Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the first part of this article a new construction of blackout fabrics and attempts at modifying them are described. The assumption of the research was to obtain a weaving barrier against visible light (VIS) in weave-patterned fabric (jacquard) used as a curtain designed for public buildings. For this purpose the possibility of obtaining barrier properties in one-warp and build-up thread fabric was checked. Afterwards the barrier properties of the weaving structures designed were evaluated by the spectrophotometric method according to standard methodology. The level of barrier properties achieved confirms the legitimacy of the hypothesis about the possibility of acquiring such properties in patterned jacquard fabrics. The article presents the first attempt at an objective assessment of the barrier properties of jacquard blackout fabrics conducted based on digital image analysis. The experimental results proved that the method proposed allows to detect the structural interstices of woven fabric correctly, which can be used to asses the value of barrier features. The work is a summary of achievements in the field of the design and assessment of barrier properties of a new type of blackout fabrics.
PL
W pierwszej części artykułu opisano nową konstrukcję tkaniny zaciemniającej, oraz próby jej modyfikowania. Założeniem badań było uzyskanie barierowości tkackiej wobec światła widzialnego VIS w tkaninie zasłonowej wzorowanej splotowo przeznaczonej do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. W tym celu sprawdzono możliwość uzyskania barierowości w tkaninie jednoosnowowej z nawarstwionym wątkiem. Następnie oceniono właściwości barierowe zaprojektowanych struktur tkackich metodą spektrofotometryczną. Uzyskany poziom barierowości potwierdza słuszność hipotezy o możliwości uzyskania takich właściwości w tkaninach wzorowanych żakardowo. W artykule przedstawiono próbę obiektywnej oceny właściwości barierowych tkanin żakardowych typu blackout prowadzoną w oparciu o cyfrową analizę obrazu. Praca jest podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć z zakresu konstrukcji i oceny właściwości barierowych tkanin blackout nowego typu.
EN
The paper presents some possibilities of measuring light passed through textile products applicable as sunshade window curtains. The existing measurement methods were analysed and a new method for measuring the barrier properties and transparency of flat textile products was proposed based on linear measurement. The idea of measurement was established for the purpose of identifying the optical properties of blackout fabrics applied as internal screens for public interiors. Preliminary research has shown that blackout fabrics obtained by weaving technology – so called weaving blackout (not a coated blackout) have a varied structure. In this case, the characteristics of this structure determine the level of barrier properties. The mechanism of light passing through such structures is special and requires specific measurement conditions. The paper presents an original research methodology dedicated especially for blackout fabrics. The new methodology and indicators for assessing the barrier effect in the VIS radiation band can be adopted by industry.
PL
W pracy przedstawiono możliwości pomiaru światła przechodzącego przez wyroby tekstylne stosowane jako przeciwsłoneczne osłony okienne. Przeanalizowano istniejące metody pomiarowe, oraz zaproponowano nową metodę pomiaru właściwości barierowych i transparentności płaskich wyrobów włókienniczych opartą o pomiar liniowy. Idea pomiaru powstała na potrzeby identyfikacji właściwości optycznych tkanin zaciemniających typu blackout stosowanych jako osłony wewnętrzne do wnętrz użyteczności publicznej. We wstępnych badaniach stwierdzono, że tkaniny zaciemniające typu blackout otrzymywane w technologii tkackiej, tzw. blackout tkacki (nie blackout powlekany) mają zróżnicowaną strukturę. W tym przypadku cechy tej struktury decydują o poziomie właściwości barierowych. Mechanizm przechodzenia światła przez takie struktury jest szczególny i wymaga specyficznych warunków pomiaru. W pracy przedstawiono własną metodykę badawczą dedykowaną specjalnie dla tkanin blackout. Nowa metodyka i wskaźniki oceny zjawiska barierowości dla promieniowania VIS może być zaadoptowana do przemysłu.
EN
The interiors public buildings of HoReCa sector, including hotels, restaurants and conference rooms are in a period of intensive development at the moment. In addition, the hotels have changed their profiles in the direction of business services. The upward trend in the hotel industry resulting in an increased interest in shading systems including blackout fabrics. This article contains analysis of available blackout fabrics in terms of their design and construction. It was observed that due to limited design these fabrics are combined with jacquard fabrics. It brings an increase in the amount and weight of fabrics. There is even the possibility of exceeding the permissible load specified by safety regulations.
EN
This work presents an experimental approach and the results of preliminary measurements of the light barrier properties of shading fabrics (blackouts). Based on literature it can be stated that there is a lack of requirements for fabrics with barrier features against sunlight. Woven blackouts which obtain shading properties through their structure need the development of objective methods, measurement indicators, and assessment criteria. Research was conducted on six woven blackouts, commonly used in public buildings as curtains. According to the conventional method, the level of transmittance evaluated was confirmed. All samples feature very good protection against visual radiation (VIS). However the subjective interpretation contributed to the discovery of differences between the samples. The questions raised are as follows: What differences are acceptable? How to qualify blackout fabrics properly? To demonstrate the ineffectiveness of the standard method, computer image analysis was used.
PL
W pracy przedstawiono eksperymentalne podejście oraz wyniki wstępnych pomiarów właściwości barierowych wobec światła przechodzącego tkanin zaciemniających (blackout). Wszystkie tkaniny stosowane w budynkach użyteczności publicznej takich jak hotele i innych budynkach strefy MICE (Spotkań Motywacyjno-Szkoleniowych i Konferencyjno-Wystawienniczych) muszą spełniać specjalne wymagania. Wszystkie tkaniny we wnętrzu powinny być na najwyższym poziomie zgodnym z poziomem kategoryzacji hotelu. Zasłony muszą spełniać odpowiednie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz odporności na ścieranie, minimum 40.000 cykli (wg testów Martindale’a). Inne dane techniczne zawierają wskazania co do prania i czyszczenia. Na podstawie przeglądu literatury można stwierdzić, że brak jest wymagań dla tkanin zaciemniających związanych z ich cechami barierowymi. Badania zostały przeprowadzone dla sześciu blackout-ów tkackich powszechnie stosowanych w budynkach użyteczności publicznej jako zasłony. Zgodnie z konwencjonalną metodą oceny określono ich poziom transmitancji. Wszystkie próbki wykazują bardzo dobrą ochronę przed promieniowaniem widzialnym. Jednak subiektywna interpretacja pozwoliła na odkrycie różnic pomiędzy tkaninami. Aby wykazać znaczący poziom tych dysproporcji oraz nieskuteczność standardowej metody oceny tkanin blackout zastosowano komputerową analizę obrazu. W tej sytuacji powstają wątpliwości: Jakie różnice są dopuszczalne? Jak precyzyjnie kwalifikować tkaniny zaciemniające?
EN
Special conditions of applying curtain fabrics, i.e. vertical hanging and lightening with transmitted light, require a different approach to designing. It was found that weaving patterns can significantly affect the continuity of the structure, particularly in the pattern area. In such cases, the effect of patterning may be disturbed by the light transmitted through uncontrolled clearances of a fabric. The study identifies the need to modify the structure, based on basic knowledge of the geometry of a fabric’s structure. A repair system aided by an original computer program was developed on such a basis. The method was validated for structures with a stratified system of thread that were produced with a Picanol rapier loom. For the purposes of results presentation, ImageJ software for computer image analysis was used.
PL
Specjalne warunki stosowania tkanin zasłonowych, tj. pionowe zawieszenie, w oświetleniu światłem przechodzącym wymagają innego podejścia do projektowania. Stwierdzono, że wzorowanie splotowe może znacząco wpływać na ciągłość struktury, szczególnie w miejscach wzoru. W takich przypadkach efekt wzorowania może być zakłócony światłem przechodzącym przez niekontrolowane prześwity tkaniny. W pracy zidentyfikowano potrzebę modyfikacji struktury w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu geometrii struktury tkaniny. Na jej podstawie opracowano system naprawczy wspomagany autorskim programem komputerowym. Walidację metody prowadzono na strukturach z nawarstwionym układem wątku, wykonanych na krośnie rapierowym Picanol. Do celów prezentacji wyników użyto program ImageJ do komputerowej analizy obrazu.
6
Content available remote Surface modification of cotton fabrics for sublimation printing
EN
The use of sublimation thermal transfer printing onto cotton is not widely practiced because of the lack of disperse dyes affinity for cellulose fibres. The studies were performed onto polymer application on cotton fibres in order to achieve the ability to absorption of sublimating dyes and thus the possibility of making printouts onto cotton. The following parameters were evaluated: whiteness degree after impregnation, the relative strength of colours of the obtained printouts, test washing fastness, and dry and wet rubbing fastness.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.