Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanokrystalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper summarizes briefly the current status of research in the field of nanocrystallization of metallic glasses especially highlighting the influence of glass composition and conditions of devitrification process on size, morphology and composition of crystallization products. Conventional crystallization creates a nanocrystalline structure only in glasses with particular compositions. Any metallic glass ,decomposing in a primary crystallization process, can be converted into partially nanocrystalline material using non-conventional methods of heat treatment, e.g. high-temperature or low-temperature nanocrystallization. Temperature of devitrification process influences sizes and compositions of crystallization products for any volume fraction of crystalline phase. The change of crystallites sizes can change their morphologies. The change of a crystallite composition usually affects the lattice parameter but also can result in a change of crystallographic structure of the same phase or in formation of another phase. Composition of primary crystallites is dependent on temperature as well as on time of devitrification process. The lower the annealing temperature and the shorter the annealing time (smaller crystallites) the more the crystallites composition differs from the equilibrium state.
2
Content available remote Szkło-ceramika jako materiał przyszłości
PL
Efektywny sposób wzmocnienia szkła odbywa się poprzez kierowaną krystalizację, dzięki której otrzymuje się tworzywa szkło-ceramiczne bardziej wytrzymałe pod względem mechanicznym, chemicznym i termicznym od samego szkła. Proces krystalizacji polega na odpowiedniej obróbce termicznej w temperaturach pomiędzy temperaturą transformacji szkła a temperaturą likwidusu. W niniejszej pracy badania zostały ukierunkowane na otrzymanie tworzyw szkło-ceramicznych w układzie Li2O-Al2O3-SiO2 w postaci materiałów prawie przezroczystych (nano-szkło-ceramika), przeświecających i nieprzezroczystych. Stwarza to szerokie możliwości aplikacyjne dla takich wyrobów od zastosowania w budownictwie i gospodarstwie domowym, poprzez zastosowanie w rekonstrukcyjnej stomatologii estetycznej, aż do różnych, wytrzymałych mechanicznie, termicznie i chemicznie elementów urządzeń technicznych. Opracowano składy chemiczne szkieł wyjściowych o różnym stosunku podstawowych składników Li2O/Al2O3 i różnej zawartości krzemionki SiO2. W przypadku wytopionych szkieł przeprowadzono badania termiczne DTA i na tej podstawie wyznaczono parametry krystalizacji. Po przeprowadzeniu kierowanej krystalizacji scharakteryzowano otrzymane produkty pod względem składu fazowego i mikrostruktury. Stwierdzono, że głównymi fazami krystalizującymi w tworzywie jest dwu-krzemian litu Li2Si2O5 i glino-krzemiany litu. Wyznaczono zakresy temperaturowe, w których otrzymuje się tworzywa przezroczyste, prześwięcające i nieprzejrzyste i określono dla nich wytrzymałość mechaniczną oraz współczynniki rozszerzalności liniowej.
EN
An effective way to strengthen glass runs through the directed crystallization which yields glass-ceramics more durable in terms of mechanical, chemical and thermal properties than the original glass. The process of crystallization is composed of an appropriate heat treatment at temperatures between the glass transition and liquidus temperatures typically ranging from about 500 °C to about 1000 °C. In this paper, studies were directed to obtain nearly transparent (nano-glass-ceramics), translucent and opaque glass-ceramic materials in the Li2O-Al2O3-SiO2 system. This creates a wide range of possibilities for application of the products, starting from the construction industry and households, through the use in reconstructive cosmetic dentistry to various thermally and chemically resistant items of technical equipment. Chemical compositions of glasses have been developed with a varying output ratio of primary Li2O/Al2O3 ingredients and a different content of silica. Lenses were subjected to DTA thermal studies, and on this basis the parameters of crystallization were determined. After the directed crystallization, the resultant products were characterized in terms of phase composition and microstructure. It was found that two-Li2Si2O5 lithium silicate and lithium aluminosilicates are the main phases that crystallize in the material. Temperature ranges required to obtain the transparent, translucent and opaque glass-ceramic materials were determined. Mechanical strength and thermal expansion coefficients of these materials were measured.
EN
Mechanical alloying (MA) process was applied to four Al-based alloys in order to obtain amorphous-nanocrystalline structure. Elemental powders of: Al85Fe15, Al75Fe15Zr10, Al65Ni20Zr15 and Al70Ni10Ti10Zr10 compositions (at. %) were ball milled in a planetary high energy mill using bearing steel balls with the ball to powder weight ratio of 10:1. Powders were milled under inert gas atmosphere (Ar) for 60 hours with 4% addition of toluene as the process controlling agent. The aim of the present investigation was to study the effect of high-energy milling on microstructure and mechanical properties of Al-based alloys modified by MA methods. From the four alloys the one with the highest amount of amorphous phase was chosen (Al70Ni10Ti10Zr10) and examined more thoroughly (Fig. 1). The mean size of the powder particles decreased during milling and after 60 hours of milling it was estimated below 10 ?m (Fig. 4). X-ray diffraction performed after various milling times showed progress of amorphization with a milling time and formation of intermetallic phases. The mean value of microhardness of the milled material amounts to 384 HV (0,1 N) and is significantly higher (about 6 times) as compared to mean microhardness of initial powders (Fig. 2). The process of milling Al70Ni10Ti10Zr10 alloy resulted in formation of predominantly amorphous structure as confirmed by DSC studies (Fig. 10) where a crystallization peak was observed with some nanocrystalline phase identified as Al3Ni, Al4Ni3, AlTi3 (Fig. 3), AlZr3 or Al3Zr4 phases using TEM and XRD methods.
PL
W celu otrzymania struktury amorficznej czterech stopów na bazie aluminium o składzie Al85Fe15, Al75Fe15Zr10, Al65Ni20Zr15 oraz Al- 70Ni10Ti10Zr10 (% at.) zastosowano proces mechanicznej syntezy (MS). Proszki czystych metali zostały poddane procesowi mielenia w wysokoenergetycznym młynie planetarnym z użyciem kul ze stali łożyskowej. Stosunek masowy kul do proszku wynosił 10:1. Mielenie prowadzono w atmosferze ochronnej argonu przez 60 godzin, a 4% dodatek toluenu stanowił substancję przeciwdziałającą aglomeracji oraz osadzaniu się proszku na ściankach naczynia. Celem przedstawionych badań była analiza wpływu czasu mielenia na mikrostrukturę oraz własności mechaniczne stopów na bazie Al. Spośród czterech stopów w największym stopniu amorfizacji uległ stop Al70Ni10Ti10Zr10. Średnia wielkość cząstek proszku tego stopu po 60 godzinach mielenia wynosiła poniżej 10 ?m. Badania rentgenowskie prowadzone po różnych czasach mielenia wskazują na postępowanie procesu amorfizacji wraz z czasem mielenia oraz tworzenie się faz międzymetalicznych. Średnia wartość mikrotwardości mielonego proszku wyniosła 384 HV (0,1 N) i jest znacząco wyższa (blisko 6-krotnie) w porównaniu ze średnią mikrotwardością proszków w stanie wyjściowym. Proces mielenia stopu Al70Ni10Ti10Zr10 wpłynął na wytworzenie struktury głównie amorficznej, z dodatkiem faz nanokrystalicznych zidentyfikowanych podczas badań TEM oraz XRD jako fazy Al3Ni, Al4Ni3, AlTi3, AlZr3 lub Al3Zr4.
PL
Na podstawie badań własnych oraz współpracowników, jak również obserwacji poczynionych podczas licznych konferencji krajowych i zagranicznych, analizy tematyki grantów KBN oraz literatury w artykule omówiono podstawy procesów technologicznych, w których wykorzystywane są lasery. Wynikami badań własnych zilustrowano procesy: nanokrystalizacji oraz ablacji laserowej.
EN
On the basis of personal and coworkers research, as well as observations made during several national and international conferences dedicated to thelasers and analysis of literature, the basics of different laser technologies are described in the paper. The paper presents mainly two techniques: laser nanocrystallization of amorphous materials and laser ablation.
PL
W artykule porównano własności magnetyczne oraz mechaniczne toroidalnych rdzeni magnetycznie miękkich o osnowie polimerowej wzmacnianych nanokrystalicznymi proszkami stopów kobaltu. Proszki otrzymano w procesie wysokoenergetycznego mielenia amorficznej taśmy na osnowie kobaltu Co68Fe4Mo1Si13,5B13,5 wyżarzonej izotermicznie w atmosferze argonu przed mieleniem. Uzyskane wyniki porównano z własnościami magnetycznymi toroidalnych rdzeni wytworzonych z litych taśm. Ponadto przedstawiono wpływ warunków procesu wysokoenergetycznego mielenia na własności magnetycznie miękkie materiału proszkowego oraz wpływ udziału silikonowej osnowy na własności magnetyczne i mechaniczne rdzeni kompozytowych
EN
Magnetic and mechanical properties are compared in the paper of the toroidal magnetically soft cores with the polymer matrix reinforced with the nanocrystalline powders from cobalt alloys. The powders were obtained in the high energy milling of the Co68Fe4Mo1Si13,5B13,5 amorphous ribbon with the cobalt matrix isothermally annealed in the argon atmosphere before milling. The results obtained were compared with the magnetic properties of the toroidal cores fabricated from the solid ribbons. Moreover, the high energy milling process conditions effect on the soft magnetic properties of the powder material is presented, as well as the influence of the silicon matrix fraction on magnetic and mechanical properties of the composite cores. The compressed Co77Si11,5B11,5 powder compared to the loosely poured powder is characteristic of the higher saturation induction BS = 0.94 T. The lowest value of the saturation induction is demonstrated by the compressed powder annealed at the temperature of 560 degrees Celsius. It is also characteristic of the highest value of the coercion field Hc = 31497. Particles of the Co68Fe4Mo1Si13,5B13,5 powder are distributed evenly in the composite in the entire polymer matrix with the higher fraction of the reinforcement material in the composite; whereas, with the reduction of the powder fraction, local clusters of the metallic powder occur. Composites with the silicone polymer matrix are characteristic of the increase of saturation induction Bs and coercion field Hc along with the increase of the mass portion of the Co68Fe4Mo1Si13,5B13,5 powder in the composite. Tensile strength MPa and elongation E decrease with the mass portion increase of the metallic powder; whereas, the Young 's modulus and average modulus Eavg grow with the mass portion of the powder. The static compression test results confirm that along with the growing Co68Fe4Mo1Si13,5B13,5 powder portion, the ultimate tensile strength UTS increases and elongation decreases.
6
Content available remote Nanokrystaliczna tlenofluorkowa szkłoceramika.
EN
Nanocrystallization of LaF, in glass from the SiO2-Al2O3-Na2O-LaF, system has been studied. The correlation between glass composition and the effect of the ceramization of LaF, has been found. The thermal stability of the glass was investigated by DTA method. A size of the nanocrystallites was obtained by TMA observation as well as Scherrer's calculation of XRD data with respect to the time of the heat treatment. Effect of the ceramization process on the absorbence of the glass at the range 200-1100 nm was determined.
7
Content available remote Technologie laserowe
PL
W oparciu o badania własne oraz współpracowników, jak również obserwacje poczynione podczas licznych konferencji krajowych i zagranicznych, analizę tematyki grantów KBN oraz na podstawie analizy literatury, w referacie omówiono podstawy procesów technologicznych, w których wykorzystywane są lasery. Wynikami badań własnych zilustrowano procesy: hartowania, szkliwienia, stopowania, natapiania powłok, ablacji laserowej, czy też laserowo wspomaganych procesów PVD i CVD, laserowej syntezy materiałów oraz spawania laserowego.
EN
On the basis of the own, and co-workers research, the studies of literature and KBN projects, as well as observations made during several national and international conferences dedicated to the laser applications, the basics of different laser technologies are described in the paper. The paper presents following techniques: laser hardening, melting and alloying with chromium as well as cladding of Stellite 6 coatings, (Ce, Cu)O2 thin layers deposition by means of laser ablation and laser welding, whose are discussed and illustrated using results of research done by the team in the past.
EN
The scalling approach was found to apply to the nano-crystallization stage in the framework of the Johnson-Mehl-Avrami theory of nucleation and growth phenomena. By rescalling the time axis for each annealing temperature, the data fall on a universal curve of the JMA form x(tau) = 1 - exp(- tau n In 2), where tau = t/t1/2, with t1/2 = t1/2 (Tann) is related to the nucleation rate and is taken the time at which crystallization is 50% complete. The scalling time parameter, t1/2, was found to diverge with decreasing annealing temperature, defining a characteristic freezing temperature, Tf. Ts parameter can be fitted to a Williams-Landel-Ferry temperature dependence, suggesting a correlation between Tf and Tg (the glass transition temperature).
EN
Nanocrystallization of five binary Al-RE (RE = rare earth) amorphous alloys was investigated in-situ using the real-time X-ray diffraction technique. Crystalline volume friction and mean grain size time evolutions during isothermal annealing were calculated. The average nanocrystal size was found to be nearly constant during the transformation progress in all investigated systems. The results indicate that the nanocrystallization process is controlled by the nucleation rate and the diffusion controlled growth plays minor role in overall transformation kinetics.
10
Content available remote Nanocrystallization of LaF3 in oxyfluoride glass
EN
Crystallization of LaF3 in glasses from the SiO2–Al2O3–Na2O–LaF3 system has been investigated. The structure of this compound makes it a good host for the rare earths. It has been found that the range of chemical compositions of glasses from which ultra-transparent glass-ceramics with LaF3 nanocrystallites can be obtained is very limited. It is determined by crystalochemical factors, in particular by the position of Al and La in the glass structure. The optical proportions between Al2O3, Na2O and LaF3, leading to the effect of nanocrystallization of this fluoride, as well as the temperature and time of ceramization, have been determined. If these proportions are not maintained, the undesirable crystals of nepheline (NaAlSiO4) and LaAl2O3 are formed. It has been found that the crystallization of LaF3 is essentially affected by the kind of the compounds used to introduce La and F into the glass. In the obtained material the dimensions of LaF3 crystallites varied from 20 to 100 nm.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nanokrystalizacji termicznej i mechanicznej na własności magnetyczne i strukturę proszków uzyskanych ze stopu Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9. Zbadano również strukturę i własności magnetyczne nanokompozytów powstałych w wyniku połączenia proszków stopu Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 z polietylenem (PEHD) - 10% masowo. Kompozyty otrzymano w procesie prasowania jednostronnego jednoosiowego w temperaturze 170 stopni Celsjusza pod ciśnieniem 200 MPa.
EN
The paper presents research results concerning the influence of thermal and mechanical nanocrystallization on the magnetic properties and the structure of powders made of the Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 alloy. Furthermore, the structure and magnetic properties of nanocomposites were examined. The nanocomposites were formed in result of connecting powders of Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 alloy and polyethylene (PEHD) - 10% wt., and were obtained in a uniaxial, one-sided pressing process at the temperature of 170 degrees centigrade and pressure of 200 MPa.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesów nanokrystalizacji termicznej, nanokrystalizacji mechanicznej oraz kombinowanej nanokrystalizacji termiczno-mechanicznej na kształtowanie własności magnetycznych stopu Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ czasu obróbki cieplnej na przebieg nanokrystalizacji i zmiany własności magnetycznych szkła metalicznego typu FINEMET. Równocześnie określono wpływ czasu wysokoenergetycznego mielenia, temperatury wstępnej i końcowej obróbki cieplnej na przebieg nanokrystalizacji i strukturę uzyskanego materiału proszkowego, średnią średnicę ziaren proszku oraz jego własności magnetyczne.
EN
The correlation between structure and magnetic properties of FINEMET alloy was studied. The samples were prepared by three techniques: controlled thermal nanocrystallization (heat treatment); high-energy ball milling of nanocrystalline ribbons (obtained by annealing at 823 K for 1 h) and high-energy ball milling of amorphous ribbons. Strong influence of annealing temperatures, annealing time and milling time on structure, powder particle size and soft magnetic properties of Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 alloy was observed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nagrzewania laserem impulsowym Nd:YAG amorficznego stopu Fe80Si11B9 na zmiany jego mikrostruktury, właściwości magnetycznych oraz struktury domen magnetycznych. Opisano proces nanokrystalizacji oraz zmiany zachodzące w strukturze stopu po nagrzewaniu laserowym. Określono morfologię tworzących się faz i przeprowadzono ich identyfikację. Wykazano, że proces krystalizacji rozpoczyna się od zarodkowania fazy (alfa-Fe(Si)) a następnie krystalizują borki Fe2B o strukturze tetragonalnej oraz ortorombowej. Badania wykazały, że użycie wiązki laserowej o odpowiednio niskiej energii z nachodzącymi na siebie kilkoma nagrzanymi obszarami, prowadzi do otrzymania jednorodnej nanostruktury w nagrzanych obszarach materiału. Wykazano ponadto, że laserowe nagrzewanie stopu FeSiB, które prowadzi do powstania bardzo rozdrobnionej struktury krystalicznej (nanostruktury), nie wprowadza istotnych zmian właściwości magnetycznych w porównaniu do stopu amorficznego.
EN
The results of an investigation of Nd:YAG pulsed laser heating effect of Fe80Si11B9 alloy on microstructure, magnetic properties and magnetic domain structure, are presented in this work. The nanocrystallization process and the changes of the structure caused by laser treatment are described. The morphology of crystalline phases have been analysed and the phase identification has been carried out. The crystallization process of amorphous material begins from the nucleation of nano-sized alpha-Fe(Si) crystals then Fe2B crystallizes in the form of tetragonal or orthorombic phases. The investigations have shown that using of relatively low laser beam energy with subsequent overlapping of heated areas allowed us to get uniformly nanocrystallized material. Moreover, it has been shown, that the laser heating of FeSiB alloy, which provides considerable refinement of its microstructure (nanostructure), does not significantly changes its magnetic properties as compared to amorphous alloy.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mogące stanowić podstawę technologii otrzymywania bioaktywnych nanomateriałów na drodze kierowanej krystalizacji szkieł krzemianowo-fosforanowych. Otrzymano szkliste i szkłokrystaliczne materiały o wysokiej zawartości krzemionki (>50% mol. SiO2) z układów: NaCaPO4-SiO2 i AlPO4-NaCaPO4-SiO2. Na podstawie badań rentgenowskich oraz spektroskopowych w dalekiej podczerwieni stwierdzono amorficzność bądź krystaliczny charakter poszczególnych próbek. Badania na mikroskopie skaningowym wraz z mikroanalizą rentgenowską wskazały wyraźnie na likwację faz krzmianowych i sodowo-wapniowo-fosforanowych. Stwierdzono homogenizujący wpływ dodatku glinu na materiały z omawianego układu. Określono składy matrycy i kulistych inkluzji oraz wytypowano próbki o inkluzjach rozmiarów nanometrycznych. Badania DTA wykazały, że wyselekcjonowane szkła charakteryzują się wielostopniową krystalizacją. Na podstawie badań spektroskopowych w podczerwieni zasugerowano model struktury omawianych szkieł.
EN
The aim of the work is to create the base of technology of bioactive nanomaterials obtaining on the way of phospho-silicate glasses controlled devitrification process. The glasses and glass-ceramics materials of high silica contents (more than 50 mol.%) from the NaCaPO4-SiO2 and AlPO4-NaCaPo4-SiO2 system were obtained. On the base of X-ray and far infrared spectroscopy (FT-FIR) the amorphous or crystalline form of samples was stated. The scanning microscope analyses with the X-ray microanalysis have shown clearly the liquation of silicate and sodium-calcium phosphate phases. The homogeneous influence of alumina addition was stated in the discussed system. Chemical constitution of matrix and spherical inclusions was determined. Some glasses of nanometric inclusions size were selected. DTA analysis showed that selected glasses are characterized by multistage crystallization. The model of the discussed glasses structure was suggested on the base of infrared spectroscopy measurements.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nanomateriałów szklisto-krystalicznych na bazie szkieł układów AgI-Ag2O-V2O5, AgI-Ag2O-P2O5 i Li2O-V2O5-P2O5. Nanomateriały otrzymywano dwoma metodami - przez wygrzewanie wyjściowych szkieł w temperaturze zbliżonej do temperatury krystalizacji, oraz przez ultraszybkie chłodzenie roztopionych mieszanin zawierających dużą nadwyżkę jednego ze składników (AgI), która przy typowej szybkości chłodzenia prowadziłaby do masowej krystalizacji próbki. Stwierdzono, że wygrzewanie wyjściowych szkieł w temperaturze krystalizacji, wyznaczonej z pomiarów DSC, prowadzi do wyraźnej poprawy przewodności elektrycznej materiałów. Podwyższeniu ulega także górna granica temperatury, w której właściwości próbek są stabilne. Obserwowana wyraźna korelacja między temperaturami, w których mają miejsce zmiany przewodnictwa elektrycznego i wyznaczonymi z termogramów DSC temperaturami przejścia szklistego i krystalizacji jednoznacznie wskazuje na wpływ struktury materiału na transport ładunku elektrycznego. Badania rentgenograficzne potwierdziły amorficzność wyjściowych szkieł oraz pozwoliły prześledzić proces tworzenia się krystalitów w matrycy szklistej w trakcie nanokrystalizacji. Rozmiary powstałych ziaren krystalicznych wynosiły od 20 nm do ponad 100 nm (zależnie od składu i etapu procesu nanokrystalizacji). Zaproponowano model opisujący związek między ilością i wielkością krystalitów w nanomateriałach układu Li2O-V2O5-P2O5 a obserwowanymi zmianami przewodności elektrycznej.
EN
Results of studies of glass-crystalline nanomaterials based on glasses of the AgI-Ag2O-V2O5, AgI-Ag2O-P2O5 and Li2O-V2O5-P2O5 systems are presented. These nanomaterials were prepared by two methods: annealing of initial glasses at crystallization temperature and ultrafast quenching of molten mixtures containing an excess of one component (AgI). It was found that the annealing of glasses at crystallization temperature (determined from DSC thermograms) leads to a considerable increase in electrical conductivity of the annealed materials. Also the upper thermal stability limit of the samples increases. The correlation between temperatures at which conductivity of the samples undergo noticeable changes and glass transition and crystallization temperatures, determined from DSC scans, indicate the influence of material's structure on transport of electrical charges. X-ray diffraction studies confirmed amorphous state of as-obtained glasses and showed the formation of crystallites during nanocrystallization. Dimensions of these crystallites were from 20 nm to above 100 nm. A model explaining the effect of concentration and dimensions of crystallites on observed changes of electrical conductivity was proposed.
PL
Zbadano mechanizm tworzenia się materiałów szkło ceramicznych o nanometrycznej wielkości faz krystalicznych. Nanometryczna krystalizacja zachodzi w temperaturach bliskich przemianie stanu szklistego, a jej mechanizm określa skład chemiczny i struktura szkła. Stwierdzono, że w szkłach krzemianowych SiO2-Al2O3-(Mg, Zn)O+TiO2 (nukleator) nanokryształy powstają drogą stopniowej przebudowy i porządkowania się struktury amorficznej szkła. Natomiast w szkłach tlenkowo-fluorkowych SiO2-Al2O3-Na2O-LaF3 fluorek lantanu wytrąca się w szkle w swej czystej postaci jak z przesyconych roztworów. Wskazano kryteria pozwalające wpływać na przebieg nanokrystalizacji w zależności od jej mechanizmu, aby otrzymać nanofazową szkło-ceramikę.
EN
Mechanism and order of the crystallization of nanophase glass-ceramic materials have been studied. Crystals of nanometric crystal size formation takes place close to the glass transition temperature and mechanism of this process is determined by chemical composition and the glass structure specificity. It was established that in silicate glasses from the SiO2-Al2O2-(Mg, Zn)O+TiO2 (nucleator) system, nanocrystals are formed through step by step reconstitution and ordering of the amorphous glass structure. In spite of this when oxyfluoride glass from SiO2-Al2O3-Na2O-LaF3 system is crystallizing, pure LaF3 crystals precipitate into glassy matrix like in supersaturated solution. Factors, making possible to influence the nanocrystallization course, in the relation to its micromechanism and nano-phase glass-ceramics formation have been indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.