Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastyczne sieci optyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wpracy wykazano warunki konieczne przestrajalności trzysekcyjnych pól komutacyjnych z konwersją widma optycznego w komutatorach pierwszej i trzeciej sekcji, oraz z komutacją przestrzenną w sekcji drugiej. Rozważano dwie topologie takiego pola: z jednym komutatorem w sekcji środkowej (WSW1) i z wieloma komutatorami w sekcji środkowej (WSW2). Wykazano, że aby możliwe było realizowanie wszystkich możliwych zestawów połączeń jednoczesnych, konieczna jest ekspansja w komutatorach pierwszej sekcji. Jedynie w polu WSW1 o dwóch wejściach i dwóch wyjściach równa liczba szczelin częstotliwościowych w łączach wejściowych i wyjściowych komutatorów pierwszej sekcji jest wystarczająca do zapewnienia przestrajalności.
EN
In this study, we consider the three-stage switching fabrics of the wavelength-space-wavelength architecture, called the WSW1 (with one center-stage switch) and WSW2 (with two or more center-stage switches), for elastic optical nodes. We prove, that to realize all possible sets of compatible connections, exapnsion is needed in the firststage switches. Only in the WSW1 switching fabric with two input and two output fibers, the same number of frequency slot units in input and output fiber of the first-stage switches is sufficient to route all possible sets of compatible connections simultaneously.
PL
W trzysekcyjnych polach komutacyjnych o architekturze WSW dla elastycznych sieci optycznych zakładamy możliwość konwersji długości fali w pierwszej i ostatniej sekcji pola. Konwertery długości fali są kosztownym elementem, dlatego też podjęliśmy próbę ograniczenia ich liczby i zbadania wpływu tego ograniczenia na parametry pracy pola komutacyjnego. Przeanalizowaliśmy powiązanie zredukowanej liczby konwerterów na osiągany współczynnik strat. Niniejszy artykułu prezentuje wyniki symulacyjnej analizy współczynnika strat w polach komutacyjnych o architekturze WSW2.
EN
In three stages switching fabrics of WSW architecture for elastic optical network we assume a possibility of wavelength conversion in first and third stages. Wavelength converters are the most costly elements of such a fabric, so we try to reduce its usage and estimate performance of such a reduced fabric. This paper presents simulation results of loss probability in WSW2 switching fabrics.
PL
W artykule przedstawiono opis i zasadę działania symulatora pól komutacyjnych elastycznych sieci optycznych. Symulator umożliwia określenie prawdopodobieństwa strat dla poszczególnych klas zgłoszeń oferowanych węzłom sieci optycznych. Architektura węzła elastycznych sieci optycznych oparta jest na strukturze 3- sekcyjnego pola Closa. W przyszłości program symulacyjny zostanie wykorzystany jako narzędzie weryfikacji modeli analitycznych węzłów elastycznych sieci optycznych.
EN
The article presents a description and operation principle of a simulator of elastic optical networks switching networks. The simulator allows to determine the loss probability for individual traffic classes offered to optical network nodes. The node architecture of elastic optical networks is based on the structure of the 3-stage Clos switching network. In the future, the simulation software will be used as a verification tool for analytical models of elastic network nodes.
PL
W artykule przedstawiono algorytmy do jednoczesnego zestawiania połączeń w polach typu W-S-W o pojemności 2 × 2 dla elastycznych sieci optycznych, obsługujaących tylko dwa rodzaje połączeń . Algorytmy wykorzystują dekompozycję macierzy na macierze permutacyjne oraz scalanie ze sobą takich macierzy permutacyjnych, w których są wiersze i kolumny nie zawierające żadnego elementu niezerowego. W rezultacie pozwala to na zredukowanie liczby szczelin częstotliwościowych wymaganych w łączach międzysecyjnych.
EN
In this paper algorithms for simultaneous connections in the W-S-W elastic optical networks of capacity 2 × 2 serving only two connection rates were introduced. These control algorithms based on a matrix decomposition into permutation matrices and merging those of them which have in column and/or row only zero elements. As a result the number of frequency slot units in interstage links can be reduced comparing to already known results.
PL
W artykule przedstawiono warunki przestrajalności trzysekcyjnego optycznego pola komutacyjnego typu W-S-W, obsługującego połączenia, które mogą żądać różną szerokość widma optycznego. Wyprowadzono i udowodniono warunki przestrajalności dla pola komutacyjnego obsługującego skończoną liczbę różnych typów połączeń .Wymagana liczba szczelin częstotliwościowych w łączach międzysekcyjnych jest o wiele mniejsza niż w polu komutacyjnym spełniającym warunki nieblokowalności w wąskim sensie.
EN
The three-stage switching fabric of W-S-W architecture serving connections which can occupy different spectrum width is considered in this paper. The rearrangeable conditions for such switching fabric which serves a limited number of connection rates is derived and proved. The required number of frequency slot units in interstage links is much lower than in the strict-sense nonblocking switching fabrics.
PL
Niedawno Danilewicz i inni zaproponowali struktury dwóch nieblokowalnych w wa˛skim sensie pól komutacyjnych przeznaczonych do pracy w w˛ezłach elastycznych sieci optycznych EON (ang. Elastic Optical Networks). W tym artykule rozważana jest jedna z zaproponowanych wcześniej struktur pól. W węźle używane jest trzysekcyjne pole komutacyjne z przełączaniem w przestrzeni (ang. space) w sekcji pierwszej i trzeciej oraz w dziedzinie długości fali (ang. wavelegth) w sekcji środkowej (pole typu S-W-S). W sieciach EON, ścieżka optyczna używa szczeliny częstotliwościowej utworzonej z m sąsiednich, podstawowych szczelin częstotliwościowych FSU (ang. Frequency Slot Unit). Połączenie takie nazywane jest połączeniem m-szczelinowym. Danilewicz i inni rozważali pole komutacyjne S-W-S, gdzie 16m6mmax. W tym artykule rozważane są pola S-W-S nieblokowalne w wąskim sensie, gdy 16mmin 6m6 mmax 6 bn=2c. Takie założenie jest bliższe warunkom rzeczywistym, w których funkcjonują sieci EON.Wartykule zostanie wykazane, że liczba komutatorów w sekcji środkowej w polach nieblokowalnych zależy od parametrów mmin i mmax.
EN
Recently, Danilewicz et al. have proposed two strict-sense nonblocking structures of switching fabrics for elastic optical network (EON) nodes. This paper considers one of two earlier presented structures. The node uses the three-stage switching fabric that applies space switching in the first and the third stages, and wavelength switching in the second stage (the S-W-S switching fabric). In elastic optical networks, an optical path can use a frequency slot spread over m adjacent frequency slot units (FSUs). Such connection is called m-slot connection. Danilewicz et. al. considered S-W-S switching fabrics where 16m6mmax. For the S-W-S switching fabric discussed in this paper, we derive and prove the strict-sense nonblocking conditions when m-slot connections are set up, where 16mmin 6m6mmax 6 bn=2c. Such assumptions are closer to the real EON networks. We show in this paper that a number of middle stage switches in the strict-sense nonblocking switching fabrics depends on parameters mmin and mmax.
PL
Niedawno Grzegorz Danilewicz i inni zaproponowali struktury dwóch nieblokowalnych w wąskim sensie pól komutacyjnych przeznaczonych do pracy w węzłach elastycznych sieci optycznych EON (Elastic Optical Networks). W niniejszym artykule rozważana jest jedna z zaproponowanych wcześniej struktur pól. W węźle używa się trzy sekcyjnego pola komutacyjnego z przełączaniem w przestrzeni (space) w sekcji pierwszej i trzeciej oraz w dziedzinie długości fali (wavelength) w sekcji środkowej (pole typu S-W-S). W sieciach EON ścieżka optyczna używa szczeliny częstotliwościowej utworzonej z sąsiednich podstawowych szczelin częstotliwościowych FSU (Frequency Slot Unit). Połączenie takie nazywane jest połączeniem m-szczelinowym. Danilewicz i inni rozważali pole komutacyjne S-W-S, gdzie 1 ≤m ≤ mmax. W artykule rozważane są pola S-W-S nieblokowalne w wąskim sensie, gdy 1 ≤mmin ≤m ≤ m.max ≤ [n/2}. Takie założenie jest bliższe warunkom rzeczywistym, w których funkcjonują sieci EON. W artykule wykazano, że liczba komutatorów w sekcji środkowej w polach nieblokowalnych zależy od parametrów mmin i mmax.
EN
Recently, Danilewicz et al. have proposed two strict-sense nonblocking structures of switching fabrics for elastic optical network (EON) nodes. This paper considers one of two earlier presented structures. The node uses the three-stage switching fabric that applies space switching in the first and the third stages, and wawelength switching in the second stage (the S-W-S switching fabric). In elastic optical networks, an optical path can use a frequency slot spread over m adjacent frequency slot units (FSUs). Such connection is called m-slot connection. Danilewicz et. al. considered S-W-S switching fabrics where 1 ≤ m ≤ mmax . For the S-W-S switching fabric discussed in this paper, we derive and prove the strict-sense nonblocking conditions when m-slot connections are set up, where 1 ≤ mmin ≤ m ≤ mmax ≤ [n/2]. Such assumptions are closer to the real EON networks. We show in this paper that a number of middle stage switches in the strict-sense nonblocking switching fabrics depends on parameters mmin and mmax.
PL
W artykule przedstawiono i udowodniono warunki nieblokowalności w wąskim sensie dla jednej z możliwych architektur pola komutacyjnego przeznaczonego do pracy w węzłach elastycznych sieci optycznych. Proponowane pole trzysekcyjne zawiera w sekcjach skrajnych po jednym komutatorze przełączającym sygnał w przestrzeni a w sekcji środkowej p komutatorów konwertujących sygnał w dziedzinie długości fali.Warunki nieblokowalności wyznaczają konieczną i wystarczającą liczbę komutatorów p, dla których możliwe jest zestawienie każdego połączenia optycznego żądającego nie więcej niż m podstawowych szczelin częstotliwościowych.
EN
Strict-sense nonblocking conditions for one of possible architectures of a switching fabric for elastic optical networks are presented and proven in this paper. The proposed three stage switching fabric has one space switch in every outer stage and p wavelength switches in the middle stage. Sufficient and necessary nonblocking conditions define a number of middle stage switches p for which it is possible to set up every connection which requires no more than m frequency slot units.
PL
W niniejszym artykule przedstawimy algorytm do obsługi połączeń w polu komytacyjnym w węźle dla elastycznych sieci optycznych. Takie pole może być zbudowane z elementów konwertujących długości fal sygnału optycznego w pierwszej i trzeciej sekcji oraz selektywnego względem długościi fali przełącznika przestrzennego w drugiej sekcji. Przedstawione są również wymagania na nieblokowalność takiego pola w szerokim sensie.
EN
In this paper we present an algorithm for setting up connections in switching fabric of a network node for elastic optical networks. Such a fabric can be composed of elements with waveband conversion in the first and the third stages and the waveband selective space switch in the middle stage.We also present conditions for wide sense nonblockingoperations.
EN
In this study, we combine cloud computing with a concept of EONs, which allows for efficient and scalable bandwidth provisioning. First, we outline the main features of EONs including issues like optical network evolution, architectures, distance adaptive transmission and survivability aspects. Next, we address topics related to dynamic routing in EONs with a special focus on traffic provisioned by data centers and present algorithms as well as results of simulations.
PL
Przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące zastosowania elastycznych sieci optycznych do realizacji usług sieciowych związanych z przetwarzaniem w chmurze oraz z dystrybucją treści, w tym omówiono ewolucję sieci optycznych, architektury sieci, transmisję dostosowującą się do odległości oraz przeżywalności sieci. Ponadto przedstawiono kwestie związane z dynamicznym zestawieniem połączeń w sieciach elastycznych wraz z przykładowymi wynikami symulacji komputerowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.