Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materials strength
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano możliwości dydaktycznego wykorzystania graficznego języka programowania LabVIEW do wykonania trzech funkcjonalnych stanowisk badawczo-dydaktycznych stworzonych w ramach pracy magisterskiej [1]. Jako pierwszy omówiony jest program pokazujący odpowiedź czterech prostych jednowymiarowych modeli reologicznych liniowej lepkosprężystości na dowolną zadaną funkcję naprężenia lub odkształcenia. W punkcie drugim opisano dokonaną modernizację istniejącego stanowiska do badania stałej tensometrycznej. Z kolei punkt trzeci poświęcono stanowisku służącemu do prezentacji zagadnień monitorowania konstrukcji i automatyzacji badań, wykorzystującemu opracowany w środowisku LabVIEW program komputerowy łączący w sobie wszystkie funkcje związane z prowadzeniem eksperymentów: zbieranie danych z różnych urządzeń pomiarowych, dokonywanie obliczeń, zapis danych, wyświetlanie w czasie rzeczywistym uzyskiwanych wyników i wreszcie uzależnione od nich sterowanie sprzętem badawczym. Wszystkie opisywane programy zostały stworzone przez pierwszego autora. Stanowiska wykorzystywane są w ramach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ćwiczeń laboratoryjnych z Wytrzymałości Materiałów.
EN
The paper presents the possibility of educational application of graphical programming language LabVIEW for the implementation of the three functional research and educational experimental setups created as a part of the master's thesis [1].Firstly, the program showing the response of four linear viscoelastic rheology constitutive models is described in case of strain or stress control function. The second section describes modernization of the existing experimental setup for testing tensometric constant. In turn, the third section is devoted to experimental setup made for presentation of issues of structures monitoring, research automation, using developed in LabVIEW computer program that combines all the functions related to conducting experiments, collecting data from different measurement devices, making calculations, data logging, real-time display of the obtained results and finally relying on hardware control of experiment. All the presented programs were created by the first author. Designed experimental setups are used in the Strength of Materials laboratory at the Faculty of Civil Engineering of Warsaw University of Technology.
EN
The possibilities of application in building of the rail vehicles surface elements with the porous structure are presented. The results of the strength analysis of the fragment of coaches roof with the porous engineering material model are discussed.
EN
The paper presents a method of modeling and the results of the computations of a wheel fender's static stiffness. Finite element method has been used for the modeling. For large strains of the elastomer fender the analysis has been carried out using Mooney-Ridlin's material model. Contact structures have also been modeled. The fender's static characteristic has been subjected to sensitivity analysis in order to establish how the characteristics are affected by changes of material and geometrical parameters. As a result of the analysis the most important factors affecting the fender's stiffness have been determined. The results of the analysis have been compared with the experimental characteristic determined for the real object.
PL
W pracy zaprezentowano metodę modelowania i wyniki obliczeń sztywności statycznej nabrzeżowej odbojnicy modułowej. Do modelowania zastosowano metodę elementów skończonych. Analizę w zakresie dużych odkształceń elastometrowej odbojnicy przeprowadzono z wykorzystaniem modelu materiałowego Mooneya-Rivlina. Modelowano także struktury kontaktowe. Przeprowadzono analizę wrażliwości i charakterystyk statycznych odbojnicy nabrzeżowej na zmianę parametrów materiałowych oraz geometrycznych. Analiza pozwoliła określić najistotniejsze czynniki wpływające na sztywność odbojnicy. Wyniki analiz porównano z charakterystyką doświadczalną wyznaczoną dla rzeczywistego obiektu.
4
Content available remote A model of an adhesive joint subjected to shearing.
EN
The paper presents the model of an adhesive joint designed according to the finite element method convention. The presented model takes into account the existence of hypothetical defects in the boundary layer of the adherend and the adhesive. The article contains a description of the strength tests as well as all the procedure of conforming the computed models to the results of experimental research.
PL
W pracy przedstawiono model połączenia klejonego opracowany w konwencji metody elementów skończonych. Przyjęty model połączenia uwzględnia występowanie hipotetycznych defektów w warstwie granicznej materiał klejony-klej. Wykonano próby wytrzymałościowe, na podstawie otrzymanych wyników ustalono postępowanie prowadzące do uzyskania zgodności modeli obliczeniowych z wynikami badań doświadczalnych.
PL
W pracy przedstawiono algorytm symulacji metodą ruchomych automatów komórkowych zmian struktury materiałów wywołanej zewnętrznymi obciążeniami. Ograniczono się do przypadku dwuwymiarowego oraz stosunkowo niewielkiej liczby automatów komórkowych.
EN
Paper presents simulations of changes of internal structure of material due to external loads. Calculations were done with the help of movable cellular automata. Model has been confined to the two-dimensinal case with limited number of automatas.
6
Content available remote New limit curves of the complex stress - state fatigue strength
EN
Presented paper refers basic materials and constructions strength issues, like limit curves of the complex stress state. A new strength hypothesis introduction [5] taking into account existence of nonhomogenousity (in form of a notch) both in the material and in the structure, allows to define a new fatigue strength limit curve in a complex state of the stress [6] and allows to correct a Gough limit curve, making it (for proper values of quotient Zgo/Zso) concordant both with Huber-Mises hypothesis limit curve and hypothesis [5] limit curve [6].
PL
Praca dotyczy podstawowych zagadnień wytrzymałości materiałów i konstrukcji jakimi są krzywe graniczne złożonego stanu naprężeń. Wprowadzenie hipotezy wytrzymałościowej (5) uwzględniającej istnienie niejednorodności (w postaci karbu) zarówno materiału jak i konstrukcji pozwoliło na określenie nowej krzywej granicznej (6) wytrzymałości zmęczeniowej w złożonym stanie naprężeń oraz na skorygowanie krzywej granicznej Gougha, czyniąc ją dla odpowiednich wartości stosunku Zgo/Zso w pełni zgodną zarówno z krzywa graniczną wg hipotezy Hubera-Misesa (3), jak i z krzywą graniczną (6) wg hipotezy (5).
EN
The CCT diagrams of ULCB_Ni steels; HN5MV, HN3MVCu having 5,1%Ni and 3,5% Ni and Cu bearing steels; HN3M1,5Cu, HSLA 100 have been determined. The reduced carbon concentration in steel, in order to prevent the formation of cemenite, allowed for using nickel, magnese, chromium and molybdenum to enhance hardenability and refinement of the bainitic microstructures by lowering Bs temperature. Coper and microadditions of vanadium and niobum are sucessfully used for precipitation strengthening of steel both in thermomechanically or heat treated conditions. Very good impact fracture toughness at low temperatures and highly yield strength properties of HN3MVCu and HN5MV steels allowed for fulfilment of the requirements for steel plates for pressure vessels and cryogenic applications.
8
Content available remote Problems of present-day materials science.
EN
New knowledge of fundamental science about the reality of materials structure, fractality of naturally occuring objects, wholeness of various natural and social phenomena, sinergetics and self-organization in complex systems during their evolution, single block structure of material world, information and society allow to significantly change many principal approaches to the problem of creating new materials and improving the quality of traditional ones.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.