniczą tam częstokroć bezpośrednio ze strefami mieszkalnymi. Coraz liczniej pojawiają się publikacje, które dokumentują oddziaływanie tych dwóch sposobów użytkowania, wskazując m.in. na znaczenie uwarunkowań przestrzennych, które determinują wielkość wpływu otoczenia na jakość życia mieszkańców miast. Celem pracy było oszacowanie udziału sposobów użytkowania w otoczeniu 738 małych miast Polski (<20 tys. mieszkańców), z uwzględnieniem potencjału rekreacyjnego lasów i ewentualnych zagrożeń wyni¬kających z bliskiego sąsiedztwa z intensywnie użytkowanymi gruntami rolnymi. Podstawą uzyskanych wyników była baza Corine Land Cover z 2018 roku, z której pozyskano informację o usytuowaniu zabudowy miejskiej, lasach oraz terenach rolnych (grunty orne i sady). Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku 35,6% małych miast Polski teren zabudowany nie sąsiadował z lasami, a 7,3% miast nie posiadało lasów w promieniu 1,5 km. Natomiast tylko w 5,6% miastach teren zabudowany nie graniczył z jakimkolwiek terenem rolnym, a w 4,9% teren ten otoczony był w ponad 80% polami. Należy sądzić, że w grupie miast otoczonych polami, przy planowaniu struktury przestrzennej, szczególną uwagę należałoby poświęcić projektowaniu nowych terenów zielonych i rewaloryzacji już istniejących.
EN
The impact of land use within the areas surrounding cities is particularly strong in the case of small towns, as forest and agri¬cultural areas often directly border residential areas. There are more and more publications that document the impact of these two forms of land use, highlighting, among other things, the importance of spatial conditions that determine the impact of the environment on the quality of life of city inhabitants. The aim of the study was to estimate the share of different land use methods in the vicinity of 738 small Polish towns (<20,000 inhabitants), taking into account the recreational potential of forests and possible threats resulting from close proximity to intensively used agricultural land. The study was based on the Corine Land Cover database from 2018. Information on the location of urban development, forests and agricultural land (arable land and orchards) was obtained from this database. The results indicate that in the case of 35.6% of small Polish towns, built-up areas were not adjacent to forests, and 7.3% of towns did not have forests within a radius of 1.5 km. On the other hand, only in 5.6% of cities did no built-up areas border agricultural areas, and in 4.9% of cities more than 80% of built-up areas were surrounded by fields. In cities surrounded by fields, special attention should be paid to the design of new green areas and the redevolopment of existing ones when planning the spatial structure.
EN
The primary goals of the study are to present a qualitative examination of household awareness of renewable energy sources and to ascertain their requirements, as well as their expectations for an improvement in quality of life as a consequence of using renewable energy to reduce greenhouse gas emissions and air pollution while improving public health. There are no empirical studies examining the level of household awareness of renewable energy in EU countries, so this gap is also considered a further area of empirical research. Seven European nations were selected for the study: the Czech Republic, Slovenia, France, Portugal, Spain, Austria, and Germany. The survey was conducted from April 2021 to June 2022 with over 17030 respondents. Additionally, it was given a statistical analysis by using the C-Pearson coefficient. Results of our study showed that households’ awareness is low and they also expect that they will not pay more for tourist services that use renewable energy sources. Moreover, results showed that when renewable energy sources are used, in households’ opinions, levels of CO2 will decrease and that this will have a favorable effect on the environment, but they still think that this will have a detrimental influence on their health.
EN
Purpose This study aimed to determine the effect of metal base removable partial dentures (MRPDs) and acrylic base removable partial dentures (ARPDs) on oral health-related quality of life. Design/methodology/approach The study was conducted on 40 patients. Twenty received ARPDs (nine in the maxilla and eleven in the mandible), and twenty received MRPDs (nine in the maxilla and eleven in the mandible). The patients were 45–65 years old. The impact of RPDs on the patient's quality of life was analysed with the Oral Health Impact Profile (OHIP-ALB14) questionnaire. The differences in OHIP-14 between the two dentures at three different time points were estimated. All statistical analyses were performed using SPSS software, version 22 (IBM), and a p-value<0.05 was considered statistically significant. Findings The OHIP-ALB14 score for both denture types was high at T1 and then remarkably decreased at T2 (p<0.05) and T3 (p<0.05), with no significant differences between MRPDs and ARPDs users. For ARPD users, the satisfaction level significantly increased (<0.001) after one year for the dimensions of Physical Pain, Functional limitation, and Psychological Discomfort. Whereas, for MRPD users, satisfaction level significantly increased (<0.001) in the dimensions of Functional limitation, Psychological Discomfort, and Psychological Disability after a year of denture use. Research limitations/implications The findings from this study can be taken as the first step towards future research with a longer post-operative follow-up that can analyse the differences between dentures if any. Practical implications The comparative analysis between ARPD and MRPD and their impact on the oral soft tissues will help prosthodontists reach accurate treatment decisions. Originality/value This study has not been conducted in the region of Kosovo before. Moreover, the engineers manufacturing dental prostheses will know about the effect of their product on oral health.
6
Content available remote Przestrzeń mieszkaniowa. Moje sacrum
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie potencjału środowiska zamieszkania seniorów, które często jest przestrzenią schyłku życia, w zakresie wykorzystania nowych technologii wspierających kreowanie go jako strefy sacrum. Podmiotem niniejszych rozważań są osoby starsze, dla których, według dostępnych danych GUS, duchowość oraz środowisko domowe mają zasadnicze znaczenie. W dotychczasowych badaniach wielokrotnie wykazywano, że w porównaniu z jakimikolwiek instytucjonalnymi formami to właśnie dom czy mieszkanie jest najkorzystniejsze i najlepiej postrzegane w kontekście przestrzeni starzenia się. Potencjał stworzenia w mieszkaniu dogodnych warunków wspierających zdrowie oraz pozwalających seniorom na zachowanie niezależności jest możliwy dzięki nowym technologiom i wpływa na projektowanie przestrzeni mieszkaniowych „odpornych na wiek”, co w konsekwencji daje szansę na intymną i godną egzystencję w miejscu zamieszkania (aging in place), która pozwala na rozwój, a także zachowanie balansu nie tylko w wymiarze psychofizycznym, ale również duchowym.
EN
This article aims to present the potential posed by new technologies in designing housing environment for the seniors, often at advanced age of their lives. This potential if properly harnessed can transform the living space into the sacrum zone. The studied group were the seniors who - as per the data in the statistics kept by the Central Statistical Office - cherished the domestic peace and the household environment most. It has been many times highlighted in the previous research that the space in the house or flat was the most friendly and best perceived option in the context of the senior housing, in particular institutional care for the elderly. New technologies pose a chance for creating health supporting conditions for the seniors to be able to live independently, and thus, for designing “age- friendly housing”. This in turn, entails a chance for private and respectful “ageing in place” that can be respectively adjusted to maintain the balance between psychomotor abilities and the ability to live independently in the domestic peace.
EN
Purpose: To establish underlying issues that have hindered the implementation of smart mobility systems in Cape Town. Design/methodology/approach: This article review is based on a theoretical literature review on the idea of mobility and smart City in Cape Town, South Africa. The theoretical approach was based on published journals, government sources, and other sources. Findings: Smart mobility is one of the developmental strategies of this City with a focus on enhancing the existing transport system. This will help improve commuter transfer speed and the overall quality of life. However, the current transport systems have greatly undermined commuter experience, leading to traffic congestion, high transport costs, air and noise pollution, and generally low quality of life. This has had a significant negative impact on the local inhabitants' economic, social, and psychological. The government has also lost revenue due to frequent maintenance, vandalism, and an underutilized transport system. Originality/value: the presented review paper provides a realistic overview of the issues affecting the local government and residents of Cape Town. These issues directly affect the national government and, therefore, there is a need to change the underlying transport structures to ensure that Cape Town meets its smart mobility goals.
EN
Purpose: The objective of the article is to present the quality of life in terms of residents in the example of a large city. Design/methodology/approach: Research was carried out remotely using an online questionnaire. A diagnostic survey method was used with the residents. The research topics are related to the quality of life of the residents, based on the current state of life and factors influencing the quality of life. Findings: The study found that the quality of life has a significant impact on the functioning of residents in their private and professional lives regarding living conditions in a large city. The conducted research shows that there are many problems related to the quality of life of the residents and that information on their existence may be valuable information for Municipal Office. Social implications: Social implications of the research were indicated. Attention was paid to the benefits of research for improving the quality of life in the city. Originality/value: The study highlights the need for comprehensive quality of life research conducted among residents. Methods of obtaining data from residents were proposed to Municipal Offices and the conditions for their use for the city's development were defined.
EN
Purpose: The aim of this study is to collect information on students' perception of their life quality during a pandemic. It aimed at gaining information on how quality of life changed before and during the pandemic. Design/methodology/approach: The research method used was a questionnaire survey. For this purpose, Google Form was used. The survey contained 22 multiple choice questions. Findings: The pandemic had a negative impact on the perception of life quality. Using a categorization into 8 areas in the hierarchy of values in the students' lives, the most important were found to be family, mental and physical health and friends. Research limitations/implications The major limitation was the number of votes collected in the survey. The next research should be extended to include the issue of hierarchy of values in relation to the perception of life quality and a larger research group, for example, students from different universities in different provinces. Social implications: This study will provide insight into the issues and changes in the perception of life quality that affect students during a global pandemic. The article presented here is a voice in the discussion of students' perception of life quality during a pandemic. Originality/value: The research presents changes in the perception of life quality by students of the Silesian University of Technology during a global pandemic.
EN
The essence of urban design is the transformation of the environment in a way that maximizes the quality of human life. The tools to achieve this goal must cope with the complexity of natural and urbanized spaces, and designers use them to anticipate future environmental states. The article presents theoretical considerations, supplemented by the practical implementation of the area in the Swarzędz community, on the relationship between the organization of urban design in the context of multi-level integration (planning, design) and the emergence of a high-quality urban environment. This process requires controlling many parallel threads between which there are dynamic changes in the relationship - the holarchy.
PL
Istotą projektowania urbanistycznego jest transformacja środowiska w sposób zapewniający maksymalizację jakości życia człowieka. Narzędzia służące do osiągania tego celu muszą mierzyć się ze złożonością przestrzeni naturalnej i zurbanizowanej, a projektanci używają je do antycypowania przyszłych stanów środowiska. Artykuł prezentuje teoretyczne rozważania, uzupełnione praktyczną implementacją terenu w Gminie Swarzędz, na temat relacji między organizacją projektowania urbanistycznego w kontekście integracji wielopoziomowej (planowanie, projektowanie), a powstawaniem środowiska zurbanizowanego o wysokiej jakości. Proces ten wymaga kontrolowania wielu paralelnych wątków, między którymi zachodzą dynamiczne zmiany relacji - holarchii.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie zaufania i ufności jako kolejnych (szóstej i siódmej) składowych modułu uczuciowego jakości życia. I w tym artykule, podobnie jak w poprzednich publikacjach z tego cyklu, jego treść będzie zawierać odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest zaufanie i ufność? (to uczucia czy emocje); drugie – jakie są uczucia pokrewne zaufaniu i ufności? (inne uczucia wspierające zaufanie i ufność oraz kulturę zaufania/ufności); trzecie – jakie są emocjonalne zasłony zaufania i ufności? (główni „usypiacze” tych stanów uczuciowych, wzmacniające „kulturę” nieufności) i czwarte – dlaczego powinniśmy być ufni i okazywać zaufanie? (to kolejna odsłona naszego człowieczeństwa). Jak widać, zestaw pytań badawczych tego artykułu nawiązuje w dużym stopniu do pięciu poprzednich prac (nr 3, 6, 7–8 i 11–12 z 2021 oraz nr 1 z 2022 roku), opublikowanych w „Problemach Jakości” [10, 11, 12, 13, 14]. Podjęto w nich próbę rozpoznania takich komponentów modułu uczuciowego jakości życia, jak: nadzieja, wdzięczność, empatia, współczucie i cierpliwość. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Ze względu na konieczność zapewnienia spójności podejścia do analizy pojęć, rozważanych w ramach tego cyklu publikacji, i w tym artykule przyjęto strukturę analizy podobną do tej, którą wykorzystano w publikacjach [13, 14]. Ten celowy zabieg daje możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury, zawartych w dotychczasowych pracach tego cyklu. Rozpoznanie zaufania i ufności, według wspomnianych wyżej czterech problemów (pytań), oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej tych kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – zaufanie, jak i ufność mają swoje źródło w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, czyli obie wartości spełniają wszystkie trzy kryteria uczucia – pozytywności, bezwarunkowości i trwałości (por. [10]); po drugie – zaufanie jest energią, która ma trzy strumienie (rodzaje zaufania): zaufanie do siebie, zaufanie do innych ludzi i zaufanie okazywane nam przez innych. Dwa ostatnie strumienie tej energii uczuciowej tworzą w konkluzji zaufanie wzajemne; po trzecie – w artykule zawarta jest odpowiedź na ważne pytanie: czy można mieć zaufanie do obiektów pozaludzkich, zarówno materialnych (np. technologii, samochodu itp.), jak i niematerialnych (usługi, idei itp.)? W odpowiedzi zwrócono uwagę, że obiekty te są tylko pośrednikami naszego zawierzenia dobrej (etycznej) intencji ich twórców, opartego na mądrym rozpoznaniu wiarygodności tych ludzi – ich kompetencji. Bez takiego rozpoznania zaufanie staje się iluzją – emocją naiwności. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w: zaprezentowanym podejściu do kategorii zaufania i ufności, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji; w interdyscyplinarnym podejściu do tej wartości; zaproponowaniu podejścia do definiowania zaufania na podstawie kategorii dobrej (etycznej) intencji, wiarygodności oraz kompetencji. W artykule zaproponowano też definicję ufności jako skłonności (gotowości) do okazywania zaufania.
EN
Purpose: The aim of the article is to recognize trust and confidence as the next (sixth and seventh) component of the feelings module of the quality of life. And in this article, as in previous publications in this series, the content will answer the following four important questions: first – what is trust and confidence? (that feelings or emotions); second – what are the feelings related to trust and confidence? (other feelings that support trust and confidence and a culture of trust/confidence); third – what are the emotional curtains of trust and confidence? (its most important “sleepers” enhancing the culture of distrust) and fourth – why should we be confident and show trust? (this is another version of our humanity). As you can see, the set of research questions in this article refers to a large extent to the five previous papers (No. 3, 6, 7–8 and 11–12 from 2021 and No. 1 from 2022), published in „Problems of Quality” [10, 11, 12, 13, 14]. They attempt to identify such components of the feelings module of the quality of life as: hope, gratitude, empathy, compassion and patience. Design/methodology/approach: Due to the need to ensure the consistency of the approach to the analysis of the concepts considered in this publication cycle, this article adopts an analysis structure similar to that used in the publications [13, 14]. This deliberate procedure makes it possible to compare the individual elements of this structure contained in the works of this series to date. The recognition of trust and confidence according to the above-mentioned four problems (questions) was based on a literature review and the semantic and logical analysis of these categories. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – both trust and confidence have their source in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic, that is, both values meet the three criteria of feeling – positivity, unconditionality and permanence (cf. [10]); secondly – trust is an energy that has three streams, types of trust: trust in yourself, trust in other people, and trust shown to us by others. The last two streams of this feelings energy create mutual trust; third – the article contains a concise answer to an important question: is it possible to trust non-human objects, both tangible (e.g. technology, car, etc.) and intangible (services, ideas, etc.)? In response, it should be remembered that these objects are only intermediaries of our trust – through these objects – to the ethical intention of their creators, based on wise recognition of the credibility of these people and their competences. Without such recognition, trust becomes an illusion – an emotion of naivety. Originality/value: The features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in: the presented approach to the category of trust and confidence, based on a clear distinction between feelings and emotions; in an interdisciplinary approach to this value; proposing an approach to defining trust based on the categories of good (ethical) intention, trustworthiness and competence. The article also proposes definition of confidence as the tendency (readiness) to show trust.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie cierpliwości jako kolejnej, piątej już składowej modułu uczuciowego jakości życia. I w tym artykule będą formułowane odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest cierpliwość? (to uczucie czy emocja; siła czy słabość); drugie – jakie są uczucia pokrewne cierpliwości? (wzajemnie wspierające się energie); trzecie – jakie są emocjonalne zasłony cierpliwości? (jej najważniejsze "usypiacze”) i czwarte – dlaczego powinniśmy być cierpliwi? (rozpoznawanie naszego człowieczeństwa). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje więc do czterech poprzednich publikacji (nr 3, 6, 7-8, 11-12/2021 „Problemy Jakości”) [3, 4, 5, 6], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz rozpoznano cztery pierwsze komponenty tego modułu. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano strukturę analizy przyjętą w publikacjach [4, 5], odnoszących się do nadziei i wdzięczności, oraz – po pewnej koniecznej modyfikacji – w publikacji [6], traktującej o istocie i różnicach między empatią i współczuciem. Ten celowy zabieg zapewnia niezbędną spójność podejścia do analizy pojęć rozważanych w ramach tego cyklu oraz daje możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury. Rozpoznanie cierpliwości, według wspomnianych wyżej czterech problemów (pytań), oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej tej kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – cierpliwość ma swoje źródło w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, czyli spełnia wszystkie trzy kryteria uczucia – pozytywności, bezwarunkowości i trwałości (por. [3]); po drugie – jest podstawową formą samoobrony przed masowo atakującymi nas impulsami do budzenia różnego rodzajów lęków, obaw i rosnącego zniecierpliwienia, trwającymi – w powszechnej opinii – zbyt długo zagrożeniami, po trzecie – ujawnia się coraz bardziej konfrontacja z obecnymi zagrożeniami ludzi "wyrosłych” i żyjących w czasach cywilizacji niecierpliwości. Ta konfrontacja ludzi nieprzygotowanych do obecnej sytuacji wymaga – jak nigdy dotąd – właśnie "obudzenia” w sobie i praktykowania uczuciowej cierpliwości. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii cierpliwości, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji, oraz na wyraźnym oddzieleniu sfery psychicznej od uczuciowej jako reprezentanta sfery duchowej – istoty człowieczeństwa.
EN
Purpose: The purpose of the article is to recognize patience as the next, fifth component of the feelings module of the quality of life. And this article will answer the following four important questions: first – what is patience? (that feeling or emotion; strength or weakness;); second – what are the feelings related to patience? (mutually supporting energies); third – what are the emotional curtains of patience? (its most important “sleepers”) and fourth – why should we be patient? (recognizing our humanity). This article, in its content and form, refers to the four previous publications (No. 3, 6, 7-8, 11-12/2021 “Problems of Quality”) [3, 4, 5, 6], in which an attempt was made to define the feelings module and the first four components of this module. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in publications [4, 5] relating to hope and gratitude and after some necessary modification in the publication [6] dealing with the essence and differences between empathy and compassion. This ensures the necessary consistency in the approach to the analysis of the concepts considered in this cycle and the possibility of comparing the different elements of this structure. The identification of patience according to the above-mentioned four problems (questions) was based on a literature review and the semantic and logical analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – patience has its source in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic, that is, it meets all three criteria of feeling – positivity, unconditionality and permanence (cf. [3]); secondly – it is a basic form of selfdefense against the massively attacking impulses to arouse various kinds of fears, anxieties and …growing impatience, threats lasting – in common opinion – too long; thirdly – the confrontation with the current threats of people “grown up” and living in the times of the civilization of impatience is revealed more and more. This confrontation of people unprepared for the present situation requires, as never before, just „awakening” in oneself and practicing feelings patience. Originality/value: Features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of patience, based on a clear distinction between feelings and emotions, and on a clear separation of the psychic and feelings spheres as a representative of the spiritual sphere – the essence of humanity.
EN
This work focuses on the origin, the history and milestones that led to the conceptualization of sustainable development (SD). Not only is the concept of SD broad, but it is often used interchangeably with the more general (but sometimes also more specific) concept of sustainability. The concept of SD is analysed based on its development and relationships with sustainability and related scientific (theoretical) and practical concepts. The rationale behind this work lies in clarifying the meaning of SD, including the concept of sustainability, and, on the basis of this, identifying the main ways of moving closer towards the aims of SD, including quality of life and wellbeing. The limitations of the concept are identified and summarized, as are the alternatives to SD and sustainability. The rationale behind this work lies not only in the clarifying of the SD concept, but also in the normative evaluation of this concept in relation to the wellbeing and quality of life of the Earth’s population for an infinite time period, while maintaining the supply of ecosystem services which the planet provides, taking into account that these resources are not only a source of people’s wellbeing, but are essential for people’s survival in general. Hence this work includes an in-depth sophisticated consideration of the SD concept based on its historical development, with a focus on the most crucial milestones, as well as normative assessments of the concept resulting from this knowledge.
EN
Purpose: The reason for writing the article was the desire to learn about the recently popular topic of smart city and the activities undertaken by cities that strive to become a modern city. Design/methodology/approach: The article reviews the theoretical literature on the concept of a smart city. The diagnosis was based on available articles, literature and other sources. The main topic of the article was to present the concept of a smart city and examples of activities implemented in this area. Findings: The concept of a smart city is currently one of the key aspect implemented as part of the city’s strategy. The idea is related to improving the lives of the inhabitants of a given local community by carrying out many innovative activities aimed at the continuous development of the city. Technological development causes, that local governments effectively carry out public utility tasks. The idea of a smart city fits perfectly with the concept of sustainable development, because it aims to maintain a balance between economic, ecological and social aspects, and also helps to improve the quality of life of the inhabitants of local communities. The idea of a smart city brings benefits such as economic and technological development. It also brings risks such as a cyber attack. One of the examples of cities that have been successfully implementing tasks in line with the smart city concept is Gliwice. Originality/value: The idea of a smart city is based on a modern approach to city management. It also allows for the effective use of available technical resources, which contribute to the improvement of the quality of life of the inhabitants.
EN
Purpose: Is to clarify the content of the category “quality of life”, identify its indicators, as well as to explain the level of quality of life of population, including Ukrainian pensioners and the state of the pension system as its basic financial basis, and also to determine social and economic, value and normative factors that form the quality of life of the elderly people. Design/methodology/approach: The paper uses theoretical methods: analysis and synthesis, formalization, hypothetical-deductive, systematization and generalization, as well as empirical: observation, description, comparison. Findings: The content of the category "quality of life" is specified; the Ukrainian method of determining indicators of quality of life is presented. The socio-economic condition and quality of life of Ukrainians, in particular pensioners, as well as the state of the pension system as a basic factor that forms the basis of their life opportunities are analyzed. Insufficient efficiency of the pension system in Ukraine, absence of effectiveness of private pension funds are substantiated, which limits the ability of retirees to implement such vital values as proper recreation, medical services, cultural and educational development, travel, assistance and support of children and grandchildren. Ways to improve the pension system in Ukraine, including the second (mandatory funded system) and third levels (voluntary private pension provision) are proposed. Research limitations/implications: Perspective areas of further research are the search for ways to implement the elements of the best standards of pension systems of foreign countries, in particular Poland, in the pension system of Ukraine. Practical implications: The results of the research can be used by state institutions to improve the pension system in Ukraine, and thus bring the lives of Ukrainian pensioners closer to European standards. Social implications: The results of the research are of great social importance, as they identify trends in improving the lives of the most vulnerable people in Ukraine - pensioners, most of whom live below the poverty line. Originality/value: The originality of research paper is to determine the socio-economic and value-normative factors that form the quality of life of modern Ukrainian pensioners; in particular, it has been proved that the pension system in Ukraine is imperfect, does not meet European standards, as a result of which almost 60% of pensioners live below the poverty line, as they cannot provide the minimum material and socio-cultural needs; ways to improve pension provision in Ukraine are outlined.
EN
Purspose: The aim of the article is to present the influence of isolation associated with coronavirus on the quality of life, including the quality of studying, of students of selected faculties of Silesian University of Technology.Design/methodology/approach: The study was conducted remotely using a web-based survey questionnaire. A diagnostic survey method was used to survey students. The research topics are related to the quality of life of students, based on the current epidemiological situation and other studies conducted related to aspects of quality of life.Findings: The study found that the epidemic had a significant impact on the functioning of students in their personal and academic lives. The study revealed that there are many problems related to the quality of life of students during the study period.Social implications: This study will help to notice students' problems during remote learning, deterioration of interpersonal contacts and deterioration of well-being and life satisfaction, as well as a decline in the level of teaching.Originality/value: The study indicates that distance learning is not a good form of education, and isolation at home has a negative impact on proper functioning in the modern world.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania i umieszczenia modułu uczuciowego w typologii jakości życia. W części wstępnej pracy określono uniwersalną istotę pojęcia „jakość życia”, a następnie wyróżniono dwie grupy kryteriów i klasyfikacji tego pojęcia, z wyeksponowaną i utajoną aksjologią, czyli sferą odczuciową (emocjonalną i uczuciową). Umożliwiło to ukazanie tak charakterystycznego dla obecnej cywilizacji zjawiska „gubienia” modułu uczuciowego (jako części sfery odczuciowej) w wizji człowieka „sztucznego” (egocentryka), a jednocześnie możliwość odnalezienie tego modułu w wizji człowieka „rzeczywistego” (z ujawnionym człowieczeństwem). Te skuteczne poszukiwania modułu uczuciowego nie byłyby możliwe bez jasnego odróżnienia dwóch fundamentalnych pojęć „odczuciowych” – uczuć i emocji. Dokonane w tym artykule trzy powiązane ze sobą próby rozpoznania modułu uczuciowego jakości życia mogą, lecz nie muszą, zapoczątkować w czasopiśmie „Problemy Jakości” cykl prac poświęconych najważniejszym składowym tego modułu.
EN
The article attempts to define and place the feelings module in the typology of quality of life (QoL). In the introductory part of the work, the universal essence of the concept of “quality of life” was defined, and then two groups of criteria and classification of QoL were distinguished – with exposed and latent axiology. This made it possible to show the kind of “losing” the feelings module of the vision of an “artificial” man (egocentric), so characteristic of the current civilization, and at the same time the possibility of finding this module of the vision of a “real” man (with revealed humanity). This search and finding of the feelings module would not be possible without a clear distinction between two fundamental concepts: feelings and emotions. The recognition of QoL feelings module made in this article may, but does not have to, initiate a series of works devoted to the most important components of this module in the journal “Problems of Quality”.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie dwóch pokrewnych uczuć empatii i współczucia jako kolejnych (trzeciej i czwartej) składowych modułu uczuciowego jakości życia. Te dwa pojęcia w praktyce komunikacji międzyludzkiej są często uznawane za synonimy, co – jak zostanie w tej pracy udowodnione – nie jest uzasadnione. W tym artykule będą formułowane odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest empatia i czym się różni od współczucia? (to uczucia czy emocje); drugie – jakie są uczucia pokrewne empatii i współczuciu? (wzajemnie wspierające się energie); trzecie – jakie są ich emocjonalne zasłony? ("usypiacze” empatii i współczucia) i czwarte – dlaczego mamy być empatyczni i współczujący? (rozpoznawanie naszego człowieczeństwa). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje więc do trzech poprzednich publikacji (nr 3, 6, 7-8 /2021 "Problemy Jakości”) [6, 7, 8], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz rozpoznano dwa pierwsze komponenty tego modułu. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano, z pewną konieczną modyfikacją pytań badawczych, strukturę analizy przyjętą w publikacjach [7, 8], odnoszących się do nadziei i wdzięczności. Zapewnia to niezbędną spójność podejścia do analizy pojęć rozważanych w ramach tego cyklu oraz możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury. Rozpoznanie empatii i współczucia oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej obu kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – źródło empatii i współczucia tkwi w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej; po drugie – konteksty znaczeniowe uczuć empatii i współczucia mają charakter komplementarny; po trzecie – odnoszenie empatii do przeżywanych negatywnych emocji innych ludzi nie ma uzasadnienia, ponieważ jest sprzeczne z cechami konstytutywnymi sfery uczuciowej i samego uczucia (por. [6]). Wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii empatii i współczucia, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji oraz na wyraźnym oddzieleniu sfery psychicznej od uczuciowej jako reprezentanta (pełnomocnika) sfery duchowej – istoty człowieczeństwa.
EN
Purpose: The purpose of the article is to identify two related feelings of empathy and compassion as successive (third and fourth) components of the feelings module of the quality of life. These two concepts in the practice of inter-human communication are often considered synonyms, which – as it will be proved in this work – is not justified. And this article will answer the following four important questions: first – what is empathy and how is it different from compassion? (that feeling or emotion); second – what are the feelings related to empathy and compassion? (mutually supporting energies); third – what are their emotional curtains? ("sleepers" of empathy and compassion) and fourth – why should we be empathetic and compassionate? (recognizing our humanity). This article, in its content and form, refers to the three previous publications (No. 3, 6, 7-8/2021 "Problems of Quality") [6, 7, 8], in which an attempt was made to define the feelings module and the first two components of this module. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in publications [7, 8] relating to hope and gratitude. This ensures the necessary consistency in the approach to the analysis of the concepts considered in this cycle and the possibility of comparing the different elements of this structure. The diagnosis of empathy and compassion was based on a literature review and semantic analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – the source of empathy and compassion lies in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic; secondly – the semantic contexts of feelings of empathy and compassion are complementary; thirdly – relating empathy to the experienced negative emotions of other people has no justification, because it is contrary to the constitutive features of the feelings sphere and the feeling itself (cf. [6]). Originality/value: Features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of empathy and compassion, based on a clear distinction between feelings and emotions, and on a clear separation of the psychic and feelings spheres as a representative of the spirituals sphere – the essence of humanity.
PL
Artykuł ten (a może bardziej esej) w swej treści i formie nawiązuje do poprzedniej publikacji (nr 3’2021 „Problemy Jakości”) [3], w której podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego jakości życia oraz zapowiedziano, że trwające rozpoznawanie komponentów tego modułu może zapoczątkować w tym czasopiśmie cykl prac poświęconych najważniejszym składowym tego modułu. To opracowanie jest pierwsze z tego cyklu i dotyczy nadziei, czyli jednej z tych wartości (cnót), która towarzyszy człowiekowi w jego codziennych odniesieniach do siebie i otaczającej go rzeczywistości. Autor tej pracy podjął próbę odpowiedzi na następujące pytania: co to jest nadzieja? (między prawdą i iluzją); co jest naprawdę nadzieją? (prawdziwa nadzieja matką mądrych); jak aktywizować nadzieję? (ona nigdy nie umiera); jakie są uczucia pokrewne nadziei? (wzajemnie wspierające się energie) i jakie są emocjonalne zasłony nadziei? (iluzja nadziei matką głupich).
EN
This article (or perhaps more an essay) refers in its content and form to the previous publication (No. 3’2021 „Problems of Quality”). It attempts to define the feelings module of the quality of life and announces that the ongoing recognition of the components of this module may initiate a series of works in this journal devoted to the most important components of this module. This study is the first in this cycle and concerns hope, i.e. one of those values (virtues) that accompanies man in his daily relations with himself and the surrounding reality. The author of this work attempted to answer the following questions: what is hope? (between truth and illusion); what is really hope? (true hope is the mother of the wise); how to activate hope? (she never dies); what are the feelings related to hope? (mutually supportive energies) and what are the emotional veils of hope? (the illusion of hope is the mother of fools).
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie wdzięczności jako kolejnej składowej modułu uczuciowego jakości życia poprzez poszukiwanie odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: co to jest wdzięczność? (to uczucie czy emocja); jakie są uczucia pokrewne wdzięczności? (wzajemnie wspierające się energie); jakie są emocjonalne zasłony wdzięczności? („usypiacze” wdzięczności) i dlaczego mamy być wdzięczni? (nic bardziej opłacalnego). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje zatem do dwóch poprzednich publikacji (nr 3 i 6 /2021 „Problemy Jakości”) [1, 2], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz zapowiedziano rozpoznawanie jego kolejnych komponentów. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano, z pewną konieczną modyfikacją pytań badawczych, strukturę analizy przyjętą w publikacji [2] dotyczącej nadziei. Podnosi to istotnie wartość komparatystyczną tego artykułu. Jest to ważne dla zapewnienia niezbędnej spójności podejścia do analizy pojęć, rozważanych w ramach tego cyklu. Rozpoznanie kategorii wdzięczności oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej tej kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że źródło wdzięczności tkwi w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, a najczęściej wymieniane w psychologii trzy formy emocjonalne (cecha afektywna, nastrój i emocja) mogą być i na ogół są kolorytami (emocjonalnym obrazowaniem się) tego uczucia. Zatem sfera psychiczna ma tu też swój ważny udział, ale wdzięcznością prawdziwą, czyli źródłem możliwych pozytywnych stanów emocjonalnych (jako psychicznych stanów pochodnych), jest uczucie wdzięczności, a nie samodzielny, odczuwany w autonomii, stan emocjonalny. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii wdzięczności, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji, i konstatacji, że mimo zaawansowania badań w obszarze psychologii nadal brakuje wyraźnego oddzielenia sfery psychicznej od sfery uczuciowej. To z tego powodu w dużej części tych badań brakuje jasnych inspiracji w dotarciu do istoty człowieczeństwa, czyli sfery uczuć, i w konsekwencji uznania wdzięczności za kategorię uczuciową.
EN
Purpose: The purpose of this article is to identify gratitude as another component of the feelings module of the quality of life by seeking answers to the following four important questions: what is gratitude? (that feeling or emotion); what are the related feelings of gratitude? (mutually supportive energies); what are the emotional curtains of gratitude? ("sleepers" of gratitude) and why should we be grateful? (nothing more profitable). This article, in its content and form, refers to the two previous publications (No. 3 and 6/2021 "Problems of Quality") [1, 2], in which an attempt was made to define the feelings module and the recognition of subsequent its components was announced. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in the publication [2] on hope. This significantly increases the comparative value of this article. This is important to ensure the necessary consistency in the approach to concept analysis under consideration in this cycle. The recognition of the gratitude category was based on a literature review and semantic analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to the statement that the source of gratitude lies in the emotional (spiritual) sphere and emotional logic, and the three most frequently mentioned emotional forms (affective trait, mood and emotion) can be and generally are colors (emotional imaging) this feeling. Thus, the psychic sphere also plays an important role here, but true gratitude, i.e. the source of possible positive emotional states (as psychological derivative states), is the feeling of gratitude, and not the independent, felt in autonomy, emotional state. Originality/value: The features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of gratitude, based on a clear distinction between feelings and emotions and the conclusion that despite the advancement of research in the field of psychology, there is still no clear separation between the psychic and feelings spheres. It is for this reason that a large part of this research lacks clear inspiration in reaching the essence of humanity, i.e. the sphere of feelings and, consequently, recognizing gratitude as a feelings category.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.