Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city bus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy wykonano analizę testów drogowych stosowanych między innymi do badań nowo projektowanych układów napędowych autobusów miejskich. Został opracowany własny model trasy testowej autobusu na bazie jednego ze znormalizowanych cykli jazdy autobusu w warunkach miejskich oraz rzeczywistych danych zebranych na podstawie wielokrotnego przejazdu jedną z tras obsługiwanych przez komunikację miejską w jednym z największych miast w Polsce, między przystankami krańcowymi. Przeanalizowano pracę zasobników energii elektrycznej pod kątem wymagań odnośnie do zasięgu pojazdu (według potrzeb zakładu komunikacji miejskiej i uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych), trwałości i masy źródła energii, czasu potrzebnego na naładowanie źródła po cyklu bądź cyklach jazdy. Ze względów ekonomicznych poza obecnie najczęściej stosowanymi zasobnikami energii typu litowo-jonowego czy litowo-polimerowego, wzięto pod uwagę inne typy źródeł energii, mniej korzystne z punktu widzenia gromadzenia energii (z uwagi na masę). Celem pracy jest określenie charakteru pracy elektrycznego źródła energii oraz opracowanie wytycznych doboru parametrów źródła energii istotnych z punktu widzenia eksploatacji, a także analiza jego trwałości w zależności od założonych parametrów ruchu pojazdu komunikacji zbiorowej (autobusu) w warunkach miejskich. Ponadto praca ma na celu zwrócenie uwagi na inne technologie wykonania zasobników energii, niekiedy znacznie tańsze niż obecnie wykorzystywane, a w odpowiednich warunkach możliwe do zastosowania.
EN
The paper involved the analysis of road tests used for the research of newly designed drive systems of city buses. An own model of the bus test route was developed based on one of the standardized bus cycles in urban conditions and real data collected on the basis of multiple journeys by one of the routes, between end stops, served by public transport in one of the largest cities in Poland. The electric energy storages operate have analyzed taking in to account of the vehicle range requirements (according to the needs of the municipal transport plant and taking into account the current technical capabilities), durability and mass of the energy source, time needed to charge the source after the one cycle or driving cycles. For economic reasons, apart from currently the most commonly used lithium-ion or lithium-polymer type energy storage, other types of energy sources, less beneficial from the point of view of energy accumulating (mass), have been taken into account. The purpose of this paper is to determine of the electric energy source operating regime and develop guidelines for the selection of parameters of the source which are important from the point of view exploitation and analysis of its durability depending on the assumed parameters of the traffic of the public transport vehicle (bus) in urban conditions. In addition, the this paper purpose is to draw attention to other energy storage technologies, sometimes much cheaper than currently used, and in appropriate conditions possible to apply.
PL
W artykule przedstawiono testy drogowe stosowane między innymi do badań nowo projektowanych układów napędowych autobusów miejskich. Opracowano własny model trasy testowej autobusu na bazie jednego ze znormalizowanych cykli jazdy autobusu w warunkach miejskich oraz na rzeczywistych danych zebranych na podstawie wielokrotnego przejazdu między przystankami krańcowymi, na jednej z tras obsługiwanych przez komunikację miejską w jednym z największych miast w Polsce. Przeanalizowano pracę zasobników energii elektrycznej pod kątem: wymagań odnośnie do zasięgu pojazdu (według potrzeb zakładu komunikacji miejskiej i przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych), trwałości i masy źródła energii, czasu potrzebnego na naładowanie źródła po cyklu bądź cyklach jazdy. Rozważono zastosowanie akumulatorów wykonanych w innych technologiach niż obecnie najpopularniejsze litowo-jonowe czy litowo-polimerowe.
EN
Presented are road tests used, among other things, for research of newly designed drive systems of city buses. Developed was the authors’ own model of a bus test route basing on one of the standardized bus ride cycles in urban conditions and on real data collected during multiple rides between end stops on one of the public transport routes in one of the largest cities in Poland. Analysed is the electric energy storages operation taking into account requirements concerning the vehicle range (according to the needs of the public transport company and taking into account the current technical capabilities), durability and mass of the energy source as well as the time needed to charge the source after one cycle or many driving cycles. Considered is application of batteries made with technologies different from the most popular now Li-Ion or Li-Po ones.
3
Content available remote Technologia fotowoltaiczna autobusów miejskich zmniejszająca zużycie paliwa
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytwarzania energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu autobusu. Badania przeprowadzono na autobusie miejskim poruszającym się na różnych trasach w Lublinie. Autobus zaopatrzony został w panele fotowoltaiczne oraz układy pomiarowe. Na podstawie zarejestrowanych pomiarów obliczono stopień zmniejszenia produkcji energii elektrycznej pochodzących z paneli w stosunku do niezacienionego systemu fotowoltaicznego umieszczonego horyzontalnie na dachu Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
EN
The article presents the results of tests of electricity generation by photovoltaic panels installed on the city bus roof. The research was carried out on an urban bus travelling on various routes in the city of Lublin. The bus is equipped with photovoltaic panels and measuring systems. On the basis of the recorded measurements, a degree of reduction of electricity production from the panels was calculated in relation to an unmodified photovoltaic system placed horizontally on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering of the Lublin University of Technology.
PL
W pracy przedstawiono analizę rozruchu spalinowego silnika autobusu miejskiego w warunkach zmniejszającego się stopnia naładowania akumulatora rozruchowego. Obiektem badań był autobus miejski Solaris Urbino 12 wyposażony w silnik wysokoprężny Cummins o pojemności 6,7 dm3. Określono wpływ zmniejszającego się napięcia akumulatorowego na przebieg rozruchu.
EN
This paper presents an analysis of voltage and current characteristics of the battery during the start of the city bus internal combustion engine. The city bus Solaris Urbino 12 equipped with a diesel engine was tested. The battery's electrical parameters at different voltages were monitored during starting the engine. The influence of the decreasing start-up voltage on the battery parameters was determined and as a consequence leads to the reduction of the batteries life. In addition, the influence of voltage values on the start-up time and the influence on the value of the inrush current was presented.
PL
W pracy wykonano analizę testów drogowych stosowanych między innymi do badań nowoprojektowanych układów napędowych autobusów miejskich. Został opracowany własny model trasy testowej autobusu na bazie jednego ze znormalizowanych cykli jazdy autobusu w warunkach miejskich oraz rzeczywistych danych zebranych na podstawie wielokrotnego przejazdu jedną z tras obsługiwanych przez komunikację miejską w jednym z największych miast w Polsce, między przystankami krańcowymi. Przeanalizowano pracę zasobników energii elektrycznej pod kątem wymagań odnośnie zasięgu pojazdu (według potrzeb zakładu komunikacji miejskiej i uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych), trwałości i masy źródła energii, czasu potrzebnego na naładowanie źródła po cyklu bądź cyklach jazdy. Ze względów ekonomicznych poza obecnie najczęściej stosowanymi zasobnikami energii typu litowo-jonowego, czy litowo-polimerowego, wzięto pod uwagę inne typy źródeł energii, mniej korzystne z punktu widzenia gromadzenia energii (z uwagi na masę). Celem pracy jest określenie charakteru pracy elektrycznego źródła energii oraz opracowanie wytycznych doboru parametrów źródła energii istotnych z punktu widzenia eksploatacji oraz analiza jego trwałości w zależności od założonych parametrów ruchu pojazdu komunikacji zbiorowej (autobusu) w warunkach miejskich. Ponadto, praca ma na celu zwrócenie uwagi na inne technologie wykonania zasobników energii, niekiedy znacznie tańsze niż obecnie wykorzystywane, a w odpowiednich warunkach możliwe do zastosowania.
EN
The paper involved the analysis of road tests used for the research of newly designed drive systems of city buses. An own model of the bus test route was developed based on one of the standardized bus cycles in urban conditions and real data collected on the basis of multiple journeys by one of the routes, between end stops, served by public transport in one of the largest cities in Poland. The electric energy storages operate have analyzed taking in to account of the vehicle range requirements (according to the needs of the municipal transport plant and taking into account the current technical capabilities), durability and mass of the Energy source, time needed to charge the source after the one cycle or driving cycles. For economic reasons, apart from currently the most commonly used lithium-ion or lithium-polymer type energy storage, other types of Energy sources, less beneficial from the point of view of energy accumulating (mass), have been taken into account. The purpose of this paper is to determine of the electric energy source operating regime and develop guidelines for the selection of parameters of the source which are important from the point of view exploitation and analysis of its durability depending on the assumed parameters of the traffic of the public transport vehicle (bus) in urban conditions. In addition, the this paper purpose is to draw attention to other energy storage technologies, sometimes much cheaper than currently used, and in appropriate conditions possible to apply.
6
Content available remote Zagrzeb gospodarzem Bus Euro Testu 2018
PL
Od 1989 r. regularnie, co 2 lata, dziennikarze reprezentujący 21 redakcji pism autobusowych z całej Europy spotykają się w jednym z wybranych miast, aby wybrać autobus, któremu przyznana będzie prestiżowa nagroda International Bus of the Year. W bieżącym roku testy wybranych autobusów przeprowadzono w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu. Najlepszy z testowanych pojazdów otrzyma nagrodę, która zostanie wręczona podczas wrześniowych targów pojazdów użytkowych IAA Nutzfahrzeuge w Hanowerze.
PL
Komunikacja miejska jest podstawowym środkiem transportu w coraz bardziej zatłoczonych miastach. Niestety źródło zasilania autobusów miejskich – silniki spalinowe, powodują znaczącą emisję substancji szkodliwych spalin. Coraz więcej ich producentów stara się opracowywać technologie, które przeciwdziałają nadmiernej emisji substancji szkodliwych. Artykuł stanowi przegląd dostępnych technologii napędu i zasilania autobusów komunikacji miejskiej wykorzystujących alternatywne napędy i paliwa, funkcjonujących na rynku oraz przewidywanych rozwiązań, które za parę lat najprawdopodobniej będą szerzej oferowane. Zmniejszanie bowiem emisji substancji szkodliwych z sektora transportu, który odpowiadał za około 16% emisji CO2 z całej gospodarki w Polsce już w 2010 r., jest istotną kwestią.
EN
Public transport is the primary means of transport in an more and more crowded cities. Unfortunately, power source of citi buses - internal combustion engines, causing significant emissions pollutant from exhaust. More and more buses manufacturers are trying to develop technologies that prevent excessive exhaust emissions. The article is an overview of available drive technology and supply public buses using alternative drives and fuels, operating on the market and the solutions envisaged, which in a few years are likely to be more widely available. Reducing fact, emissions from the transport sector, which accounted for about 16% of CO2 emissions from the whole economy in Poland as early as 2010., is an important issue.
EN
The paper discusses the assessment of the exhaust emissions from heavy-duty vehicles following investigations under actual traffic conditions. The environmental characteristics presented thus far were mainly based on unit or road emissions. The paper presents an analysis of exhaust emissions referred to the harmful CO2, which was assumed as measure of correctness of the combustion process. The parameters determining this way are referred to as emission indexes. The research objects were 18-meter city buses fitted with three types of powertrains: conventional engine, hybrid (electric motor combined with a diesel engine) and a spark ignition engine fuelled with compressed natural gas (CNG). All buses were Euro V–EEV compliant. The measurements were performed according to the SORT 2 driving test procedure on the test route within the Poznan agglomeration. Investigations performed under actual traffic conditions allow a true assessment of environmental performance of a given research object because they cover a much greater engine operating parameter variability range compared to laboratory and homologation tests. The performed road tests and their analysis led to conclusions related to the applicability of the developed method of emission assessment based on emission indexes for vehicles fitted with different powertrains.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące oceny emisji zanieczyszczeń z pojazdów ciężkich na podstawie badań realizowanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Przedstawiane do tej pory charakterystyki ekologiczne silnikowych środków transportu opierały się przede wszystkim na emisji jednostkowej lub drogowej. W pracy przedstawiono analizę emisji związków toksycznych odniesioną do związku szkodliwego CO2, dla którego założono, że jest miarą poprawności realizacji procesu spalania. Wyznaczone w ten sposób parametry nazwano wskaźnikami toksyczności. Obiekty badawcze stanowiły osiemnastometrowe autobusy miejskie wyposażone w trzy rodzaje układów napędowych: konwencjonalny i hybrydowy z silnikami ZS, a także pojazd zasilany sprężonym gazem ziemnym z silnikiem ZI. Wszystkie autobusy spełniały normę Euro V–EEV. Pomiary wykonano zgodnie z procedurą testu jezdnego SORT 2 oraz na trasie badawczej w aglomeracji poznańskiej. Badania w warunkach rzeczywistej eksploatacji pozwalają dokonać rzetelnej oceny ekologiczności danego obiektu badawczego, ponieważ obejmują znacznie większy obszar zmienności parametrów pracy silników spalinowych w porównaniu z laboratoryjnymi testami homologacyjnymi. Wykonane badania drogowe i ich analiza pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących słuszności stosowania opracowanej metody oceny emisji zanieczyszczeń, bazującej na wskaźnikach toksyczności, dla pojazdów wyposażonych w różne rodzaje układów napędowych.
EN
This paper discusses the methodologies to investigate the efficiency of on-board electricity generation in the city bus. The research object, i.e. the Mercedes Conecto was tested under steady conditions. A chassis dynamometer, i.e. the MAHA LPS 3000 LKW provided the same conditions during the entire research. The paper presents the samples of the measurements performed at a single operating point of a given crankshaft speed and torque. This operating point was specified in line with the guidelines for the WHSC test. In our study, an electrical load was changed with an extra receiver, or a light bulb, at a fixed amount of fuel. The electrical loads were 0.4 kW, 1.6 kW and 2.8 kW. The research results enabled us to specify the amount of fuel to generate 1 kWh of electrical energy.
PL
W publikacji przedstawiono usprawnienie przebiegu trasy autobusu komunikacji miejskiej. Proces optymalizacji przeprowadzono na przykładzie konkretnego miasta, jakim jest Tczew. Opisano środki transportu, jakimi wykonywane są przewozy pasażerów w mieście. W części praktycznej dokonano analizy komunikacji miejskiej miasta Tczewa z uwzględnieniem popytu pasażerów na usługi komunikacyjne w przeciągu kilku lat. Zaproponowano zmianę trasy autobusu komunikacji miejskiej poprzez pas jezdni przeznaczony dla autobusów, pozwalający na skrócenie czasu przejazdu autobusów na trasie.
EN
The publication presents the improvement of the route bus public transport. The optimization process was carried out on the example of Tczew of city. It also includes a description of the means of transport, which are used by passenger in the city. The practical part focuses on the analysis of public transport on the example of Tczew city. An alternative bus route has been suggested using the bus only lane which makes the time of the journey shorter.
11
Content available Solaris podsumowuje jubileuszowy rok 2016
PL
Co roku w połowie lutego lider polskiego rynku autobusowego organizuje w Warszawie konferencję prasową podsumowującą miniony rok działalności. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki rynkowe firmy oraz nowości produktowe firmy Solaris, zajmującej od 14 lat pozycję lidera w sprzedaży autobusów w Polsce.
PL
W artykule omówiony został problem wymiany taboru autobusów miejskich na autobusy nowej generacji, z uprzywilejowaniem autobusów elektrycznych jako tych, które dają największe możliwości realnego ograniczenia emisji zanieczyszczeń na obszarach aglomeracji miejskich.
EN
The article discusses the issue of the replacement of public bus buses into new generation buses, with the privilege of electric buses as the ones that offer the greatest potential for real reduction of pollutant emissions in urban agglomerations.
PL
W artykule omówiono nowe ujęcie testów toksyczności spalin autobusów miejskich. Zaprezentowano testy odnoszące się do oceny zużycia paliwa przez autobusy, które dodatkowo wykorzystano do wyznaczenia ich wskaźników ekologicznych. Przeanalizowano zunifikowane testy badawcze pod kątem udziału czasu pracy pojazdu i silnika, a zastosowany aparat matematyczny pozwolił na weryfikację udziału czasu ich pracy w odniesieniu do rzeczywistych warunków występujących podczas eksploatacji na liniach miejskich. Nowością w proponowanej analizie jest wyodrębnienie postoju pojazdu oraz biegu jałowego silnika na charakterystyce ich pracy. Jest to nowatorskie podejście pozwalające na rozróżnienie tych stanów pracy pojazdu (lub silnika) oraz porównanie ich z rzeczywistymi warunkami ruchu. Takie ujęcie testów umożliwia porównanie emisji spalin w odniesieniu do szczególnych warunków pracy różnego rodzaju układów napędowych stosowanych w autobusach miejskich.
EN
The article discusses a new approach to urban buses exhaust emission tests. Tests related to the fuel consumption assessment of urban buses were presented, which were additionally used to determine the vehicles environmental indicators. Unified testing procedures have been analyzed in terms of vehicle and engine operating time density, and a mathematical apparatus was used to verify the proportion of their operating time relative to the actual operating conditions of urban buses on city bus lines. The novelty of the proposed analysis lies in isolating the vehicle stop and engine idling time on their operating characteristics. This is a new approach, that allows to distinguish between these vehicle (or engine) operating states, and compare them with the actual driving conditions. This new approach also allows for making a comparison of exhaust emissions with regard to the specific operating conditions of various types of drive systems used in urban buses.
PL
W dniach od 23 do 26 maja na terenach Międzynarodowych Targów IFEMA w Madrycie miała miejsce jedna z najważniejszych tegorocznych imprez targowych – FIAA (Fiera Internacional del Autobus y del Autocar). To już 13. edycja tych targów. Pierwsza miała miejsce w 1994 r. W niniejszym artykule omówiono konstrukcje konstrukcje autobusów prezentowanych podczas tych targów.
PL
W dniach od 23 do 26 maja na terenach Międzynarodowych Targów IFEMA w Madrycie miała miejsce jedna z najważniejszych tegorocznych imprez targowych - FIAA (Fiera Internacional del Autobus y del Autocar). Konstrukcje autobusów prezentowanych podczas tych targów przez koncerny globalne opisano w pierwszej części artykułu [3]. W niniejszym artykule omówiono pojazdy producentów hiszpańskich i portugalskich.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono rozważania, dotyczące możliwości zmniejszenia oporu aerodynamicznego autobusu miejskiego, poprzez pokrycie wybranych elementów nadwozia materiałem o strukturze porowatej. W pracy przybliżono zjawiska zachodzące w warstwie przyściennej w trakcie opływu powierzchni wyposażonej we wgłębienia. Ponadto, przedstawiono koncepcyjną modyfikację wybranych stref karoserii autobusu miejskiego, w celu ograniczenia oporu aerodynamicznego.
EN
This paper discusses the possibility of reducing the aerodynamic drag of a city bus by covering the selected body elements with a porous structure. The paper presents the phenomena occurring in the boundary layer during the flow of a surface equipped with dimples. In addition, a conceptual modification of selected city bus body elements was performed in aim to reduce aerodynamic drag.
PL
Strefy wirów powodujące fluktuację ciśnienia na tylnej powierzchni poruszającego się pojazdu, stanowią jedną z głównych przyczyn oporu aerodynamicznego. W niniejszej pracy przedstawiono rozważania dotyczące możliwości zmniejszenia oporu aerodynamicznego autobusu miejskiego, poprzez wykorzystanie deflektorów powietrza w tylnej strefie nadwozia. W pracy przedstawiono również koncepcyjny model deflektora powietrza, dostosowanego do karoserii przykładowego współczesnego autobusu miejskiego.
EN
Swirl zones causing pressure fluctuations on the rear surface of a moving vehicle are one of the major causes of aerodynamic drag. In this paper, author presented the possibility of reducing the aerodynamic drag of a city bus by using air deflectors in the rear bodywork. The paper also presents a conceptual model of an air deflector adapted to the body-work of an exemplary contemporary city bus.
18
Content available Autobus przyszłości wg Mercedesa
PL
W lipcu 2016 r. Mercedes zaprezentował w Amsterdamie swój pierwszy w pełni autonomiczny autobus miejski FutureBus, wożący pasażerów na trasie BRT Zuidtangent o długości blisko 20 km, łączącej port lotniczy Schiphol z miejscowościami Haarlem i Amsterdam Zuid. W artykule zaprezentowano założenia techniczne i eksploatacyjne nowego autobusu.
PL
Elastyczne systemy transportu publicznego stanowią wartościowe uzupełnienie istniejącego systemu transportu publicznego. Są gwarancją zapewnienia właściwego poziomu dostępności transportowej dla mieszkańców. Dotyczy to szczególnie miejscowości, których mieszkańcy z różnych względów nie mają dostępu do transportu publicznego charakteryzującego się regularnością. W artykule przedstawiono istotę elastycznych systemów transportu publicznego oraz różne rodzaje tych systemów. Bazę dla analizy stanowiły doświadczenia państw Europy Zachodniej. Ponadto przedstawiono w ujęciu praktycznym wykorzystywanie jednego z nich (autobusu obywatelskiego) na przykładzie pięciu miejscowościach landu Brandenburgia.
EN
Flexible public transport systems are a valuable complement to the existing public transport system. They provide a guarantee to ensure a proper level of accessibility of transport. The article presents the essence and different types of systems. Furthermore, Their implementation, in practical terms, is presented, on the example of the five towns of the federal state of Brandenburg.
PL
Rok 2016 w 26-letniej historii konkursu International Bus and Coach of the Year jest szczególny. Po pierwsze stawka walczących o prestiżowy tytuł autobusów miejskich została całkowicie zdominowana przez autobusy z napędem alternatywnym. Po drugie, po raz pierwszy główna nagroda przypadła autobusowi skonstruowanemu przez polskich inżynierów i produkowanemu w polskiej fabryce. Elektryczny Solaris zdobył tytuł Autobusu Roku, stając w szranki z tak renomowanymi producentami jak Mercedes-Benz, Van-Hool i Irizar. W niniejszym artykule zaprezentowano szczegółowy opis autobusu, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które miały decydujący wpływ na zwycięstwo w konkursie.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.