Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surroundings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ otoczenia na aktywną percepcję budynków 0 studium przypadku
PL
Tematem referatu jest przedstawienie wyników własnych badań na temat oceny warunków środowiskowych w wybranych budynkach uniwersyteckich — w zakresie relacji budynek–otoczenie. Celem przeprowadzonych badań było studium behawioralnego i emocjonalnego zaangażowania użytkowników w miejsca studiowania i jego wpływ na ocenę funkcjonowania budynków i formowanie postulatów dotyczących poprawy istniejącego środowiska. Badania przeprowadzono w 5 budynkach, w kilku ośrodkach akademickich (Politechnika Krakowska, Akademia Sztuk Pięknych, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Warszawski), przy użyciu techniki kwestionariuszowej; respondentami byli studiujący w badanych budynkach (N=184). Najliczniejszą grupę badanych stanowili studenci architektury; ponadto respondentami byli studenci: malarstwa, rzeźby, psychologii i architektury krajobrazu. Analiza wyników — obok sformułowania głównych wniosków dotyczących kształtowania „przestrzeni dla studentów” (w tym zarówno miejsc do pracy indywidualnej, jak i przestrzeni rekreacyjnych) — ujawniła istotną rolę otoczenia w zakresie sposobu użytkowania i opisu badanych budynków. „Lokalizacja” i generalnie „zewnętrzne” elementy należące do najbliższego „otoczenia”, takie jak ogród, zieleń i mała architektura służąca rekreacji, a także zewnętrzne „krawędzie” budynku — w tym m.in. elewacja i dach (!), a także bezpośrednie powiązania widokowe, stanowiły najliczniejszą grupę wśród wszystkich wymienianych przez respondentów „silnych stron” analizowanych budynków . Znaczący i zastanawiający wyjątek w tej grupie stanowi — najnowszy wśród analizowanych — budynek WICA (Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury) w Lublinie, najlepiej oceniany pod względem funkcjonalnym, ale też opisywany przy pomocy najbardziej neutralnych określeń (w skali „pozytywności”), którego studenci (N=31) w swoich ocenach i opisie zachowań nie uwzględniają (lub nie zauważają) relacji budynek–otoczenie. Analiza wyników ujawniła zindywidualizowany behawioralnie (analiza miejsc przebywania) i emocjonalnie (analiza miejsc ulubionych i treści znaczeniowych [w tym: lista przymiotnikowa]) obraz poszczególnych budynków, na który wpływ obok „oceny funkcjonalności” zdaje się także mieć „przyjazne” otoczenie. Stanowią o nim — jak wynika z analizy treści ankiet — zarówno wybrane relacje na poziomie urbanistycznym (dostępność, komunikacja, bliskość usług), jak również jakość (piękno i użyteczność) architektury krajobrazu.
EN
The paper presents the results of the research on the assessment of environmental conditions in selected university buildings — focused on building-surroundings relations. The research was conducted in 5 buildings in a few academic centers in Poland, using questionnaire technique. The respondents were students of architecture, art, psychology and landscape architecture, in the surveyed buildings (N=184). Analysis of the results — apart from the main finding of the general lack of the ‘space for students’ (including both individual workplaces and recreational spaces) — revealed the important role of the surroundings for the way of use and description of the buildings. ‘Location’ and generally ‘external’ elements such as garden, greenery and small architecture for recreation, the ‘edges’ of the building (such as the elevation and the roof) as well as the direct visual connections, constituted the largest group among all respondents’ ‘strengths’ of analyzed buildings. A significant and puzzling exception in this group is the latest in the analyzed WICA building in Lublin — best evaluated in terms of functionality but also described with the most neutral terms (on the ‘positive’ scale), whose students (N=31) in their assessments and descriptions do not take into account (or do not notice) the building-environment relationship. The analysis of the results revealed individualized image of the places. ‘Functionality’ occured to be not the only one predictor of behavioral and emotional bonds with places; the important role is also — as it seems — played by a ‘friendly’ environment. This — basing on the analysis of the content — means both selected aspect of urban relationships (accessibility, public transportation, facilities), but also the quality (beauty and utility) of landscape architecture.
2
Content available remote Wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji
PL
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia otoczenia organizacji, która stanowi główny przedmiot rozważań niniejszego opracowania. Jej celem było dokonanie charakterystyki elementów otoczenia i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W opracowaniu opisano istotę pojęcia organizacji i przedsiębiorstwa. Dokonano diagnozy elementów otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy, jak również opisano w jaki sposób poszczególne wymiary otoczenia wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dla lepszego odzwierciedlenia wpływu otoczenia na firmę zaprezentowano przykład małej, lokalnej firmy transportowej.
EN
The study attempts to present the organization’s environment, which is the main subject of this study. Its aim was to characterize the elements of the environment and their impact on the functioning of the enterprise. The study describes the essence of the concept of organization and enterprise. The elements of the internal and external environment were diagnosed, as well as describes how individual dimensions of the environment affect the functioning of the company. To better reflect the impact of the environment on the company, an example of a small local transport company was presented.
3
Content available remote Otoczenie systemu transportu zbiorowego – dylematy i wyzwania
PL
W ciągu ostatnich kilku dekad poglądy dotyczące otoczenia systemu ewaluowały w kierunku wzrostu znaczenia otoczenia na funkcjonowanie systemu. Mnogość głosów zabieranych w dyskusji nad otoczeniem jest przyczyną rozmycia pojęciowego oraz chaosu w odniesieniu do jego definiowania i modelowania. Celem artykułu jest znalezienie konsensusu co do modelu otoczenia oraz określenie wpływu otoczenia na system transportu zbiorowego poprzez dokonanie przeglądu literatury. Autor wyraża nadzieję, że tekst ten będzie stanowić wkład do licznych dotychczasowych prób interdyscyplinarnego ujęcia otoczenia systemu i uzupełnienie luki nadal występującej w tym obszarze.
EN
Over the past few decades, views regarding the system's environment have evolved towards an increase in the importance of the environment to the functioning of the system. A multitude of votes taken in the discussion on the environment is the cause of conceptual blurring and chaos in relation to its defining and modeling. The aim of the article is to find a consensus about the model of the environment and to determine the influence of the environment on the public transport system by reviewing the literature. The author hopes that this text will contribute to numerous attempts to interdisciplinary approach to the system's environment and to fill the gap still existing in this area.
PL
Mury obronne, fosy stanowiące fortyfikacje dawnych obiektów historycznych, ale także podziemne bunkry i sztolnie budowane już w czasach współczesnych stanowią elementy infrastruktury, które pominięte w analizie warunków posadowienia nowo projektowanych obiektów skutkować mogą istotnymi błędami na etapie projektowania i wykonawstwa tych obiektów. Sama obecność konstrukcji fortyfikacyjnych z reguły uwzględniana jest na każdym etapie realizacji inwestycji, niekiedy jednak pomijane są uwarunkowania geotechniczne będące skutkiem przekształcenia terenu w otoczeniu budowli fortyfikacyjnych. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ nieuwzględnienia w rozpoznaniu geotechnicznym bliskiego sąsiedztwa zamku w miejscowości Kórnik na warunki posadowienia pomostu w pobliskim jeziorze. Wskazano na powody nadmiernych osiadań podpór palowych oraz przedstawiono sposób naprawy zaistniałej sytuacji.
EN
Defensive walls, moats representing the fortifications of old historic buildings as well as underground bunkers and bombs adits already in modern times are the elements of infrastructure, which omitted in the analysis of foundation conditions of the newly designed objects may result in significant errors during the design stage and execution of theese facilities. The very presence of fortified constructions is usually taken into consideration at every stage of the investment execution, however sometimes the geotechnical conditions resulting from the transformation of the area in the surroundings of fortified buildings are overlooked. At this work an influence of the failure to consider was described in geotechnical recognition the close neighbourhood of the castle in the town Kórnik on the foundation conditions of the pier in the nearby lake. The reasons of excessive settlements of piles supports were indicated and a manner to correct the occured situation was presented.
5
Content available Wewnątrz - zewnątrz domu
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z rekreacją, występującą w przestrzeniach architektonicznych jednorodzinnych domów zlokalizowanych w krajobrazie w terenach poza miastem. Funkcja wypoczynku odgrywa w przestrzeni domu wolno stojącego bardzo ważną rolę, ponieważ związana jest na co dzień z życiem rodziny. Artykuł prezentuje trzynaście nagrodzonych projektów architektoniczno-urbanistycznych studentów drugiego roku wykonanych w roku akademickim 2015/2016 w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pokazują, zdaniem autora, tęsknotę do zamieszkania w naturalnym środowisku, w otoczeniu łąk, lasów, jezior, gór, mórz etc. w odosobnieniu, ciszy i spokoju. Dążenia i marzenia mieszkańców do bycia na co dzień z naturą znajdują swoje odbicie w projektowaniu oraz realizacji miejsc zamieszkania w środowisku mieszkaniowym wzajemnie ściśle powiązanym ze środowiskiem przyrodniczym.
EN
The paper discusses the issues tied with recreation in the architectural spaces of single-family detached houses located within the landscape outside of cities. Recreation plays a very important role in the space of a single-family detached house, as it is tied with the everyday life of a family. The paper presents thirteen award-winning architectural and urban designs developed by second year students during the 2015/2016 academic year, developed at the Chair of the Housing Environment of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology. According to the author’s opinion, they illustrate the yearning for a life in a natural environment, surrounded by meadows, forests, lakes, mountains and seas, in isolation, peace and quiet. The efforts and dreams of inhabitants who want to be surrounded by nature every day have been reflected in the design and construction of residential areas in a housing environment that is strictly and mutually tied with the natural environment.
6
Content available Rekreacja w małych zespołach mieszkaniowych
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem miejskich przestrzeni rekreacyjnych małych zespołów mieszkaniowych. Rekreację nal eży zaliczyć do ważniejszych funkcji obok mieszkania siedlisk ludzkich, ponieważ w znaczący sposób wpływa na utrzymanie optymalnej kondycji fizycznej i psychicznej człowieka oraz jego zdrowia. Artykuł prezentuje trzynaście nagrodzonych projektów architektoniczno-urbanistycznych studentów drugiego roku wykonanych w roku akademickim 2015/2016 w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pokazują one zdaniem autora różnorodność poszukiwań i eksperymentów w kształtowaniu funkcjonalno- przestrzennym zdrowego środowiska mieszkaniowego. Cechą oryginalnych kreacji i wizji jest dążenie do uzyskania wzajemnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych mieszkania, domu oraz zespołu mieszkaniowego ze środowiskiem przyrodniczym stwarzającym optymalne warunki do rekreacji.
EN
The paper discusses the problems tied to the shaping of urban recreational spaces of small residential complexes. Recreation needs to be acknowledged as belonging to a set of important functions of human settlements, apart from that of providing housing, as it considerably influences the maintaining of the optimal physical and mental condition of man, as well as his health. The paper is a presentation of thirteen award winning architectural and urban designs that were developed by students within the academic year 2015/2016 at the Chair of the Housing Environment of the Faculty of Architecture at the Cracow University of Technology. In the opinion of the author, they illustrate the diversity of pursuits and experiments in the shaping of a healthy housing environment in terms of function and space. One quality of these original creations and visions is the pursuit of achieving the mutual interconnectedness of the functional and spatial relationships of apartments, homes and housing complexes with the natural environment that creates optimal conditions for recreation.
PL
W pracy przedstawiono metodę analizy obrazu w celu jakościowej oceny promieniowania odbitego od elementów otaczającej zabudowy. Omówiono teoretyczne podstawy dystrybucji światła dziennego i podstawy techniki fotometrycznej. Zaproponowano metodę oceny dokonanej na podstawie zdjęć wykonanych z użyciem wybranych filtrów wraz geometrycznym podziałem obrazu. Problem zilustrowano na przykładzie wybranych układów zabudowy analizując wpływ otoczenia na ilość i barwę światła docierającego do płaszczyzn skierowanych odpowiednio na wschód oraz zachód. Dzięki zaproponowanej technice możliwe jest określenie udziału poszczególnych składowych promieniowania widzialnego w pasmach RGB.
EN
A photometric technique was developed and discussed to determined daylight distribution and its interaction with complex urban environments. The proposed method allow to estimate visual irradiance in 3 main color channels RGB reaching the surface of considered. Registered values of irradiance can be averaged for selected area of images effects on the assumed surface with different angle of occurrence. Based on this data the effect of surrounding objects, natural or otherwise, are given on to better represent microclimate effects.
PL
Niniejsza praca jest próbą pokazania wpływu kontekstu miejsca na kompozycję urbanistyczno-architektoniczną. Kompozycja kiedyś charakterystyczna dla danej epoki/stylu, dziś nabiera szerszego znaczenia. Może być reakcją na otoczenie. Autor na wybranych przykładach pokazuje, w jaki sposób można "czerpać" z otoczenia przy "komponowaniu" nowego dzieła i jak wpływa to na cały proces twórczy oraz postać ostateczną architektury.
EN
This work is an attempt to show the influence of context of the place on urban and architectural composition. The composition once characteristic of a given period/style, now takes on a broader meaning. It may be a reaction to the surroundings. The author, on selected examples, shows how we can "benefit" from the surroundings while "composing" a new work and how it influences the whole creative process and the final form of the architecture.
9
Content available remote Wpływ hałasu lotniczego na warunki zamieszkania
PL
Hałas lotniczy, który składa się z pojedynczych zdarzeń akustycznych, jest bardziej dokuczliwy niż wszystkie inne rodzaje hałasu komunikacyjnego. Oceniając jego wpływ na warunki zamieszkania, należy uwzględnić równoważny poziom dźwięku oraz wartości maksymalne i liczbę zdarzeń występujących w okresie odniesienia. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę określania średniego maksymalnego poziomu hałasu lotniczego w oparciu o dane zawarte na mapach akustycznych. Przedyskutowano również możliwość oceny izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej w skali całego roku, z uwzględnieniem okresów, w których okna są zamknięte i otwarte.
EN
Aircraft noise, which is composed of a number of intermitted acoustic events, is more annoying than any other transportation noise. When assessing its impact on living conditions in residential areas the long term equivalent sound level should be considered as well as the maximum noise levels and the number of events. A simplify method for evaluation of an average maximum aircraft noise level is proposed based on a strategic noise map data. Possible evaluation and assessment of an external wall total sound insulation referring to thewhole year, taking account of periodswith open and closed windows, is also discussed.
10
Content available Dom - otoczenie - wnętrze
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kształtowaniem jednorodzinnych domów wolnostojących w przestrzeniach miejskich gdzie dom – otoczenie – wnętrze stanowią triadę wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych związanych z jakością zdrowego i zrównoważonego środowiska mieszkaniowego człowieka. Autor przedstawia założenia ideowe związane z poszukiwaniem humanistycznych współczesnych form zamieszkania w silnych relacjach z naturą. "Dom w krajobrazie" – taki temat otrzymali studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Celem było między innymi poszukiwanie niekonwencjonalnych wizji i oryginalnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych domów na miarę możliwości technologicznych drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł prezentuje piętnaście najlepszych nagrodzonych studenckich projektów wolnostojących domów mieszkalnych. Projekty zawierają indywidualne kreacje kształtowania przestrzeni zamieszkania człowieka, a także poszukiwania związków architektury jednorodzinnej z różnorodnym otoczeniem, szczególnie krajobrazowym. Prezentowane domy w krajobrazie realizują marzenia do zamieszkania w środowisku pięknym w harmonii z zielonym otoczeniem – naturą.
EN
The article focuses on issues connected with shaping one-family detached houses in urban spaces, where house – surroundings – interior constitute a triad of mutual functional and spatial relations connected with the quality of a healthy and sustainable housing environment of man. The author presents the conceptual assumptions relating to searching for contemporary humanistic forms of occupying a residence in close relations with nature. "House in Landscape" – this was a topic given to students of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Silesia in the Chair of Housing Environment. The objective was, without limitations, to search for unconventional visions and original functional and spatial solutions of houses that would correspond to the technological opportunities of the second decade of the 21st century. The article presents fifteen best awarded designs of residential detached houses, developed by students. The designs contain individual creations of shaping residential space of man, as well as searching for relations of one-family architecture with various types of surroundings, especially with landscape. The presented houses in landscape constitute a fulfilled dream to live in a beautiful environment, in harmony with green surroundings – nature.
EN
Complex near surface conditions sometimes provide unresolving challenge to traditional seismic processing. This kind of conditions may take place for example if high level of noises is combined with high amplitude variations of velocities in the upper part of section. This may be often met in permafrost areas with thawing zones and in mountain areas. Two main specific procedures from High Definition Seismic (HDS) technology are applied to fit these challenges. One is iterative wave field analysis instead of usually applied detection of signals among noises and the other is "Polycor" static correction method with high resistance to noises. The examples are shown for low frequency static shifts for mountain relief and midi frequency static shifts for thawing zones in permafrost surroundings. In the first case static shifts with period of 20 km were determined and in the second one amplitude of static shifts with period of about 0,5 km was about 60 ms. As the results of wave field analysis with iterative adjustment of different types of noises and useful signals reliable reflections were detected in original seismograms with high level of noises and high amplitude midi frequency static shifts were reliably determined. Coherent velocity analysis showed that signal to noise ration was increased more than ten times. The HDS section obtained compared to traditional processing technology showed better correlation of reflection boundaries in full time range, reliable structural positioning of productive well and reasonable positioning of projected well.
PL
Cmentarze stanowią jedną z najcenniejszych form dziedzictwa kulturowego. Współcześnie odzwierciedlają także poziom tolerancji i wrażliwości obecnego pokolenia w stosunku do innych kultur czy narodowości. Dotyczy to między innymi nieczynnych już cmentarzy poniemieckich, które na ziemiach Wielkopolski są licznie jeszcze spotykane. Dziś, zdecydowana większość cmentarzy poewangelickich jest nie tylko zaniedbana, ale także zniszczona w wyniku świadomej działalności okolicznych mieszkańców i zaniedbania lokalnych władz. Tylko nieliczne cmentarze dawnych niemieckich osadników, których kultura jest przecież częścią naszej historii, są uporządkowane lub w ich miejscu postawione zostały obeliski upamiętniające dawne przeznaczenie miejsca. Część z nich, na przykład w Poznaniu, już nie istnieje. W pracy zajęto się badaniami 6 poznańskich parków przekształconych z cmentarzy ewangelickich oraz 2 dawnymi cmentarzami poniemieckimi, przedstawionymi jako pozytywny przykład działań zmierzających do ich zachowania.
EN
The cemeteries are one of the most valuable forms of cultural heritage. Nowadays they reflects the level of tolerance and sensitivity of current generations in relation to other cultures or nationalities. That refers to already inactive former German cemeteries, which were common in the region of Wielkopolska. Today, the vast majority of the post‐protestant cemeteries is not only neglected, but also damaged as a result of deliberate negligence of local residents or local authorities. Only a few cemeteries of the old German settlers, who are the part of our history, are arranged or the monuments commemorating the former designation of those places were risen. Some of those cemeteries, for example in the city of Poznań, no longer exist. The paper presents the results of the research conducted both in six post‐protestant cemeteries in the city of Poznan as well as in two post‐evangelical cemeteries, presented as a positive example of the efforts to preserve them.
15
Content available remote Współczesne rozważania na temat architektury : formy i jej otoczenia
PL
Ze względu na liczne głosy sprzeciwu pochodzące z ust światowej sławy architektów wobec systemowości architektury słuszne wydaje się stwierdzenie, że jej zdefiniowanie jest bardzo trudne, a nawet w dużej mierze niemożliwe. Realne natomiast jest określenie elementów szczególnie ważnych dla jej analizy. To między innymi forma i jej otoczenie, a także funkcja i przeznaczenie tej formy.
EN
Considering numerous dissentient voices coming from the mouths of some world-famous architects against the systematization of architecture, the opinion that it is very difficult or even - to a large extent - impossible to define it seems valid, whereas determining elements which are especially important for analyzing it is feasible. It includes a form with its surroundings as well as the function and the intended use of this form.
17
Content available Wokół domu
18
Content available remote Przestrzenie sakralne w środowisku mieszkaniowym
EN
Podlaska Land is situated on the verge of a junction sharing Polish, Belarusian and Ukrainian culture, which makes it a multi-cultural and multi-national region. The orthodox community is concentrated, almost 100%, in the south-eastern part of the Voivodeship in the area of five districts: Hajnowski, Bielski, Siemiatycki, Białostocki and Sokólski. In recent years many new Orthodox churches have been built and new ones are being built now. The surroundings of these churches is unrecognizable and seldom can be identified with a particular temple. Lacking most of all structural connection among a temple, its architectonic and religious function and closest nature and landscape. The aim of the work was to elaborate a conceptual project of management of the area around the orthodox church of Dormition of the Virgin Mary in the city of Bielsk Podlaski. In the elaborated concept of arrangement of the surrounding of the orthodox church, plants traditionally planted by Orthodox churches, symbolism of numbers, colours and geometrical figures were taken into consideration. The motive of a circle, which is a symbol of God and as a main composition element is repeated in various places in forms of an arch and semicircle, was used in the whole concept of the church surroundings.
20
Content available remote Termalne badania otoczenia drogi startowej
PL
W procesach zimowego utrzymania lotnisk oraz bezawaryjnego działania lotnictwa należy wykorzystać termiczny sposób badania nawierzchni startowych oraz ich otoczenia (a także dróg dojazdowych). Pomiary teledetekcyjne są niezbędne do określania warunków stanu dróg startowych i parametrów meteorologicznych, a szczególnie do diagnozowania groźnych dla lotnictwa zjawisk pogodowych na podstawie baz danych środowiskowych. Wykorzystanie tych pomiarów pozwoli modelować przyszły stan nawierzchni lotnisk, jak również opracowywać metodyki ich prognozowania niezbędne dla działań lotnictwa i transportu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.