Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  leczenie nowotworów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Aplikacja nanotechnologii w medycynie stwarza ogromny potencjał zarówno w leczeniu nowotworów, jaki i innych chorób. Albuminowe nośniki leków ze względu na małą cytotoksyczność, wysoką biokompatybilność oraz liczne dostępne metody produkcji są znakomitym tego przykładem. Przegląd dostarcza informacji z zakresu rodzajów stosowanych nanostruktur albuminowych, sposobów modyfikacji ich powierzchni oraz ogólnej wiedzy na temat albuminy. Główną uwagę zwrócono na zastosowanie różnych nanostruktur albuminowych w medycynie, w szczególności w nowoczesnych terapiach nowotworowych oraz obrazowaniu medycznym. Ponadto zostały podane przykłady różnych nanosytemów albuminowych opisanych w literaturze.
EN
The application of nanotechnology in medicine creates great opportunities in the treatment of cancer as well as other diseases. Due to their low cytotoxicity, high biocompatibility and many available preparation methods, albumin drug carriers are an excellent example of that. This review provides information on the types of albumin nanostructures, the methods of surface modifications and general knowledge of albumin. The main attention has been paid to the application of albumin nanostructures in medicine, particularly in novel cancer treatments and medical imaging. Furthermore, examples of different albumin nanosystems described in literature reports have been provided.
2
Content available remote Pochodne L-tyrozyny jako leki oraz znaczniki do obrazowania nowotworów
PL
L-Tyrozyna jest prekursorem związków biologicznie aktywnych, a jej zaburzony metabolizm prowadzi do wielu schorzeń, w tym do choroby Parkinsona i albinizmu. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie syntezą znakowanych izotopowo halogenowych i metylowych pochodnych tego aminokwasu o potencjalnym zastosowaniu w medycynie nuklearnej. Przed wprowadzeniem nowego związku do organizmu chorego ważne jest, aby prześledzić jego wpływ na reakcje szlaku metabolicznego L-tyrozyny. Dokonano przeglądu obecnie stosowanych radiofarmaceutyków, będących pochodnymi L-tyrozyny, oraz omówiono ich wpływ na reakcje enzymatyczne, w których bierze udział ten aminokwas.
EN
A review, with 41 refs., of currently used radiopharmaceuticals and particularly of labeled halogenated and methylated derivatives of L-tyrosine used as potential radiotracers for nuclear medicine.
3
Content available Badania nad terapią BNCT w Polsce i na świecie
PL
Przy Reaktorze MARIA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) powstaje stanowisko do badań nad terapią borowo-neutronową (BNCT). Terapia polega na napromienianiu nowotworu wiązką neutronów o odpowiednich parametrach po uprzednim podaniu pacjentowi związku boru, który w wyniku określonych mechanizmów gromadzi się głównie w komórkach rakowych. W wyniku reakcji 10B(n,α)7Li emitowane są cząstki jonizujące powodujące zniszczenie tylko tych komórek, w których zgromadzony jest bor [1]. Badania kliniczne prowadzone na świecie potwierdzają skuteczność metody, otwierając nowe perspektywy dla jej zastosowania w terapii konwencjonalnej.
EN
The stand for research on Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) at the MARIA Reactor at the National Centre for Nuclear Research is being created. The therapy consists of irradiation of the tumour with a neutron beam with specific parameters after prior administration of the boron compound to the patient, which accumulates mainly in cancer cells as a result of specific mechanisms. As a result of 10B(n,α)7Li reaction, ionising particles are emitted and destroy only those cells, in which boron is accumulated. Clinical trials conducted in the world show relatively high efficiency of BNCT, opening new perspectives for its use in conventional therapy.
PL
Artykuł przedstawia opracowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii mobilny akcelerator IntraLine-IOERT, który jest przeznaczony do napromieniania podczas wykonywanych w salach operacyjnych zabiegów chirurgicznych. Akcelerator generuje terapeutyczną wiązkę elektronów o energii od 4 do 12 MeV, którą można wykonywać napromienianie pól o średnicy od 3 do 10 cm poprzez zastosowanie odpowiednich aplikatorów. Konstrukcja akceleratora zapewnia pełną mobilność całego akceleratora, a w szczególności jego głowicy, co pozwala na wyprowadzenie wiązki elektronów pod różnymi kątami zależnie od położenia komórek nowotworowych w ciele pacjenta.
EN
In the article the mobile electron accelerator IntraLine-IOERT developed by National Centre of Nuclear Research in cooperation with The Greater Poland Cancer Centre is presented. The unit is designed for use during surgical procedures in an operating room (Intraoperative Electron Radiation Therapy). The device generates therapeutic electron beam with the energy from 4 MeV to 12 MeV and it allows to irradiate fields of the diameter from 3 to 10 cm using a suitable applicator. IntraLine-IOERT accelerator is a fully mobile device; especially its mobile head allows for easy application of the electron beam under different angels as required by the tumor location in a patient’s body.
EN
Platinum drugs belong to one of the oldest [2] and best investigated groups of cytotoxic drugs. On account of their high efficacy and alkylating-like action [14] they are used in a treatment of various types of neoplasms [3–5]. Despite investigators’ best efforts survival time of patients diagnosed with cancer is still short. Responsible for the fact is high toxicity of used therapeutic methods and development of resistance to them [3–5, 19]. In this paper authors review reasons behind decreased sensitivity of neoplastic cells to platinum treatment and discuss the newest promising trends in its overcoming. Due to different properties of neoplastic cells, availability of a chemotherapeutic agent inside a tumour is limited [9–12]. Moreover continuous development of resistance to platinum drugs further decreases their cellular concentration and inactivates their functions. Also owing to increased activity of DNA repair systems, higher tolerance to genome deformations and numerous mechanisms that lead to impaired apoptosis, drug efficacy is reduced [3-5, 19]. In order to increase a potency of platinum agents new therapeutic strategies are investigated. Coadministration with resistance modulators [20, 22, 23] and combination therapy with other antineoplastic drugs [8, 24–30] have already proved their effectiveness. Additionally, newer generations of platinum drugs are developed [15–18]. Mostly platinum(IV) prodrug complexes often releasing axial ligands with their own pharmacological action [5, 6, 31], but also multi-nuclear platinum compounds that form more complex DNA-adducts [32–35]. Other strategies include the development of innovative dosage forms such as single walled carbon nanotubes (SWCNTs), multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) [38, 39] or encapsulation [36, 37]. Finally utilisation of oncolytic viruses could be a way to selectively destroy neoplastically transformed cells [40].
PL
Przedstawiono wykorzystanie spektroskopii NMR do jakościowego i ilościowego oznaczania produktów reakcji otrzymywania EE-1, półproduktu w syntezie Eksemestanu, leku stosowanego w terapii raka piersi.
EN
1H and 13C NMR spectroscopies were used for studying the reaction of 1,4-androstadieno-3,17-dione with pyrrolidone to exemestane. In particular, formation of a mono-substituted by-product was succesively followed.
7
Content available remote Synteza aminokwasowych pochodnych 6H-indolo[2,3-b]chinoliny
PL
Indolo[2,3-b]chinoliny to grupa związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym. Badania nad kolejnymi analogami indolo[2,3-b]chinoliny są prowadzone w Instytucie Farmaceutycznym już od kilkunastu lat i zaowocowały jak do tej pory otrzymaniem ponad 100 nowych pochodnych. Ostatnie 5 lat poświęcono badaniom nad syntezą koniugatów indolo[2,3-b]chinoliny z aminokwasami. Otrzymano wiele aminokwasowych pochodnych indolo[2,3-b]chinoliny, a pomyślne wyniki badań biologicznych skłaniają do kontynuowania prac badawczych.
EN
A series of new aminoacid derivatives of 6,11-dimethyl6H-indolo[2,3-b]quinolin-2-ylamine and 6,11-dimethyl6H-indolo[2,3-b]quinolin-9-ylamine were synthesized and studied for cytotoxic activity. The glycine and L-proline derivatives were the most efficient (3.3 and 4.3 µM).
8
Content available remote Angiogeneza nowotworów jako obiekt sterowania
PL
W pracy przedstawiony i przeanalizowany został model terapii skierowanej przeciwko powstającej w procesie angiogenezy nowotworów sieci naczyniowej i tym samym pośrednio umożliwiającej wyleczenie choroby. Dyskutowany jest model zaproponowany przez Hahnfeldta a także pewna jego modyfikacja. Przedstawiona analiza dotyczy warunków stabilności przekładających się na możliwość asymptotycznej anihilacji guza oraz warunków koniecznych optymalizacji protokołów terapii.
EN
A model of tumor growth taking into account its vascularization due to angiogenesis and antiangiogenic cancer chemotherapy is proposed and analised. The model is a modified Hahnfeldt model and the analysis has two goals: first of all we check stability of the equilibrium point of the model using Lyapunov first and second methods to find conditions leading to tumour eradication, and then we propose an optimization problem and give necessary conditions of its solution basing on the Pontryagin maximum principle.
9
Content available remote Zastosowanie pola elektromagnetycznego w terapii nagrzewaniem
PL
Zastosowanie terapii nagrzewania w medycynie jest znane od dawna. Ale rozpoznanie, że ta metoda jest obiecująca w leczeniu nowotworów, stworzyło zupełnie nowy obszar badań. Odkryto, że rozwój nowotworów jest zatrzymywany, jeśli temperatura przekroczy około 42°C. Taka obserwacja daje zupełnie nowe możliwości zastosowań elektromagnetyzmu w medycynie. W pracy opisano dwie główne metody nagrzewania oraz dwa typy urządzeń służące do tego celu. Zalety i wady tych rozwiązań są dyskutowane.
EN
The usage of heating power, as a healing system has been well-known for long time. A completely new motivation, however, came up when heat treating was recognized as a new and promising form of cancer therapy. It was found that cancer growth was stopped at temperature higher than about 42 degrees C. It created new subject of research in the area of application of electromagnetic fields in medicine. In the paper the two main methods of heating have been described and two kinds of devices have been presented. Some of the advantages and drawbacks of the methods are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.