Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water supply network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Pandemia COVID-19 spowodowała, że obiekty użyteczności publicznej zostały zamknięte. Sieć wodociągowa, dotąd regularnie używana, stała się bezużyteczna. Sytuacja taka staje się groźna, gdy chodzi o wzrost ryzyka bakteriologicznego, przy wychodzeniu z fazy "lockdown" do normalnego funkcjonowania i użytkowania budynków.
EN
The aim of this paper was to present the current state and the need for development of the sanitary infrastructure in the communes of the Ryki District located in the Lublin Voivodeship. The Ryki District encompasses 1 urban Commune – Dęblin, 1 urban-rural Commune – Ryki and 4 rural communes: Kłoczew, Nowodwór, Stężyca and Ułęż. The paper is based on the data from the surveys conducted in all the afore-mentioned communes in 2016. In the whole district on average 71.3% of the population used the water supply network, while 42% of the inhabitants were able to discharge wastewater to the sewage system. Within the area of the Ryki District, 5 collective wastewater treatment plants with a capacity exceeding 5 m3/d functioned in 2016. The households which were not connected to the sewage network discharged wastewater mainly to non-return tanks. About 440 household sewage treatment plants were found in the surveyed communes. The overwhelming majority of such small objects in the discussed district were activated sludge systems (92%). The research carried out in 2016 proved a strong need to develop the current state of the sanitary infrastructure in the Ryki District. A particular emphasis should be placed on the wastewater management by connecting the inhabitants of urban areas to a joint sewage disposal system. Ecological awareness must be raised so as to encourage people to invest in household wastewater treatment plants, which should be used in the areas with scattered development.
PL
Przedmiotem pracy jest porównanie technologii dla zadania w zakresie modernizacji stalowego wodociągu DN600. Do analizy przyjęto do porównania cztery warianty wykonania modernizacji wodociągu: I – Swagelining, II – Relining długi, III – Cementowanie oraz IV – Rękaw elastyczny. Dokonany wybor technologii dla przedmiotowego zadania, został podjęty z uwzględnieniem parametrow charakteryzujących każdą z metod: kosztów wykonania, terminu realizacji, ingerencji w otoczenie. Jako najbardziej optymalną spośród porównywanych technologii wybrano technologię zabezpieczenia wodociągu poprzez cementowanie. Technologia polega na pokryciu wewnętrznej powierzchni istniejącego wodociągu stalowego zaprawą cementową. Wybrana technologia wydaje się być najlepszą spośród porównywanych w zakresie modernizacji analizowanego wodociągu z uwagi na stan techniczny wodociągu i jego możliwości wytrzymałościowe w okresie planowanej eksploatacji. Metoda ta pozwala na osiągnięcie wszystkich z założonych celów przeprowadzenia modernizacji. Zapewnia szczelność, poprawę hydrauliki, zabezpiecza wodociąg antykorozyjnie. Jest metodą najtańszą spośród porównywanych i jednocześnie najmniej skomplikowaną. Metoda ta charakteryzuje się również najkrótszym czasem realizacji.
EN
The aim of this work is the technology comparison for the modernization of the DN600 steel water supply. In the analysis, four variants were adopted to modernize the water supply system: I – Swagelining, II – Long relining, III – Cementing and IV – Flexible sleeve. The choice of technology was made taking into account the parameters characterizing each of the methods: execution costs, completion date, interference with the environment. The most optimal of all compared technologies, securing the water supply through cementing technology was selected. The technology is based on covering the inner surface of the existing steel water supply with cement mortar. The selected technology seems to be the best among those compared in the modernization of the analyzed water supply system due to the technical condition of the water supply and its endurance capabilities in the period of planned operation. This method allows to achieve all assumed modernization goals. It ensures tightness, improvement of hydraulics, protects the water supply against corrosion. It is the cheapest and the least complicated method. It also has the shortest implementation time.
PL
Na podstawie danych zawartych w opracowaniu GUS „Ochrona środowiska 2019” omówiono charakterystykę wód w Polsce. Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie. Jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za gospodarowanie wodami w regionie wodnym są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). Przedstawiono dane i bilanse zasobów wód powierzchniowych oraz zasoby eksploatacyjne wód podziemnych. Największy udział w poborze wody (69%) przypadał na cele produkcyjne, a na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej wynosił 21,5%. Produkcja wody przez zakłady wodociągowe w 2018 r. oparta była głównie o zasoby wód podziemnych (73%, tj. 1552,2 hm3), które są zdecydowanie lepszej jakości. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności było zróżnicowane w poszczególnych województwach i miastach. Omawiając gospodarowanie wodą w sieci wodociągowej przedstawiono długość sieci wodociągowej rozdzielczej (307 690,4 km), liczbę przyłączy do budynków mieszkalnych (5 682,4 tys.) oraz zużycie wody dostarczanej przez sieć wodociągową w gospodarstwach domowych w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca (33,3 m3/rok). Wartości te zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat.
EN
The data derived from the work by the Statistics Poland entitled “Environment 2019” provided a basis for discussing the characteristics of water resources in Poland. Water resources management takes into account the division of the country into river basin districts, water regions and drainage basins. Regional Water Management Boards (Polish: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW)) are the organizational units responsible for water management in the water region. Data and balance of surface water resources (by RZGW) were presented, as well as exploitable underground water resources. The largest share in water intake (69%) was for production purposes, whereas 21.5% was for the operation of the water supply system. In 2018 water production by municipal waterworks was mainly based on groundwater resources (73%, i.e. 1552.2 hm3), which are of far better quality. Water consumption for the needs of the national economy and population varied in individual voivodships and cities. The discussion on water management in the water supply network included the length of water supply distribution network (307690.4 km), the number of connections to residential buildings (5682.4 thousand units) and the consumption of water supplied by the water supply network in households in Poland per one inhabitant (33.3 m3/year). These values have been changing over the course of recent years.
PL
Przeprowadzona przez autorów analiza obejmowała ocenę kosztów budowy i renowacji rurociągu stalowego DN 100 o długości 1 km. Projektowany rurociąg PEHD DN 110 SDR 17, odcinki boczne włączone do projektowanego o średnicach: DN 80, DN 63 i DN 50 oraz projektowane przyłącza DN 32. Dodatkowo w analizowanej sieci zabudowane są trzy hydranty przeciwpożarowe. Z analizy całkowitych kosztów wynika, że najdroższą w tym przypadku metodą jest wykonanie natrysku polimocznika 3M Scotchkote Liner 2400, a najtańsze rozwiązanie to budowa nowego rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD. Koszty wykonania natrysku polimocznika stanowią 117% wartości robót wykonywanych tradycyjnie, natomiast koszty budowy rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD wynoszą odpowiednio 76 i 83% wartości robót przeprowadzonych metodą wykopową.
EN
The analysis included assessment of the construction and renovation costs of a 1 km long DN100 steel pipeline. The proposed PEHD DN 110 SDR 17 pipeline, side sections included in the designed pipeline with diameters: DN 80, DN 63 and DN 50 and the proposed DN32 connections. In addition, three fire hydrants were installed in the network under analysis. The analysis of the total costs shows that the most expensive method in this case is spraying 3M Scotchkote Liner 2400 polyurea, and the cheapest solution is the construction of a new pipeline using HDD controlled drilling. The cost of spraying polyurea accounts for 117% of the value of works performed traditionally, while the costs of constructing a pipeline using the HDD controlled drilling method are 76% and 83% of the value of excavation works, respectively.
EN
The paper presents the current state of water supply and sewerage infrastructure and the need for its expanding in Radzyń district. The district is located in the northern part of Lublin Voivodeship in Poland. The following communes belong to Radzyń district: the municipal commune of Radzyń Podlaski and 7 rural communes: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń. The data show that the water supply network in Radzyń district is well developed. The most significant percentage of the population using the water supply network has the rural commune of Radzyń Podlaski – 99.9%, while the smallest, commune Komarówka Podlaska – 54.5%. The survey showed that there was a very large disproportion between the development of the sewerage and water supply systems. The largest percentage of the population using the sewerage network has the municipal commune of Radzyń Podlaski – 99.7%. The smallest percentage of users of collective sewage disposal systems was recorded in the rural commune of Radzyń Podlaski (7.2%). The commune of UlanMajorat does not have a sewerage system. The survey conducted in 2016 shows that 8 collective wastewater treatment plants operated in Radzyń district at that time. The total capacity of the treatment plants is over 5,300 m3/d. In 2016, Radzyń district had about 1,000 household wastewater treatment plants. The presented data show that the condition of the sanitary infrastructure in rural communes of Radzyń district is unsatisfactory and requires the investment activities mainly aimed at expanding collective sewage disposal and treatment systems as well as developing a network of household wastewater treatment plants.
EN
The aim of this paper was to present the current state and the need for development of the sanitary infrastructure in the communes of the Bialski District located in the Lublin Voivodeship. The Bialski District encompasses 2 urban communes: Miedzyrzec Podlaski and Terespol and 17 rural communes: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszcząc, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice and Zalesie. The present paper uses the data from the surveys conducted in these communes in 2016. On average, 79.2% of the population used the water supply system in the surveyed communes, while 39.4% of the inhabitants had the possibility of discharging wastewater to the sewerage system. In the area of the communes, there were 20 collective, mechanical and biological wastewater treatment plants with a capacity exceeding 5 m3/d. The households which were not connected to the wastewater network, discharged wastewater mainly to non-return tanks. In the surveyed communes, there were 4437 household wastewater treatment plants. Most of them (above 80%) were the systems with infiltration drainage, which do not ensure high efficiency of pollutants removal and may even contribute to the degradation of the groundwater quality. In order to solve the existing problems of wastewater and water management occurring in the communes where the Bialski District is located, it is necessary to further develop collective wastewater systems and equip the areas characterized by dispersed housing with highly efficient household treatment plants, e.g. constructed wetlands.
EN
The subject of the paper is the Bialystok water supply network. The studies on the Bialystok water supply network are aimed at identifying new, more rational ways of operation (decreasing the pressure value) and defining the conditions for expansion and modernization of the water supply network, with the particular system analysis as a part of identifying the most dangerous places on the network. The increase of requirements concerning the quality and the time of realisation in the scope of the design studies requires the introduction of computer technology in calculations. The work presents the processes based on mapping and refinement of specific conservative states of the water distribution system (SDW), using mathematical modelling taking into account the latest available computer techniques.
PL
Jedynym właścicielem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. jest powstały w 1991 roku Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”. Jest on tworzony przez trzy gminy: Chrzanów, Trzebinia i Libiąż, które zamieszkałe są przez ok. 100 tys. mieszkańców.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny i rodzaje awarii opisywane w literaturze. Zaprezentowano jednostkowe wskaźniki intensywności uszkodzeń do oceny stopnia awaryjności systemów dystrybucji wody. Przywołano wartości graniczne wskaźnika intensywności uszkodzeń do oceny stopnia awaryjności badanego systemu oraz wartość średnią dla Polski. Zdefiniowano obszar badawczy obejmujący województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Obszar badawczy dobrano z uwagi na charakterystykę historycznych podstaw powstania i rozwoju systemów dystrybucji wody na obszarze badawczym oraz zbliżone warunki topograficzne i klimatyczne w porównaniu do reszty kraju. Przeprowadzono analizę wartości wskaźnika intensywności uszkodzeń sieci wodociągowych w powiatach obszaru badawczego oraz dokonano analizy uzyskanych wartości w poszczególnych województwach. Do porównania uzyskanych wyników w stosunku do wartości średniej dla Polski, zdecydowano się użyć wartości środkowej wyników z uwagi na liczne wartości ekstremalne zawyżające uzyskane wartości średnie wskaźnika intensywności uszkodzeń na obszarze badawczym.
EN
The article presents the causes and types of failure described in the literature. Unit indicators of damage intensity for assessing the degree of failure of water distribution systems are presented. The article refers to the limit values of the damage intensity index for assessing the failure rate of the examined system and the average value for Poland. A research area was defined covering the Pomeranian, Warmian-Masurian and West Pomeranian Voivodships. The research area was selected due to the characteristics of the historical foundations for the establishment and development of water distribution systems in the research area, and similar topographic and climatic conditions compared to the rest of the country. An analysis was made of the value of the indicator of intensity of water supply network damage in poviats of the research area and an analysis of values obtained in individual voivodships was carried out. To compare the results obtained in relation to the average value for Poland, it was decided to use the median value of the results due to the numerous extreme values exceeding the obtained average values of the damage intensity index in the research area.
EN
In 2017, the analysed enterprise ZPWiK (Zabrzańskie Enterprise of Water Supply Network and Sewage System) operated the water supply network of 486.3 km length, constructed mainly (in 76.3%) from PE-DH ( polyethylene of high density). The age of as much as 85% of the network is up to 20 years old. The most of failures in water supply network is caused by a corrosion of steel pipelines and the conducted constructional work. It is followed from the studies that the failure frequency is systematically decreasing: from 2.33 failures/km in 2012, to 1.76 failures /km in 2017. The majority of the occurring failures are removed during up to 8 hours but we may observe that since 2015, the number of more difficult failures, being removed during longer period than 13 hours, has been successively increased. In spite of a high failure frequency, the level of losses is relatively low and is decreased from 11.36% in 2012 to 8.75% in 2017, what in comparison to the data of IGWP (Economic Chamber “Polish Water Supply Network”) is a very good result. The obtained good effects are connected with the renewal of the network materials, purchase and utilization of new equipment for finding out and recovery of the failures and constantly developed and analysed monitoring of work as well as the pressure reduction in the water supply network.
PL
Analizowane przedsiębiorstwo ZPWiK eksploatowało w 2017 sieć wodociągową o długości 486,3 km wykonaną głownie bo w 76,3% z PEHD i aż 85% stanowią sieci o wieku do 20 lat. Większość awarii w sieci wodociągowej spowodowana jest korozją przewodów rur stalowych i pracami budowlanymi. Z badań wynika że awaryjność ulega systematycznemu obniżeniu z 2,33 w 2012 do 1,76 w 2017 awarii/km rok. Większość awarii jest usuwana w czasie do 8 godzin, ale można zaobserwować że od 2015 roku sukcesywnie rośnie liczba trudniejszych awarii usuwanych w czasie dłuższym niż 13 godzin. Mino dużej awaryjności poziom strat jest stosunkowo niski i ulega obniżeniu z 11,36% w 2012 do 8,75% w 2017, co w porównaniu z danymi IGWP jest wynikiem bardzo dobrym. Uzyskiwane dobre efekty mają związek z odnową materiałów sieci, z zakupem i wykorzystaniem nowego sprzętu do lokalizowania i usuwania awarii oraz ciągłym rozbudowywanym i analizowanym monitoringiem pracy jak również redukcji ciśnienia w sieci wodociągowej.
EN
Based on operational data concerning the dates of failure of the water supply network, a mean time to failure was performed. The calculations were performed for the main network, distribution network and water supply connections. The hypothesis about exponential working time between failures was verified using the Pearson test (χ2). The presented analyses provide an attitude of further analyses related to modelling the work of renovation and repair teams, associated with the selection of their appropriate number, and also to ensure the required level of safety and reliability of water supply to the consumers.
PL
W oparciu o dane eksploatacyjne dotyczące dat powstawania awarii sieci wodociągowej przeprowadzono analizę czasu pracy między uszkodzeniami. Obliczenia wykonano dla sieci magistralnej, rozdzielczej oraz przyłączy wodociągowych. Zweryfikowano postawioną hipotezę o wykładniczym czasie pracy między uszkodzeniami, wykorzystując test Pearsona (χ2). Przedstawione analizy dają postawę dalszych analiz związanych z modelowaniem pracy brygad remontowo-naprawczych związany z doborem odpowiedniej ich liczby zapewniając przy tym wymagany poziom bezpieczeństwa i niezawodności dostawy wody do konsumentów.
14
Content available remote Bayesian inference in the analysis of the failure risk of the water supply network
EN
One of the basic subsystems of the collective water supply system is the water distribution subsystem which has a direct impact on the reliability and safety of water supply to consumers. Failures of water pipes may cause water losses (leaks), interruptions in the water supply to consumers and can be the cause of secondary water pollution in the water supply network. It was proposed to use Bayesian inference to locate failures on the water supply network and to determine a posteriori probability of water network failure. It was found that the conditional probability of distribution water supply network failure is definitely higher than the conditional probability of home connections failure. The research results should be used by the water supply company during the development of an operational strategy for the renovation and modernization of the water supply network.
PL
Jednym z podstawowych podsystemów systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest podsystem dystrybucji wody, który ma bezpośredni wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo dostawy wody do odbiorców. Awarie przewodów wodociągowych mogą powodować zarówno straty wody (wycieki), przerwy w jej dostawie do konsumentów oraz mogą być przyczyną wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej. W pracy zaproponowano wykorzystanie wnioskowania bayesowskiego do lokalizacji awarii na sieci wodociągowej oraz do wyznaczenia prawdopodobieństwa „a posteriori” uszkodzenia danego rodzaju sieci. Stwierdzono, że prawdopodobieństwo warunkowe uszkodzenia przewodów rozdzielczych jest zdecydowanie wyższe niż prawdopodobieństwo warunkowe uszkodzenia podłączeń domowych. Wyniki badań powinny zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwo wodociągowe podczas opracowywania strategii eksploatacyjnej dotyczącej renowacji oraz modernizacji sieci wodociągowej.
15
Content available remote Co się stało w tunelu pod Wisłą w Warszawie?
PL
W Warszawie doszło do awarii rurociągów ściekowych znajdujących się w tunelu pod dnem Wisły. Są one elementami układu przesyłowego największej w Europie oczyszczalni - OŚ Czajka. Obecnie nieczystości z lewobrzeżnej części stolicy transportowane są tymczasowym rurociągiem, trwają też ustalenia dotyczące ostatecznych przyczyn awarii.
PL
W artykule określono wpływ stosowania silnych utleniaczy w technologii uzdatniania wody na powstawanie ubocznych produktów dezynfekcji. Przedmiotem badań były wody pobierane z czterech zakładów uzdatniania wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie oraz z wybranych punktów sieci wodociągowej. Analizie poddano wybrane wskaźniki jakości wody (chlor wolny, sumę chloranów(III) i chloranów(V) oraz sumę trihalometanów) po procesie uzdatniania w latach 2011–2017. Z przeprowadzonych badań wynika, że stężenie chloru wolnego w sieci wodociągowej malało w miarę wzrostu odległości od zakładu uzdatniania. Zależność tę stwierdzono w 19 z 28 punktów poboru wody. Analizując średnioroczne stężenia chloru wolnego w wodzie wodociągowej, zauważono, że najwyższe wartości w badanych punktach występowały w 2011 r. W pozostałych latach obserwowano spadek tego wskaźnika. Z przeprowadzonej analizy wynika, że produkty uboczne dezynfekcji wody nie przekraczały dopuszczalnych norm.
EN
This paper specifies the effect of using strong oxidants in water treatment technologies on the formation of disinfection by-products. The study was developed by collecting water samples from four water treatment plants of the Municipal Water and Sewerage Company (MPWiK) in Krakow and at selected sampling points within the water supply networks. The analysis was comprised of selected indicators of water quality after the treatment process during the years of 2011–2017. From the carried-out investigation, it was concluded that the concentration of free chlorine in the water supply network concurrently decreased with increases in the distance from the treatment plant. This dependence was found in 19 out of 28 water supply points. While analyzing the annual average concentrations of free chlorine in the municipal water, it was noted that the highest values at the study points occurred in 2011. During the other years, decreases in this indicator were observed. This follows from the analysis that the water disinfection by-products did not exceed permissible limits.
PL
Aktualnie aplikacje GIS oraz współtworzące je bazy danych w coraz szerszy sposób są sukcesywnie wdrażane oraz wykorzystywane w przedsiębiorstwach wodociągowych nie tylko do ochrony zdrowia i życia konsumentów wody, lecz przede wszystkim w zarządzaniu infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa. Głównymi aspektami mającymi na celu uniknięcie potencjalnych negatywnych skutków w postaci braku dostawy wody, wynikających z funkcjonowania systemu wodociągowego, jest przede wszystkim rozległa znajomość struktury analizowanej sieci, jej poszczególnych obiektów, znajomość aktualnych parametrów pracy sieci, wiedza o stanie technicznym oraz wiedza o zdarzeniach niepożądanych w postaci awarii sieci wodociągowej skutkujące ograniczeniem dostaw wody do konsumenta. Pomocne w tym działaniu mogą być aplikacje GIS współpracujące z innymi systemami komputerowymi np. SCADA, systemem monitoringu czy coraz szerzej stosowanym modelem hydraulicznym sieci. Również istotną funkcją GIS, z punktu widzenia zarówno producenta wody jak i konsumenta, jest możliwość ewidencjonowania awarii sieci wodociągowych. Prowadzenie systematycznej ewidencji awarii przewodów wodociągowych, stanowi cenne źródło wiedzy i informacji dla operatora możliwe do wykorzystania w procesie planowania prac remontowo-naprawczych.
EN
Currently, GIS applications and co-creating data bases are increasingly being successively implemented and used in water supply companies, not only to protect the health and life of water consumers, but also in managing the network infrastructure of the company. The main aspects aimed to avoiding a potential, negative consequents such as lack of water supply, resulting from the operation of the water supply network, are definitely large knowledge about the structure of analyzed network, its par- ticular facilities, knowledge of actual network operation parameters, knowledge about technical conditions of the system and about the undesirable events (failures of water pipes) which may be a result as a restriction of water supply to water consum- er. It is difficult to imagine the operation of a water supply company without proper IT tools. GIS applications can cooperate with other computer systems, eg SCADA, a monitoring system or an increasingly used hydraulic model of the water network. Also an important function of GIS, from the point of view of both the water producer and the consumer, is the ability to record failures of water supply networks. Systematic failure record process, is a valuable source of knowledge and information for the water network operator in planning of renovation process. The main purpose of the article is to present the possibility of expanding the functionality of GIS with the failure record, presenting the advantages resulting from it, practical aspects directly affecting increase safety of water supply to its consumers in a selected water supply company.
PL
Analizowany system dystrybucji wody zaopatruje ponad 155 tys. mieszkańców, a jego długość wynosi 1470 km w tym 27 357 przyłączy wodociągowych. Sieć wodociągowa składa się w ponad 91% z tworzyw sztucznych, a przyłącza w 96% z PE HD. Średnia awaryjność poszczególnych materiałów wykazuje że 64% awarii powstaje na rurach stalowych, 26% na rurach z żeliwa szarego a tylko 4% na rurach z PE. W latach 2011 do 2017 liczba awarii wahała się od 377 do 271 na rok. Wskaźnik uszkodzeń sieci wodociągowej wynosił odpowiednio X = 0,26 - 0,13 uszk./km x rok, co pozwala określić jej stan techniczny jako dobry. Wdrożono GIS i podział sieci wodociągowej na strefy zasilania wraz z monitoringiem, który jest ciągle poprawiany i rozbudowywany, a już przynosi wiele korzyści w codziennej eksploatacji sieci. Obserwując straty wody w kolejnych latach widać sukcesywny spadek tej wartości z 10,72% w 2011 roku do 6,50 % w 2017 roku.
EN
In the analyzed PWiK, the water supply network consists of over 91% of plastics, and connections in 96% of PE HD. One can say that the analyzed network is very modern in respect with national conditions. The average failure rate of individual component shows that up to 64% of failures are generated on steel pipes, 26% on gray iron pipes and only 4% on PE pipes. In 2011-2017, the number of failures varied from 377 to 271 a year. The failure rate of the water supply network was X = 0.26 -0.13 damage/km x a year which allows to determine its technical condition as good. GIS was implemented and the water supply system was divided into supply zones with monitoring, which are constantly improved and extended, and already bring many benefits in the daily operation of the network. Observing water losses in the following years, we can see a gradual decrease in this value from 10.72% in 2011 to 6.5% in 2017.
PL
Na sieci wodociągowej zabudowa zaworów redukcji ciśnienia uzasadniona jest przede wszystkim wtedy, gdy parametry dostarczanej wody powodują występowanie ciśnienia, znacząco wykraczającego poza wymagany zakres. Takie rozwiązania najczęściej stosowane są w punktach zakupowych wody (sprzedawanej przez monopolistę) oraz w obszarach znacząco zróżnicowanych pod względem wysokości, w stosunku do źródła podawania wody. Zgodnie z prawem Pascala o statyce cieczy, w miejscach zlokalizowanych najwyżej, ciśnienie wody jest niższe, niż w obszarach zlokalizowanych niżej. Dlatego na początku sieci wodociągowej lub w miejscach specjalnie wytypowanych w zależności od sposobu funkcjonowania układu, wyznacza się obiekt budowlany, w którym przedsiębiorstwo wodociągowe realizuje proces obniżania ciśnienia za pomocą specjalistycznych urządzeń. Efektem tych działań jest obniżenie ciśnienia wychodzącego za reduktorem w stosunku do ciśnienia zasilającego obiekt. Główna determinanta działań przedsiębiorstw wodociągowych w tym zakresie, kończy się głównie na dostosowaniu ciśnienia do zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które w §114.1 wskazuje minimalny oraz maksymalny poziom ciśnienia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję oraz proces wdrażania kaskadowego układu zabudowy reduktorów ciśnienia w jednym z górniczych miast województwa Śląskiego.
EN
The installation of pressure reduction valves is justified primarily when the parameters of the water supplied cause a pressure in the water supply network, significantly exceeding the required range. Pressure relief valves are installed mainly at water purchase points (sold by a monopolist) and in areas markedly different in terms of height. According to Pascal's law, in places located at the highest points, the water pressure is lower than in areas located lower. Therefore, at the beginning, or in specially designated places, pressure relief valves are installed. The result of these actions is reducing the pressure coming out from the behind of the reducer in relation to the pressure supplying the object. In Poland, the level of minimum and maximum pressure is specified in the Ordinance of the Minister of Infrastructure, dated 12 April 2002, on technical conditions that should be met by buildings and their locations. In this study, I would like to present the concept and the process of implementing the cascaded pressure reduction system in one of the Silesian mining towns.
PL
Teza zawarta w uchwale Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r. (Sygn. Akt III SZP 2/16) wydaje się dość jednoznaczna: przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej; przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągowa w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.