Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  education system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Bariery edukacyjne w budownictwie
PL
W artykule omówiono systemy szkoleń monterów rusztowań w wybranych krajach europejskich. Zestawiono rozbudowane systemy kształcenia funkcjonujące w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji z mniej skomplikowanymi rozwiązaniami Polski i Finlandii. Omówiono również systemy obowiązujące w Szwecji i Norwegii oraz przedstawiono możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zdobytych w innych krajach europejskich.
EN
The article discusses education systems for scaffolding fitters in selected European countries. Comprehensive education systems functioning in Germany, Great Britain and France have been compared with less complex solutions present in Poland and Finland. The paper discusses systems implemented in Sweden and Norway and outlines the possibility of recognition in Poland of qualifications acquired in other European countries.
PL
Pozycja Wydziału wynika przede wszystkim z prowadzonej działalności naukowej, a prowadzone tu badania mają najczęściej charakter interdyscyplinarny. Dla zapewnienia ich odpowiedniej jakości niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra, spełniająca również oczekiwania przemysłu. Stąd konieczność rozwoju specjalizacji gwarantujących wysoki poziom naukowy i zawodowy przyszłych specjalistów. W artykule przedstawiono krótko historię Wydziału. Scharakteryzowano działania zmierzające do wykreowania zakresu specjalizacji ekonomiki i organizacji górnictwa. Przedstawiono stan aktualny oraz perspektywy rozwoju mając na uwadze działalność naukową i potrzeby przemysłu surowcowego.
EN
Faculty's position results mainly from its scientific activity, and the research carried here is most often interdisciplinary. To ensure their appropriate quality, highly qualified staff are needed, which also meets the expectations of the industry. Hence the need to develop specializations that guarantee a high level of scientific and professional future specialists. The article briefly presents the history of the Faculty. Actions to create a range of specialization in mining economics and organization have been characterized. The current state and development prospects were presented, taking into account the scientific activity and the needs of the raw materials industry.
EN
The article discusses the issue of education in the area of shaping innovative attitudes and skills. Presentation of the universities model approach to shaping innovative attitudes and behavior of students is the main goal of this work. The article also presents factors influencing innovative behaviors and the example of the university that introduces such a system of education.
PL
Artykuł porusza problematykę edukacji w zakresie kształtowania postaw i umiejętności innowacyjnych. Celem artykułu jest prezentacja modelowego podejścia uczelni wyższych do kształtowania postaw i zachowań innowacyjnych studentów. W artykule przedstawiono również czynniki wpływa-jące na zachowania innowacyjne oraz przykład uczelni wyższej wprowadzającej taki system kształcenia.
PL
W artykule zaprezentowane zostały zmiany w systemie kształcenia zawodowego obowiązujące w Polsce od roku szkolnego 2017/2018. Najważniejszą zmianą jest powołanie szkoły branżowej I stopnia, która zastąpiła Zasadniczą Szkołę Zawodową. Kolejną istotną zmianą jest zmodyfikowana klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Głównym celem zmian jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb gospodarki, które realizowane będzie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.
EN
The article presents the changes in the vocational training system applicable from the 2017/2018 school year. The most important change is the establishment of the first degree trade school, which replaced the Vocational School. Another significant change is the modified classification of vocational education occupations. The main goal of those changes is to adapt the education system to the needs of the economy, which will be implemented in collaboration with local entrepreneurs.
EN
E-learning brings the third wave to Internet applications. E-learning is a new training mode with the open characteristics, which is completely different with traditional training. E-learning teaches students the specialized knowledge of theories, work experience and technology by information networks and computer hardware equipment. Students can through a variety of terminal equipment to learn anytime and anywhere, so as to improve student learning results. Maritime education and training must conform to the trend of times to explore E-learning training to improve the training performance. In this paper, based on the theory of E-learning, comparing the advantages and disadvantages of E-learning training. By analyzing current status of maritime education and training, using E-learning to establish China's maritime education and training of the lifelong education system, using E-learning to promote the internationalization of navigation education and training.
PL
W artykule opracowano etapy modelowania i symulacji systemu zarządzania procesem kształcenia na uczelni, na które kolejno składają się: określenie celów, kryteriów i ograniczeń funkcjonowania systemu; budowa ogólnego modelu systemu; modelowanie czynników i relacji przyczynowo-skutkowych elementów systemu; iteracyjne eksperymentowanie symulacyjne na modelach, uwzględniające sprzężenia zwrotne w celu ulepszenia przedstawienia systemu, modeli relacyjnych i parametrów wejściowych systemu. Ostatecznym wynikiem tego procesu jest stan systemu i poziom osiągania jego celów na koniec badanego okresu. Po zakończeniu każdej iteracji zarządzający (decydent) podejmuje decyzję, czy ostateczny wynik kształcenia jest zadowalający i czy należy zmieniać parametry na wejściu systemu tak, aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom kształcenia absolwentów na koniec prognozowanego okresu.
EN
In article have been developed the steps modelling and simulation of process management system of education at the university, they are: defining objectives, criteria and limitations of the system; construction of a general model of the system; modelling factors and the causal relationships of system components; iterative simulation at models. The feedback in this process allows to improve the model of system, allows to improve mathematical models and allows to improve the input parameters of the system. The final result of this process is the state of the system and the level of achievement of its goals for the end of the period. Manager (decision-maker) at the end of each iteration decides whether the final result of education is satisfactory and whether to change the input parameters of the system so as to achieve a satisfactory level of education graduates at the end of the forecast period.
PL
W artykule przedstawiono problemy edukacji jutra w Polsce i na Ukrainie. Zdefiniowano problemy ukraińskiego systemu edukacyjnego, utrudniające rozwój jednostki i społeczeństwa. Przeanalizowano przyczyny niestosowania właściwego podejścia do edukacji w programach nauczania i podręcznikach. Zaproponowano zmianę podstawowych aspektów polskiej i ukraińskiej edukacji, aby mogły sprostać wymaganiom współczesnego świata. Konkludując zaprezentowaną refleksję, raz jeszcze należy przypomnieć, iż współczesne przemiany edukacyjne oparte być muszą na ustanawianiu strategii oraz działań szczegółowych w zakresie uczenia się na przestrzeni całego życia. Od powodzenia w realizacji tego przedsięwzięcia zależeć będzie w znacznym stopniu proces przechodzenia do społeczeństwa opartego na wiedzy.
EN
The article presents the problems of tomorrow's education in Poland and Ukraine. The problems of the Ukrainian education system hindering the development of the individual and society are definied in this paper. Moreover, the reasons why the right approach to education is not used in the curriculum and textbooks are analysed herein. The article presents propositions to change the fundamental aspects of Polish and Ukrainian education in order to meet the requirements of the modern world. To recapitulate, once again it should be noted that modern education transformations must be based on the establishment of strategies and specific actions in the field of lifelong learning. The process of transition to a knowledge-based society will depend, to a large extent, on the success of the above-mentioned actions and strategies.
PL
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie 2.1.1 w 2013 roku Instytut Transportu Samochodowego złożył, w trybie konkursowym, wnioski aplikacyjne na realizację projektów pn. „Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” oraz.„Wdrożenie telematyki ekologicznej w 100 przedsiębiorstwach”. Projekty szkoleniowe, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). realizowane przez Instytut Transportu Samochodowego przy współudziale z Partnerem projektu, Grupą IMAGE Sp. z o.o. są odpowiedzią na ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych". Cele główne projektów to wdrożenie polityki proekologicznej w 600 ośrodkach szkolenia kierowców poprzez opracowanie indywidualnych planów wdrożenia działań proekologicznych w wyniku podniesienia kwalifikacji 2400 osób kluczowej kadry i instruktorów jazdy oraz wdrożenie telematyki ekologicznej w 100 przedsiębiorstwach transportowych poprzez opracowanie indywidualnych planów wdrożenia działań telematyki ekologicznej w wyniku podniesienia kwalifikacji 300 osób kluczowej kadry i kierowców. Projekt w pełni zakończył się sukcesem, a planowane produkty jak i rezultaty w pełni osiągnięto. W odniesieniu do niektórych rezultatów Wnioskodawca osiągnął znacznie lepsze wyniki niż to zaplanowano we wniosku aplikacyjnym, co jest efektem wysokiej efektywności ponoszonych kosztów i sprawnym zarządzaniem.
EN
Project entitled “Implementation of the policy driving 300 ECO driving schools” and "Implementation of environmental telematics 100 companies" were prepare by Motor Transport Institute in 2013 within The Operational Program Human Capital Priority II 2.1.1 Operation. The projects are co-financed by the European Union through the European Social Fund (ESF). Projects carried out by the Motor Transport Institute in cooperation with a partner in the project, the Group IMAGE in Warsaw and are as a response to announced by the Polish Agency for Enterprise Development competition "Green light!" - Support for environmental solutions. Main objectives of the projects are the implementation of environmental policy in 600 centers driver schools by developing individual plans to implement environmental actions by raising the qualifications of key staff of 2400 people and driving instructors and implementation of environmental telematics 100 transport enterprises by developing individual action plans for the implementation of environmental telematics as a result of up-skilling 300 key staff and drivers.
PL
W artykule przedstawiono cele edukacji w świetle wytycznych unijnych i krajowych, zbadano trendy demograficzne w przedziale wiekowym szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i województwie śląskim do 2035 roku, przeanalizowano plany zadań naborowych i ich wykonanie w latach 2009-2012 na przykładzie miasta Zabrze. Na tej podstawie sformułowano główne wyzwania szkolnictwa ponadgimnazjonalnego w Polsce, jak: niże demograficzne w najbliższych latach, otoczenie konkurencyjne, wysokie wymagania do jakości kształcenia. Aby sprostać tym wyzwaniom, szkoła ponadgimnazjalna powinna podjąć się wielu działań w kierunku podwyższenia jakości kształcenia, a w szczególności w zakresie zarządzania jakością kształcenia, co obecnie jest zbywane na dalszy plan. Podobnie jak w szkolnictwie wyższym, jednym z narzędzi jest wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
EN
The article presents goals of education in the light of EU and national guidelines, in which demographic trends were examined in the age group of upper secondary schools in Poland and in the Silesian Voivodeship until the year 2035, plans of recruitment tasks and their performance were analyzed in the period 2009-2012 based on example of Zabrze city. On this basis were formulated key challenges of upper secondary education in Poland, such as: demographic depressions in the coming years, competitive environment, high requirements for the quality of education. In order to meet these challenges upper secondary school should undertake a number of activities in order to increase the quality of education and in particular in the field of quality management education what is now taken aside. Like the university, one of the tools should be the implementation of a Quality Management System Training.
11
Content available Geometric terminology and imagination
EN
How do pupils and students understand geometric terminology, symbols and phraseology? Using the same designation for a particular object, feature or link, allows the use of the same “language” to communicate about topics related to these concepts. The fact that everyone will equally understand the same term depends on how well the definitions are introduced. The objective of this article is one of the surveys, which is a part of the research, aimed to contribute to updating the geometric terminology in the Czech education system.
12
Content available remote Systemic approach to education problems
EN
Perception of inter-disciplinary character of changes occurring in the reality affects the way of thinking about education in system category. According to the system paradigm, the author supposes that our vision of the future education system should be designed on the basis of the predicted vision of future social environment formed by that education. The author is presenting the basic function of education and proves that the future education system should be strictly associated with development of man, with his or her continuous improvement, with continuous development and better and better use of individual abilities, and hence - with the perspective of continuously increasing efficiency of man’s functioning, and with increasing efficiency of his or her actions aimed at the improvement of conditions in which his or her further self-realization will occur.
PL
Postrzeganie interdyscyplinarnego charakteru zmian dokonujących się w rzeczywistości rzutuje na sposób myślenia o edukacji w kategoriach systemowych. Według autorki zgodnie z paradygmatem systemowym wizja przyszłego systemu edukacji powinna być nakreślona w oparciu o prognozowaną wizję przyszłego otoczenia społecznego, które ta edukacja wykształtuje. Autorka prezentuje podstawowe funkcje edukacji oraz udowadnia, że przyszły system edukacji powinien być nierozerwalnie związany z rozwojem człowieka, z jego ciągłym doskonaleniem, z procesem ciągłego rozwoju możliwości indywidualnych i coraz lepszego ich wykorzystania, a w konsekwencji z perspektywą stale wzrastającej efektywności funkcjonowania człowieka i zwiększającej się skuteczności jego działań, również w polepszaniu warunków, w których dokonywać się będzie dalsza samorealizacja człowieka.
PL
W świecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, niezbędne jest dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb rynku, nacechowane rozwijaniem innowacyjności i charakteryzujące się innowacyjnością, która jest jednym z podstawowych elementów wymienianych w dokumentach programowych Unii Europejskiej. Postuluje się kształcenie autonomiczne, interdyscyplinarne z uwzględnieniem działań praktycznych i eksperymentalnych. Przykładami inicjatyw wspierających rozwój innowacyjności na uczelniach wyższych mogą być uniwersytety korporacyjne, program „Wykorzystaj talent w pełni”, pogłębiona współpraca z biznesem, modyfikacja programów studiów pod kątem zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców – pracodawców i klientów itd. Badania prowadzone na uczelniach wyższych o charakterze aplikacyjnym, wzmacniają potencjał intelektualno-organizacyjny pracowników naukowo-badawczych, a także ułatwiają przepływ wiedzy i propagowanie idei open innovation.
PL
Przedstawiamy propozycję wykorzystania sprawdzonych doświadczeń amerykańskich dla zwiększenia efektywności nauki i nauczania na krajowych politechnikach. Wiele elementów systemu amerykańskiego jest nieprzystosowalnych do warunków europejskich, a polskich w szczególności. Jednakże pewne rozwiązania przyjęte w Ameryce mogą być pomocne w Polsce.
EN
The author describes the American educational system and presents the ideas how to improve the methods of educating young engineers on Polish technical universities.
PL
Zaprezentowano opracowany i wprowadzany w 16 krajach należących do CETOP system kształcenia kadr na trzech poziomach w obszarach- hydrauliki przemysłowej i maszyn mobilnych oraz pneumatyki. Wskazano na podstawę systemu kształcenia. Omówiono program części teoretycznej i praktycznej szkoleń.
EN
The paper presents the developed and introduced in 16 countries belonging to the CETOP training system in three levels for industrial hydraulics, mobile hydraulics and pneumatics. The base of the education system as well as the program of theoretical and practical training has been discussed.
PL
Scharakteryzowano stan szkolnictwa zawodowego w Polsce w dobie przemian. Podano struktury systemu oświatowego obowiązujące przed reformą edukacji i po jej wprowadzeniu w 1999 r.oku. Wymieniono niedostatki tej reformy i proponowane zmiany. Stwierdzono, że obecnie sytuacja polskich uczelni technicznych jest bardzo korzystna. Rośnie liczba studentów i absolwentów tych uczelni; negatywnie jest oceniany poziom przygotowania kandydatów. Podkreślono rolę wiedzy we współczesnym społeczeństwie i jej znaczenie wynikające z: dominacji, niewyczerpalności, symultaniczności i nieliniowości. Na kompetencje konieczne do uprawiania zawodu składają się wiedza i umiejętności decydujące o kwalifikacjach zawodowych oraz postawy etyczne.
EN
Characterized is condition of technical education in Poland during the nowaday time of transformations. Given are structures of educational system being compulsory before the education reform and after its implementation in 1999. Specified are its shortcomings and proposed changes. Ascertained is that the present situation of Polish technical colleges is very good. The amount of students and graduates is still increasing but the opinion on quality of candidates' preparation standards is negative. Emphasized is role which knowledge plays in contemporary society and its importance resulting from domination, unfailingness, simultaneousness and nonlinearity. Competence necessary to practise aprofession consists of knowledge and skills deciding of professional qualifications as well as ethical attitudes.
EN
In this paper, a conceptual distance learning architecture based on a semantic web enabled multi-agent platform is introduced. The need for such architecture arises to automate every day management tasks of a distance education system. Agents take care of such automation by using a common vocabulary of terms defined in ontologies. The users of the system are each given an agent to act on their behalf. These agents are then used to query, negotiate and cooperate with other agents to organize tasks and inform their users
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie architektury systemu edukacji zdalnej opartej na wieloagentowej sieci. Zapotrzebowanie na taki system wynika z potrzeby automatyzacji codziennej pracy w systemie edukacji zdalnej. Agent zajmuje się automatyzacją tej pracy, stosując powszechne słownictwo zdefiniowane w bazach. Każdy użytkownik ma swojego własnego agenta. Agenci tacy współpracują z innymi agentami w celu organizacji zadań i przekazywania informacjiswoim użytkownikom
EN
The paper presents the dynamic development of nanotechnologies in the world and the educational demand for scientists, engineers and didactic staff. Proposed and created forms of education and development related to nanotechnology are shown as well. Special attention is paid to characteristic educational systems in the world leading economies in the field of nanotechnology, mainly in the United States, Japan and EU countries. Compared to these countries, the situation in Poland within education and training in this domain is described.
PL
W artykule przedstawiono dynamikę rozwoju nanotechnologii na świecie, związane z tym potrzeby kształcenia naukowców, inżynierów oraz kadry dydaktycznej, a także proponowane i rozwijane formy kształcenia i doskonalenia w tej dziedzinie. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystyczne systemy edukacyjne w wiodących na świecie gospodarkach w rozwoju nanotechnologii - Stanach Zjednoczonych, Japonii i wybranych krajach Unii Europejskiej. Na tym tle scharakteryzowano sytuację w zakresie kształcenia i szkolenia w dziedzinie nanotechnologii w Polsce.
20
Content available remote Teoreticni zasadi modeluvanna pedagogicnih procesiv
EN
Methodology of the modeling of the pedagogical processes, which plays a principal role in the context of managing changes, which defermine the character of the university's development.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.